Fihirisa

Gabatarwar Mu'assasa
Gabatarwa
Ahlulbait (a.s) Cikin Alkur'ani
Ta Farko:Ayar Tsarkakewa
Ta Biyu: Ayar Soyayya
Ta Uku: Ayar Mubahala
Ta Hudu: Ayar Salati
Ta Biyar: Surar Insan
Ta Shida: Rayuwar Ali (a.s)
Ayar Wilayah
Ayar Tabligh (Isar da Sako)