Fihirisa

1-Sani Da Nazari Kan Samuwar Allah
2- Koyi Da Wani A Rassan Addini
3- Ijtihadi
4- Mujtahidi
5- Ubangiji Madaukaki
6- Kadaita Allah (S.W.T)
7- Siffofin Ubangiji (S.W.T)
8- Adalcin Allah
9- Hawan Hukunci A Kan Baligi
10- Hukuncin Allah Da Kaddara
11- Bada'in Allah Madaukaki
12- Hukunce-Hukuncen Addini
13- Annabcin Annabawa
14- Annabci Tausasawa Ne
15- Mu’ujizar Annabawa
16- Ismar Annabawa
17- Siffofin Annabi
18- Annabawa Da Littattafansu
19- Addinin Musulunci
20- Mai Shara’anta Musulunci
21- Alkur’ani Mai Girma
22- Tabbatar Gaskiyar Musulunci
23- Imamancin Imamai
24- Ismar Imami
25- Siffofin Imami
26- Biyayya Ga Imamai
27- Son Ahlul Baiti (A.S)
28- Imamai Tsarkaka (A.S)
29- Imamanci Sai Da Nassi
30- Adadin Imamai
31- Kudurcewarmu Kan Mahadi (A.S)
32- Raja’a (Komowa Duniya)
33- Yin Takiyya
Tarbiyyantarwar Ahlul Baiti
34-Dukufa Kan Yin Addu’a
35- Addu’o’in Sahifatus Sajjadiyya
36- Ziyartar Kaburbura
37- Shi’anci Gun Ahlul Baiti (AS)
38- Matsayin Zalunci
39- Taimakekeniya Da Azzalumai
40- Aiki A Hukuma Azzaluma
41- Hadin Kai A Musulunci
42- Hakkin Musulmi A Kan Musulmi
43- Tashin Kabari Da Tashin Kiyama
44- Tayar Da Matattu