KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE AÇIKLAMALI MEALÎ
 

38. Sad Suresi

(Mekke'de nazil olmuştur ve 88 ayettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

1- Sâd. Uyarı dolu Kur'an'a andolsun (ki sen Peygamberlerdensin).
2- Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.
3- Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkı­ca uğrattık da onlar feryat ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.
4- İçlerinden kendilerine bir uyarıp korkutucu­nun gelmiş olmasına şaştılar. Küfre sapanlar dedi ki: «Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür.»
5- İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey!»
6- Onlardan önde gelen bir grup yo­la düşerek dedi ki: «Yürüyün, ilahlarını­za karşı (bağlılıkta) da kararlı olun; çünkü asıl istenen budur.»
7- «Biz bunu diğer dinde işitmedik; bu, uydurmadan başka bir şey değildir.»
8- «Zikir (Kur'an), içimizden ona mı indirildi?» Hayır, onlar benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar he­nüz benim azabımı tatmamışlardır.
9- Yoksa güçlü olan ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
10- Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların egemenliği onların mı? Öyle ise araçlara sarılarak göğe yükselsinler (de Allah'ın istediğine vahiy indirmesine engel olsunlar)\
11- (Onlar o gün) Orada, çeşitli gruplar­dan (müttefik güçlerden), bozguna uğratıl­mış ufacık bir ordu (olacaktır).
(Bazı müfessirlere göre bu ayet, Mekke'de na­zil olmasına rağmen bir mucize olarak Bedir sa­vaşını haber vermektedir ve Müslümanlar henüz bir güce sahip değilken, düşmanlarını «ufacık bir ordu» olarak aşağılamaktadır.)
12- Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad ve saltanat sahibi Firavun (ilahi peygamberleri) yalanlamıştı.
13- Semud, Lût kavmi ile Eyke halkı da. (Yalanlayan) gruplar işte bunlardır.
14- Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hak ettiler.
15- Bunlar da (geldiğinde) bir anlık mühleti bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar
16- (Alay edercesine) Dediler ki: «Rabbimiz! Hesap gününden önce (azaptan bi­ze vaat ettiğin) payımızı çabuklaştırıver.»
17- Onların söylemekte olduklarına karşı sabret ve bizim güç sahibi kulu­muz Davud'u hatırla; çünkü o, (her zaman Allah'a) yönelen biriydi.
18- Doğrusu biz dağlara boyun eğ­dirdik, akşam ve sabah onlar kendisiyle (Davud ile) birlikte (Allah'ı) tesbih ederler­di.
19- Toplanmış kuşları da (Davud'a ram kıldık). Hepsi de (Allah'ı tesbihte) O'na (Davud'a) dönüp yönelirlerdi (ona uyarak tesbih ederlerdi).
20- Onun (Davud'un) mülkünü güçlen­dirmiştik. Ona hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme (isabetli karar verme) kabiliyeti vermiştik.
21- Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar mihraba (Davud'un bulun­duğu yere girmek için) yüksek duvardan tır­manmışlardı.
22- Hani Davud'un yanına girmişler­di de Davud onlardan korkmuştu. «Korkma» dediler, biz iki davacıyız. Bi­rimiz ötekinin hakkına saldırdı. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, (adaletten ayrılıp bize) zulmetme, bizi doğru yola ilet.»
23- «Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen «Beni ona da kefil (malik) kıl» dedi ve bana konuş­mada üstün geldi.»
24- (Davud) Dedi ki: «Şüphesiz senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, iman edip de salih amellerde bulunanlar müstesna, (sermayelerini) karıştıran ortak­lardan çoğu birbirlerine karşı saldırganlıkta bulunurlar. Onlar (müstesna olanlar) da pek az­dır.» Davud (karşı tarafı da dinlemeden hüküm vermekle sürçtüğünü anlayınca), gerçekten bizim onu deneme­den geçirdiğimizi sandı, böylece Rabbinden ba­ğışlanma diledi ve rükû ederek yere kapandı ve (bize gönülden) yönelip döndü.
25- Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bi­zim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varıla­cak güzel bir yeri vardır.
26- «Ey Davud! Şüphesiz biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; yoksa sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlar (var ya), hesap gününü unutmalarından dolayı onlar için şiddetli bir azap vardır.»
27- Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasın­da bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri azaptan) do­layı vay o küfre sapanlara!
28- Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutaca­ğız? Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gi­bi mi sayacağız?
29- (Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşün­sünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
30- Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O, Pek de güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelen biriydi.
31- Hani akşama doğru kendisine, üçayağının berinde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken (çalımlı ve safkan) atlar sunulmuştu.
32- Dedi ki: «Doğrusu ben bu atların sevgisini, Rabbimi anmayı sağladıkları için sevdim.» Sonunda atlar (öylece koşa­rak) perdede (ufukta) görünmez oldular.
33- «Onları bana geri getirin» (dedi). Sonra da (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
34- Biz Süleyman'ı (evlat sevgisiyle de) denemeden geçirdik. Tahtının üstüne (sevdiği oğlu olan) bir ceset bıraktık. Böy­lece (çocuğunu fazla sevmemesi gerektiğini anla­yarak tümüyle Allah 'a) döndü.
35- Dedi ki: «Rabbim! Beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye yaraşma­yan bir mülkü bana armağan et. Şüphe­siz sen, karşılıksız armağan edensin.»
36- Böylece biz, rüzgârı onun buyru­ğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.
37- Bina ustalarını ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları da (emrine verdik).
38- Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam bukağılarla birbirine bağlanmış diğerlerini de (onun emrine verdik).
39- «İşte bu, bizim hesapsız ihsanı­mızdır. (Ey Süleyman!) Artık dilersen (başkalarına) ihsan et, dilersen de (elinde) tut.»
40- Şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.
41- Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Ha­ni o, «Doğrusu şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu» diye Rabbine seslenmişti.
42- «Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik).
43- Katımızdan bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir hatırlatma olmak üzere ona aile efradını, ayrıca onlarla birlikte bir mislini daha da bağışladık.
44- «Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma.» Gerçekten biz onu sabredici bulduk. O, pek de güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelen biriydi.
45- Güç ve basiret sahibi olan kulla­rımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.
46- Gerçekten biz onları, (ahiretteki asıl) yurdu hatırlatan katışıksız (bir haslet ile) halis kıldık.
47- Ve gerçekten onlar, bizim katı­mızda seçkinlerden ve hayırlı olanlar­dandır.
48- İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.
49- Bu, bir hatırlatmadır. Şüphesiz muttakiler için, kesin varılacak güzel bir yer vardır.
50- Kapılan kendilerine açılmış Adn cennetleri.
51- İçinde yaslanıp dayanmışlardır; orada birçok meyve ve şarap istemekte­dirler.
52- Ve yanlarında da bakışlarını yal­nızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır.
53- İşte hesap günü için size söz ve­rilen bunlardır.
54- Hiç şüphesiz bu bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.
55- Bu (takva sahipleri içindi; ama) azgınlar içinse muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.
56- Onlar cehenneme girecekler. Orası pek de kötü bir döşektir.
57- İşte bu kaynar su ve irindir; artık onu içme­leri gerekir.
58- Buna benzer türlü türlü başka (içecekler de) vardır.
59- (Zalim önderlere denir ki:) İşte şunlar sizinle beraber (elim ateşe) girecek olanlardır.» (Zalimler ise derki:) Onlar rahat yüzü görmesinler! Onlar (da bi­zim gibi) ateşe gireceklerdir.
60- (Zalimlere uyanlar ise,) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir!» derler.
61- «Rabbimiz! Kim bunu bizim önümüze sür­düyse, onun ateşteki azabını kat kat arttır.» derler.
62- «Bize ne oluyor da kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz.» derler.
63- Biz onları alaya alırdık (da hata mı ettik), yoksa gözler mi onlardan kaydı (da göremiyoruz)!
64- Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişip tartışması kesin olan bir gerçektir.
65- De ki: «Ben, yalnızca bir uyarıp korkutucu­yum. Gücü her şeye yeten tek Allah'tan başka ilah da yoktur.»
66- «Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan­ların Rabbidir. Güçlüdür, bağışlayandır.»
67- De ki: «Bu (Kur'an) büyük bir haberdir!»
68- «Sizler ise, ondan yüz çeviriyorsunuz.»
69- «Yüce topluluk (melekler insanın yaratılışı hak­kında) tartışıp dururken, benim hiç bir bilgim yok­tu.»
70- «Ben ancak apaçık bir uyarıcı ol­duğum için bana vahyolunuyor.»
71- Hani Rabbin meleklere, «Gerçek­ten ben çamurdan bir beşer yarataca­ğım» demişti.
72- «Onu bir biçime sokup, ona ru­humdan üflediğim zaman da siz onun için hemen secdeye kapanın.»
73- Meleklerin hepsi topluca secde etti.
74- Yalnız İblis hariç O büyüklük tasladı ve (o zaten) kâfirlerden idi.
75- (Allah) Dedi ki: «Ey İblis! İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun?»
76- Dedi ki: «Ben ondan daha hayır­lıyım; sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»
77- (Allah) Dedi ki: «Öyleyse oradan (cennetten) çık, artık sen kovulmuş bulun­maktasın.»
78- «Ve şüphesiz, ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir.»
79- Dedi ki: «Rabbim! Öyleyse onla­rın dirilip kaldırılacakları güne kadar bana süre tanı.»
80- Dedi ki: «O halde sen, (kendilerine) süre tanınanlardansın.»
81- «Bilinen vaktin gününe kadar»
82- Dedi ki: «İzzetine andolsun ki, ben onların tümünü mutlaka aldatıp saptıracağım.»
83- «Ancak içlerinden ihlâsa erdiril­miş kulların müstesna.»
84- (Allah) «İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim» dedi.
85- «Muhakkak cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.
86- (Ey Peygamber!) De ki: «Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenler­den de değilim.»
87- «O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.»
88- «Onun (gaybi) haberlerini (doğruluk açısından) bir zaman sonra bileceksiniz.»


KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE AÇIKLAMALI MEALÎ

39. Zümer Suresi

(Mekke'de nazil olmuştur ve 75 ayettir. Adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mü’min ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen «zümer» kelimesinden almıştır.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

1- (Bu) Kitabın indirilmesi, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'tandır.
2- Hiç şüphesiz, biz sana bu kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yal­nızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet et.
3- İyi biliniz ki halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinen­ler (şöyle derler:) «Biz, bunlara bizi Allah'a yaklaş­tırsınlar diye ibadet ediyoruz.» Doğrusu Allah ay­rılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı kâfir kimseyi hi­dayete eriştirmez.
4- Eğer Allah, çocuk edinmek isteseydi, yara­tıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bun­dan münezzehtir. O, tek ve gücü her şeye yeten Allah'tır.
5- Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gece­nin üstüne sarıp örtüyor. Güneşe ve aya da boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki güçlü ve bağışlayan O'dur.
6- Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra da ondan kendi eşini var etti ve sizin için hayvanlardan se­kiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarından, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra öbür ya­ratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur; mülk de O'nundur. O'ndan baş­ka ilah yoktur. Buna rağmen nereye çevriliyorsu­nuz?
7- Eğer küfre sapacak olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiç bir ihtiyacı olmayandır ve O, kulları için küfre rıza göstermez. Eğer şükreder­seniz, sizin (yararınız) için ondan razı olur. Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklen­mez. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Böyle­ce yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Hiç şüphe yok O, sinelerde olanları tamamıyla bilendir.
8- İnsana bir zarar dokunduğu za­man, gönülden O'na yönelerek Rabbine yalvarır. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği zaman, daha önce O'na dua ettiğini unutur ve O'nun yolundan saptır­mak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki: «Küfrünle biraz faydala­nıp yararlan; şüphesiz sen, ateş ehlin-densin.»
9- (Küfre sapan kimse,) Gece saatlerinde kalkıp da secde ederek ve kıyama dura­rak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umut eden (kimse gibi) midir? De ki: «Hiç bilen­lerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç şüp­hesiz, sadece temiz akıl sahipleri hatır­layıp kendine gelir.»
10- De ki: «Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkup sakının. Bu dünya­da iyilik etmekte olanlar için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir.»
11- De ki: «Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle em-rolundum.»
12- «Ve ben, Müslümanların ilki ol­makla da emrolundum.»
13- De ki: «Ben, Rabbime isyan etti­ğim takdirde, büyük bir günün azabın­dan korkmaktayım.»
14- De ki: «Ben dinimi yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet ederim.»
15- «Siz, O'nun dışında dilediklerini­ze ibadet edin.» De ki: «Gerçekten hüs­rana uğrayanlar, kıyamet günü hem ken­dilerini, hem de yakınlarını hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun; bu apaçık olan hüsranın ta kendisidir.»
16- Onların üstlerinde ateşten taba­kalar, altlarında da tabakalar vardır. İşte Allah, kendi kullarını bununla tehdit edip korkutur. Ey kullarım! Öyleyse benden korkup sakının.
17- Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler (var ya), onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarımı müjdele.
18- Onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidaye­te eriştirdikleridir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.
19- Üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse mi (onlarla bir tutulur)? Ateşte olanı artık sen mi kurta­racaksın?
20- Ancak Rablerinden korkup sakınanlar (var ya), onlar için köşkler üstüne kurulmuş köşkler vardır. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah'ın vaadidir. Allah, vaadinden dönmez.
21- Görmüyor musun gerçekten Allah, gökyü­zünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynakla­ra yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarmaktadır. Sonra kurumaya başlar böylece onu sararmış görürsün. Sonra da çer çöpe çevirir. Şüphesiz bunda, temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir uyarı vardır.
22- Hiç Allah'ın, göğsünü İslâm'a açması sebebiyle, Rabbi tarafından bir nur üzere olan kim­se, (kalbi katılaşan kimse gibi olur mu?) Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara! İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedir­ler.
23- Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların, bu kitaptan tüyleri ürperir, sonra hem derileri ve hem de kalp­leri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın hidayetidir, onunla istediğini doğru yola hidayet eder. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz.
24- Kıyamet gününde, kendisini (eli bağlı oldu­ğundan) yüzü ile azaptan korumak için çabalayan kimse (ile azaptan güven içinde olan mü’minin durumu hiç bir olur mu?) Ve zalimlere «Ka­zanmakta olduğunuzu tadın» denilir.
25- Onlardan öncekiler de yalanladı; böylece azap onlara hiç farkında olmadıkları bir yerden gelip çattı.
26- Artık Allah, onlara dünya haya­tında horluğu ve aşağılanmayı tattırdı. Eğer bilmiş olsalardı, ahiret azabı ger­çekten daha büyüktür.
27- Şüphesiz biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her türlü örnekten verdik.
28- (Bu) Eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki korkup sakınır­lar.
29- Allah, çekişip duran birçok ortak­ların sahip olduğu bir adam (köle) ile yal­nız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Bütün güzel övgüler, Allah'ındır. Hayır, onla­rın çoğu bilmiyorlar.
30- Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir.
31- Sonra sizler, kıyamet günü mut­laka Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.
32- Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kim­dir? Küfre sapanlar için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?
33- Doğruyu getiren ve doğrulayan­lar (var ya), işte onlar takva sahibi olan­lardır.
34- Rableri katında dileyecekleri her şey onlarındır. İşte bu, ihsanda bulunan­ların ödülüdür.
35- Böylece Allah, onların (dünyada) yaptıklarının en kötüsünü temizleyip giderecek ve yapmakta olduklarının, en güzeliyle ecirlerini verecektir.
36- Allah, kuluna kâfi değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Al­lah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur.
37- Allah, kimi de hidayete eriştirirse, onun için bir saptırıcı da yoktur. Allah, güç sa­hibi ve intikam alıcı değil midir?
38- Şüphesiz onlara, «Gökleri ve yeri kim ya­rattı?» diye soracak olsan, elbette «Allah» diye­cekler. De ki: «Öyleyse söyleyin bakalım; Allah, bana bir zarar vermek istese, O'nu bırakıp da tap­tıklarınız O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Ya­hut bana bir rahmet dilerse, O'nun rahmetini ön­leyebilir mi?» De ki: «Allah, bana yeter. Tevekkül edenler O'na tevekkül ederler.»
39- De ki: «Ey kavmim! Elinizden geleni ya­pın; doğrusu ben de yapacağım! Artık yakında öğreneceksiniz.»
40- Kendisini aşağılık kılan azap kime geliyor ve kesintisiz azap kimin üzerine çöküp kaçınılmaz oluyor (göreceğiz)!
41- Hiç şüphesiz sana kitabı, insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim hidayete erişirse, bu kendi lehinedir; kim de saparsa, o da kendi aley­hine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil de­ğilsin.
42- Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölme­yeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Sonra ölümlerine hükmettiği kimselerinkini tutar; diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda, düşünen bir toplum için ayetler vardır.
43- Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: «Ya onlar hiç bir şeye malik de­ğillerse ve akıl da erdiremiyorlarsa?»
44- De ki: «Şefaatin tümü Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra da O'na döndü­rüleceksiniz.»
45- Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında ise hemen sevince kapılırlar.
46- De ki: «Ey gökleri ve yeri yara­tan, gaybı ve müşahede edileni bilen Allah'ım! Anlaşmazlığa düştükleri şeyler­de, kullarının arasında sen hüküm vereceksin.»
47- Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalim­lerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kö­tü azaptan (kurtulmak amacıyla) gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa on­ların hiç hesaba katmadıkları şeyler, Al­lah'tan kendileri için açığa çıkmıştır.
48- Kazanmakta oldukları kötülük­ler, kendileri için açığa çıkmıştır ve alay konusu edindikleri şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.
49- İnsana bir zarar dokunduğu za­man bize dua eder; sonra tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde der ki: «Bu, bana ancak (sahip olduğum) bir bilgi dolayısıyla verildi.» Hayır! Bu bir dene­medir. Ancak onların çoğu bilmiyorlar.
50- Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti; ama kazandıkları şeyler on­ları (hiçbir şeyden) müstağni kılmadı.
51- Böylece, kazandıkları kötülükleri onlara isabet etti. Bunlardan zulmetmiş olanlara da kazanmakta oldukları kötü­lükler isabet edecektir ve onlar (bunu kendilerine uygulamaktan Allah'ı) aciz bırakabi­lecekler de değildirler.
52- Onlar gerçekten Allah'ın, diledi­ğine rızkı genişletip yaydığını ve (diledi­ğine de) kıstığını bilmiyorlar mı? Şüphesiz bunda, iman etmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
53- (Benim adıma onlara) De ki: «Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.»
54- Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.
55- Siz hiç farkında değilken azap ansızın size gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.
56- Kişinin, «Allah'a karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alaya alanlardandım» diyeceği (günden sakının).
57- Veya gerçekten Allah bana hidayet verseydi, elbette muttakilerden olurdum» diyeceği (günden sakının).
58- Ya da azabı gördüğü zaman, «Benim için bir kere daha (dünyaya dönme fırsatı) olsaydı da ihsan edenlerden olsaydım» diyeceği (günden sakının).
59- «Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti, fa­kat sen onları yalanladın, büyüklüğe kapıldın ve kâfirlerden oldun.»
60- Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyle­yenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?
61- Allah, takva sahiplerini başarılarından do­layı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.
62- Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şey üzerinde vekildir.
63- Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak egemenliği) O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler ise; işte onlar, hüsrana uğrayanlardır.
64- De ki: «Ey cahiller! Bana Al­lah'ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?»
65- Şüphesiz sana ve senden önceki­lere, «Eğer şirk koşacak olursan, şüphe­siz senin amellerin boşa çıkacak ve el­bette sen, hüsrana uğrayanlardan ola­caksın» diye vahyolunmuştur.
66- Hayır, artık (yalnızca) Allah'a kul­luk et ve şükredenlerden ol.
67- Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüş­tür. O, onların şirk koşmakta oldukların­dan münezzeh ve yücedir.
68- Sura üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar ve yerde olanlar hepsi çarpılıp yıkılıverir (düşüp ölür). Sonra Sur'a bir daha üflenince he­men ayağa kalkıp bakışır dururlar.
69- Yer, Rabbi'nin nuruyla parıldar, (orta yere) kitap konur, peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hak ile hü­küm verilir; onlar haksızlığa uğratılmazlar.
70- Her bir nefse yaptığının tam kar­şılığı verilir. O, onların işlemekte olduk­larını daha iyi bilendir.
71- Küfre sapanlar bölük bölük ce­henneme sürülür. Oraya vardıklarında kapılar açılır. Bekçiler onlara, «Size, içinizden, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi?» derler. Onlar, «Evet, geldi» derler. Lâkin azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur.
72- Onlara, «İçinde ebedi kalıcılar olarak ce­hennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe ka­pılanların konaklama yeri pek de kötüdür» denir.
73- Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bö­lük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp kapılar açıldığında, bekçileri onlara, «Selâm size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin» derler.
74- (Onlar da) Derler ki: «Bize verdiği sözünü doğrulayan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun. Cennetten dilediğimiz yerde konak­layabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri pek de güzeldir.»
75- Melekleri, egemenlik tahtının etrafını çe­virmiş oldukları halde Rablerini hamd ile tesbih ederken görürsün. Artık insanların aralarında hak ile hükmedilmiştir. «Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir» denir.


KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE AÇIKLAMALI MEALÎ


40. Mümin (Gafîr) Suresi

(Mekke'de nazil olmuştur ve 85 ayettir. Adını, Firavun ai­lesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 -45. ayet­lerden alır.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

1- Ha, Mim.
2- Bu kitabın indirilmesi, güçlü ve her şeyi en iyi bilen Allah'tandır.
3- Günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, cezası pek şiddetli olan ve sürekli ihsan sahibi bulunan (Allah katından indirilmiştir). O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır.
4- Allah'ın ayetleri konusunda, küfre sapanlardan başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaş­ması seni aldatmasın.
5- Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra da çeşitli topluluklar. Her ümmet, kendi pey­gamberlerini yakalamaya yeltendi, hak­kı batılla gidermek için mücadeleye gi­rişti. Ben de onları yakalayıverdim. İşte benim cezalandırmam nasılmış (gördün mü)?
6- Rabbinin küfre sapanlar üzerinde­ki, «Şüphesiz onlar ateş ehlidir» sözü böylece gerçekleşmiş oldu.
7- Egemenlik tahtını yüklenmiş olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere, «Rabbimiz! Rahmet ve ilim bakımından her şeyi kuşatıp sardın; tövbe edenlere ve senin yoluna tabi olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru» diye mağfi­ret dilemektedirler.
8- «Rabbimiz! Hem onları, hem on­ların babalarından, eşlerinden ve zürri-yetlerinden salih olanları, kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüp­hesiz güçlü ve hikmet sahibi olan sen­sin.»
9- «Ve onları kötülüklerden koru. O gün sen, kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet de etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş budur.»
10- Şüphesiz küfre sapanlara da (şöy­le) seslenilir: «Allah'ın elbette gazaplanması, sizin birbirinize gazaplanmanızdan daha büyüktür. Çünkü siz, imana çağırıldığınız zaman küfre sapardınız.»
11- Dediler ki: «Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere de dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?»
(«İki kez ölmek ve iki kez dirilmek» ifadesi daha önce Bakara Suresi'nin 28. ayetinde de geç­mişti: «Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki ölü idiniz de sizleri diriltti, sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz.» Kâfirler ilk üç safhayı, apaçık müşahede edebil­dikleri için inkâr edemezlerdi. Ancak son safhayı görmedikleri ve sadece Hz. Peygamber (s.a.a) ha­ber verdiği için inkâr ediyorlardı. Fakat kıyamet günü dördüncü safhayı da müşahede edecek ve «Bize bunun hakkında haber verilmişti» diyerek kabul edecekler.)
12- «Bu (azap), bir olan Allah'a çağı­rıldığınız zaman küfre sapmanız, O'na şirk koşulduğunda da (şirke) iman etme­niz sebebiyledir. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'ındır.»
13- O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İç­ten (Allah'a) yönelenden başkası hatırla­yıp kendine gelemez.
14- Öyleyse, küfre sapanlar hoş görmese bile, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a yakarıp durun.
15- Dereceleri yükselten ve egemenlik tahtının sahibi (olan Allah), kavuşma günüyle uyarmak için kendi emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir.
(«Ruh» kelimesiyle vahiy ve nübüvvet kast olunmaktadır. Allah bir kimseye güzellik, zekâ ve buna benzer müstesna özel­likleri verdiğinde, nasıl hiç kimse «Allah onlara bu özellikler1 veriyor da bize niçin vermiyor.» diyemezse, bir şahıs peygam­berlikle şereflendiğinde de, yine, «Peygamberlik niçin bize de­ğil de ona verildi» diyemez.)
16- Onların (mezarlarından) ortaya çıkacağı gün, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir şey Allah’ a gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Şüphesiz bir olan ve her şeyi kudreti altında tutan Allah'ındır.
17- Bugün her bir nefis, kendi kazandığıyla karşılık görür. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Al­lah, hesabı seri görendir.
18- Onları, yaklaşmakta olan güne karşı uyarıp korkut; o zaman yürekler gırtlaklara dayanır, yut­kunur dururlar. Zalimler için ne koruyucu bir dost, ne de sözü yerine getirebilir bir şefaatçi yok­tur.
19- (Allah,) Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin saklamakta olduklarını bilir.
20- Allah hak ile hükmeder. Oysa O'nu bırakıp tapmakta oldukları ise, hiç bir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
21- Onlar, yeryüzünde gezip-dolaşmadılar mı ki, böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir so­na uğradıklarını görsünler? Oysa onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından ken­dilerinden daha üstün idiler. Fakat Al­lah, onları günahları dolayısıyla (azapla) yakalayıverdi. Onları Allah'tan bir ko­ruyacak olan da bulunmadı.
22- Bu, kendilerine açık belgelerle gelen peygamberlerini inkâr etmelerin­den ötürüdür. Bu yüzden Allah onları (azapla) yakalayıverdi. Doğrusu O, kuv­vetlidir, cezalandırması da şiddetlidir.
23- Şüphesiz biz Musa'yı ayetleri­mizle ve apaçık üstün bir delille gönder­dik.
24- Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a (gönderdik). Ama onlar, «(Bu,) yalan söyle­mekte olan bir büyücüdür» dediler.
25- Böylece o, katımızdan kendileri­ne bir hak ile geldiği zaman dediler ki: «Onunla birlikte iman etmekte olanların erkek çocuklarını öldürün, kız çocukla­rını ise sağ bırakın.» Ancak kâfirlerin hi­leli düzeni, boşa çıkmakta olandan baş­kası değildir.
26- Firavun dedi ki: «Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gidip) Rabbine yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi de­ğiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum.»
27- Musa dedi ki: «Gerçekten ben, hesap gününe iman etmeyen her kibirli zorbadan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım!»
28- Firavun ailesinden, imanını giz­lemekte olan mümin bir kişi dedi ki: «Siz, benim Rabbim Allah'tır diyen ve size Rabbinizden apaçık belgelerle gel­miş bulunan bir kimseyi öldürür müsü­nüz? Eğer o bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir ve eğer doğru söyleyen ise, (o zaman da) size vaat ettiklerinin bir bölümü size isabet eder. Şüphesiz Allah, ölçüyü taşıran ve çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez.»
29- «Ey Kavmim! Bugün mülk sizin­dir, yeryüzünde de hüküm sahibi kimselersiniz. Fakat bize Allah'tan dayanılmaz bir azap gelecek olursa bize kim yardımcı olabilecek?» Fi­ravun dedi ki: «Ben, size yalnızca gördüğümü (kendi görüşümü) gösteriyorum ve ben sizi doğru olan yoldan da başkasına yöneltmiyorum.»
30- İman eden (adam) dedi ki: «Ey Kavmini! Ben üzerinize önceki toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum.»
31- «Nuh kavmi, Ad, Semud ve onlardan son­ra gelenlerin durumuna benzer (bir gün). Allah, kullar için zulüm dilemez.»
32- Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o çığlık (basacağınız kıyamet) gününden korkuyorum.
33- «Arkanızı dönüp kaçacağınız gün, sizi Al­lah'tan koruyacak yoktur. Allah kimi saptırırsa ar­tık onu doğruya yöneltecek bulunmaz.»
34- «Şüphesiz, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hak­kında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o, vefat edince de demiştiniz ki: «Allah, ondan son­ra kesin olarak bir peygamber göndermez.» İşte Allah, ölçüyü taşıran şüpheci kimseyi böyle sap­tırır.»
35- «Onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendi­lerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah katında da iman edenler katında da büyük bir nefretle karşılanır. İşte Al­lah, her mütekebbir zorbanın kalbini böyle dam­galar.»
36- Firavun dedi ki: «Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule bina et de belki böylece o sebeplere (yol­lara) erişirim!»
(İşte zalim ve zorba olan Firavun gerçekle açık bir şekilde yüz yüze gelmemek için, tahtını sarsmakta ve mülkünün üzerinde kurulduğu efsa­nevi hikayeleri tehdit etmekte olan tevhit davasını kabul etmemek için olayı bu şekilde saptırıyor, laf ebeliği yapıyor, manevralar sergiliyor. Hz. Mu­sa'nın ilahını böyle basit ve somut bir şekilde ger­çekten aramaya kalkmış olması da uzak bir ihti­maldir. Mısır Firavunları bilgi ve kültür seviyele­ri açısından bu düşüncenin ve anlayışın çok ileri­sinde bulunuyorlardı.)
37- «Göklerin sebeplerine (yollarına erişirim). Böylelikle de Musa'nın ilahına vakıf olurum. Çünkü ben, onun yalancı olduğunu sanıyorum.» İşte Firavun'a, kötü ameli böyle süslü gösterildi ve yol­dan alıkonuldu. Firavun'un hileli düze­ni, hep hüsrandadır.
38- İman eden (adam) dedi ki: «Ey Kavmim! Siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim.»
39- «Ey Kavmim! Gerçekten bu dün­ya hayatı, yalnızca bir metadır. Şüphesiz ahiret ise, (asıl) karar kılınan yurt odur.»
40- «Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkalarıyla ceza görmez. Kim de erkek olsun, dişi olsun; kendisi bir mümin olarak salih bir amelde bulu­nursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler.»
41- «Ey Kavmim! Bana ne oluyor ki, ben sizi kurtuluşa çağırırken, siz beni ateşe çağırıyorsunuz.»
42- «Kuşkusuz siz beni Allah'ı inkâr etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyleri O'na şirk koşmaya çağırmaktası­nız. Ben ise sizi, güçlü olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum.»
43- «Beni kendisine çağırdığınızın; bu dünyada da ahirette de (rablik için) bir iddiasının olmadığında, hepimizin Allah'a döneceğinde ve aşırı gidenlerin ateş ehli olduklarında hiç şüphe yoktur.»
44- «İşte size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben de işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah, kulları pek iyi görendir.»
45- Sonunda Allah, onların kurdukla­rı hileli düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun'un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi.
46- (Berzah âleminde) Sabah akşam ateşe sunulur­lar. Kıyamet koptuğu gün, «Firavun'un adamları­nı azabın en şiddetlisine sokun (denir).»
47- Ateşin içinde, karşılıklı tartışırlarken zayıf bırakılanlar, büyüklenenlere derler ki: «Gerçekten biz, size uymuş olan kimselerdik. Şimdi siz ateş­ten bir parçasını olsun, bizden uzaklaştırabilir mi­siniz?»
48- Büyüklenenler derler ki: «Biz hepimiz (ate­şin) içindeyiz; şüphesiz Allah, kullar arasında hü­küm vermiştir (artık).»
49- Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçileri ne derler ki: «Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün olsun azabımızı hafifletsin.»
50- (Cehennem bekçileri,) «Size kendi peygamber­leriniz apaçık belgelerle gelmemiş miydi?» derler. Onlar, «Evet» derler. (Cehennem bekçileri,) «O halde kendiniz yakarın, kâfirlerin yakarışı çıkmazda ol­maktan (boşuna yalvarmaktan) başka bir şey değildir» derler.
51- Hiç şüphesiz dünya hayatında da şahitlerin (tanıklık için) duracakları günde de peygamberleri­mize ve iman edenlere mutlaka yardım edeceğiz.
52- O gün zalimlere kendi mazeretleri hiç bir yarar sağlamaz ve lanet de onlarındır, yurdun en kötüsü de.
53- Şüphesiz biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrail oğullarına da kitabı miras bıraktık.
54- (O kitap) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet ve hatırlatıcıdır.
55- O halde sen sabret. Gerçekten Al­lah'ın vaadi haktır. (Dininin geleceği hakkın­daki yersiz endişelerinden ibaret olan) Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.
56- Şüphesiz, kendilerine gelmiş bu­lunan hiç bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler (var ya), onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklenmeden başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
57- Elbette göklerin ve yerin yaratıl­ması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bil­mezler.
58- (Basireti) Kör olan ile gören kimse eşit olmaz; iman edip salih amellerde bulunanlar ile kötülük yapan da. Pek de az hatırlayıp kendinize geliyorsunuz!
59- Şüphesiz kıyamet, mutlaka gele­cektir; bunda hiç bir kuşku yoktur. An­cak insanların çoğu iman etmezler.
60- Rabbiniz dedi ki: «Bana dua edin de size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler, cehen­neme alçalmış kimseler olarak girecek­lerdir.
61- Allah size; kendisinde sükûnete ermeniz için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü var etti. Şüphesiz Allah, insan­lara karşı (sınırsız) bir lütuf sahibidir. An­cak insanların çoğu şükretmezler.
62- İşte bu, sizin Rabbiniz olan Al­lah'tır; her şeyin yaratıcısıdır ve O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nereye çevri­liyorsunuz?
63- İşte, Allah'ın ayetlerini inkâr edenler de böyle çevriliyorlar.
64- Sizin için yeri durak, göğü bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah pek de yüce­dir!
65- O, diri olandır, O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar ola­rak O'na dua edin. Bütün güzel övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür.
66- De ki: «Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.
67- Sizi topraktan, sonra meniden, sonra kan pıhtısından yaratan; sonra sizi analarınızın kar­nından bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştiren, derken ihtiyarlığa va­racak kadar yaşatan O'dur. Kiminiz daha önce ve­fat ettirilir, kiminiz de belirtilmiş bir süreye ula­şırsınız. Belki artık düşünürsünüz!
68- Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olması­na hükmetti mi, ona yalnızca: Ol der, o da he­men oluverir.
69- Allah'ın ayetleri hakkında mücadele et­mekte olanların nasıl da döndürüldüklerini gör­müyor musun?
70- Kitabı ve peygamberlerimizi kendisiyle gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar, artık yakında bileceklerdir.
71- Boyunlarında demir halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde sürüklenecekler.
72- (Önce) Kaynar suyun içinde, sonra ateşte yakılırlar.
73- Sonra onlara, «Sizin şirk koştuk­larınız nerede?» denilir.
74- «O Allah'tan başkaları (nerede?) Onlar, Bizi bırakıp kayboluverdiler. Hayır, biz önceleri de (meğer) hiç bir şe­ye yakarır değilmişiz derler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtıp saptırır.
75- İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere sevinip şımarmanız ve azgınca öl­çüyü taşırmanız sebebiyledir.
76- İçlerinde ebedî olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. O kibirlenenlerin konaklama yeri pek de kötüdür!
77- O halde sabret! Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara (azap olarak) vaat ettiğimizin bir kısmını sana göster­sek de yahut seni vefat ettirsek de onlar mutlaka sonunda dönüp bize gelecekler­dir.
78- Şüphesiz biz senden önce pey­gamberler gönderdik; onlardan kimini sana aktarıp anlattık ve onlardan kimini de sana aktarıp anlatmadık. Herhangi bir peygambere, Allah'ın izni olmaksı­zın bir ayeti getirmek yaraşmaz. Al­lah'ın emri geldiği zaman hak ile hü­küm verilir ve o zaman batıl ehli olanlar hüsrana uğrar.
79- Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan şüphesiz Allah'tır.
80- Onlarda sizin için daha nice fay­dalar vardır! Gönüllerinizdeki bir hace­te (hedefe), onlara binerek erişirsiniz. On­ların ve gemilerin üstünde taşınırsınız.
81- Size kendi ayetlerini göstermek­tedir; artık Allah'ın ayetlerinden hangi­sini inkâr ediyorsunuz?
82- Yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüyorlar mı? Oysa onlar, kendile­rinden (sayıca) daha çok idiler ve yeryü­zünde kuvvet ve eserler bakımından da kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmakta oldukları şeyler, (azaba karşı) onları hiç bir şeyden müstağni kılmadı.
83- Peygamberleri kendilerine apaçık belgeler getirdiği zaman, onlar, yanlarında olan ilimden dolayı sevinip şımardılar da alay konusu edindik­leri şey, sonunda kendilerini sarıp kuşatıverdi.
84- Onlar bizim dayanılmaz azabımızı gördük­leri zaman derler ki: Bir olan Allah'a iman ettik ve O'na şirk koşmakta olduğumuz şeyleri de in­kâr ettik.
85- Ama bizim dayanılmaz azabımızı gördükle­ri zaman, imanları kendilerine hiç bir yarar sağla­mamıştır. (Bu,) Allah'ın kullan arasında sürüp git­mekte olan sünnetidir. İşte küfre sapanlar orada hüsrana uğramışlardır.