Sunan Sauti
 Girma
 Lokaci
 Yawan Sauraro
 Yawan Gurzawa
 Ranar Sanyawa
 Link

 

 Raayinku
 Mahangarku

Rubuta Ganinku