Book Name:   Tafarki Zuwa Gadir
 Author:           Kamal Assayyid
 Add Date:       2010-05-05 12:12:16