TEŞRİH VE MUHAKEME


Muhammedoğulları Tarihinde
Zengezorlu Kadı Behlül Behcet
RESULULLAH'IN (s.a.a) VASİSİ ALİYYü'l-MURTAZA
Gadir-i Hum Hadisi
Muahat (Kardeşlik) Hadisi
İlim Hadisi
Darbe Hadisi
Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen sahih hadislere gelince:
Bunun üzerine İmam Şafiî şu beyitleri okudu:
Fakat bu alanda yine bize itiraz ederek şöyle diyecekler:
Emirü'l-Müminin ALİ'nin İMAMET VE HİLÂFETİ
"Ehlisünnet, ashabın tümünün tezkiyesine ve övüldüğüne inanmaktadır."
Aksine Sonuçlar
Cemel Musibeti
Sıffin Musibeti
Nehrevan Savaşı
İkinci İmam, Hasan Mücteba (A.S)
Üçüncü İmam, Hüseyin (A.S)
Dördüncü İmam, Zeynelabidin(A.S)
Beşinci İmam, Muhammed Bâkır (A.S)
Yedinci İmam, Musa Kâzım (A.S)
Sekizinci İmam, Ali Rıza (A.S)
Onuncu İmam, Ali Naki (A.S)
On İkinci İmam, Zamanın Sahibi,Kâim EL-Mehdi (A.S)