Fihirisa

Ziyarar Kaburbura Masu Daraja
Ziyartar Kaburburan Masoya
Ziyarar Kaburburan Malamai
Ziyarar Kaburburan Shahidai
Ziyarar Kabarin Manzo (S.A.W)
Ziyarar Muminai A Kur’ani Da Sunna
Ziyarar Kabari A Cikin Sunnnar Manzo
Mata Da Ziyarar Kabari
Amsar wasu tambayoyi guda biyu
Ziyarar Manzo A Mahangar Malamai
Ziyarar Manzo A Kur’ani Da Sunna
Ziyar Manzo A Ruwayar Ahlul-Bait (A.S)
Tattaunawar Malik Da Mansur Dawaniki
Ziyarar Kabari Da Kiyaye Asali
Tafiya Ziyarar Kabarin Manzo (S.A.W)
Masu Haramta Tafiya Ziyarar Manzo
Ziyarar Masallatai Guda Bakwai
Girmama Kaburbura Masu Tsarki
Kaburburan Shugabannin Musulunci
Daukar Darasi Daga Tarihi
Matsayin Gidajen Annabawa A Kur’ani
Soyayyar Manzo (S.A.W) Da Iyalansa
Kaburburan Manzanni Da Tarihin Magabata
Ginin Kan Imam Husain (A.S) A Alkahira
Hasumiyoyi Masu Tsawo A Garin Makka
Gineginen Tunawa Da Bayin Allah
A-Sanadin Wannan Hadisi
B-Dangane Da Ma’anar Wannan Hadisi