AMALI AL-SADUQ
 
-Majlis (ke 93) mengenai

Kepercayaan Dan Amalan Syiah Imam Dua Belas)

Oleh Syeikh Al-Saduq

wafat 381 Hijrah 1995

Diterjemahkan dari buku aslinya Amali al-Saduq

-Majlis ke 93 Karya Abu Ja‘far Muhammad bin Ali bin al-Husain Babuih al-Qummi

Cetakan Bahasa Arab: Beirut, 1980
____________________________________________
____________________________________________

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

All rights reserved
_____________________________________________

Cetakan Pertama: Februari, 1995
_____________________________________________