EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ

EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ
BİRİNCİ CİLT BİRİNCİ BÖLÜM
KİTABIN İÇERİĞİNE BİR BAKIŞ
GİRİŞ
Yıkıcı Dış Etkenler
MÜSLÜMANLARIN ARASINDAKİ İHTİLAFLI KONULAR VE SONUÇLARI
ALLAH'IN BAZI SIFATLARI VE BU ALANDAKİ İHTİLÂFIN KAYNAĞI
Yüce Allah'ı Görme Hususunda
Yüce Allah'la Cennette Görüşmek
Bu Hadislerin Tevilindeki İhtilâf
Yüce Allah'ı Görme ve O'nun Bazı Sıfatları Hususundaki İhtilâfın Kaynağı
PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE ALLAH'IN ONLARA ÖZGÜ KILDIĞI HUSUSLAR HAKKINDAKİ İHTİLÂFLAR VE KAYNAKLARI
1- Hz. Peygamber'in Ağzının Suyuyla Teberrük
2- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Abdest Suyuyla Teberrük
3- Hz. Peygamber'in Başının ve Göğsünün Suyuyla Teberrük
4- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Saçıyla Teberrük
5- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Okuyla Teberrük
6- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Elinin Yeriyle Teberrük
Dipnotlar
1-Resulullah'ı (s.a.a) Yaratılışından Önce Aracı Kılmak
2- Hz. Resulullah'ı (s.a.a) Hayattayken Aracı Kılmak
3- Resulullah'ı (s.a.a) Hayatından Sonra Aracı Kılmak
Resulullah'ın (s.a.a) Özellikleri Konusundaki İhtilâfların Kaynağı
PEYGAMBERLER VE ALLAH'IN DİĞER SÂLİH KULLARINI ANMA PROGRAMLARI DÜZENLEMEK HAKKINDA
PEYGAMBERLERİN MEZARLARI ÜZERİNE BİNA YAPMAK VE ORALARI İBADETGÂH EDİNMEK
Mezar, İbadet Yeri
İSLÂM'DA ÖLEN İÇİN AĞLAMAK
1- Resulullah'ın (s.a.a) Sa'd b. Ubâde'nin Hastalığında Ağlaması
2- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Oğlu İbrahim'in Ölümünde Ağlaması
3- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Torununa Ağlaması
4- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Sevgili Amcası Hz. Hamza'ya Ağlaması
5- Resulullah (s.a.a) Ölü Evine Yemek Temin Edilmesini Emrediyor
6- Hz. Resulullah (s.a.a) Yas Süresini Belirtiyor
7- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Cafer b. Ebutâlib'e (r.a) Ağlaması
8- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Torunu İmam Hüseyin'e (a.s) Ağlaması
Dipnotlar
Hz.Peygamber'in (s.a.a) Ağlamayı Yasakladığı İddia Edilen Rivayetin Kaynağı
Bu Rivayetlerin Ortaya Koyduğu Sonuç
AYETLERİN TEVİLİNDE İHTİLÂF
Allah'tan Başkasından İstemek ve Allah'tan Başkasının Hükmü
Bu İki Meseleye Muhaliflerin Cevabı
Yüce Allah'ın Mâlikiyeti
>Yüce Allah'ın Yaratıcılığı
Yüce Allah'ın Şefâati
Yüce Allah'ın Velâyeti
Hz.Peygamber'i Çağırıp Ondan Bir Şey İstemek ve Onu Aracı Kılmak
Bunları iki asıl etkende özetleyebiliriz:
İhtilafların İlk Ana Sebebi
1- Yaratılışın Başlangıcında
2- Geçmiş Ümmetlerde
Dipnotlar
3-Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Döneminde
4- Asrımızda
İhtilafların İkinci Ana Sebebi
ÖZET
Bu Kitaptaki Bahis Metodumuz
İSLÂM ŞERİATININ KAYNAKLARI KONUSUNDA İKİ EKOLÜN GÖRÜŞÜ
İki Ekol Arasındaki İhtilâfların Kaynağı
ARAPÇA SÖZCÜKLER VE İSLÂMÎ ISTILAHLAR
1.BÖLÜM: SAHABÎLİK VE SAHABE İKİ EKOLE GÖRE SAHABENİN TARİFİ
Ehlisünnet'e Göre Sahabe Kimdir?
Ehlibeyt Ekolü'ne Göre Sahabe Kimdir?
HİLÂFET VE İMAMET EKOLLERİNDE SAHABENİN ADALETİ
İmamet Ekolü'ne Göre Sahabenin Adaleti
Münafıkla Mümini Ayırt etmenin Kıstasları
İKİ EKOL AÇISINDAN SAHABE KONUSUNUN ÖZETİ
Ehlibeyt ekolü'ne Göre Sahabe ve Sahabenin Adaleti
2. BÖLÜM: İMAMET VE HİLÂFET
1.KONU : İSLAM'IN İLK DÖNEMİNDE HÜKÜMETİ ELE GEÇİRME KONUSUNDA YAŞANAN TARİHÎ OLAYLAR
Dipnotlar
Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyeti
Resulullah'ın (s.a.a) Vefatı ve Ömer'in Tepkisi
Sakife ve Ebu Bekir'e Biat
Umumî Biat
Umumî Biatten Sonra Vuku Bulan Olaylar
Resulullah'ın (s.a.a) Toprağa Verilişi ve Cenaze Törenine Katılanlar
Resulullah'ın (s.a.a) Defninden Sonra
Dipnotlar
Fâtıma'nın (s.a) Evine Sığınmak
Hz. Fâtıma'nın (s.a) Evine Saldırı
Ebu Bekir'e Biat Etmeyenler
Ebu Bekir, Kendinden Sonra Hilâfete Ömer'i Tanıtıyor
Dipnotlar
Şûra ve Osman'a Biat
İmam Ali (a.s) Hilâfeti Kendisine Bırakmayacaklarını Biliyordu
2: KONU İMAMET KONUSUNDA EHLİSÜNNET VE HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞÜ
Ebu Bekir Açısından İmamet[375]
Ömer Açısından İmamet[377]
Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşleri
İmamı Tanıma
Zorla İmamet!
Dipnotlar
Resulullah'a (s.a.a) Muhalefet Etse Bile İmama İtaat Farzdır!
Son Asırda Hilâfet Ekolü Mensuplarının İstidlalleri
İMAMET VE HİLÂFET KONUSUNUN ISTILAHLARI
İlk Biat
İkinci Büyük Akabe Biati
Rıdvan Biati veya Şecere Biati
Halife ve Hilâfet
Yeryüzünde Halifetullah (Allah'ın Halifesi
Dipnotlar
Allah, Halifelerini Halkın Önderleri Kılmıştır
Mucize Allah'ın Halifelerine Mahsustur
Müslümanların Istılahında Halife ve Halifetullah
Özet
4- Emirü'l-Müminin
5- İmam
6- Emir ve Ulu'l-Emr
Dipnotlar
c) İslâmî Naslarda Ulu'l-Emr
7- Vasi ve Vasiyet
HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşü
Şimdi bu konuları inceleyelim.
1- Şûra İstidlalinin İncelenmesi
Kitap ve Sünnet'te Şûranın Delili
Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sahabelerle Müşaveresi
2- Biat İstidlalinin İncelenmesi
3- Ashabın Ameliyle İstidlalin İncelemesi
Dipnotlar
delille delil getirmek zorundaydı.
Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetine Muhalif Zalim Lidere İtaat
Özet
3. KONU EHLİBEYT EKOLÜ AÇISINDAN İMAMET
İMAMET, İLÂHÎ AHİTTİR
EHLİBEYT'İN MASUM OLUŞU
Hz. Resulullah (s.a.a) ve Tathir Ayeti
RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ HALİFELERİ TAYİN ETMEYE VERDİĞİ ÖNEM
Yakınlara Uyarı
Savaşlarda Resulullah'ın (s.a.a) Medine'de Kendi Yerine Geçirdiği Şahıslar
Hicretin Üçüncü Yılı
Hicretin Dördüncü Yılı
Hicretin Beşinci Yılı
Hicretin Altıncı Yılı
Hicretin Yedinci Yılı
Hicretin Sekizinci Yılı
Dipnotlar
RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ VELİYY-İ EMR'İ TAYİN EDEN NASLARI
Önceki Ümmetlerde Vasiyet
Şimdi bu vasilerden üçüne kısaca değinelim:
RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ VASİSİ, VEZİRİ, HALİFESİ VE VELİAHDI
Geçmiş Ümmetlerin Kitaplarında Vasiyet
Cemel Savaşı Şiirlerinde "Vasi"[98]
Dipnotlar
HİLÂFET EKOLÜ MENSUPLARININ VASİLİK RİVAYETLERİNİ GİZLEME VE TEVİLİ YOLUNDAKİ BÜYÜK ÇABALARI
Aişe'nin Rivayeti, Ali'nin (a.s) Vasi Oluşuna Delildir
Dipnotlar
İMAM ALİ'NİN (A.S) FAZİLETLERİNİN GİZLENMESİ, ONA LÂNET VE SÖVGÜNÜN YAYILMASI
Kureyş'in ve Ümeyye Oğulları'nın Siyaseti
Dipnotlar
Geçmiş konunun devamı
Özetle Akabe Gecesi
Kureyş Siyasetinin İcrası Konusunda Haccac'ın Yaptıklarının Bir Bölümü
Ömer b. Abdülaziz'in Hilâfeti Döneminde
Ümeyyeoğulları, İsmi "Ali" Olanları Öldürüyor
Mansur Abbasî'nin, Ehlibeyt'e Karşı İşlediği Cinayetlerden Biri
Dipnotlar
Bu İncelemenin Sonucu
Emevî Halifelerin İmam Ali'ye ve Onun Eserlerine Düşmanlığı
• SÜNNET VE HADİSE YÖNELİK ON ÇEŞİT GİZLEME VE TAHRİF
• EHLİBEYT VE TAKİPÇİLERİNİN TUTUMU
HALİFELERİN, SİYASETLERİNE MUHALİF OLAN SÜNNET KARŞISINDAKİ TEPKİLERİ
On Çeşit Gizleme
1- Hadisinin Bir Bölümünü Silip Onun Yerine Anlaşılmaz Bir Söz Yerleştirmek
2- Silindiğine İşaret Ederek Sahabenin Siretinden Rivayetin Tamamının Silinişi
3- Hadisin Anlamının Tevil Edilişi
Bu Hadis Üzerinde Bir İnceleme ve Taberânî'nin Tevilinin İncelemesi
Vasiyet Anlamının Tevilinde Diğer Bilginlerin Şaşkınlığı
4- Silindiğine İşaret Etmeden Ashabın Sözlerinin Bir Bölümünün Silinişi
5- Silindiğine İşaret Etmeden Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinden Rivayetin Tamamının Silinmesi
6- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Yazılmasının Engellenişi
7- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Râvilerinin ve Rivayetlerinin Tezyif Edilişi
a) "Vasilik"ten Bahsedenlerin Kınanışı
Dipnotlar
8- Kitaplarla Kütüphanelerin Yakılışı
9- Ashabın Tutumuyla İlgili Rivayetin Bir Bölümünün Silinip Tahrif Edilişi
10- Sahih Hadislerin Yerine Uydurma Hadislerin Yerleştirilişi
Seyf'in Hadislerinin Tarih-i Taberî'den Diğer Kaynaklara Geçmesinin Sebebi
İslâm'ın İlk Dönemlerinin Meşhur Âlimlerinin Seyf'in Rivayetlerini Seçmelerinin Nedeni
Dipnotlar
Sa'd'ın, Şarap İçen Ebu Mihcen'den Şer'î Haddi Kaldırışı
Esved Ansî'nin Rivayetinin İncelemesi
Bu Üçlü Toplantının Rivayetinin İncelemesi
Rivayetin Metninin İncelemesi
İrtidat Savaşları Rivayetlerinde Seyf'in Yalan ve Düzmeceleri
Seyf'in Rivayetlerinde Elyes'in Fethi ve Emğişya'nın Viran Edilişi
Ali'nin (a.s) "Vasi" Diye Meşhur Oluşu Hilâfet Ekolü'nün Sorunu
Osman'ın Hilâfeti Dönemindeki Kargaşalarla İlgili Seyf'in Rivayetlerinin İncelemesi
1- Geçen Rivayetlerde Seyf'in Uydurmaları
2- Geçen Rivayetlerde Tahrif Örnekleri
Dipnotlar
Ebuzer Beytü'l-Haram'da
Ebuzer Mescid-i Nebi'de ve Diğer Yerlerde
Osman'ın Hilâfetinin Son Dönemlerindeki Kargaşa Ortamından Özet
Hilâfet Ekolü'nde Gizleme Çeşitleri Konusunun Özeti
Geçen Konuların Özeti ve Hakikatler
Vasiyet Konusuna Dönüş
Kaydedilmeyen Rivayetler
EHLİBEYT'İN ÖNDERLİĞİNE DAİR DİĞER NASLAR
Resulullah'ın (s.a.a) Halifesi
1- Şikâyet Hadisi
İkinci Şikâyet
Şikâyet Zamanı
2- Tarihi Belli Olmayan Diğer Naslar
HZ. ALİ'Yİ (A.S) VELÂYET VE HİLÂFET MAKAMINA ATAMAK, MÜSLÜMANLARA VASİ KILMAK İÇİN BÜYÜK TOPLANTI
Gadir-i Hum Olayı
Resulullah'ın (s.a.a) Ali b. Ebu Talib'e Taktığı Taç
Emirü'l-Müminin Ali (a.s) Halka Yemin Ettiriyor!
Dipnotlar
KUR'ÂN'DA VELÂYET VE ÖNDERLİK
İMAMLAR, ALİ (A.S) VE ONUN EVLÂTLARIDIR
RESULULLAH'IN (S.A.A) İKİ TORUNU
RESULULLAH (S.A.A), AHİR ZAMANDA MEHDİ'NİN (A.F) ZUHURUNU MÜJDELİYOR
EHLİBEYT'İN İMAMETİ KONUSUNDAKİ NASLAR
Dipnotlar
Tevrat'ta Geçen 12 İmam
4. KONU İKİ EKOL AÇISINDAN İMAMET VE HİLÂFET KONUSUNUN ÖZETİ
İSLÂM'IN İLK DÖNEMİNDE HÜKÜMETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHÎ OLAYLAR
HİLÂFET EKOLÜ'NÜN İLERİ GELENLERİ AÇISINDAN HİLÂFET
Dipnotlar
HİLÂFET VE İMAMET KONUSUNDA HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EHLİBEYT EKOLÜ AÇISINDAN İMAMET
Dipnotlar