KANDUNGAN

PRAKATA 3

KANDUNGAN 5

MAJLIS 8

BAHAGIAN PERTAMA 8

Tarikh majlis, pendahuluan kepada majlis, tauhid dan kerasulan, imamah dan definisi kemaksuman, rukun Islam, bilangan para imam dan lain-lain.

1. Tarikh majlis 8

2. Pendahuluan kepada majlis, ringkasan kepercayaan dan amalan Syiah Imam Dua Belas 8

3. Tauhid dan kerasulan 9

4. Imamah dan definisi Kemaksuman 9

5. Rukun Islam 11

6. Bilangan para imam 12

7. Ketaatan kepada para imam 12

8. Definisi Islam dan iman 13

9. Alam barzakh dan alam akhirat 13

10. Haudh, Arasy dan lain-lain 13

11. Sembahyang fardu 13

12. Sembahyang sunat 14

13. Fardu sembahyang 15

14. Qunut 15

15. Takbiratu l-Ihram 15

16. Surah al-A‘aazim 16

17. Bacaan 17

18. Dua syahadah 17

19. Dua salam 18

20. Wirid atau tasbih Fatimah a.s 18

BAHAGIAN KEDUA 19

Takfir, bacaan Amin, sujud, sembahyang di atas rambut dan bulu, sembahyang yang diberhentikan, sembahyang yang boleh diberhentikan, tidak ada sujud sahwi di dalam sembahyang sunat dan lain-lain.

21. Takfir, bacaan Amin dan lain-lain 19

22. Sujud 20

23. Sembahyang di atas rambut dan bulu 20

24. Sembahyang yang diberhentikan-terbatal 21

25. Sembahyang yang tidak boleh diberhentikan-tidak terbatal 21

26. Tidak ada sujud sahwi di dalam sembahyang sunat 21

27. Sujud sahwi adalah pada sembahyang fardu sahaja. Dan syak pada bilangan rakaat 22

28. Syarat-syarat menjadi imam sembahyang 23

29. Mereka yang tidak wajib sembahyang Jumaat 24

30. Pahala sembahyang berjemaah 24

31. Sembahyang fardu dalam musafir 24

32. Had musafir 24

33. Orang yang wajib melakukan sembahyang genap dan berpuasa 25

34. Bahagian-bahagian sembahyang 25

35. Air 26

36. Sukatan air 26

37. Perkara yang membatalkan wuduk 26

38. Sapu (al-Mashu) 26

39.Tayammum 27

40. Perkara yang membatalkan tayammum 27

41. Mandi 28

42. Peluh junub 29

43. Haid 30

44. Nifas 30

45. Zakat 30

BAHAGIAN KETIGA 31

Khumus, puasa sunat, puasa Ramadan, penyaksian wanita, Sembahyang sunat pada bulan Ramadan, bermuzakarah tentang ilmu, zakat fitrah, haji, sempada atau had dan lain-lain.

46. Khumus 31

47. Puasa sunat 31

48. Puasa Ramadan 32

49. Penyaksian wanita 32

50. Sembahyang sunat pada bulan Ramadan 32

51. Bermuzakarah tentang ilmu 33

52. Zakat fitrah 33

53. Haji 34

54. Sempadan atau had haji 34

55. Ihram dan miqat 34

56. Fardu haji 35

57. Nikah 36

58. Talak 37

59. Wasiat 37

60. Pusaka 3

61. Syarat-syarat Syiah Imam Dua Belas 38

62. Penamat 40

LAMPIRAN A, B, C, D, E 41

BiBLIOFRAFI 63

INDEKS 65