Fihirisa

Gabatarwar Mawallafi
Wasiyyan Annabawa
Wasiyyan Annabi Adam (A.S)
Bayan Annabi Ibrahim Da Musa (A.S)
Wasiyyan Dawuda Da Sulaiman (A.S)
Bayan Masihu Isa Dan Maryam
Bayan Fiyayyen Halittu Manzo (S.A.W)
Su Waye Wasiyyan Annabi (A.S)
Abin Da Ya Faru A Tarihin Musulmi
Fifita Wasu A Kan Manzo (S.A.W)
Aikin Mutum Ba Ya Iya Nuna Mazhabarsa
Ahlul Baiti (A.S) Su Ne Makoma
Ya Musulmi Hattara Da Makiya!
Su Waye Ahlul Baiti Halifofin Manzo (S.A.W)
Takaitaccen Tarihin Manzo Da Ahlin Gidansa
Ali Dan Abi Dalib Al-Murtada (A.S)
Fadima Azzahra ‘Yar Muhammad (A.S)
Hasan Dan Ali Al-Mujtaba (A.S)
Husaini Dan Ali Asshahid (A.S)
Ali Dan Husaini Assajjad (A.S)
Muhammad Dan Ali Al-Bakir (A.S)
Ja’afar Dan Muhammad Assadik (A.S)
Musa Dan Ja’afar Al-Kazim (A.S)
Ali Dan Musa Ar-Rida (A.S)
Muhammad Dan Ali Al-Jawad (A.S)
Ali Dan Muhammad Al-Hadi (A.S)
Al-Hasan Dan Ali Al-Askari (A.S)
Muhammad Dan Hasan Al-Mahadi (A.S)