UTANGULIZI
DIBAJI
QUR'AN KWA UPANDE WA SHIA NA SUNNI
MTUME KWA MASUNNI NA MASHIAIMAMIYYAH
AQIDA ZA KISHIA NA KISUNNI
ITIKADI YA MUNGU KISHIA NA KISUNNI
ITIKADI YA UTUME KISHIA NA KISUNNI
UIMAMU KISHIA NA KISUNNI
MJADALA WA UKHALIFA
UFAFANUZI
AYA YA KUKAMILISHA DINI
MJADALA JUU YA AYA YA KUKAMILISHA DINI
UCHAMBUZI WA MADA
Kwanza
Pili
Tatu
HUZUNI NA MAJUTO
USHAHIDI MWINGINE KUHUSU UONGOZI WA ALI (A.S.)
Ushuhuda wa Kwanza:
Ushahidi wa Pili:
UFAFANUZI JUU YA MASHAURIANO (SHURAA)
KHITILAFU INAYOHUSU VIZTIO VIWILI
Mtazamo wa Kwanza:
Mtazamo wa Pili:
Mtazamo wa Tatu:
Mtazamo wa Nne:
Mtazamo wa Tano:
Mtazamo wa Sita:
Mtazamo wa Saba:
Khitilafu kati ya bibi Aisha na ibn Umar.
QADHAA NA QADAR (KWA MASUNNI)
ITIKADI YA MASHIA KUHUSU QADHAA NA QADAR
UFAFANUZI JUU YA UKHALIFA
KHUMS (1/5)
TAQ-LIID
Mar-hala ya Kwanza:
Mar-hala ya Pili:
ITIKADIAMBAZO MASUNNI HUWAKEBEHI MASHIA
ISMAH
IDADI YA MAIMAMU (NI KUMI NA WAWILI)
ELIMU YA MAIMAMU
AL-BADA'U
TAQIYYAH
MUT'A (AU NDOA YA MUD A)
KAULI INAYOHUSU TAHRIFUL-QUR'AN
KUKUSANYA BAINA YA SALA MBILI
KUSUJUDU JUU YA UDONGO
AR-RAJ-A' (KUREJEA KWENYE UHAI)
KUVUKA MIPAKA KATIKA KUWAPENDA MAIMAMU
MAHDI ANAYENGOJEWA
REJEA ZILIZOTUMIKA