Fihirisa

Gabatarwar Mafassari
Imam Aliyyu Zainul-abidin (a.s)
Sanadin Ruwaya
Ruwayar Sakon Hakkoki
Hakkokin Allah da Sassan Jiki
Hakkokin Ibadoji
Hakkokin Al'umma
Hakkokin Makusanta
Hakkokin Mutane