शिओं के बुज़ुर्ग उलमा

अली पुत्र बाबवे क़ुम्मी अलैहिर्रहमा
हुसैन पुत्र अबी अक़ील उमानी अलैहिर्रहमा
मुहम्मद इब्ने जुनैद इस्काफ़ी अलैहिर्रहमा
शेख मुहम्मद कुलैनी अलैहिर्रहमा
मुहम्मद पुत्र बाबवे (शेख सदूक़) अलैहिर्रहमा
मुहम्मद पुत्र मसूद अयाशी समर क़न्दी अलैहिर्रहमा
शेख मुफ़ीद अलैहिर्रहमा
सैय्यिद मुर्तज़ा अलमुल हुदा अलैहिर्रहमा
शेख अबु जाफ़र तूसी अलैहिर्रहमा
शेख अबुस्सलाह हलबी अलैहिर्रहमा