SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S)

 
KUTOKA TOVUTI YA : taqee.com
SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S) KWA MUHTASARI.
Hakika Mwenyeezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu watu wa nyumba (ya Mtume), na anataka kukutakaseni sana sana.{33:33)
Mwenyeezi Mungu (s.w) amewataja Ahlul-bayt (a.s) kwa kuwakirimu na kuwanyanyua hadi katika daraja ya juu kabisa,kisha Mtume (s.a.w) akamchukua Fatima,kisha Ali,kisha Hassan,kisha Husein (a.s) akasema:
"Hawa ni Ahlul-bayt wangu". Fatima (a.s) alikuwa ni bint mdogo sana kati ya mabinti wa Mtume (s.a.w) na anayependwa zaidi na Mtume (s.a.w) kuliko yeyote yule kati yao.Na alikuwa ni mbora wa wanawake wote wa ulimwenguni,na Mtume (s.a.w) amezungumza kuhusiana na Fatima (a.s) kwa kusema:

{{Hakika Fatima ni sehemu ya nyama yangu, kinanitia wasi wasi (shaka) kinachomtia wasi wasi (au shaka), na kinaniudhi kinachomuudhi}} Na hili ni moja kati ya yale mambo yanayoonyesha utukufu wa Sayyidat Fatima (a.s) na daraja yake ya juu kabisa.Ama wema wake,ubora wake,mazuri yake na Fadhila zake ni nyingi sana na kubwa,na Baba yake s.a.w) amemwambia kwa kusema: "Hakika ya Mwenyeezi Mungu huridhia unaporidhia,na hughadhibika unapoghadhibika".

SEHEMU YA KWANZA.
KUZALIWA KWA SAYYIDAT FATIMA (A.S).
Sayyidat Fatima (a.s) amezaliwa katika mji wa Makka mwezi wa sita ambao ni Jamaadul-a'khir (Yaani Jamaaduth-thaaniy) siku ya Ishirini (20) ya mwezi huu,mwaka wa arobaini na tano (45) wa kuzalizliwa Mtume (s.a.w) na ilikuwa ni mwaka wa tano baada (ya Mab-ath) ya Mtume (s.a.w) kutumwa na Mola wake (s.w) akiwa ni Mjumbe wake kwa walimwengu wote.Na mimba ya kwanza kwa Bi Khadija (a.s) ilikuwa ni mimba ya Sayyidat Fatima (a.s).


Mtume (s.a.w) baada ya kupandishwa mpaka mbinguni,alikunywa maji ya peponi na akala katika matunda ya peponi,yenye harufu nzuri,matamu kupindukia na kila aina ya sifa,kisha Mwenyeezi Mungu (s.w) akayabadilisha matunda hayo kuwa maji katika mgomgo wa Mtume (s.a.w),baada ya Mtume (s.a.w) kushuka kutoka Mbinguni kuja Ardhini,kabla hajala kitu chochote cha humu duniani,akakutana kimwili na mkewe Bi Khadija (a.s),kisha baada ya hapo Bi Khadija akapata Mimba ya Sayyidat Fatima (a.s),haya ndiyo mazingira ya mimba ya Sayyidat Fatima (a.s) yalivyokuwa,kwa hakika mimba yake ilitokana na chakula au matunda bora ya peponi ambayo hayapatikani katika Uliwemwengu huu ispokuwa Peponi tu.

Na pindi Mtume (s.a.w) alipokuwa na hamu ya (kutaka kujikumbushia harufu nzuri ya peponi) harufu ya peponi alikuwa akimnusa Mwanaye kipenzi Sayyidat Fatima (a.s),na kupata kutoka kwake harufu ya Peponi na harufu ya Mti mzuri.Na alikuwa akizidisha kumbusu mwanae Fatima (a.s),na hii ni kwa sababu ya ubora wake na sehemu yake aliyokuwa nayo mbele ya Mtume (s.a.w).