جنگ ابليس عليه انسان

نام نويسنده : محمد تقي صرفي
 


1- جنگ‌ ابليس‌ با انسان‌

هر انساني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ زندگي‌ سعادتمندانة‌ خود بايد دوستان‌ودشمنان‌ خود را بشناسد.دوستان‌ انسان‌مؤمن‌، خدا ورسولان‌وفرشتگان‌ ومؤمنان‌ هستند ودشمنانش‌ ،ابليس‌ وشياطين‌ وكفارومنافقين‌ مي‌باشند.ابليس‌ سرسخت‌ترين‌ دشمن‌ بشريت‌ بوده‌ كه‌ هرچه‌خرابي‌ وفساد وجنگ‌ وآدمكشي‌ واختلاف‌ در جهان‌ است‌ از اوست‌ واوبنيان‌ گذار اختلافات‌ است‌.اگر مكر وحيله‌هاي‌ ابليس‌ نبود،آدمي‌ ازبهشت‌ رانده‌ نمي‌شد.اگر دشمني‌ ابليس‌ نبود قابيل‌ برادر خود رانمي‌كشت‌!اگر عداوت‌ ابليس‌ نبود،پيامبران‌ بدست‌ انسانها كشته‌ وشهيدنمي‌شدند.اگر دشمني‌ ابليس‌ نبود همة‌ انسانها خداشناس‌ وموحدومومن‌ بودند ونيازي‌ به‌ جهنم‌ وعذاب‌ الهي‌ نبود اگر چه‌ علاوه‌ بر ابليس‌،نفس‌ اماره‌ وميل‌ انسان‌ به‌ شهوات‌ وذخارف‌ دنيا نيز در انحراف‌ انسانهانقش‌ مهمي‌ داشته‌ است‌.اگر مكر ابليس‌ نبود اين‌ چنين‌ بين‌ بيش‌ از يك‌ميليارد مسلمان‌ جهان‌ اختلاف‌ نبود تا يك‌ كشور كوچك‌ بنام‌ اسرائيل‌غاصب‌ بتواند بر مسلمانان‌ ظلم‌ كند ونداي‌ انَارجل‌ٌ برآورد!واگرحيله‌هاي‌ ابليس‌ نبود ولايت‌ غصب‌ نمي‌شد وهمه‌ مسلمين‌ يد واحده‌بودند وبه‌ يك‌ شيوه‌ نماز مي‌خواندند ويك‌ پيشوا را تبعيت‌ مي‌كردندو...
درهرحال‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ سعادت‌ بايد ابليس‌ را شناخت‌ وبا مكروحيله‌هاي‌ او آشنا شد و حول‌ وقوة‌ الهي‌ از موانعي‌ كه‌ او يقينا سر راه‌انسان‌ مؤمن‌ ايجاد مي‌نمايد،به‌ راحتي‌ عبور نمود وبه‌ صف‌ رستگاران‌پيوست‌.
خدا فرمود:
اَلَم‌ اَعْهَدْ اِلَيكُم‌ يا بني‌ آدم‌ اَن‌ْ لا تعبُدِ الشيطان‌ اِنَّه‌ لَكُم‌ عَدُوٌّ مبين‌.يعني‌:اي‌ فرزندان‌ آدم‌!مگر با شما عهد نبستم‌ كه‌ شيطان‌را عبادت‌ نكنيد كه‌ او دشمن‌ آشكار شماست‌.

علت‌ دشمني‌ ابليس‌ با آدميان‌!
ابليس‌ موجودي‌ از جن‌ بود كه‌ هزاران‌ سال‌ قبل‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)درآسمانها بعنوان‌ ملكي‌ از ملائكه‌ مشغول‌ فرمانبرداري‌ از حضرت‌ حق‌بود.نام‌ او «عزازيل‌»و«حارث‌»بوده‌ است‌.ملائكه‌ خيال‌ مي‌كردند كه‌او هم‌ از جنس‌ آنان‌ است‌ ولي‌ خداوند عليم‌ با علم‌ خود مي‌دانست‌ كه‌ابليس‌ از ملائكه‌ نيست‌.ابليس‌ زيباترين‌ ملك‌ بود و خدارا به‌ گونه‌اي‌ زيباعبادت‌ مي‌كرد كه‌ فقط‌ دوركعت‌ نماز او براي‌ خداوند،چهارهزارسال‌طول‌ كشيد!تا اينكه‌ خداوند آدم‌(ع‌)را آفريد وبراي‌ اهدافي‌ از جمله‌ظاهر شدن‌ چهرة‌ مخفي‌ ابليس‌ وصفات‌ زشت‌ او،دستور داد كه‌ همة‌ملائكه‌ براي‌ آدم‌(ع‌) وبه‌ احترام‌ او سجده‌ كنند.كه‌ اين‌ سجده‌ در حقيقت‌براي‌ خدا وبه‌ احترام‌ آدم‌(ع‌)بود.همة‌ فرشتگان‌ از اين‌ دستور الهي‌اطاعت‌ كردند به‌ غير از ابليس‌!خدا از او پرسيد كه‌ چه‌ انگيزه‌اي‌ باعث‌شد كه‌ از اين‌ دستور سرپيچي‌ نمائي‌؟ابليس‌ جواب‌ داد براي‌ اين‌ سجده‌نكردم‌ كه‌ آدم‌(ع‌)از جنس‌ خاك‌ است‌ ومن‌ از جنس‌ آتش‌!وآتش‌ از خاك‌برتر است‌.ومن‌ بر موجودي‌ كه‌ از من‌ پَست‌تر است‌ سجده‌ نمي‌كنم‌!خدايا!اگر مرا از اين‌ كار عفو نمائي‌،براي‌ تو عبادتي‌ بكنم‌ كه‌ هيچ‌موجودي‌ همچو عبادتي‌ نكرده‌ باشد!خداوند در جواب‌ فرمود كه‌ من‌دوست‌ دارم‌ آنطور كه‌ خود مي‌خواهم‌ عبادت‌ شوم‌!وتو از بهشت‌ من‌ وازصف‌ ملائكه‌ اخراج‌ هستي‌!ابليس‌ وقتي‌ اين‌ چنين‌ ديد،به‌ خداوندعرض‌ كرد كه‌ من‌ سالهاي‌ زيادي‌ تورا عبادت‌ كردم‌ وتو عادل‌ هستي‌ وبه‌كسي‌ ظلم‌ نمي‌كني‌.پاداش‌ عبادتهاي‌ مرا بده‌!خداوند فرمود:آري‌ بتوپاداش‌ خواهم‌ داد.هرچه‌ از امور دنيا مي‌خواهي‌ بگو تا بتو بدهم‌.ابليس‌گفت‌ يكي‌ اينكه‌ بمن‌ تا قيامت‌ مهلت‌ بدهي‌ وكاري‌ بمن‌ نداشته‌باشي‌!دوم‌ اينكه‌ بمن‌ قدرتي‌ بدهي‌ تا بتوانم‌ در انسانها همانند خون‌ دررگهايشان‌،نفوذ كنم‌ !سوم‌ اينكه‌ آنها نتوانند مرا وياران‌ مرا ببينند ولي‌ من‌ويارانم‌ آنها را ببينيم‌!چهارم‌ آنكه‌ مي‌خواهم‌ هر كودكي‌ كه‌ از انسان‌متولد مي‌شود،دوتا كودك‌ هم‌ از من‌ متولد شود!پنجم‌ به‌ هر صورتي‌ كه‌بخواهيم‌ در بيايم‌! خداوندفرمود:اين‌ها را دادم‌.گفت‌ خدايا پاداش‌زيادتري‌ بده‌!خدا فرمود:شما را در سينه‌ها ودلهاي‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌:خدايا كافي‌ است‌.
سپس‌ ابليس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ كه‌ همه‌ را بجز مخلصين‌ گمراه‌خواهم‌ كرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌ نزدشان‌ رفته‌ وكاري‌ كنم‌كه‌ اكثرشان‌ را شاكر نبيني‌!
وقتي‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) ديد كه‌ خدا اين‌ قدرت‌ را به‌ ابليس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدايا! ابليس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ كردي‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذي‌ دادي‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادي‌ پس‌ تكليف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:اگر يك‌ گناه‌ كنيد،يك‌ عذاب‌ داردواگر يك‌ كارخوب‌ كنيد ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زيادتربده‌!خدا فرمود:تا زماني‌ كه‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌داريد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را مي‌بخشم‌واهميتي‌ نمي‌دهم‌(به‌ بزرگي‌ وزيادي‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:كافي‌است‌.
لذا ابليس‌ از آن‌ زمان‌ تاكنون‌ بدنبال‌ گمراهي‌ انسانها ودوري‌ انسان‌ ازخداوند بوده‌ والبته‌ موفق‌ شده‌است‌ كه‌ عدة‌ زيادي‌ از بندگان‌ خدارا باكمك‌ هواها ونفسانيات‌ وميلهايشان‌ به‌ شهوات‌ دنيا،منحرف‌ كرده‌وجهنمي‌ نمايند.
هر عمل‌ زنا ولواطي‌ كه‌ در دنيا انجام‌ شده‌ ويا انجام‌ مي‌شود،وهركودك‌ حرام‌ زاده‌اي‌ كه‌ متولد مي‌گردد،جاي‌ پاي‌ ابليس‌ در آنجا وجوددارد!هر جنگ‌ وخونريزي‌ وقتل‌ انسانها مخصوصا قتل‌ پيامبران‌ وامامان‌وانسانهاي‌ بزرگ‌ واولياء خدا ودانشمندان‌ وعالمان‌ دلسوزوسياستمتداران‌ پاك‌ سرشت‌ و...كه‌ انجام‌ مي‌شود با وسوسه‌هاي‌ ابليس‌است‌.
هر اختلاف‌ ودشمني‌ بين‌ انسانها وحتي‌ بين‌ افراد يك‌ خانواده‌ وحتي‌بين‌ پدران‌ ومادران‌ با فرزندانشان‌ وجود داشته‌ ودارد وهر كانون‌خانواده‌اي‌ كه‌ متلاشي‌ مي‌گردد از كارها وتلاشهاي‌ ابليس‌ است‌!
هر بتي‌ كه‌ پرستيده‌ مي‌شود وهر دين‌ جديدي‌ بوجود مي‌آيد وهرمكتب‌ منحرف‌ كننده‌ جديدي‌ كه‌ ظاهر مي‌شود از نَفَس‌ پليد ابليس‌است‌!
خودكشي‌ها وافسردگي‌ها ومرضهاي‌ مهلكي‌ چون‌ ايدز وگرفتاريهاي‌بشر امروزي‌ نيز از كيد و مكرهاي‌ بليس‌ است‌!
عشقهاي‌ مجازي‌ وروابط‌ نامشروع‌ وقانوني‌ شدن‌ هم‌ جنس‌ بازي‌ دربسياري‌ از كشورها وتشكيل‌ مؤسسات‌ فحشاء وآلوده‌ كردن‌ مردم‌ دنيا به‌انواع‌ مفاسد همه‌ از توطئه‌هاي‌ ابليس‌ است‌ كه‌ اخيراً فزوني‌ گرفته‌ است‌!
تشكيل‌ باندهاي‌ موادمخدر وصدها نوع‌ مواد مخدر شيطاني‌،تشكيل‌باندهاي‌ مخوف‌ جنايت‌ وشرارت‌ وحتي‌ باندهايي‌ كه‌ علنا خود راشيطان‌ پرست‌ مي‌خوانند وباندهاي‌ به‌ دام‌ انداختن‌ دختران‌ وزنان‌براي‌ استفاده‌ از فحشاءوتشكيل‌ محافل‌ رقص‌ وشرابخواري‌ وروابط‌جنسي‌ نامشروع‌ علني‌ و...همه‌ از اقدامات‌ وفعاليتهاي‌ ابليس‌ ويارانش‌مي‌باشد.
ابليس‌ بنيانگذار همة‌ بدعتها ومذهبهاي‌ ساختگي‌ وآئينهاي‌ بي‌ ريشة‌الهي‌ است‌!
ابليس‌ در قتل‌ پيامبراني‌ همچون‌ حضرت‌ زكريا ويحيي‌ ودر آتش‌انداختن‌ حضرت‌ ابراهيم‌(ع‌)وتوطئه‌ فرعون‌ عليه‌ موسي‌(ع‌) وتحريك‌مشركين‌ مكه‌ براي‌ كشتن‌ پيامبراسلام‌ واميرالمؤمنين‌(ع‌)و...نقش‌ داشته‌است‌.واوست‌ بپاكننده‌ جنگهايي‌ همچون‌ جمل‌ وصفين‌ ونهروان‌ و...
ابليس‌ از راههايي‌ چون‌ نگاه‌ وسخن‌ با نامحرم‌،شراب‌ ومستي‌،دروغ‌،خيانت‌ ومال‌ اندوزي‌ وحرص‌ و...انسانهارا منحرف‌ مي‌كند.
ابليس‌ در موقع‌ تنها بودن‌ انسان‌،موقع‌ عريان‌ شدنش‌،وقت‌ خلوت‌ بانامحرم‌ وهنگام‌ همراهي‌ با فاسقان‌ ودرهنگام‌ طلوع‌ وغروب‌ خورشيدموفق‌تر است‌.
بيشتر ياران‌ ابليس‌ ،زنان‌ ،عابدان‌ جاهل‌ ،حاكمان‌ ستمگر و جوانان‌بي‌ تقواهستند!
وخلاصه‌ هركجا انحراف‌ وگناه‌ ومعصيتي‌ باشد ردپاي‌ ابليس‌ واعوان‌وانصارش‌ به‌ چشم‌ باطني‌ مي‌خورد.

امّا خداوند متعال‌ ،انسان‌ را در برابر اين‌ دشمن‌ قسم‌ خورده‌ وغدّاربه‌ وسايل‌ مهمي‌ تجهيز نموده‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ از اين‌ وسايل‌ استفاده‌كند،سلامتش‌ از دست‌ ابليس‌ تضمين‌ شده‌ است‌ وابليس‌ ويارانش‌ برآنان‌ تسلطي‌ نخواهند داشت‌.
اين‌ وسايل‌ بشرح‌ زير مي‌باشند:
1 -عقل‌ به‌ عنوان‌ پيامبرباطني‌
2 -فطرت‌ سالم‌ وتوحيدي‌
3 - صدوبيست‌ وچهارهزار پيامبرودوازده‌ امام‌(ع‌)
4 -دهها كتاب‌ آسماني‌ از جمله‌ قرآن‌ كريم‌
5 - هزاران‌عالم‌ ودانشمند موحد ومخلص‌ ودلسوز
6 - ميليونها جلد كتاب‌ وهزاران‌سخنراني‌ و هزاران‌ مجلس‌ علم‌ ودانش‌ براي‌ آگاهي‌ انسانها
7 - توبه‌وبازگشت‌ به‌ خدا در هر ساعتي‌ كه‌ بخواهد .
گويند:وقتي‌ ابليس‌ به‌ زمين‌ آمد،گفت‌ :خدايا!به‌ عزت‌ وجلالت‌سوگند!از آدميان‌ جدا نمي‌شوم‌ تا زماني‌ كه‌ بميرد!
خداوند سبحان‌ فرمود:به‌ عزت‌ وجلالم‌ سوگند!مانع‌ توبه‌ بنده‌ام‌نمي‌شوم‌ بطوريكه‌ توبه‌ را غرغره‌ كند!-يعني‌ هرزمان‌ بخواهد توبه‌ كندومحدوديتي‌ ندارد.
8 - دوستي‌ اهل‌ بيت‌(ع‌)كه‌ نجات‌ دهنده‌ قطعي‌است‌
9 - هزاران‌ مسجد وحسينيه‌ ومحل‌ عبادت‌
10 - نماز وروزه‌وصدقه‌ وتلاوت‌ قرآن‌ وذكر وازدواج‌ در جواني‌ ومصاحبت‌ با علماءوگريه‌ از خوف‌ خدا وتوكل‌ برخداوصبر در مشكلات‌ و...اعمالي‌هستندكه‌ در دوري‌ از ابليس‌ مؤثر است‌ .
هرگاه‌ ابليس‌ انسان‌ صالحي‌ را مي‌بيند كه‌ نيرنگهاي‌ او را خنثي‌مي‌كند،ابليس‌ به‌ دست‌ وپا مي‌افتد ومتزلزل‌ مي‌شود وناراحت‌.همچنان‌كه‌ وقتي‌ جواني‌ ازدواج‌ مي‌كند،ابليس‌ به‌ ناله‌ مي‌ افتد و مي‌گويد دينش‌را از من‌ حفظ‌ كرد!ويا امام‌ وپيغمبري‌ كه‌ متولد مي‌شدوياعالمي‌ كه‌ به‌هدايت‌ مردم‌ مشغول‌ مي‌شود براي‌ ابليس‌ هماننديك‌ كابوس‌وحشتناكي‌ است‌.
گويند كه‌ ابليس‌ چهاربار ناله‌ كرد ودوبار اظهار خوشحالي‌ نمود:اماچهاربار ناله‌اش‌ در زماني‌ بود كه‌ از صف‌ ملائكه‌ رانده‌ شد.زماني‌ كه‌ به‌زمين‌ فرود آمد وزماني‌ كه‌ پيامبراسلام‌ مبعوث‌ شد وزماني‌ كه‌ قرآن‌(سوره‌فاتحه‌)بر پيامبراسلام‌ نازل‌ شد.

حال‌ نگاهي‌ مي‌اندازيم‌ به‌ صدها سخني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در شيطان‌شناسي‌ !مؤثر مي‌باشد.

سابقة‌ ابليس‌!
گفته‌ شده‌ كه‌ وقتي‌ خداوند ،آسمان‌ وزمين‌ .ملائكه‌ وجن‌ را خلق‌كرد،ملائكه‌ را در آسمان‌ جاي‌ داد وجن‌ را در زمين‌ قرار داد.جان‌ّ پدرهمه‌ اجنه‌ است‌.جن‌ هفت‌ هزارسال‌ در زمين‌ بودند ولي‌ درميان‌ آنان‌ ظلم‌وفساد وقتل‌ يكديگر پيدا شد.لذا خداوند،ابليس‌ را به‌ سرپرستي‌ ملائكه‌بر عليه‌ جن‌ فرستاد وآنها هم‌ جن‌ را از زمين‌ اخراج‌ وبه‌ جزاير وقله‌ كوههاتبعيد نمودند وخودشان‌ در زمين‌ ساكن‌ شدند.خداوند،ابليس‌ را پادشاه‌زمين‌ وپادشاه‌ آسمان‌ دنيا وخزانه‌دار بهشت‌ نمود.او خيلي‌ خدا راعبادت‌ مي‌كرد ولي‌ دچار عُجب‌ شد وگفت‌ من‌ از ملائكه‌ بالاترم‌ كه‌خداوند چنين‌ مقامي‌ به‌ من‌ داده‌ است‌.

مقام‌ شيطان‌ قبل‌ از رجم‌
نقل‌ است‌ كه‌ در برگشت‌ ازمعراج‌،شيطان‌ نزد رسولخدا(ص‌)آمدوگفت‌ به‌ معراج‌ رفته‌ بوديد؟فرمود آري‌.پرسيد در آسمان‌ چهارم‌ بطرف‌بيت‌ المعمور منبري‌ شكسته‌ بود.آن‌ را ديدي‌؟آن‌ منبر من‌ بود كه‌ بربالاي‌آن‌ مي‌رفتم‌ ومردم‌ را موعظه‌ مي‌نمودم‌.هروقت‌ تسبيح‌ از دستم‌مي‌افتاد،چندين‌ هزار ملك‌ سرازير شده‌ ودرحاليكه‌ برتسبيح‌ بوسه‌مي‌زدند،بمن‌ مي‌داند.آن‌ موقع‌ معتقد شدم‌ كه‌ خدا از من‌ بهتر خلق‌نكرده‌ است‌!اما حال‌ برعكس‌ شده‌ وكسي‌ از من‌ بدتر نيست‌.اي‌محمد!مبادا در درگاه‌ الهي‌ دچار غرور شوي‌؟

پاداش‌ ابليس‌!
امام‌ صادق‌(ع‌):وقتي‌ ابليس‌ دستور خدا را در مورد سجده‌ برحضرت‌آدم‌(ع‌) اجابت‌ نكرد،خدا فرمود:از بهشت‌ بيرون‌ برو كه‌ تو رانده‌ شده‌ وتاقيامت‌ ملعوني‌!ابليس‌ گفت‌:خدايا!تو عادلي‌ وظلم‌ نمي‌كني‌.پس‌ ثواب‌اعمالم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:از دنيا آنچه‌ ثواب‌ مي‌خواهي‌ بتومي‌دهم‌!ابليس‌ ابتدا از خدا خواست‌ تا قيامت‌ به‌ او مهلت‌ دهد.خدافرمود:بتو مهلت‌ دادم‌.سپس‌ از خدا خواست‌ كه‌ او را بر فرزندان‌ حضرت‌آدم‌(ع‌) مسلط‌ كند.خدا فرمود:تورا مسلط‌ كردم‌.ابليس‌ گفت‌ به‌ من‌قدرتي‌ بده‌ كه‌ مانند خون‌ در رگ‌،در آدميان‌ نفوذ كنم‌.خدا فرمود بتو اين‌قدرت‌ را دادم‌.گفت‌ مي‌خواهم‌ هر كودكي‌ كه‌ از انسان‌ متولدمي‌شود،دوتا كودك‌ هم‌ از من‌ متولد شود!وما آنها را بينيم‌ وآنها ما رانبينند وبه‌ هر صورتي‌ كه‌ بخواهيم‌ در بيايم‌ فرمود:اين‌ را هم‌ دادم‌.گفت‌خدايا زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را در سينه‌ها ودلهاي‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌ خدايا كافي‌ است‌.سپس‌ ابليس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ كه‌ همه‌را بجز مخلصين‌ گمراه‌ خواهم‌ كرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌نزدشان‌ رفته‌ وكاري‌ كنم‌ كه‌ اكثرشان‌ را شاكر نبيني‌!وقتي‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) ديد كه‌ خدا اين‌ قدرت‌ را به‌ ابليس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدايا! ابليس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ كردي‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذي‌ دادي‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادي‌ پس‌ تكليف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ مي‌شود؟خدا فرمود:اگر يك‌ گناه‌ كنيد،يك‌ عذاب‌ داردواگر يك‌ كارخوب‌ كنيد ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زيادتربده‌!خدا فرمود:تا زماني‌ كه‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌داريد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زيادتر بده‌!خدا فرمود:شما را مي‌بخشم‌واهميتي‌ نمي‌دهم‌(به‌ بزرگي‌ وزيادي‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:كافي‌است‌.

قسم‌ دروغ‌ ابليس‌!
جبرئيل‌ از آدم‌(ع‌)پرسيد چرا حرف‌ ابليس‌ راگوش‌ كردي‌ و از درخت‌ممنوعه‌ خوردي‌؟گفت‌ زيرا ابليس‌ قسم‌ خورد كه‌ من‌ خير شما رامي‌خواهم‌.ومن‌ هم‌ خيال‌ نمي‌كردم‌ كه‌ كسي‌ قسم‌ دروغ‌ به‌ خدابخورد!

عبدالحارث‌!
وقتي‌ حواء حامله‌ شد،ابليس‌ نزد او آمد وگفت‌ اگر مي‌خواهيد كه‌اين‌كودك‌ بعد از تولد زنده‌ بماند نامش‌ را عبدالحارث‌(اسم‌ ابليس‌حارث‌ بوده‌ است‌)بگذاريد!و الاّ بعد از چند روز از دنيا مي‌رود.
هنگامي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)آمد،حواء ماجرا را براي‌ او گفت‌.آدم‌(ع‌)گفت‌ حرف‌اين‌ موجود خبيث‌ را قبول‌ نكن‌!

كتاب‌ ورسول‌ ابليس‌!
رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :ابليس‌ به‌ خدا عرض‌ كرد كه‌ حضرت‌آدم‌(ع‌) را به‌ زمين‌ بردي‌ وكتابها ورسولاني‌ برايشان‌ مي‌فرستي‌،رسولان‌وپيامبران‌ آنها كيانند؟فرمود:رسولانشان‌،ملائكه‌ وپيامبران‌ هستندوكتابهايشان‌ تورات‌ وانجيل‌ وزبور وفرقان‌(قرآن‌)است‌.ابليس‌ گفت‌ پس‌كتاب‌ من‌ چيست‌؟فرمود:كتاب‌ تو خال‌ و قرائت‌ توشعر ورسولانت‌كاهنان‌ وغذايت‌ آنچه‌ برآن‌ نام‌ خدا برده‌ نشود ونوشيدنيت‌شراب‌ و راستت‌ دروغ‌ وخانه‌ ات‌ حمام‌ و دامهايت‌ زنان‌ واذان‌ گويت‌ني‌ها و مسجدت‌ بازار است‌!

ناله‌هاي‌ ابليس‌
روايت‌ شده‌ كه‌ ابليس‌ چهاربارناله‌ كرد:وقتي‌ كه‌ از پيشگاه‌ خدا رانده‌شد.-هنگام‌ آمدنش‌ به‌ زمين‌ -وقت‌ بعثت‌ پيامبراسلام‌(ص‌)- هنگام‌نزول‌ قرآن‌.ودوبار هم‌ اظهار خوشحالي‌ نمود:روزي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)ازدرخت‌ ممنوعه‌ خوردوروزي‌ كه‌ آدم‌(ع‌)از بهشت‌ رانده‌ شده‌ وبه‌ زمين‌هبوط‌ نمود!

قسم‌ شيطان‌
رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ :وقتي‌ ابليس‌ به‌ زمين‌ آمد،گفت‌:خدايا!به‌ عزت‌ وجلالت‌ سوگند!از آدميان‌ جدا نمي‌شوم‌ تا زماني‌ كه‌بميرد!
خداوند سبحان‌ فرمود:به‌ عزت‌ وجلالم‌ سوگند!مانع‌ توبه‌ بنده‌ام‌نمي‌شوم‌ بطوريكه‌ توبه‌ را غرغره‌ كند!-يعني‌ هرزمان‌ بخواهد توبه‌ كندومحدوديتي‌ ندارد-

اگر ابليس‌ مي‌دانست‌!
امام‌ صادق‌(ع‌):اگر ابليس‌ از آنچه‌ خدا در آدم‌(ع‌)قرارداده‌ بود اطلاع‌داشت‌ بر آدم‌(ع‌)تكبر وفخرفروشي‌ نمي‌كرد!
هيچ‌ كس‌ معصيت‌ نمي‌كرد!
امام‌ زين‌ العابدين‌(ع‌):اگر شيطان‌ نبود كه‌ آنان‌ را از طاعتت‌ دوركند،هيچ‌ كس‌ معصيت‌ تورا نمي‌نمود.واگر شيطان‌ باطل‌ را در صورت‌حق‌ نشان‌ نمي‌داد،هيچ‌ كس‌ از راه‌ درست‌ گمراه‌ نمي‌شد.

توبه‌
وقتي‌ آيه‌ «والذين‌ اذا فعلوا فاحشة‌ًاو ظلموا انفسهم‌ ذكروا اللهفاستغفروا لذنوبهم‌ و مَن‌ يغفر الذنوب‌ الاّ الله ولم‌ يُصرّوا علي‌' مافعلوا وَ هُم‌ يعلمون‌.»«هرگاه‌ آنانكه‌ بخودشان‌ ظلم‌ كردند ومعصيت‌نمودند،خواستند توبه‌ كنند بايد استغفار كرده‌ وبدانند كه‌ غير خدا كسي‌نمي‌تواند گناه‌ آنان‌ را بيامرزد ونبايد آگاهانه‌ برانجام‌ گناه‌ اصرار كنند»نازل‌شد،شيطان‌ صدائي‌ كرد تا تمام‌ شياطين‌ دورش‌ جمع‌ شدند پس‌ به‌ آنهاگفت‌ اين‌ آيه‌ نازل‌ شده‌ است‌.چه‌ كسي‌ عهده‌ دار خنثي‌ كردن‌ آن‌ برمي‌آيد؟يكي‌ گفت‌ من‌ .ابليس‌ پرسيد چگونه‌؟گفت‌ از راه‌ فلان‌عمل‌!ابليس‌ گفت‌ تو نمي‌تواني‌ .دومي‌ بلند شد ومثل‌ اولي‌ پيشنهادي‌داد كه‌ ابليس‌ آن‌ را رد كرد.وسواس‌ خنّاس‌ بلند شد وگفت‌ من‌ از راه‌وعده‌ دادن‌ وآرزوهاي‌ طولاني‌ گول‌ مي‌زنم‌ تا گناه‌ كنند وبعد توبه‌ را از يادآنها مي‌برم‌.ابليس‌ اورا تصديق‌ كرد وبراي‌ اين‌ مأموريت‌ تا روز قيامت‌اوراانتخاب‌ كرد.

ابليس‌ از فرشتگان‌ نبود
امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):ابليس‌ از فرشتگان‌ نبود بلكه‌ از جن‌ بود و باملائكه‌ بود وفرشتگان‌ خيال‌ مي‌كردند از آنهاست‌.ولي‌ خدا مي‌دانست‌كه‌ از آنها نيست‌ تا زماني‌ كه‌ فرشتگان‌ امر به‌ سجده‌ بر آدم‌(ع‌)شدند آنگاه‌معلوم‌ شد كه‌ ابليس‌ جزو جن‌ بوده‌ است‌.

تصديق‌ كلام‌ ابليس‌
امام‌ صادق‌(ع‌):وقتي‌ آية‌«ولقد صدّق‌ ابليس‌ ظنّه‌ فاتّبعوه‌ الاّفريقاً من‌ المؤمنين‌»يعني‌ او گمان‌ ابليس‌ را تأييد كرد وغير از مؤمنين‌بقيه‌ از ابليس‌ تبعيت‌ نمودند.نازل‌ شد.ابليس‌ فريادي‌ كشيد تا شياطين‌دورش‌ جمع‌ شدند.آنها از او پرسيدند اي‌ مولاي‌ ما!چه‌ شده‌است‌؟گفت‌ واي‌ برشما!قسم‌ به‌ خدا!خدا كلام‌ مرا در قرآن‌ آورد .بعددستش‌ را بطرف‌ آسمان‌ بلند كرد و گفت‌ به‌ عزت‌ وجلالت‌ سوگند!كه‌ آن‌گروه‌ باقي‌ مانده‌ را هم‌ به‌ بقيه‌ ملحق‌ مي‌نمايم‌!رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌وآله‌ فرمود:بسم‌ الله الرحمن‌ الرحيم‌.اِن‌َّ عبادي‌ ليس‌ لك‌ عليهم‌سلطان‌ٌخدا فرموده‌ است‌ كه‌ توا ابليس‌!بر بندگانم‌ تسلطي‌ نداري‌.

چرا خدا به‌ ابليس‌ مهلت‌ داد؟
روايت‌ شده‌ كه‌ بخاطر اينكه‌ ابليس‌ دوركعت‌ نماز خوانده‌ بود كه‌چهارهزارسال‌ طول‌ كشيد،خدا خواهش‌ اورا براي‌ مهلت‌ دادن‌ قبول‌نمود.

دشمن‌ مخفي‌
اميرالمؤمنين‌(ع‌):بپرهيزيد از دشمني‌ كه‌ بطور مخفي‌ در سينه‌ها راه‌يافته‌ ودرگوشها نجوا مي‌نمايد.

شش‌ هزارسال‌ عبادت‌!
اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌)فرمود:شيطان‌ شش‌ هزارسال‌ عبادت‌ كرد كه‌معلوم‌ نيست‌ به‌ سالهاي‌ دنيوي‌ بوده‌ يا اخروي‌ كه‌ هرسالش‌ معادل‌هزارسال‌ دنيا است‌.-يعني‌ شيطان‌ يك‌ سجده‌ اش‌ هزاران‌ سال‌ طول‌مي‌كشيده‌آنوقت‌ بعضي‌ افراد تحمل‌ يك‌ ذكر را هم‌ ندارند.-ولي‌ غرور
با عث‌ شد كه‌ بر آدم‌(ع‌)سجده‌ نكند واز مقامش‌ اخراج‌ گردد.

اگر مرا عفو كني‌...
امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):وقتي‌ خدا دستور سجده‌ بر آدم‌(ع‌)راداد،ابليس‌ گفت‌ خدايا!اگر مرا از اين‌ كار معاف‌ كني‌،برايت‌ عبادتي‌ كنم‌كه‌ تاكنون‌ كسي‌ همچو عبادتي‌ نكرده‌ باشد!خدا فرمود:من‌ دوست‌ دارم‌آنطور كه‌ خود مي‌خواهم‌ اطاعت‌ شوم‌!

شيطان‌ را دشمن‌ بگير!
رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ به‌ ابن‌ مسعود نصيحت‌ كرد كه‌:اي‌ پسرمسعود!شيطان‌ را دشمن‌ خود بگير كه‌ خدا مي‌فرمايد:اِن‌َّ الشيطان‌ لكُم‌عدُوٌ فَاتخّذوه‌ عدواًشيطان‌ دشمن‌ شماست‌!پس‌ با او دشمني‌كنيد.

با ابليس‌ سر كوه‌
حاج‌ امام‌ قلي‌ نخجواني‌ كه‌ دراخلاقيات‌ ومعارف‌ الهيه‌،مراتب‌استكمال‌ را طي‌ مي‌ كرد،گويد:پس‌ از آنكه‌ به‌ سن‌ّ كهولت‌ وپيري‌رسيدم‌،شيطان‌ را ديدم‌ كه‌ هردوي‌ ما،بالاي‌ كوهي‌ ايستاده‌ ايم‌!من‌ دست‌خودرا بر مُحاسن‌ خود گذارده‌ وبه‌ او گفتم‌:مرا سن‌ّ پيري‌ وكهولت‌ فرارسيده‌،اگر ممكن‌ است‌ از من‌ درگذر!شيطان‌ گفت‌:اين‌ طرف‌ را نگاه‌كن‌!وقتي‌ نظر كردم‌،دره‌ّ بسيار عميقي‌ را ديدم‌ كه‌ از شدّت‌ خوف‌وهراس‌،عقل‌ انسان‌ مبهوت‌ مي‌ ماند!شيطان‌ گفت‌:در دل‌ من‌،رحم‌ومرّوت‌ ومهر قرار نگرفته‌ است‌.اگر چنگال‌ من‌ بر تو بند گردد،جاي‌ِ تو درتَه‌ِ اين‌ درّه‌ خواهد بود كه‌ تماشا مي‌ كني‌!


2 - توطئه‌هاي‌ شيطان‌ عليه‌ آدمي‌

ابليس‌ اولين‌ كسي‌ بود كه‌:
نوحه‌(در عزاي‌ مرده‌ به‌ باطل‌ سخن‌ گفتن‌) بر مرده‌ را ايجاد كرد!
غنا وساز وآواز كرد!
اولين‌ كسي‌ كه‌ عمل‌ لواط‌ را انجام‌ داد!
حدا (كه‌ ترانه‌ مخصوص‌ شتربان‌ هاست‌) انجام‌ داد!
اولين‌ كسي‌ كه‌ قياس‌ كرد!«گفت‌ من‌ از آتش‌ هستم‌ وآدم‌(ع‌)از خاك‌ وآتش‌ از خاك‌ بهتر است‌»
اولين‌ كسي‌ كه‌ آتش‌ پرستي‌ را بنيان‌ نهاد!
اولين‌ كسي‌ كه‌ بت‌ پرستي‌ را ايجاد كرد!
اولين‌ كسيكه‌ كفر ورزيد وكفر را ايجاد نمود!
اولين‌ كسي‌ كه‌ دروغ‌ گفت‌ وقسم‌ دروغ‌ به‌ خدا خورد.
اولين‌ كسي‌ كه‌ باخود لواط‌ كرد!
و...

شريك‌ همة‌ جنايات‌!
روزي‌ يكي‌ از شيعيان‌ موفق‌ به‌ ديدار ابليس‌ شد وابليس‌ گفت‌:
منم‌ قاتل‌ هابيل‌!منم‌ كشندة‌ ناقة‌ صالح‌!منم‌ بپا كننده‌ آتش‌ ابراهيم‌!منم‌ پي‌گير قتل‌ يحيي‌!منم‌ جمع‌ كننده‌ ساحرين‌ فرعون‌ عليه‌ موسي‌!منم‌ درست‌كننده‌ گوساله‌ سامري‌!منم‌ كشندة‌ زكريا!حركت‌ دهندة‌ ابرهه‌ براي‌ خراب‌كردن‌كعبه‌! منم‌ تحريك‌ كننده‌ مشركين‌ براي‌ قتل‌ پيامبر!منم‌ ايجادكننده‌حسد در دل‌ منافقين‌ در روز سقيفه‌!منم‌ صاحب‌ هودج‌ شتر در جنگ‌جمل‌!منم‌ ايستاده‌ دربين‌ دوصف‌ در جنگ‌ صفين‌!منم‌ رهبر منافقين‌!منم‌هلاك‌ كننده‌ اولين‌ و گمراه‌ كنندة‌ آخرين‌ وشيخ‌ ناكثين‌ وركن‌ قاسطين‌وظل‌ مارقين‌....!

فساد در دنيا
با تلاشهاي‌ ابليس‌ويارانش‌،متأسفانه‌ در عصر ما فساد همه‌ جاي‌ دنيارا فرا گرفته‌ است‌ وآثار زيانبار اين‌ فساد،ميليونها انسان‌ را بدبخت‌ نموده‌واز خدا دور نموده‌ است‌.با اختراعات‌ جديد وبا بوجود آمدن‌ عصرارتباطات‌ وفن‌ آوريهاي‌ جديد در اين‌ زمينه‌،روزانه‌ هزاران‌ انسان‌مخصوصا جوانان‌ با فساد وفحشاء آشنا شده‌ واز معنويات‌ فاصله‌مي‌گيرند.وجود ميليونها سي‌ دي‌ مبتذل‌ وهزاران‌ سايت‌ اينترنتي‌وهزاران‌ شركت‌ ومؤسسات‌ فحشاء در دنيا، مسئله‌ تربيت‌ سالم‌نوجوانان‌ وجوانان‌ را با خطر مواجه‌ كرده‌ وطبق‌ آمارها فرزندان‌ نامشروع‌وكودكان‌ بي‌ پدر!ومرضهاي‌ عجيب‌ وغريب‌ ومتلاشي‌ شدن‌ كانونهاي‌خانواده‌ وبي‌ هويت‌ شدن‌ انسانها ومعبود قرار گرفتن‌ شهوات‌ جنسي‌ روبه‌ فزوني‌ است‌ وهمه‌ اينها از دستاوردهاي‌ جنگ‌ ابليس‌ با انسانها درعصر حاضر است‌.كه‌ به‌ چند نمونه‌ از فسادهايي‌ كه‌ ابليس‌ بوجود آورده‌اشاره‌ مي‌شود:

باخود لواط‌ كرد!
رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :ابليس‌ در حالي‌ كه‌ همسري‌ نداشت‌به‌ كره‌ زمين‌ آمد واولين‌ كسي‌ بود كه‌ باخود لواط‌ نمود.وفرزندانش‌ ازخودش‌ است‌.

جاي‌ پاي‌ ابليس‌ در آمريكا!
«نيوت‌ گنگريچ‌ ،رئيس‌ اسبق‌ مجلس‌ نمايندگان‌ امريكا:
ايالات‌ متحده‌ بايد جهان‌ را رهبري‌ كند...اما با كشوري‌ كه‌ در آن‌دوازده‌ ساله‌ها باردار مي‌شوند،پانزده‌ ساله‌ها همديگر رامي‌كُشند،هفده‌ ساله‌ها به‌ ايدز مبتلا مي‌شوند و هجده‌ ساله‌هاديپلم‌ مي‌گيرند بدون‌ اينكه‌ بتوانند بخوانند و بنويسند،هيچ‌كس‌ را نمي‌شود رهبري‌ كرد!»
«هرساله‌ 350هزار دختر نوجوان‌ امريكايي‌ در سنين‌ بين‌ پانزده‌ تانوزده‌ سال‌ دوره‌ دبيرستان‌ به‌ سبب‌ ارتباط‌هاي‌ نامشروع‌ فرزندان‌ غيرقانوني‌ به‌ دنيا مي‌آورند و اين‌ آمار در دهه‌هاي‌ اخير سال‌ به‌ سال‌ در حال‌افزايش‌ است‌.»
جان‌ نكد،نويسنده‌ وتحليل‌ گر غربي‌:
«انتشار ايدز در ايالات‌ متحده‌ و اروپا و ساير نقاط‌ جهان‌ خطر جدي‌در روابط‌ اين‌ جوامع‌ بوجود آورده‌ است‌.هزاران‌ نفر و از جمله‌شخصيت‌هاي‌ معروفي‌ نظير«روك‌ هادسون‌»هنرپيشه‌ آمريكايي‌ به‌ اين‌بيماري‌ دچار شده‌اند.اكنون‌ شانزده‌ ميليون‌ نفر در سنين‌ مختلف‌ دركشورهاي‌ اروپايي‌ و آمريكا حامل‌ ويروس‌ ايدز هستند...هراس‌ ازمواجهه‌ با اين‌ هيولاي‌ خزنده‌ به‌ استوديوهاي‌ هاليوود نيز كشانده‌ شده‌است‌.آن‌ جا كه‌ پس‌ از ابتلاي‌ برخي‌ هنرمندان‌ نامي‌،تمامي‌ هنرپيشه‌هاي‌زن‌ ومرد ملزم‌ به‌ ارائه‌ گواهي‌ نامة‌ عدم‌ ابتلا به‌ ويروس‌ ايدز هستند!»
«در فاصله‌ سال‌ 1985 تاكنون‌ ايدز قربانيان‌ زيادي‌ از هاليوود گرفته‌است‌.
جون‌ كالينز،بازيگر سينما گفته‌ است‌ كه‌:ايدز مكافات‌ گناهان‌ هاليووداست‌.
مرگ‌ هادسن‌ در اكتبر 1985 همچون‌ زلزله‌ موجي‌ از وحشت‌ وحيرت‌ در قشرهاي‌ لوكس‌ هاليوود برانگيخت‌.ادآلستر رئيس‌ اتحاديه‌بازيگران‌ سينما،كه‌ شصت‌ هزار بازيگر را زير پوشش‌ خود دارد،پيشنهادكرد كه‌ در گام‌ اول‌ صحنه‌هاي‌ بوسه‌ از كليه‌ فيلم‌ نامه‌ها حذف‌ شود!...
در سال‌ 1991 فقط‌ آمار رسمي‌ حاكي‌ از 67مرگ‌ در هاليوود بر اثر ابتلاي‌به‌ ايدز بوده‌ است‌.»

سقط‌ جنين‌
«سالانه‌ بيش‌ از جهارصدهزار مورد سقط‌ جنين‌ در زنان‌ زير بيست‌سال‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ اكثراً در دختران‌ ازدواج‌ نكرده‌ امريكايي‌ است‌و70% اين‌ دختران‌ حملات‌ جنسي‌ افراد وگروههاي‌ مستهجن‌ و هرزه‌ راتجربه‌ مي‌كنند!»
«بر اساس‌ آمار ارائه‌ شده‌ در ايالات‌ متحده‌ امريكا يك‌ ميليون‌نوجوان‌ در دوران‌ بلوغ‌ از منزل‌ فرار مي‌كنند كه‌ 3/2فرار افراد مؤنث‌ناشي‌ از آزارهاي‌ جنسي‌ در محيط‌ خانواده‌ مي‌باشد.»
«در شهر نيويورك‌ فردي‌ كه‌ يك‌ كلينيك‌ روان‌شناسي‌ خصوصي‌تأسيس‌ كرده‌ بود ودر آن‌ يكصد كودك‌ را تحت‌ نظارت‌ و مراقبت‌ داشت‌پس‌ از آنكه‌ متهم‌ شد كه‌ تمامي‌ يكصد كودك‌ را مورد تجاوز قرار داده‌است‌ به‌ اسرائيل‌ گريخت‌ كه‌ متأسفانه‌ يك‌ سوم‌ اين‌ كودكان‌، آلوده‌ به‌ايدز شدند...!»

خودكشي‌!
«بر اساس‌ گزارش‌هاي‌ منتشره‌ در ايالات‌ متحده‌ آمريكا در هر شش‌ساعت‌ يك‌ نفر زير نوزده‌ سال‌ به‌ وسيلة‌ سلاح‌ گرم‌ دست‌ به‌ خودكشي‌مي‌زند.در سال‌ 1990،1447نفر بين‌ سنين‌ ده‌ الي‌ نوزده‌ سال‌ به‌ وسيله‌سلاح‌ گرم‌ خودكشي‌ كرده‌اند.»
«بر اساس‌ آمار موجود،خودكشي‌ دومين‌ علت‌ مرگ‌ ومير در بين‌جوانان‌ 15-24 ساله‌ در ايالات‌ متحده‌ مي‌باشد.»
دكتر ردفيلد جيميسون‌ استاد روان‌ پزشكي‌ دانشگاه‌«جانزهاپكينز»در همين‌ باره‌ گفت‌:سالانه‌ حدود سي‌ هزار آمريكايي‌ خودكشي‌و 750 هزارنفر ديگر هم‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ مي‌كنند ولي‌ نمي‌ميرند. ازهر پنج‌ نوجوان‌ آمريكايي‌ طي‌ يك‌ سال‌ گذشته‌ يك‌ نفر خودكشي‌ كرده‌ ياجداً قصد آن‌ را داشته‌ است‌.»
«آمار تكان‌ دهندة‌ موجود حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ در اين‌ كشور بين‌سال‌هاي‌ 1970 تا 1980 ميزان‌ خودكشي‌ در ميان‌ گروه‌ سني‌ 15- 20ساله‌ 50% افزايش‌ يافته‌ است‌.»
«الوين‌ تافلر،نويسنده‌ ونظريه پردازِ معروف‌ امريكايي‌:
در سراسر كشورهاي‌ مرفه‌ فرياد عجز و لابه‌هاي‌ آشنا به‌ گوش‌مي‌رسد.ميزان‌ خودكشي‌ نواجوانان‌ رو به‌ افزايش‌ است‌.الكليسم‌ بيدادمي‌كند.افسردگي‌ رواني‌ همه‌ گير شده‌ است‌،بربريت‌ و جنايت‌ مُد روزگرديده‌ است‌!
در ايالات‌ متحده‌ اتاق‌هاي‌ اورژانس‌ بيمارستان‌ها مملوّ از معتادان‌ به‌ماري‌ جُوانا و ديوانه‌هاي‌ سرعت‌ و دسته‌هاي‌ اراذل‌ واوباش‌ و معتادان‌به‌ كوكائين‌ و هرويين‌ و بالاخره‌ افرادي‌ كه‌ گرفتار بحران‌ شديد عصبي‌شده‌اند.
مددكاري‌ اجتماعي‌ و بهداشت‌ رواني‌ در همه‌ جا به‌ سرعت‌ رو به‌گسترش‌ گذاشته‌ است‌،در واشنگتن‌ يك‌ كميسيون‌ بهداشت‌ رواني‌وابسته‌ به‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ به‌ طور كامل‌شهروندان‌ ايالات‌ متحده‌ از نوعي‌ فشار عصبي‌ رنج‌ مي‌برند.و روان‌شناسي‌ از مؤسسه‌ ملي‌ بهداشت‌ رواني‌ ادعا مي‌كند كه‌ تقريبا هيچ‌خانواده‌اي‌ بدون‌ نوعي‌ ناهنجاري‌ رواني‌ وجود ندارد و اعلام‌ مي‌كندروان‌ پريشي‌ ،جامعة‌ آمريكا را كه‌ آشفته‌ و پريشان‌ و متفرق‌ ونگران‌ آينده‌است‌،فرا گرفته‌ است‌!»
تافلر مي‌افزايد:زندگي‌ روزمره‌ واقعاً به‌ طرز افتضاح‌آميزي‌ كيفيت‌خود را از دست‌ داده‌ است‌ و اعصاب‌ همه‌ خورد وداغان‌ است‌،دست‌به‌ يقه‌ شدن‌ وتيراندازي‌ در مترو يا صفهاي‌ بنزين‌ نشانگر اين‌ واقعيت‌است‌ كه‌ كنترل‌ اعصاب‌ از دست‌ افراد خارج‌ شده‌ است‌،ميليون‌ها نفر ازمردم‌ به‌ آخرين‌ حد از ظرفيتشان‌ رسيده‌اند.

خشونت‌
«در شيكاگو مسن‌ ترها بعد از تاريك‌ شدن‌ هوا از قدم‌ زدن‌ در خيابان‌ها وحشت‌ دارند.در مدارس‌ و ايستگاه‌هاي‌ قطار زيرزميني‌ نيويورك‌خشونت‌ غوغا مي‌كند.
در كاليفرنيا مجله‌اي‌ براي‌ خوانندگان‌ خود به‌ اصطلاح‌ دفترچه‌راهنماي‌ عملي‌ در مورد استفاده‌ از سلاح‌هاي‌ دستي‌ و دوره‌هاي‌تيراندازي‌ و سگ‌هاي‌ محافظ‌ تعليم‌ ديده‌،دزدگير وابزار ايمني‌ براي‌استفاده‌ شخصي‌ دوره‌هاي‌ دفاع‌ از خود و نظام‌هاي‌ ايمني‌ كامپيوتري‌ارائه‌ مي‌كند.
«در سه‌ دهه‌ گذشته‌ هشتاد ميليون‌ نفر به‌ جمعيت‌ آمريكا اضافه‌ شده‌است‌ كه‌ 20% اين‌ عده‌ را مهاجرين‌ جديد ازآسياو آمريكاي‌ لاتين‌ وآفريقا تشكيل‌ مي‌دهند:
در اين‌ مدت‌، در بين‌ جمعيت‌ قريب‌ به‌ سيصد ميليوني‌آمريكا،جنايت‌ چهاربرابر شده‌ است‌،خشونت‌ بين‌ طبقات‌ مختلف‌ و افراد ده‌برابر بالا رفته‌ است‌ و نسبت‌ طلاق‌ در خانواده‌ها از 30%به‌ 70% افزايش‌يافته‌ و تعداد كودكان‌ نامشروع‌ دوازده‌ برابر شده‌ است‌.
تجارت‌ مواد مخدر در بين‌ جوانان‌ آمريكايي‌ مرسوم‌ شده‌است‌.وامنيت‌ داخلي‌ در آمريكا حتي‌ در مدارس‌ ابتدايي‌ و متوسطه‌ به‌وضع‌ بحراني‌ رسيده‌ است‌.
عدة‌ زندانيان‌ در اين‌ سه‌ دهه‌ از يكصدهزارنفر به‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌نفر تجاوز كرده‌ است‌ و در يك‌ آمار جديد 70% از مردان‌ آمريكايي‌ اظهاركرده‌اند كه‌ به‌ همسران‌ خود وفادار نبوده‌اند.
«كشيش‌ يرس‌ ريتر مي‌گويد:در امريكا بالغ‌ بر پانصدهزار نوجوان‌ زيرهفده‌ سال‌ اختصاصاً به‌ كار فحشا اشتغال‌ دارند.»

تجاوز و هتك‌ حركت‌ زنان‌
نيويورك‌ تايمز:
«تفريح‌ آمريكاييان‌ شكل‌ زشت‌ وشرم‌ آوري‌ پيدا كرده‌ است‌.فيلم‌ها وترانه‌ها،آوازها و نمايش‌ها به‌ جاي‌ اينكه‌ الهام‌ بخش‌ و پيام‌ آورباشند،هراس‌ آور و زننده‌ شده‌اند.
تجاوز جنسي‌،استعمال‌ دخانيات‌،مواد مخدر،شيطان‌ پرستي‌،خشونت‌ وهرزگي‌ و بي‌ بند وباري‌ در شهرهاي‌ مختلف‌ آمريكا اوج‌ گرفته‌است‌.
شهرهايي‌ چون‌ واشنگتن‌،نيويورك‌،شيكاگو،بوستون‌،لس‌آنجلس‌،سانفرانسيسكو و چند شهر ديگر به‌ عنوان‌ مناطق‌ خطرناك‌ قلمدادشده‌اند،زيرا هيچ‌ گونه‌ تأمين‌ جاني‌ و ناموسي‌ براي‌ زنان‌ وجودندارد.»
نشريه‌ آمريكايي‌ ريدرز دايجست‌:
ويلسون‌ ،پزشك‌ آمريكايي‌:
«در ايالات‌ متحده‌ از هر دوزن‌ يكي‌ در طول‌ زندگي‌ در معرض‌ تهديدو تجاوز گروهي‌ بوده‌ كه‌ همراه‌ با مصرف‌ الكل‌ و مواد مخدرمي‌باشد.»
نيويورك‌ تايمز:
«كارآگاهان‌ شخصي‌ بوش‌ هم‌ قادر به‌ مهار جنايات‌ وتعرض‌ به‌خانم‌هاي‌ جوان‌ ودختران‌ نيستند!و تنها رفتن‌ به‌ بيرون‌ از خانه‌ از ساعت‌هشت‌ شب‌ براي‌ زنان‌ ودختران‌ 100%مخاطره‌ آميز است‌.»
مارلين‌ فرانچ‌،نويسنده‌:
«يك‌ مرد آمريكايي‌ در هر دوازده‌ ثانيه‌ زنش‌ را كتك‌ مي‌زند و هر روزچهار تا از اين‌ ضرب‌ وجرح‌ها موجب‌ فوت‌ زن‌ مي‌گردد!طبق‌ بررسي‌هاي‌ِ اف‌ بي‌ آي‌،تعداد تجاوزات‌ به‌ زنان‌ افزايش‌ داشته‌ است‌.هرساله‌حدود دوميليون‌ و نيم‌ زن‌ مورد حمله‌-تجاوز-و سرقت‌ قرار گرفته‌ كه‌يك‌ چهارم‌ اين‌ جنايت‌ها توسط‌ افراد فاميل‌ يا دوستان‌ صورت‌مي‌گيرد.»

ابليس‌ وتلاشهاي‌ او
ابليس‌ از زمان‌ تولد كودك‌ تا زمان‌ مردنش‌ براي‌ منحرف‌ كردن‌ انسان‌تلاش‌ مي‌كند واز همة‌ فرصتها استفاده‌ مي‌كند :

وسوسة‌ ابليس‌ در هنگام‌ مرگ‌ انسان‌
امام‌ صادق‌(ع‌):ابليس‌ در موقع‌ مردن‌ انسان‌ شيطاني‌ را مي‌فرستد تااورا به‌ كفر امر نمايد و در دينش‌ شك‌ ايجاد كند.اگر انسان‌ مؤمن‌ باشدشيطان‌ موفق‌ نمي‌شود پس‌ در حال‌ احتضار به‌ آنها شهادتين‌ را تلقين‌كنيد.

وسوسة‌ شيطان‌ موقع‌ مرگ‌ مؤمن‌
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:هنگام‌ مرگ‌ يكنفر شيعه‌،شيطان‌ از راست‌وچپ‌ او مي‌ آيد،تااورا منحرف‌ كند!ولي‌ خداوندمانع‌ مي‌ شود!همانطوركه‌ در آية‌3سورة‌ابراهيم‌ فرمود:خداوند،اهل‌ ايمان‌ را در دنيا وآخرت‌، ثابت‌ قدم‌ وثابت‌ اعتقاد،نگه‌ مي‌ دارد!

نشكن‌ نمي‌گم‌!
گويند شخصي‌ در حال‌ احتضار بود.بستگان‌ او به‌ او گفتند بگولااله‌الاّ الله محمّد رسول‌ الله تلقين‌ كنند ولي‌ او مي‌گفت‌ نشكن‌نمي‌گم‌!ومرتب‌ اين‌ حرف‌ را تكرار مي‌نمود.تا اينكه‌ بيهوش‌ شد .وقتي‌بهوش‌ آمد باز به‌ او گفتند بگو لااله‌ الاّ الله محمّد رسول‌ الله اوگفت‌.سؤال‌ كردند پس‌ چرا مرتب‌ مي‌گفتي‌ نشكن‌ نمي‌گم‌؟گفت‌ ساعتي‌عتيقه‌ دارم‌ كه‌ خيلي‌ مورد علاقة‌ من‌ است‌.وقتي‌ شما به‌ من‌ تلقين‌مي‌كرديد،شيطان‌ آن‌ را در دست‌ گرفته‌ بود و مي‌گفت‌ اگر بگويي‌ آن‌ رامي‌شكنم‌!و من‌ مي‌گفتم‌ نشكن‌ نمي‌گم‌!

ابليس‌ برسرش‌ مي‌زند!
رسول‌ خدا(ص‌):وقتي‌ خدا از بنده‌ اي‌ راضي‌ باشد- واجلش‌ برسد- خدا مي‌فرمايد:اي‌ عزرائيل‌!نزد بنده‌ام‌ برو وروحش‌ را بياور!عمل‌ اوبس‌ است‌ ومن‌ اورا همانطور كه‌ دوست‌ داشتم‌ يافتم‌.
عزرائيل‌ با پانصد ملك‌ در حالي‌ كه‌ همراهشان‌ ريحان‌ وزعفران‌ است‌نازل‌ مي‌شوند وهركدام‌ به‌ او بشارتي‌ جداگانه‌ مي‌دهند. وهنگام‌ خروج‌روحش‌ دوصف‌ از ملائكه‌ تشكيل‌ مي‌شود.وقتي‌ ابليس‌ اين‌ صحنه‌ رامي‌بيند،دستش‌ را بر سرش‌ گذاشته‌،ناله‌ مي‌كند.شياطين‌ مي‌گويند:اي‌ارباب‌ ما!چه‌ شده‌ است‌؟گويد:آيانمي‌ بينيد خداوند چقدر عزّت‌ به‌ اين‌شخص‌ داده‌ است‌؟شما كجا بوديد؟آنها مي‌گويند ما تلاش‌ كرديم‌ كه‌ اوراگمراه‌ سازيم‌ ولي‌ نتوانستيم‌!

ياد دادن‌ قتل‌ نفس‌!
گويند كه‌ وقتي‌ قابيل‌ تصميم‌ به‌ كشتن‌ برادرش‌ را گرفت‌ نمي‌دانست‌چگونه‌ اين‌ كار رابكند.ابليس‌ پرنده‌اي‌ را گرفت‌ وبا سنگ‌ اورا كشت‌واينگونه‌ به‌ قابيل‌ آموزش‌ داد تا برادرش‌ را بكشد!

اولين‌ لهو ولعب‌!
وقتي‌ آدم‌(ع‌)از دنيا رفت‌ ابليس‌ وقابيل‌ به‌ لهو ولعب‌ پرداختند وآدم‌(ع‌) را شماتت‌ مي‌كردند.لذا عمل‌ اين‌ دو منشأهرآنچه‌ كه‌ مردم‌ ازآلات‌ لهو لعب‌ لذت‌ مي‌برند شد.
وقتي‌ نمروديان‌ مي‌خواستند ابراهيم‌(ع‌) را در آتش‌ بياندازند ونمي‌دانستند با چه‌ وسيله‌اي‌ اين‌ كار را بكنند،ابليس‌ طريقة‌ درست‌ كردن‌منجنيق‌ را به‌ آنان‌ نشان‌ داد!

گوساله‌ پرستي‌!
وقتي‌ موسي‌(ع‌)به‌ كوه‌ طور رفت‌ ابليس‌ نزد مردم‌ آمد وگفت‌ كه‌موسي‌(ع‌)فرار كرده‌ است‌ و هرگز نزد شما بر نمي‌گردد!سپس‌ گوساله‌پرستي‌ را با كمك‌ سامري‌ به‌ آنان‌ تعليم‌ كرد!

بت‌ پرستي‌
در روايت‌ است‌ كه‌ قبل‌ از نوح‌(ع‌)عده‌اي‌ از مردم‌ مؤمن‌ بودند وقتي‌مردند بقيه‌ مردم‌ در فراق‌ آنها ناراحت‌ بودند.ابليس‌ به‌ آنها گفت‌ براي‌اينكه‌ بياد آنها باشيد مجسمه‌ آنهارا درست‌ كنيد!اينها به‌ اين‌ دستور عمل‌كردند.قرن‌ بعدي‌ آمد وابليس‌ نزد مردم‌ رفت‌ وگفت‌ اين‌ مجسمه‌هاخدايان‌ پدران‌ شما بودند شما هم‌ اينها را بپرستيد!عده‌ زيادي‌ از مردم‌ به‌اين‌ صورت‌ بت‌ پرست‌ شدند تا اينكه‌ نوح‌(ع‌)بر آنها نفرين‌ كرد وخداآنان‌ را هلاك‌ نمود.

قوم‌ لوط‌!
امام‌ باقر(ع‌):قوم‌ لوط‌ بهترين‌ قوم‌ بودند.امّا ابليس‌ سراغ‌ آنهارفت‌.خصلت‌ آنها اين‌ بود كه‌ همه‌ مردها براي‌ كارهايشان‌ از محل‌ خارج‌مي‌شدند و زنها در محل‌ باقي‌ مي‌ماندند.ابليس‌ خود را بصورت‌نوجواني‌ درآورد وكشت‌ وكشاورزي‌ آنان‌ را خراب‌ مي‌كرد تا اينكه‌ اورادستگير كردند وقرار شد كه‌ فردا اورا مجازات‌ نمايند.شب‌ اورا نزد يكي‌از خودشان‌ گذاشتند.موقع‌ خواب‌ نوجوان‌ -ابليس‌-شروع‌ به‌ گريه‌كرد.ميزبان‌ علت‌ گريه‌اش‌ را پرسيد.اوگفت‌ من‌ شبها وقتي‌ مي‌خوابيدم‌روي‌ سينة‌ پدرم‌ مي‌خوابيدم‌!ميزبان‌ هم‌ اورا روي‌ سينة‌ خود خواباندوابليس‌ آن‌ شب‌ كاري‌ كرد كه‌ ميزبان‌ با او لواط‌ نمود .فردا ميزبان‌ قضيه‌ رابراي‌ مردها تعريف‌ كرد وآنها هم‌ به‌ لواط‌ راغب‌ شدند واين‌ چنين‌ بود كه‌هم‌ جنس‌ بازي‌ ميان‌ مردها رسم‌ شد.ابليس‌ سپس‌ سراغ‌ زنها رفت‌ واين‌عمل‌ ننگين‌ وخلاف‌ فطرت‌ را بين‌ آنها رسم‌ نمود.تا اينكه‌ عذاب‌ الهي‌آنان‌ را فرا گرفت‌.

تشويق‌ نمرود
نمرود دستور داد ديواره‌اي‌ در دامنه‌ كوه‌ درست‌ كردند وبمدت‌يكماه‌ هيزم‌ آورده‌ ودر آن‌ قرار دادند تا پرشد.بعد گفتند چگونه‌ ابراهيم‌(ع‌) رادر آتش‌ بياندازيم‌؟شيطان‌ بصورت‌ آدمي‌ ظاهر شد وگفت‌ منجنيق‌بسازيد!تا آن‌ زمان‌ منجنيق‌ نساخته‌ بودند وشيطان‌ هنگاميكه‌ به‌ آسمانهاراه‌ داشت‌ از جهنم‌ ديدار كرده‌ وديده‌ بود جهنميان‌ را با منجنيق‌ درون‌آتش‌ مي‌اندازند،ياد گرفته‌ بود.لذا به‌ آنها ياد داد كه‌ چگونه‌ اين‌ وسيله‌ رابسازند.چهارصد نفر آمدند وهردونفر يك‌ طناب‌ را گرفتند و ابراهيم‌ (ع‌)را بالا بردند. جبرئيل‌ آمد وگفت‌ اي‌ ابراهيم‌!هيچ‌ احتياجي‌ نداري‌؟گفت‌دارم‌ اما نه‌ بتو.گفت‌ به‌ كه‌ داري‌؟گفت‌ او از همه‌ بهتر به‌ حال‌ من‌ آگاه‌است‌.بعد از آن‌ از طرف‌ خدا ندا آمد:«يانار كوني‌ برداً وسلاماً علي‌'ابراهيم‌»ابن‌ عباس‌ گفت‌ اگر خدا نمي‌فرمود سلاماً آتش‌ چنان‌ سردمي‌شد كه‌ ابراهيم‌ (ع‌)از سرما هلاك‌ مي‌گرديد.پس‌ به‌ فرشتگان‌ امر نمودتا بازوي‌ ابراهيم‌ (ع‌) را گرفتند وآهسته‌ در ميان‌ آتش‌ قرار دادند ودرميان‌آتش‌،چشمه‌هاي‌ آب‌ آفريد.

نمرود مطيع‌ شيطان‌
از طرف‌ خدا ندا رسيد كه‌اي‌ ابراهيم‌!به‌ بابل‌ برو و نمرود را به‌خداپرستي‌ دعوت‌ نما.حضرت‌ به‌ بابل‌ كه‌ كوفه‌ امروزي‌ است‌،نزد نمرودرفت‌ واورا به‌ خداپرستي‌ دعوت‌ نمود.نمرود گفت‌ اي‌ ابراهيم‌!مرابخداي‌ تو احتياجي‌ نيست‌.من‌ مي‌خواهم‌ پادشاهي‌ را از خداي‌ توبگيرم‌ واورا هلاك‌ نمايم‌!!اين‌ بود كه‌ دستور داد تا اطاقكي‌ به‌ تعليم‌شيطان‌ ساختند وخود درون‌ آن‌ قرار گرفت‌ وچهار كركس‌ اورا بلند كردندوبالابردند.چون‌ بالا رفت‌ تيري‌ بطرف‌ آسمان‌ انداخت‌.جبرئيل‌ آن‌ تير رابه‌ خون‌ ماهي‌ آغشته‌ كرد.ماهي‌ ناليد خدايا تيغ‌ دشمن‌ را به‌ خون‌ من‌آغشته‌ كردي‌.ندا رسيد كه‌ تيغ‌ را تا قيامت‌ بر شما حرام‌ كردم‌.بعد نمرودتير خون‌ آلود را كه‌ ديد ،گفت‌ كار خداي‌ ابراهيم‌ را ساختم‌.ابراهيم‌ (ع‌)گفت‌ از اين‌ حرف‌ برگرد كه‌ مردن‌ براي‌ خدا نيست‌.نمرود گفت‌ اگرخداي‌ تو زنده‌ است‌،من‌ لشكر جمع‌ آوري‌ مي‌كنم‌ به‌ خدايت‌ بگو كه‌لشكر جمع‌ كندتا با يكديگر جنگ‌ كنيم‌!پس‌ نمرود از اطراف‌ عالم‌ لشكربزرگي‌ جمع‌ كرد.ابراهيم‌ (ع‌) دعا كرد كه‌ خدايا اين‌ ملعون‌ را هلاك‌كن‌.خداوند به‌ عدد لشكر نمرود پشه‌ فرستاد كه‌ بر سر هر يك‌ پشه‌اي‌نشست‌ و در اندك‌ زماني‌ اورا هلاك‌ نمود.رئيس‌ پشه‌ها، پشه‌اي‌ بود كه‌يك‌ چشم‌ ويك‌ پا و يك‌ دست‌ و نيمه‌ بدني‌ داشت‌.آمد وروي‌ زانوي‌نمرود نشست‌. نمرود به‌ زنش‌ گفت‌ اين‌ پشه‌ها لشكر مرا هلاك‌ كردند.دست‌ برد تا پشه‌ را بكشد كه‌ پشه‌ بلند شد ولب‌ بالا و لب‌ پايين‌ نمرود رانيش‌ زده‌آورد دماغ‌ نمرود شد وبه‌ داخل‌ مغز نمرود نفوذ كرده‌ ومشغول‌نيش‌ زدن‌ شد!صداي‌ فرياد نمرود بلند شد و از شدت‌ درد خواب‌وخوراك‌ از او سلب‌گرديدغلامانش‌ مرتب‌ بر سرش‌ مي‌زدند تا پشه‌ ازحركت‌ بايستد.همانجور او را اذيت‌ نمود تا به‌ درك‌ واصل‌ شد.بقيه‌لشكر او به‌ ابراهيم‌ (ع‌) ايمان‌ آوردند.

نداي‌ شيطان‌
ابراهيم‌ (ع‌) بالاي‌ كوه‌ ابوقبيس‌ رفت‌ وصدازد:هلم‌ّ الي‌ الحج‌.يك‌عده‌ لبيك‌ گفتند.جبرئيل‌ نيز ندا كرد.هلم‌ّ الي‌ الحج‌. باز يك‌ عده‌جواب‌ دادند.شيطان‌ هم‌ ندا كرد هلم‌ّ الي‌ الحج‌.يك‌ عده‌ هم‌ به‌ شيطان‌لبيك‌ گفتند.آنها كه‌ به‌ ابراهيم‌ (ع‌) لبيك‌ گفتند موقع‌ مراجعت‌ از حج‌خوب‌ مي‌شوند وديگر واجبات‌ راترك‌ نمي‌كنند وحرام‌ را ترك‌مي‌نمايند.آنها كه‌ به‌ جبرئيل‌ لبيك‌ گفتند كساني‌ هستند كه‌ مي‌روند ولي‌برنمي‌ گردند وبسيار خوش‌ سعادت‌ هستند.امّا آنها كه‌به‌ شيطان‌ لبيك‌گفتند،وقتي‌ از حج‌ بر مي‌گردند ،لاابالي‌ وبي‌ دين‌ مي‌شوند!
گفت‌ حاجي‌ كه‌ از حج‌كربلابرگشته‌ماريست‌ رفته‌ اژدهابرگشته‌ زنهار!امانتي‌ بدستش‌ ندهيدكه‌اين‌خانه‌ خراب‌ از خدابرگشته‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ وقتي‌ مأمون‌ از حج‌ برگشت‌ گفت‌ كه‌ قصد داشتم‌بالاي‌ كعبه‌ شراب‌ بخورم‌! الان‌ هم‌ عده‌اي‌ هستند كه‌ به‌ مكه‌ رفته‌اند ولي‌از خدا برگشته‌اند.

نگاه‌ شيطاني‌
«آمده‌ است‌ كه‌ جوان‌ عربي‌ در زمان‌ پيامبر(ص‌) در كوچه‌ مشاهده‌كرد كه‌ زن‌ جواني‌ از روبرو مي‌آيد!اين‌ جوان‌ شروع‌ به‌ چشم‌ چراني‌ به‌ زن‌نمود بطوريكه‌ حواسش‌ پرت‌ شد ومتوجه‌ استخواني‌ كه‌ درسوراخ‌ ديوارفروشده‌ بود،نشد واستخوان‌ به‌ گونه‌اش‌ اصابت‌ كرد وخون‌ جاري‌شد!جوان‌ با همين‌ حالت‌ نزد پيامبر بعنوان‌ طبيب‌ الهي‌ رفت‌ وماجراي‌اين‌ حادثه‌ را گفت‌.حضرت‌ فرمود:همانا نگاه‌ به‌ نامحرم‌ تيري‌ از تيرهاي‌شيطان‌ است‌»

سخن‌ شيطاني‌
«سخن‌ گفتن‌ با زن‌ نامحرم‌ از دامهاي‌ شيطان‌ است‌»مستدرك‌14/273

اعمال‌ شيطاني‌
«زين‌ لهم‌ الشيطان‌ اعمالهم‌ فصدهم‌ عن‌ السبيل‌ فهم‌ لايهتدون‌»شيطان‌ كارهايشان‌ را به‌ عنوان‌ كار خوب‌!زينت‌ داده‌واو آنها را از راه‌ مستقيم‌ دور كرده‌ وهدايت‌ نمي‌شوند.

اصحاب‌ رس‌ّ
درباره‌ اصحاب‌ رس‌ّ آمده‌ است‌ كه‌ آنان‌ نزد درختي‌ جمع‌ شده‌ وبرآن‌سجده‌ مي‌نمودند وقرباني‌ برايش‌ انجام‌ مي‌دادندو دوازده‌ شبانه‌ روزآنجا مي‌ماندند..ابليس‌ هم‌ درخت‌ را تكان‌ داده‌ واز داخل‌ درخت‌ با آنان‌حرف‌ مي‌زد وآنان‌ را بر بت‌ پرستي‌ خود استوارتر مي‌نمود.
خداوند براي‌ هدايتشان‌،پيامبري‌ فرستاد ولي‌ آنان‌ لجاجت‌ كرده‌ وباپيامبر مخالفت‌ كردند وعاقبت‌ اورا شهيد نمودند.خداوند هم‌ عذاب‌سختي‌ برآنان‌ فرستاد وهمگي‌ آنها را نابود نمود.

قارون‌ رفيق‌ شيطان‌
پسرخالة‌ موسي‌(ع‌) شخص‌ پولداري‌ بنام‌ قارون‌ بوده‌ است‌.به‌حضرت‌ موسي‌(ع‌)خطاب‌ شد كه‌ نزد قارون‌ برو واورا پند واندرز داده‌وبگو حقوق‌ الهي‌ ثروت‌ ومالت‌ را بده‌. قارون‌مردي‌ بسيارثروتمندبود.حضرت‌ موسي‌(ع‌) به‌ قارون‌ دستور خدا را رساند.قارون‌ گفت‌ چقدربايد بدهم‌؟حضرت‌ موسي‌(ع‌) گفت‌ چهل‌ به‌ يك‌.قارون‌گفت‌ به‌ خدابگو كه‌ گنجهاي‌ من‌ آنقدر زياد است‌ كه‌ كسي‌ نمي‌تواند حساب‌ آنها رابكند.كمي‌ بمن‌ تخفيف‌ بده‌!.وقتي‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)به‌ كوه‌ طور رفت‌عرض‌ كرد خدايا كمي‌ به‌ قارون‌تخفيف‌ بده‌!خطاب‌ شد:هزار به‌ يك‌بدهد.حضرت‌ موسي‌(ع‌)پيام‌ الهي‌ را به‌ قارون‌رساند.قارون‌ گفت‌ كمي‌بمن‌ مهلت‌ بده‌. حضرت‌ موسي‌(ع‌)به‌ قارون‌ مهلت‌ داد.وقتي‌ قارون‌ به‌منزل‌ رفت‌،شيطان‌ بصورت‌ پيري‌ نزد او آمد وگفت‌ چرا مالت‌ رابدهي‌؟مگر غصب‌ كرده‌اي‌؟خلاصه‌ شيطان‌ وادارش‌ كرد تا براي‌ فرار اززكات‌،نسبت‌ زنا به‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)بدهد. قارون‌ هم‌ زن‌ فاسدي‌ راخواست‌ ويك‌ كيسه‌ طلا به‌ او داد وگفت‌ فردا در حضور جمع‌ ادعا كن‌حضرت‌ موسي‌(ع‌)با من‌ عمل‌ نامشروع‌ نموده‌ است‌.روز بعد قارون‌ و زن‌كذائي‌ با عده‌اي‌ در مجلس‌ حضرت‌ موسي‌(ع‌)حاضرشدند.حضرت‌موسي‌(ع‌) سر منبر بود كه‌ زن‌ گفت‌ اي‌ موسي‌!تو با من‌ زناكرده‌اي‌!حضرت‌ موسي‌(ع‌) تورات‌ را حاضر كرد وفرمود اي‌ زن‌!تورا به‌اين‌ تورات‌ قسم‌!آيا من‌ با تو زنا كرده‌ام‌؟زن‌ گفت‌ خير بلكه‌ قارون‌ كيسه‌اي‌طلا بمن‌ داده‌ تا اين‌ نسبت‌ را بتو بدهم‌.حضرت‌ موسي‌(ع‌) در حق‌ قارون‌نفرين‌ كرد ناگاه‌ قارون‌ با همة‌ ثروتش‌ به‌ زمين‌ فرو رفت‌!

توطئه‌ قتل‌
نقل‌ است‌ در دارالندوه‌مكه‌ جلسه‌اي‌ براي‌ برخورد با رسول‌ خداصلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ تشكيل‌ شد وهركه‌ پيشنهادي‌ كرد.شطان‌ بصورت‌پيرمرد حكيمي‌ پيشنهاد كرد كه‌ جواناني‌ از قبايل‌ مختلف‌ در قتل‌ پيامبرشركت‌ كنند تا اينكه‌ بني‌ هاشم‌ مجبور شوند در عوض‌ قتل‌ پيامبر،به‌ ديه‌راضي‌ گردند.اما جبرئيل‌ اين‌ توطئه‌ را به‌ پيامبر خبر داد و حضرت‌هجرت‌ تاريخي‌ خود را به‌ مدينه‌ شروع‌ كرد.

در بدر
ابليس‌ بصورت‌ شخص‌ خيرخواهي‌ مشركين‌ را براي‌ جنگ‌ با پيامبرتشويق‌ كرد وگفت‌ برويد كه‌ شما پيروزيد!ومشركين‌ رفتند وجنگ‌ بدر راراه‌ انداختند كه‌ با پيروزي‌ مسلمين‌ بر مشركين‌ پايان‌ يافت‌.

نداي‌ شيطان‌
جنگ‌ اُحُد بود كه‌ تعداد لشكر اسلام‌ هزار نفر وتعداد لشكر كفر قريب‌دوازده‌ هزارنفربود.رسولخدا(ص‌)پنجاه‌ نفر را در درة‌ بالا گذاشت‌وفرمود شما مواظب‌ اين‌ دره‌ باشيدكه‌ لشكر كفر از پشت‌ بما حمله‌ننمايند.اگر ما پيروز شديم‌،سهم‌ غنيمت‌ شمارا كنارمي‌گذاريم‌.علي‌(ع‌)ورسولخدا(ص‌)وحمزه‌ سيدالشهداء با بقيه‌ لشكرحمله‌ كردند وبعد از مدتي‌ لشكر دشمن‌ شروع‌ به‌ عقب‌ نشيني‌كردوسربازان‌ مسلمان‌ مشغول‌ جمع‌ كردن‌ غنيمت‌ شدند.آن‌ پنجاه‌ نفرهم‌ به‌ طمع‌ غنيمت‌،سخن‌ رسولخدا(ص‌)را فراموش‌ كردند وچهل‌نفرشان‌ پست‌ خودرا ترك‌ نموده‌ ومشغول‌ جمع‌ كردن‌ غنيمت‌شدند.خالدبن‌ وليد با ياران‌ خود،وقتي‌ درة‌احد را از نگهبانان‌ خالي‌ ديداز پشت‌ سر حمله‌ كرده‌ وآن‌ ده‌ نفرباقي‌ مانده‌ نگهبانان‌ را كشت‌ وشروع‌به‌ جنگ‌ با مسلمانان‌ نمود.فراريان‌ كفارهم‌ برگشته‌ وشيطان‌ بصورت‌منادي‌ ندا مي‌داد كه‌ محمد كشته‌ شد!عده‌اي‌ از مسلمانان‌ ضعيف‌الايمان‌ فرار نمودند ورسولخدا(ص‌)را تنها گذاشتند.بطوريكه‌ كفاربرپيشاني‌ رسولخدا(ص‌)ودندان‌ وكتف‌ حضرت‌ سنگ‌ زدند وحضرت‌ رامجروح‌ نمودند.اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌) وحمزه‌ مانند پروانه‌ دوررسولخدا(ص‌)مي‌گشته‌ ومي‌ جنگيدند وكفار را از حضرت‌ دورمي‌نمودند.اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌)آنقدر شمشير زد كه‌ شمشيرش‌شكست‌ وجبرئيل‌ از آسمان‌ ذوالفقار رابراي‌ او آورد.اميرالمؤمنين‌علي‌(ع‌)آن‌ چنان‌ جانفشاني‌ نمود كه‌ جبرئيل‌ در آسمان‌ مي‌گشت‌ وندامي‌داد:لافتي‌' الاّ علي‌ ولاسيف‌ الاّ ذولفقار.همچنين‌ زني‌ بنام‌ صفيه‌جراحّه‌ بود كه‌ براي‌ پرستاري‌ از مجروحين‌ اسلام‌ در جنگ‌ حضورداشت‌،اووقتي‌ ديد پسرش‌ دارد فرار مي‌كندگفت‌ اگر بروي‌ شيرم‌ راحلالت‌ نمي‌كنم‌.پسر برگشت‌ ومشغول‌ جنگ‌ با كفار شد وبشهادت‌رسيدوخود زن‌ هم‌ عمود خيمه‌ وسپر بدست‌ گرفته‌ از رسولخدا(ص‌)دفاع‌ مي‌نمود.امّا گوش‌ نكردن‌ عده‌اي‌ از مسلمانان‌ دستورات‌رسولخدا(ص‌)را باعث‌ شد كه‌ حمزه‌ بشهادت‌ رسيد ومسلمانان‌ نتوانندكفار را شكست‌ بدهند.

در احزاب‌
در جنگ‌ احزاب‌ شيطان‌ لشكريان‌ ابوسفيان‌ را به‌ حمله‌ به‌ لشكراسلام‌ ترغيب‌ مي‌نمود ولي‌ با اعجاز الهي‌ مشركين‌ شكست‌ خورده‌برگشتند.

در خيبر
وقتي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌)در مقابل‌ مرحب‌ خيبري‌ خود را اين‌ چنين‌معرفي‌ كرد:من‌ كسي‌ هستم‌ مادرم‌ مرا حيدر ناميده‌ است‌.
مرحب‌ فرار كرد ولي‌ شيطان‌ بصورت‌ يكي‌ از علماي‌ يهودي‌ بر سرراهش‌ قرار گرفت‌ وگفت‌ حيدرنام‌ زياد است‌.برگرد كه‌ تو پيروزي‌!مرحب‌برگشت‌ وبدست‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌)كشته‌ شد!

در غدير
وقتي‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ در غدير ولايت‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)را اعلام‌ كرد،ابليس‌ ناله‌اي‌ كرده‌ وهمه‌ شياطين‌ را نزد خود جمع‌نمود وگفت‌ با اين‌ كار رسول‌ خدا صلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ ديگر كسي‌معصيت‌ خدا نكند!لذا توطئه‌ كردند وسراغ‌ بعضي‌ ياران‌ رسول‌ خداصلّي‌ الله عليه‌ وآله‌ رفتند ونگذاشتند كه‌ بعد از رسولخدا ،ولايت‌ به‌اهلش‌ برسدو وقتي‌ موفق‌ شدند، ابليس‌ تاج‌ پادشاهي‌ برسر نهاد وگفت‌تا امام‌(ع‌)قيام‌ نكند خدا اطاعت‌ نگردد.

تو مترف‌ هستي‌!
اميرالمؤمنين‌(ع‌) در نامه‌اي‌ به‌ معاويه‌ نوشت‌:تو حقيقتاًمترف‌هستي‌!كه‌ شيطان‌ از تو شروع‌ كرده‌ است‌ و آرزويش‌ را در تو به‌ انجام‌مي‌رساند و در تو همانند روح‌ و خون‌ جاري‌ شده‌ است‌.

شيطان‌ باعريان‌
«علي‌(ع‌):هرگاه‌ شخصي‌ عريان‌ شود،شيطان‌ بسوي‌ او توجه‌ مي‌كندوطمع‌ مي‌كند تا اورا به‌ معصيت‌ بياندازد.»

شيطان‌ باغافل‌
«كسيكه‌ از ذكر خداي‌ رحمن‌ دوري‌ كند،شيطان‌ را همراه‌ او مي‌كنيم‌.»«زخرف‌36»

سه‌ گناه‌ بزرگ‌!
اميرالمؤمنين‌(ع‌):مردي‌ در صومعه‌ عبادت‌ مي‌كرد پس‌ زني‌ را كه‌بيمار بود نزد او آوردند.او با اين‌ زن‌ زنا كرد.سپس‌ شيطان‌ نزدش‌ آمدوگفت‌ براي‌ رسوا نشدن‌ اين‌ زن‌ را بكُش‌!او هم‌ زن‌ را كُشت‌ وبدنش‌ رادفن‌ كرد.فاميلهاي‌ زن‌ آمدند وعابد! را براي‌ مجازات‌ بردند.در راه‌شيطان‌ بر او ظاهر شده‌ وگفت‌ من‌ بودم‌ كه‌ تورا به‌ اين‌ كارها وادار كردم‌حال‌ اگر مي‌خواهي‌ نجاتت‌ دهم‌ بر من‌ سجده‌ كن‌!او هم‌ بر شيطان‌سجده‌ نمود!همانطور كه‌ خدا فرمود:كمثل‌ اتلشيطان‌ اذ قال‌ للانسان‌اكفُر...

شيطان‌ در او مي‌دمد!
«امام‌ صادق‌(ع‌):شيطاني‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ در منزل‌ شخصي‌ چهل‌ روزساز وآواز باشدومردان‌ به‌ آنجا رفت‌ وآمد كنند،آن‌ شيطان‌ نزدصاحبخانه‌ رفته‌ وهرعضوخودرا به‌ مثل‌ اعضاي‌ صاحبخانه‌ مي‌ گذاردودراو مي‌ دمد.بعد از اين‌ اين‌ مرد آنقدر بي‌ غيرت‌ مي‌ شود كه‌ مي‌ بيندديگران‌ با همسرش‌ زنا مي‌ كنند ولي‌ او ناراحت‌ نمي‌ شود.»

فحاشي‌ و انجام‌ كاربد در حضور مردم‌
امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):كسيكه‌ اهميت‌ ندهد كه‌ چه‌ مي‌گويد-وفحاش‌است‌-شيطان‌ شريك‌ او مي‌شود.وكسيكه‌ اهميت‌ ندهد مردم‌ اورا درحال‌ كار بد ببينند شريك‌ شيطان‌ است‌.

زنا!
امام‌ باقر(ع‌):هرگاه‌ شخصي‌ زنا مي‌كند ،شيطان‌ آلت‌ خود را با آلت‌ اوهمراه‌ مي‌كند لذا فاعل‌ دونفر مي‌شوند و نطفه‌ هم‌ شريكي‌ تشكيل‌مي‌شود وفرزند مال‌ زناكار وشيطان‌ است‌!

خطوات‌
امام‌ باقر وصادق‌(ع‌):از خطوات‌ شيطان‌ يكي‌ قسم‌ خوردن‌ بر طلاق‌دادن‌ زن‌ است‌ ويكي‌ نذر بر انجام‌ معصيت‌ وسوم‌ هرقسم‌ خوردن‌بغيرخدا است‌.

غروب‌ وطلوع‌ خورشيد
امام‌ باقر(ع‌):ابليس‌ لشكرش‌ را هنگام‌ غروب‌ وطلوع‌ خورشيد گسيل‌مي‌كند پس‌ در اين‌ دوساعت‌ زياد بياد خدا باشيد و از شر ابليس‌ به‌ خداپناه‌ ببريد و كودكانتان‌ را در اين‌ دوساعت‌ تعويذ نمائيدكه‌ اين‌ دوساعت‌غفلت‌ است‌.

فتنه‌ ها
اميرالمؤمنين‌(ع‌):فتنه‌ها سه‌ چيزند!محبت‌ زنها كه‌ شمشير شيطان‌است‌.شرابخواري‌ كه‌ دام‌ شيطان‌ است‌.ومالدوستي‌ كه‌ كمان‌ شيطان‌است‌.

اولين‌ سكه‌
اولين‌ سكه‌اي‌ كه‌ در زمين‌ ضرب‌ شد،ابليس‌ آن‌ را بر چشمان‌وسينه‌اش‌ گذاشت‌ وگفت‌ شما نور چشمان‌ من‌ هستيد!چنانچه‌ شخصي‌شمارا دوست‌ بدارد اگر بت‌ هم‌ نپرستد باكي‌ نيست‌ !

لشكر ابليس‌
امام‌ صادق‌(ع‌):براي‌ ابليس‌ لشكري‌ مهم‌تر از زنان‌ وغضب‌ نيست‌!

سبيل‌ بلند!
رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :سبيل‌ خود را بلند نگذاريد كه‌ شيطان‌در آن‌ مخفي‌ مي‌شود!

تنها
امام‌ باقر(ع‌):تنها نباشيد كه‌ شيطان‌ بيشتر سراغ‌ افراد تنها مي‌رود!

مؤمن‌ برقله‌ كوه‌
اگر مؤمن‌ بر قلة‌ كوه‌ باشد خدا شيطان‌ را مي‌فرستد تا اورا اذيت‌ كندولي‌ خداوند ايمان‌ اورا برايش‌ اُنسي‌ قرار مي‌دهد كه‌ هيچ‌ احساس‌وحشت‌ وتنهايي‌ نكند.

عجله‌
امام‌ باقر(ع‌):هرگاه‌ كار خيري‌ خواستي‌ بكني‌،عجله‌ كن‌ كه‌ شيطان‌ درهر كار خيري‌ كه‌ تأخير شود دخالت‌ مي‌كند.

همة‌ شر در سه‌ چيز
رسول‌ خدا صلي‌ الله عليه‌ وآله‌ :شيطان‌ براي‌ شياطين‌ خود سخنراني‌كرد وگفت‌:همة‌ شر در سه‌ چيز جمع‌ شده‌ است‌:گوشت‌!شراب‌!زنان‌!

ابليس‌ مادرش‌ را به‌ كشتن‌ داد!
ابليس‌ شبي‌ رفت‌ به‌ بالين‌ جواني‌آراسته‌ با شكل‌ مهيبي‌ سر و بر را
گفتا كه‌ منم‌ مرگ‌ واگر خواهي‌ زنهاربايد بگزيني‌ تويكي‌ زين‌ سه‌ خطر را
يا آن‌ پدر پيرخودت‌ را بكشي‌ زاريا بشكني‌ از خواهرِخود،سينه‌ وسر را
لرزيد از اين‌ بيم‌ جوان‌ برخود وجادشت‌كزمرگ‌ فتد لرزه‌ به‌ تن‌ ضيغم‌ نر را
ياخود زمي‌ ناب‌ كشي‌ يك‌ دو سه‌ ساغرتا آنكه‌ بپوشم‌ زهلاك‌ تونظر را
گفتا پدر وخواهر من‌ هردوعزيزندهرگز نكنم‌ ترك‌ِ ادب‌ اين‌ دونفررا
لكن‌ چوبه‌ مِي‌دفع‌ِ شر از خويش‌ توان‌ كردمي‌نوشم‌ وباوي‌ بكنم‌ چارة‌ شر را
جامي‌ دو بنوشيد وچوشد خيره‌ ز مستي‌هم‌ خواهر خودرا زد وهم‌ كشت‌ پدر را
اي‌ كاش‌ شود خشك‌ بن‌ تاك‌ وخداوندزين‌ ماية‌ شر حفظ‌ كند نوع‌ِ بشر را«ايرج‌ ميرزا»

پرهيز ازشك‌
شخصي‌ به‌ امام‌ كاظم‌(ع‌)عرض‌ كرد كه‌ حاجتي‌ از خدا خواستم‌وخدا روا نكرد لذا در دلم‌ شك‌ پديد آمد!امام‌ فرمود:بپرهيز از شيطان‌ كه‌در تو راهي‌ براي‌ نفوذ پيدا كند!

شيطان‌ مي‌گويد ريا مي‌كني‌!
ابابصير مي‌گويد به‌ امام‌ باقر(ع‌)گفتم‌ وقتي‌ قرآن‌ را با صداي‌ زيباتلاوت‌ مي‌كنم‌،شيطان‌ بمن‌ مي‌گويد كه‌ تو داري‌ ريا مي‌كني‌ وپيش‌خانواده‌ ات‌ خودنمائي‌ مي‌كني‌!امام‌ فرمود:اي‌ ابامحمد(ابابصير)!تو حدوسط‌ قرائت‌ را بخوان‌ بطوريكه‌ خانواده‌ ات‌ صداي‌ تو را بشنوند وقرآن‌را با ترجيع‌ بخوان‌ كه‌ خداوند عز و جل‌ صوت‌ زيباي‌ با ترجيع‌ را دوست‌دارد.

شراب‌!
امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):كسيكه‌ شراب‌ بخورد ،فرزند وبرادر وچشم‌وگوش‌ و دست‌ وپايش‌ همه‌ ابليس‌ مي‌شوند واورا به‌ هر شري‌مي‌كشانند واز هر خيري‌ دور مي‌كنند.

شعله‌اي‌ از شيطان‌
امام‌ باقر(ع‌):غضب‌ وخشم‌ شعله‌ اي‌ از وساوس‌ شيطان‌ است‌ كه‌ دردل‌ آدمي‌ بر مي‌افروزد!

ولايت‌ شيطان‌
امام‌ صادق‌(ع‌):كسيكه‌ دربارة‌ مؤمني‌ سخني‌ بگويد كه‌ اورا در پيش‌ مردم‌بي‌ آبرو نمايد،خدا اورا از ولايت‌ خود اخراج‌ كرده‌ وبه‌ ولايت‌ شيطان‌وارد مي‌كند ولي‌ شيطان‌ هم‌ اورا نمي‌پذيرد!

كتاب‌ سحر
امام‌ باقر(ع‌):وقتي‌ سليمان‌ نبي‌ رحلت‌ كرد،ابليس‌ كتاب‌ سحري‌نوشت‌ ودر زير تخت‌ او پنهان‌ كرد .وقتي‌ اطرافيان‌ سليمان‌ كتاب‌ را يافتندعده‌اي‌ كه‌ كافر بودند گفتند:او بواسطة‌ اين‌ كتاب‌ بر ما پيروز شده‌بود!وعده‌اي‌ كه‌ مؤمن‌ بودند گفتند خير او بنده‌ وپيامبر خدا بود.

قهقهه‌
امام‌ صادق‌(ع‌)::قهقهه‌ وخندة‌ با صدا از شيطان‌ است‌!

بول‌ شيطان‌!
امام‌ صادق‌(ع‌):بنده‌ تا صبح‌ سه‌ بار بيدار مي‌شود.حال‌ اگر براي‌ نمازبيدار نشد،شيطاني‌ بنام‌ زهاد در گوشش‌ بول‌ مي‌نمايد!

خواب‌ شيطان‌!
امام‌ عسگري‌(ع‌):خواب‌ شياطين‌ بر صورت‌ و به‌ حالت‌ دمر است‌!