Fihirisa

Gabatarwar Mawallafi
Hakkokin Allah Madaukaki A Kanmu[2]
Tsarin Allah Madaukaki
Daraja Da Sakamako Gwargwadon Sani Ne
Masu Hana Sanin Allah Da Hakkokinsa
Hatta Musulmi Sun Jahilci Addini
Ba A Karanta Akidu Da Tarihi
Hakkin Da Yake Kan Annabawan Allah
Hakkin Imami (Shugaban Zamani) A Kannu
Hakkokin Littafin Allah A Kanmu
Hakkokin Addini A Kanmu
Hakkokin Garuruwa Ne A Tsaftace Su
Hakkokin Da Suke Tsakanin Mutane
Hakkokin Mai Mulki Da Wanda Ake Mulka
Hakkin Shugaba A Kan Al'umma
Hakkokin Dan Kasa A Kan Shugaba
Hakkokin Mutane Game Da Arzikin Kasa
Hakkokin Mutane A Kotuna
Hakkin Malami A Kan Dalibi
Hakkin Dalibi A Kan Malami
Hakkin Mace A Kan Mijinta
Hakkin Miji A Kan Matarsa
Hakkokin Iyaye A Kan 'Yaya
Hakkokin Dan'uwa A Kan Dan'uwansa
Hakkokin Kawukanmu A Kanmu
Hakkin Kiyaye Harshenmu
Hakkin Kiyaye Jinmu
Hakkin Kiyaye Ganinmu
Hakkin Yin Aiki Ga Dukkan Musulmi
Hakkin Yin Aiki Ga Matar Aure
Hakkin Harkokin Siyasa Ga Mace
Masdarorin Madogarar Wannan Littafin: