Alquran dan Rahasia Angka-Angka
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
I'jaz Adadi: Adakah hubungannya dengan makna?
BAB 1
I'JAZ AL-QURAN
Macam-macam I'jaz AI-Quran
Para Penulis Iíjaz Nudhum (Susunan Kata) Al-Quran
"Tantangan" Allah di Awal Turunnya AI-Quran
Apakah "Tantangan" Allah dpt Menjadi Bukti adanya I'jaz?
Bentuk Lain I'jaz Al-Quran
BAB 2
AL-QURAN DAN RAHASIA ANGKA-ANGKA (I'JAZ 'ADADI)
Pandangan Kaum Salaf tentang Huruf-huruf Muqaththa'ah
Pandangan Ulama Mutakhir tentang I'jaz AI-Quran
Karunia Allah yang Dianugerahkan kepada Saya
Tujuh Langit
Bilangan Sujud
Shalat Lima Waktu
Shalat fardhu dan Sunat:
Perintah Mendirikan Shalat
Rakaat Shalat Fardhu
Bilangan Rakaat Shalat di Perjalanan
Wudhu dan Bilangan Basuhan
Wudhu dan Bilangan Usapan (Masahat):
Jumlah Khalifah Setelah Rasulullah saw.
Ayat Keduabelas
Duabelas Khalifah Rasul saw.
Duabelas Washi
Orang-Orang Yang Bersaksi (AI-Asyhad )
Ungkapan "orang-orang yang beruntung" (hum al-muflihuun)
Para Penghuni Surga
Orang-Orang Pilihan (Al-Musthafun) Setelah Rasulullah saw.
Para Imam Ma'shum
Duabelas Khalifah Dari Keluarga Muhammad saw.
Bilangan Kata "Malik"
'Amil (Pelaksana Pemerintahan)
Duabelas orang Yang Diangkat (Al-Mujtabun)
Bilangan Kata "AI-Abrar"
Bilangan Kata "Syi'ah"
Bintang-Bintang Keluarga Muhammad Ada Duabelas
Tujuh Puluh Dua Firqah Yang Sesat
Dua Belas Orang Rahib
Tigapuluh Tujuh Orang Penguasa Sesat (Salathin AI-Jur)
Ulul 'Azmi Berjumlah Lima Orang Rasul
Thawaf dan Sa'i
Bilangan Kata "Kiblat"
Mi'raj dan Jumlah Langit
Laki-laki dan Wanita (Rajul dan Imra'ah)
Rasul dan Shalat
Daratan dan Lautan