Bab 6: "Arasy" dan "Krusi"

1. "Arasy" dan "Krusi" Pada Pandangan Mazhab Khalifah

Berdasarkan hujah di atas, maka mengikut mazhab khalifah Allah SWT mempunyai tempat tinggal! Apabila mereka membayangkanNya sebagai 'seorang' yang mempunyai bentuk tubuh dan anggota, maka mereka akan menempatkanNya pada satu tempat yang menempatkan tubuhNya. Maka kami dapati pemimpin fahaman anthromorphisme iaitu Muhamamad bin Uthman Darimi (wafat 280H) menulis satu kitab bertajuk,"al-Radd ala Jahmiyyah" bahawa:

"Sesungguhnya Allah mempunyai Krusi di atas langit yang ketujuh, dipikul oleh para malaikat. Allah sebagaimana yang Dia sendiri nyatakan tentang diriNya tidak menyamai makhlukNya."

Kemudian beliau melanjutkan keterangan tersebut pada bab yang ketiga belas daslam buku yang sama di bawah tajuk:

"Kedudukan Allah di atas Krusi, terletak di atas langit, dan wujudnya yang tidak menyamai makhlukNya."

Ibn Khuzaimah pula menulis perkara yang sama dalam kitabnya Tawhid di bawah tajuk:

"Kedudukan Pencipta kita Yang Maha Tinggi, dan di atas KrusiNya, di atas segala sesuatu."

Dalam hujah-hujah yang dikemukakan oleh Darimi, beliau menolak dakwaan mereka yang berpegang kepada aqidah Allah wujud di mana-mana. Beliau memetik sepotong hadith daripada Nabi SAWAW yang bermaksud :

"Air mani berada di dalam peranakan wanita selama empat puluh malam, dan kemudian malaikat yang bertanggungjawab kepada ruh manusia membawa air mani itu naik ke atas bertemu Tuhan dan bertanya:"Wahai Tuhan, adakah hambamu ini ditakdirkan menjadi lelaki atau perempuan…..?"

Kemudian Darimi berkata:

"Jika yang sebenarnya sebagaimana yang kamu yakini, tentulah Allah berada dalam peranakan wanita bersama dengan air mani. Jika demikian mengapakah malaikat diperlukan untuk membawa naik air mani itu (untuk bertanya kepada Tuhan)?

Selanjutnya dia menambah:

"Allah wujud dan hidup berasingan daripda makhlukNya. Mengapa Dia menempatkan diriNya pada suatu tempat yang kotor, pada saluran keluar manusia, burung atau haiwan? Mengapa pula pada setiap sudut dan tempat terdapat wujudNya?"

Darimi, Ibn Khuzaimah dan lain-lain ulama daripada mazhab khalifah meletakkan aqidah mereka kepada makna literal "Arash" dan "Krusi" Allah daripada ayat-ayat Qur'an dan hadith-hadith. Di sini diberikan beberapa contoh:

"Arsh" dan "Kursiyy" sebagaimana yang difahami oleh mazhab khalifah:

Bukhari, Tirmudzi, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Tabari, Ibn Katsir, dan Suyuti telah meriwayatkan hadith-hadith di bawah di dalam kitab-kitab mereka:

"Nabi SAWAW ketika ditanya:

"Di manakah Allah berada sebelum Dia mencipta alam ini?"

Beliau menjawab:

"Dia adalah diantara kegelapan, awan yang pekat - tanpa ada angin di bawahnya atau di atasnya. Dan tidak ada makhluk lain. "Krusi'Nya berada di atas air."

Para ulama itu memetik ayat berikut:

"Dan KrusiNya berada di atas air…." (Hud: 7)

Seperti benda-benda lain, Krusi berada di atas air. Dalam huraian selanjutnya, mereka memetik hadith di bawah:

"Jarak di antara langit dan bumi adalah 71, 72 atau 73 tahun. Dan seperti itu juga jarak di antara langit kedua dan ketiga sehinggalah langit ke tujuh. Dan di atas langit ke tujuh adalah lautan yang dalamnya di ukur daripada jarak antara dua langit. Di atas lautan adalah lapan kambing sebesar gunung, tapak kaki dan lututnya adalah seluas jarak di antara dua langit. Di belakang mereka adalah Krusi Allah yang tingginya sama dengan jarak di antara dua langit. Di situlah Allah SWT bersemayam. "

Bunyi Gemerincing "Krusi" Allah

Sila baca riwayat berikut daripada Ibn Khuzaimah, Abu Daud, Ibn Athir dan Alusi dan semoga anda tersenyum!

Riwayat tersebut menyatakan pada suatu hari Nabi SAWAW merapatkan jarinya untuk membentuk kubah kecil dan bersabda:

"Arasy Allah di atas langit seperti ini. Dan ia berbunyi gemerincing seperti pelana unta ketika seseorang menunggangnya."

Abu Daud dalam Sunannya, meriwayatkan daripada Ibn Basshar, hadith berikut:

"Allah SWT bersemayam di atas ArasyNya dan 'ArasyNya berada di atas langit. Dan Arasy bergemerincing di bawahNya, seperti pelana unta yang berbunyi apabila seseorang menunggangnya."

Tabari, Ibn Kathir dan Suyuti meriwayatkan dalam kitab Tafsir masing-masing daripada khalifah Umar:

"Seorang wanita datang bertemu Nabi SAWAW dan mengemuka satu permintaan:

"Doakan aku supaya aku berada di kalangan orang-orang yang masuk syurga."

Nabi SAWAW kemudian memohon dengan nama Allah dan bersabda:

"Krusi Allah sangat luas seperti langit dan bumi dan ia bergemerincing di bawah beban seperti pelana unta yang menanggung beban berat seorang penunggang. Dan Dia melampaui Krusi daripada setiap sudut dengan empat jari!"

Maka, di sini Allah, yang bertubuh gemuk sehingga tidak muat KerusiNya. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada kepercayaan yang menyakitkan hati itu. Sekarang marilah kita mengkaji sumber riwayat tersebut.

Riwayat Ka'b al-Ahbar:

Dia berkata:

"Allah menjadikan tujuh langit dan bumi dan jarak di antara langit-langit itu adalah sama dengan jarak antara bumi dan langit dan menjadikannya berat. Kemudian Dia mengangkat "ArasyNya di atas kedua-duanya dan bersemayam diriNya di atasnya. Maka setiap langit bergemerincing disebabkan berat Allah Yang Maha Berkuasa, seperti pelana baru unta bergemerincing apabila ada penunggang menunggang buat pertama kalinya."

Inilah sumbernya. Ia adalah dari Ka'b al-Ahbar, yang asalnya seorang rabbi Yahudi yang memasukkan cerita tidak masuk akal ini ke dalam hadith-hadith yang dikaitkan kepada Nabi SAWAW.

Apakah "Kursiyy" dan siapakah penjaga pintu?

Dalam tafsirnya, Maqatil membahaskan ayat Qur'an berikut:

"KursiNya luas meliputi langit dan bumi…." (al-Baqarah: 255)

Dia berkata:

"Arasy" (atau "Kursi") di dipikul oleh empat malaikat:

"Satu seperti wajah manusia dan dia berdoa untuk rezeki manusia.

"Satu malaikat lagi mempunyai wajah haiwan seperti lembu jantan. Dia memohon rezeki haiwan daripada Allah.

"Malaikat ketiga seperti seekor helang, mewakili burung. Dia berdoa untuk burung-burung.

"Malaikat keempat seperti seekor singa, mewakili binatang liar dan dia berdoa untuk rezeki mereka.

Riwayat-riwayat daripada mazhab khalifah itu adalah palsu kerana mempunyai sisipan cerita-cerita dongeng. Kami akan membincangkannya pada tajuk tentang hadirnya Allah pada Hari Pembalasan.

Ibn Khuzaimah menulis dalam kitabnya Tawhid memetik daripada ayat-ayat Qur'an untuk membuktikan Allah sendiri telah mendedahkan kepada kita tentang tempat Ia menetap!

a)"Allah Yang Maha Pemurah, bersemayam di atas 'Arasy"….(Taha: 5)

b)"Kemudian Ia bersemayam di atas "Arasy"…..(al-Furqan: 59)

c)"Dan Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan "Arasy"Nya berada di atas air…" (Hud: 7)

Ibn Khuzaimah percaya ayat-ayat ini merujuk kepada sejenis alat perabut yang Allah gunakan untuk bersemayam! Dan Dia tidak bersendirian. Kebanyakan ulama telah mengikuti pendapat ini, dan melupakan bahawa istilah tersebut digunakan dalam al-Qur'an secara metafora untuk membawa maksud kepada kerajaan dan kekuasaanNya.

2. Pandangan Mazhab Ahlul Bait AS:

Imam Ja'far al-Sadiq AS ketika ditanya tentang maksud ayat berikut:

"Kursiyy"Nya meliputi langit dan bumi."( Al-Baqarah: 225)

Beliau berkata:

"Kursiyy" membawa pengertian ilmuNya dan ayat tersebut membawa pengertian:"IlmuNya meliputi langit dan bumi."

Dalam riwayat lain daripada Imam Ja'far al-Sadiq AS, kami dapati pengertian berikut:

"Langit dan bumi adalah dalam "Kursiyy "Nya iaitu ilmuNya."

Seorang lelaki lain datang menemui Imam Ja'far al-Sadiq AS bertanya kepada beliau tentang pengertian "Arsh" di atas air."

Imam AS bertanya:

"Apakah yang mereka katakan?"

Orang itu menjawab:

"Mereka berkata Arsh Allah berada di atas air dan Dia bersemayam di atasnya."

Imam AS berkata:

"Itu adalah satu pembohongan! Sesiapa yang percaya Allah di tempat di suatu tempat dan diusung, telah menyamaikanNya dengan makhlukNya! Dan sudah tentu benda yang menyokongNya atau memikulNya lebih kuat daripadaNya."

Orang itu bingung mendengar jawapan Imam AS itu dan berdiam diri sebentar, dan kemudian bertanya lagi:

"Semoga aku menjadi tebusanmu! Ajarkan aku pengertian sebenarnya."

Imam AS berkata:

"Pada banyak tempat ayat-ayat Qur'an, kata Arsh telah digunakan dalam pelbagai dengan pengertian-pengertian yang tertentu. Pengertiannya dalam setiap ayat itu sama ada "kerajaan", kekuasaan" atau ilmuNya."

Allah berfirman:

"…dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung." (Al-Taubah: 129)

Di sini maksud keagungan Allah SWT digambarkan dengan kata "Arasy" yang membawa pengertian kerajaanNya.

Dalam ayat yang lain:

"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang Bersemayam (istawa) di atas Arasy." (Taha: 5)

Pengertian ayat ini ialah KekuasaanNya meliputi kerajaanNya."

Dan ketika Allah berfirman:

"ArasyNya di atas air, Pada hakikatnya Allah SWT menerangkan tentang air dijadikan sebelum langit dan bumi, dan ia adalah makhluk yang pertama yang menyerah diri kepada Allah."

Pada hakikatnya, Ibn Khuzaimah dan orang-orang yang sepertinya telah tersalah faham maksud perkataan "istawa" yang dibaca bersama perkataan 'Arsh" dalam ayat Qur'an. Mereka telah mengambil pengertiannya secara literal iaitu bermaksud bersemayam dan menetap. Dalam al-Qur'an, kita dapati ada enam ayat yang menggunakan perkataan tersebut (istawa).

Raghib Isfahani berkata dalam syarahnya:

"Apabila perkataan istawa ditukarkan kepada kata transitif dengan kata penghubung 'ala',maka ia membawa pengertian 'isteela - iaitu menguasai, mengambil dan menggunakan, menakluki, kuasa seperti dalam ayat:" Tuhan Yang Maha Pemurah, istawa (menguasai) di atas Arasy."

Begitu juga, kita dapati perkataan tersebut digunakan dalam kesusasteraan Arab dengan maksud yang sama. Seorang penyair Bushr bin Marwan, iaitu abang kepada khalifah Abdul Malik Bani Umaiyyah menyatakan dalam rangkap berikut:

"Bushr telah menakluki Iraq tanpa menggunakan pedang atau menumpahkan darah.."(Qad istawa alal-Iraq…)

Perkataan lain yang telah menimbulkan fahaman anthromophisme kepada mazhab khalifah ialah Kursiyy. Mereka telah mengambil pengertiannya secara literal, bermaksud sebagai kerusi atau tempat duduk. Tabari dalam Tafsirnya berkata Kursiyy bermaksud juga ilmu pengetahuan, dan lantaran itu buku-buku ilmu pengetahuan dipanggil Kurrasah, dan orang yang terpelajar digelar "Kurasiyy." Kitab suci al-Qur'an telah menggunakan perkataan tersebut dengan tujuan membawa pengertian kepada 'ilmuNya dalam beberapa ayat, sebagai contoh:

i)"Tuhanku meliputi segala sesuatu." (Al-Anam: 80)

ii)"Tuhan kami meliputi segala sesuatu." (Al-Araf: 89)

iii)"Ya Tuhan kami!Rahmat dan ilmuMu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala (Rabbana wasi'at kulli syai'in-rahmatan-wa-'ilman..)." (Al-Ghafir (al-Mu'min): 7)

iv)"Tetapi Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa, tidak tuhan melainkan Dia, segala sesuatu meliputi dalam ilmuNya."(Taha: 98)

Dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, kata-kata "wasi'a" digunakan bersama dengan "Ilm." Walaupun dalam ayat yang menggunakan kata-kata "Kursiyy", kata-kata berikutnya menyatakan tentang ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Marilah kita mengkaji ayat tersebut:

"Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi." (Al-Baqarah: 255).

Kesimpulan:

Menurut mazhab Ahlul Bait AS, pengertian "Arsh" dan "Kursiyy" adalah kerajaan, kekuasaan dan ilmuNya. Penggunaan perkataan itu adalah secara metapora (kiasan). Maka pengertian ini adalah bertentangan dengan mazhab yang bertentangan dengan mazhab Ahlul Bait AS yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan Yahudi.

Catatan Kaki:

Sunan Abu Daud - 4/231; Sunan Ibn Majah - 1/69; Musnad Ahmad bin Hanbal - 1/207

Tafsir Maqatil - 1/122

Tawhid Sadooq - hlm. 327-328.