Bab 1: Tentang "Bentuk" Allah

a) Daripada Mazhab Khalifah:

Marilah kita mengkaji dua hadith berikut:

1. Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Tawhid, bersama dengan Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAWAW:

"Allah mencipta Adam dari bentuknya, tinggi 60 kaki. Kemudian Dia memerintahkannya pergi ke sekumpulan malaikat dan mengucapkan salam kepada mereka."

Allah berfirman lagi,"Dengarlah kepada mereka berhati-hati, apabila mereka menjawab salam, kerana itu adalah salam kamu dan keturunan kamu akan mengikutinya."

Maka Nabi Adam AS patuh kepada perintah itu dan mengucapkan salam kepada mereka:"As-salamu-'alaikum". Malaikat menjawab:"As-salamu-'alaika Wa Rahmatullah." Dan menambah:"Wa Rahmatullah."

Maka setiap orang yang memasuki syurga akan dalam bentuk rupa Nabi Adam AS. Manusia akhirnya menjadi lebih rendah dari segi ketinggiannya apabila masa berlalu sehinggalah manusia menjadi rupa yang seperti ini pada hari ini.

2. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAWAW berkata:

"Apabila seseorang bergaduh dengan seseorang yang lain, janganlah memukul wajahnya. Ini kerana Allah mencipta Adam dari bentukNya."

Hadith-hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Marilah kita membandingkan hadith-hadith ini dengan hadith-hadith yang diriwayatkan dalam mazhab Ahlul Bait AS agar gambaran permasalahan akan menjadi jelas.

b) Ahlul Bait AS menerangkan fakta sebenar:

1. Husayn bin Khalid meriwayatkan:

"Aku bertanya Imam Ridha AS tentang hadith Nabi SAWAW yang masyhur di kalangan orang ramai iaitu Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS dari bentuknya. Beliau berkata:

"Laknat ke atas pemalsu hadith tersebut yang meninggalkan bahagian yang lain dari hadith di atas." Kemudian beliau AS menerangkan:

"Pada suatu hari Nabi SAWAW melalui satu tempat apabila beliau SAWAW mendengar dua orang lelaki sedang saling mengutuk sesama mereka. Beliau SAWAW mendengar salah seorang berkata:"Semoga Allah menghinakan wajah kamu, dan wajah yang menyamai rupa kamu."

Pada ketika itu Nabi SAWAW mencelah dan berkata kepadanya:"Janganlah berkata seperti itu kepada saudara kamu kerana Allah (juga) menjadikan Adam seperti rupanya." (Maksudnya Nabi Adam AS mempunyai rupa bentuk seperti lelaki yang dicercanya itu).

2. Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Abul Ward kepada Thamamah daripada Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib AS:

"Nabi SAWAW mendengar seseorang mencerca seseorang yang lain:

Semoga Allah menghinakan wajah kamu dan wajah yang seperti kamu."

Nabi SAWAW berkata:

"Tutup mulut kamu! Jangan berkata demikian! Kerana Allah menjadikan Adam dalam bentuknya (lelaki itu).

3. Selain daripada dua hadith di atas, marilah kita mengkaji satu lagi hadith yang akan memberikan gambaran yang betul bagaimana Imam-imam Ahlul Bait AS memberikan pandangannya tentang kepercayaan anthropomophisme (kepercayaan banyak tuhan).

Al-Saduq dalam kitabnya Tawhid berkata:

"Imam Musa bin Ja'far AS menerima sepucuk surat dari seseorang yang memintanya memberikan penjelasan tentang aqidah yang mempercayai bentuk tubuh dan wajah pada Zat Allah."

Imam AS menjawab:

"Segala puji bagi Allah! Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Dia - tidak ada bentuk dan rupa."

c) Pemerhatian dan Perbandingan:

Apabila kita meneliti dua riwayat di atas dan membuat perbandingan, maka kita dapati Abu Hurairah dalam dua riwayat di atas telah membuat dua penambahan dan satu pengurangan.

I.. Pengurangan:

Apabila Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAWAW, dia telah meninggalkan peristiwa ketika Nabi SAWAW melarang dua orang yang sedang bertengkar daripada menggunakan bahasa kesat dan dua melarang salah seorang daripadanya agar tidak bercakap perkara yang buruk tentang wajah manusia kerana ia mencerminkan bentuk wajah Nabi Adam AS. Ini adalah satu pengurangan kerana versi Abu Hurairah memberikan makna perkataan "nya" merujuk kepada Allah sedangkan maksud yang sebenar ialah diri orang itu sendiri.

Abu Hurairah telah meninggalkan bahagian penting dalam hadith disebabkan:

a) Beliau menggunakan kaedah hafalan untuk mengingati hadith kerana beliau tidak tahu menulis dan membaca. Dan jika dia boleh membaca dan menulis, beliau pasti tidak diizinkan oleh khalifah yang melarang orang ramai meriwayatkan hadith-hadith daripada Nabi SAWAW, sehinggalah berakhirnya abad pertama Hijrah.

b) Abu Hurairah telah banyak dipengaruhi oleh Ka'b al-Ahbar yang menyebarkan cerita-cerita yang telah diselewengkan daripada Taurat di kalangan Muslim.

Nampaknya, gambaran apa yang telah Ka'b riwayatkan ada dalam kotak pemikiran Abu Hurairah, kerana ia muncul kira-kira 20 tahun selepas didengar daripada Nabi SAWAW.

c) Kemungkinan kesalahan itu adalah riwayat daripada ahli-ahli hadith yang terkemudian yang meriwayatkan daripada Ka'b yang secara palsu menyandarkan hadith tersebut daripda Abu Hurairah.

3. Dua Tambahan:

a) Dalam hadith pertama, Abu Hurairah menyandarkan kenyataan berikut kepada Nabi SAWAW:

"Apabila seseorang terlibat dalam pergaduhan dengan saudaranya, maka ia hendaklah mengelakkan daripada memukul wajahnya…."

Ini berkemungkinan satu rekaan daripada Abu Hurairah menggantikan seperti apa yang telah kita rujuk di atas.

b) Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah bercakap tentang ketinggian Nabi Adam AS:

"Allah menjadikan Nabi Adam AS dalam bentuknya, tingginya 60 kaki…."

Ternyata kenyataan-kenyataan tersebut bukanlah fakta yang benar dan tidak juga sesuai dengan kajian saintifik.

Seseorang dapat dengan mudah melihat cerita-cerita yang dipetik daripada Abu Hurairah menyamai dengan cerita-cerita daripada bab Kejadian (Genesis) dalam Kitab Perjanjian Lama (Old Testaments). Dengan memasukkan cerita-cerita demikian dalam hadith Nabi SAWAW, menyisipkan dan memotong di sana-sini, Abu Hurairah dan orang-orang yang sepertinya telah berjaya memberikan kredibiliti kepada cerita-cerita yang terdapat dalam Taurat. Cerita-cerita ini adalah cerita-cerita "Israiliyyat" yang telah mencemarkan hadith-hadith dan aqidah Islam.

Mazhab khalifah telah mengambil bulat-bulat hadith-hadith tersebut kerana nama seperti Abu Hurairah sudah sebati dengan mereka. Hasilnya apabila perkataan seperti 'wajah' dikaitkan dengan al-Qur'an, mereka mengambilnya dengan makna yang literal. Kepada mereka, semua sifat-sifat, perlakuan dan bentuk manusia dapat disesuaikan dengan Allah! Kami akan membahaskan perkara ini dalam bab-bab yang akan datang. Insya Allah.


catatan kaki:

Sahih Muslim - hlm. 2016, 2017.

Tawhid al-Sadooq