KISAH PARA SAHABAT

DAFTAR ISI:

1. MUS'AB AL KHAIR

2. MALIK AL ASYTHAR

3. MAITSAM AL TAMMAR

4. JA'FAR DENGAN DUA SAYAP

5. HAMZAH

6. HABIB BIN MAZHAHIR

7. AMMAR BIN YASIR

8. AL MIQDAD

9. ABU THALIB

10. ABU DZAR

11. SALMAN AL FARISI