Fihirisa

Gabatarwar Cibiyar Ahlul-bait (a.s)
Gabatarwar Mai Tarjama
Dubi Biyu Karkatattu
Dubi Na Farko
Dubi Na Biyu
Sahihin Dubi: Na Uku
Zango-zango na Tafiyar Imamanci
Zango na Farko
Zango Na Biyu
Zango Na Uku
Zango Na Hudu
Matsayin Imam Sajjad (a.s)
Rayuwar Imam Bakir (a.s)
Jagorancin Imam Sadik (a.s)
Alamomi a Rayuwar Imam Sadik (a.s)
Ma'ajin Sirri
Kofa Da Wakili