İkinci Fâtıma Hz. Mâsume


İkinci Fâtıma Hz. Mâsume
HZ. MÂSUME'Yİ ANMA KONFERANSI
HZ. MASUME’NİN (S.A) YÜCE TÜRBESİNİN GÖLGESİNDE
Mezhebî Değerlere Saygı
Niçin "II. Fatıma Hz. Mâsume"?
I. BÖLÜM
İslam’dan Önce Kum Kenti
İslam’dan Sonra Kum
Abbasîler Döneminde Kum
Kûfe Şiîlerinin Kum’a Hicreti ve Kum Halkının Şiî Oluşu
Ali (a.s) Evlatlarının Kum’a Gelişi
Kum'a Gelen Bazı Oryantalistler ve İzlenimleri
Şehre “Kum” Denilmesinin Sebebi
Dipnotlar
Kum Kenti'nin Fazileti
Kum Halkının Fazileti
Kum Şiîlerin Merkezi
Kum’daki Büyük Şiî Şahsiyetler
İmam Rıza'nın (A.S) Kum'a Gelişi
Di'bil Olayı ve Kumluların Ehl-i Beyt’e Olan Aşkı
İmam Rıza (a.s) ile Görüşen Bir Grup Kumlu
Zalim Halifeler Karşısında Kum Halkının Özgürlük Mücadelesi
Kum Halkının Memun’a İtirazı
Kum Halkının Ali (a.s) Evlatlarına Bağlılığı
İmam Cevad’ın Kumlu Bir Şiî'ye Lütfü
Kum Halkının İmam Hâdi (a.s) ile İrtibatı
İmam Hasan Askerî’nin (a.s) Kum ve Âve Halkına Yazdığı Mektup
Dipnotlar
Kumluların ve Diğer Halkların İmam Hasan Askerî (a.s) ile Bağlantıları
Kum Halkının Şiî Hâkimi Karşılaması
KUM İSLAMÎ İLİMLER HAVZASI'NIN KISACA TARİHİ VE HALKA SUNDUĞU YENİLİKLER
Kum İslamî İlimler Havzası'nın Tarihine Kısa Bir Bakış
Eş’arîlerin Kum’a Gelişi
II. ve III. Asırlarda Kum İslamî İlimler Havzası
III. Asırda Kum İslamî İlimler Havzası ve İmam Rıza’nın (a.s) Kum’a Gelişi
Hz. Mâsume’nin Kum’a Gelişinin Havza Üzerindeki Etkileri
KUM İSLAMÎ İLİMLER HAVZASI'NIN YETİŞTİRDİĞİ II., III. ve IV. ASIRDAKİ SEÇKİN ŞAHSİYETLER
Dipnotlar
V. ASIRDAN GÜNÜMÜZE KUM İLİM HAVZASI
X, XI ve XII. Yüzyıllarda Kum İlim Havzası (Safevîler Dönemi)
Feyziye Medresesi
Müminiye Medresesi
Canihan Medresesi
Han Medresesi
Kacarlar Döneminde Kum İlim Havzası
Havzanın Genişlemesinde Ayetullah Feyz’in Rolü
Havzanın Ayetullah Hâirî Tarafından Yeniden Tesisi
Ayetullah Burucerdî'nin Önderliği Döneminde Havza
Ayetullah Burucerdî’nin Kum’a Gelişi
İmam Humeyni’nin Havzaya Getirdiği Yenilikler
Havza'nın Toplumsal, Kültürel ve Siyasî Değişimine Bir Bakış
Kültürel Değişiklikler
Toplumsal Değişiklikler
Siyasi Değişimler
Kum'un İsfahan'dan Ayrılması
KUMLU BEŞ BÜYÜK ALİMİN TAĞUTA KARŞI MÜCADELESİ
İslam İnkılabı'ndan Sonra İlim Havzasının Genişlemesi
II. BÖLÜM
HZ. MÂSUME
Erkek Çocukları
Hz. Mâsume'nin Annesi
Hz. Fatıma Mâsume'nin Doğum Günü
Küçük Bir Araştırma
Kutlu Doğum
Dipnotlar
Hz. Mâsume'nin Ölüm Tarihi
Hz. Mâsume Niçin Evlenmemiştir?
Hz. Mâsume'nin Hicaz'dan İran'a Hicreti
Diğer Bir Rivayete Göre Hz. Mâsume'nin Kum'a Gelişi
Hicran Acısı
Hz. Mâsume'nin Toprağa Verilmesi
11 Asır Sonra Çürümeyen Bedenler
HZ. MÂSUME'NİN FAZİLETİ
1- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Öz ve Manevî Evladı
2- Hz. Mâsume'nin Paklığı
3- İmam Sadık'ın (a.s) Hz. Mâsume Hakkında Sözleri
4- Baban Sana Feda Olsun!
5- İmamların (a.s) Sağlam Delili
Dipnotlar
6- Hz. Mâsume'nin Haremi Hz. Zehra'nın (s.a) Mezarının Tecelligâhıdır
7- Özel Ziyaretnâme
8- Mesaj İçerikli Lakapları
9- Hz. Mâsume'nin Şefaati
10- Hz. Mâsume'nin Mezarını Ziyaret Etmenin Sevabı
Kısa Bir Açıklama:
İlham Verici İki Nükte
Kuma yöneldi Gönül kuşum
HZ MASUME'NİN DERGÂHINDAN BAZI KERAMETLER
Burada yüzlerce örnekler içerisinden birkaç örneği sizlere sunuyoruz:
Yeni Kerametler
Ayetullah Erakî'nin Dilinden
Hz. Mâsume'nin (s.a) Türbesinin Tarihçesi
Safevîler Dönemi
Kacarlar Dönemi
Dipnotlar
Harem-i Şerif'te Yazılı Olan Bazı Hadis ve Şiirler
>Harem-i Şerif'teki Bazı Ayet ve Rivayetlerden Yazıtlar
Harem-i Şerif'teki Diğer Yazıtlar
Kubbenin Altınla Kaplanması
Türbenin İlk Zerihinin Hazırlanması
Zerihin Yenilenmesi Neden Gerekli?
Zerihi Değiştirme Girişimleri
Yeni Zerihteki Değişiklikler
Yeni Zerihin Montajı
Hz. Mâsume Hakkında Bir Şiir
Türbenin Tozunun Alınması Geleneği
III. BÖLÜM
Hz. Mehdi (a.f) Hükümetinin Önemli Merkezlerinden Biri Kum'dur
Cemkeran Mescidi
Hz. Ali'nin Cemkeran Hakkında Gaybî Haberi
Ayetullah Necefî Mer'aşî'nin Cemkeran Mescidi Hakkındaki Görüşleri
Cemkeran Mescidi'nde İmam Mehdi ile Mülâkat
Necefli Alime İmam Mehdi'nin (a.f) Yol Göstermesi
Başka Bir Görüşme ve Kum'da İmam Hasan Camii'nin Kurulması Olayı
Yedullah Recebiyân'ın İlginç Öyküsü
Cemkeran Mescidi'nin Bugünkü Durumu
Cemkeran Mescidi’ne Has Ameller
KUM ŞEHRİ'NDE TÜRBELERİ OLAN MEŞHUR İMAMZADELER
Hz. Mâsume'nin Haremi Şerif'inde Defnedilen İmamzâdeler
>Musa Muberka
Dipnotlar
Çehel Ahterân
Şah Hamza
Şehzade Ahmed
İmamzâde Zeyd
İmamzâde Ahmed
İmamzâde Sultan Muhammed Şerif
İmamzâde Ali b. Cafer
Yeşil Kubbe Bağı'ndaki Üç Mezar
İmamzâde İbrahim ve Muhammed
İmamzâde Cafer ve Seyit Mâsum’un Türbesi
İmamzâde Seyit Ali
İmamzâde Ahmed
Hak Fereç'teki İmamzâdeler
İmamzâde Safure ve Amcası
İmamzâde Nâsir
Şehzade Ahmed Kâsım
İmamzâdeleri Ziyaret Etme Şekli
Kum’da Defnedilen diğer Önemli Şahsiyetler
Kum’da Mezarı Olan Padişahlar
Kum’daki Meşhur Mescitler
1- Mescid-i İmam
2- Mescid-i Cami
3- Mescid-i Aşkali
4- Mescid-i Bâlaser
5- Mescid-i Sîni
6- Mescid-i Âzam
7- Musalla-i Kudüs
Kum Halk Kütüphaneleri
Dipnotlar