Usul-i Din


TAKDİM
ÖNSÖZ
1.BÖLÜM TEVHİD
1.DERS
DİN HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMANIN GEREKLİLİĞİ
İyilik Karşısında Teşekkür
Olası Zarardan Korunma
En Tehlikeli Zarar
2.DERS
HİSSEDİLEMEYEN VARLIKLAR
Demek oluyor ki, varlıklar iki kısımdır:
En zor matematik problemini çözdüm.
İmam:
3.DERS
EVRENDEKİ HAYRET VERİCİ DÜZENDEN ÖRNEKLER
İnsan vücudundaki sırlardan bir örnek:
4.DERS
DÜZENİN YARATICISI
Elektronik Beyin (Bilgisayar)
Otomatik Mutfak
Otomatik Mutfağın Çalışma Tarzı
5.DERS
DOĞA SIRLARININ KEŞFİ
6.DERS
LAVOİSİER YASASI VE YARATILIŞ
7.DERS
HER AN ALLAH'A MUHTACIZ
Mucit İle Yaratan Arasındaki Fark
8.DERS
MÜSTAĞNİ ALLAH
Değişmez Ve Deneysel Bir Yasa
Bu örnekler doğal olarak şunu kanıtlamaktadır:
Allah'ın Da Bir Merkezi Var Mıdır?
Allah Görülemez
Şöyle bir soru sorulabilir:
Şimdi yukarıdaki soruyu şöyle cevaplıyoruz:
Müstağni Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
9.DERS
EZELÎ VE EBEDÎ İLİM
Şimdi aşağıdaki örneklere dikkat ediniz:
Şimdi soru şu: Allah dünyayı yarattıktan sonra onun her şeyini biliyor mu?
Allah İlim Sahibidir
Yaratıcı İle Yapıcının Farkı
Bunu şöyle örneklendirebiliriz:
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmakta:
10.DERS
EŞSİZ KUDRET
Geniş ve Esrarengiz Bir Âlem
Aşağıdaki örneklere dikkat etmekle bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır:
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle diyordu:
11.DERS
SADECE ALLAH'A KULLUK
Tevhitten Sapmanın Nedenleri
Şirk İle Mücadele
İbrahim kendi halkına şöyle dedi:
Tevhidin Getirdikleri
1-Özgürlük ve kişilik:
2-Gerçek ve evrensel adalet:
12.DERS
DÜALİZM
İyilikler ve Kötülükler
Tehlikeden Korunma Etkenleri
Zorluklar ve İnsanın Olgunlaşması
Napolyon şöyle söylüyordu:
İyilik ve Kötülüklerin Ölçüsü
İyilik ve Kötülük Tanrısı
2.BÖLÜM ADALET
13.DERS ADİL ALLAH
Geçen Derslerin Özeti
Geçen derslerde öğrendiğimiz hususlar:
Zulmün kökeni araştırılacak olsa, elde edilecek nedenler şunlardan ibaret olacaktır:
Adaletin Tanımı
14.DERS İNSAN HAYATINDAKİ FARKLILIKLAR
Varlıkların Farklılığı
Bu soru şöyle yanıtlanabilir:
Hayatın İniş Çıkışları
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmakta:
3.BÖLÜM NÜBÜVVET
15.DERS İNSANIN HİDAYETİNDE
PEYGAMBERLERİN ROLÜ
İnsanın Yaratılış Felsefesi
İnsan her türlü zevki tatması için mi yaratılmıştır?
Vicdan ve Fıtrat
Beşerî İdeolojiler
Peygamberlerin Gönderilmesinin Gerekliliği
İbn-i Sina "Şifa" adlı eserinde şöyle yazar:
Hişam b. Hakem şöyle rivayet eder:
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:
Mucizenin Gerekliliği
Mucize Nedir?
16.DERS PEYGAMBERLERİN MASUMLUĞU
Şimdi peygamberlerin neden masum olmaları gerektiğini daha geniş olarak açıklayacağız.
İmam Ali (a.s) bir başka yerde ise şöyle buyurmuştur:
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle rivayet eder:
Dedim:"Anam-babam feda olsun sana, niçin ağlıyorsun?"
Cebrail dedi:"Bunlar, Allah'ın verdiği helâl ile yetinmeyip harama yönelenlerdir."
17.DERS MUSA(a.s)KELİMULLAH
Firavun sordu: "Senin ilâhın kimdir?"
Firavun, "Dediğim olacaktır." dedi.
Kur'ân-ı Kerim Firavun'un son anlarını şöyle açıklamaktadır:
18.DERS
ALLAH'IN KULU VE PEYGAMBERİ İSA (a.s)
İsa'nın(a.s)Annesi Meryem
Zekeriya(a.s)ve Yahya (a.s)
Meryem Oğlu İsa (a.s)
Tam bu esnada teselli edici bir ses duydu:
İsa'nın (a.s) Peygamberliği Öncesinde İnsanların Durumu
Hz.İsa'nın (a.s) Risaleti
>Hz.İsa'nın (a.s) Akıbeti
Allah'ın Kulu İsa (a.s)
İsa'nın(a.s) Kalbe Oturan Sözleri
İmam Sadık (a.s) buyurdu:
19.DERS
MUHAMMED(S.A.A),KARANLIKLARDA PARLAYAN NUR
İslâm Öncesi Dünya
İnsanların Din Ve İnançları
Sınıfsal Farklılık ve Irk Ayrımı
Elçi geri dönüp kunduracının mesajını iletti: Bozorg-mehr, Padişah Anuşirevan'ın yanına gidip şöyle dedi:
İsteme asla dirhem çizme dikicilerden".[103]
İslâm Öncesi Toplumlarda Kadının Konumu
İslâm Peygamberi Muhammed'in (s.a.a) Doğumu
Herkes bir ağızdan, "Evet." dedi.
Medine'ye Hicret
Ziyad eve dönüp Peygamberin emrini kızına anlattı.
20.DERS
MUHAMMED(s.a.a),ÖNCEDEN
TANINAN PEYGAMBER
Bekleyiş Ve Ümit Çağı
Tarihten Kanıtlar
Medine Halkının İslâm'a Eğilimi
Selman'ın İslâm'a Yönelme Öyküsü
Kur'ân'ı Kerim bu durumu şöyle izah eder:
21.DERS
İSLâM'IN EBEDÎ MUCİZESİ KUR'ÂN
Peygamberler ve Mucize
Kur'ân Ebedî Mucize
Eşsiz Fesahat ve Belâgat
Düşmanların Yargısı
Muasır ve meşhur Arap yazarlarından olan Abdulfet-tah Tabbare şöyle yazar:
Eşsiz Üslûp
Söylem ve Üslûp Uyumu
Kur'ân'ın Bilimsel Mucizeleri
Kur'ân'ın Görüşü
Kur'ân-ı Kerim bu gerçeği şöyle açıklamıştır:
Kur'ân ise kesin bir ifadeyle şöyle buyurmuştur:
Yine Kur'ân buyurmaktadır:
Kur'ân Meydan Okuyor
Mucize ve Yabancı Bilginlerin İtirafı
Bir başka bilim adamı şöyle der:
Juan William Droper ise aynı alanda şöyle demektedir:
22.DERS İSLÂM DİNİNİN MİSYONU
Mutluluk ve İman Arasındaki Bağlılık
Şimdi bu öğretilerden bazısı hakkında kısa bilgiler sunmak istiyoruz:
Bir başka buyruğu ise şöyledir:
İslâm'ın emri şöyledir:
İmam Sadık (a.s) bu evliliğin felsefesini şöyle açıklar:
İmam(a.s)cevaben şöyle yazdılar:
23.DERS
SON PEYGAMBER VE SON MİSYON
İslâm Dininin Kapsamlılığı
Allah İnancı
Genel Eşitlik İlkesi
İslâm ve Fikir Özgürlüğü
Dr.Gustav Le Bon daha sonra şunları ekliyor:
Tefekküre ve İlim Öğrenmeye Davet
İslâm ve Yaşam
İslâm Hükümleri ve Çağdaşlaşma
Günümüzdeki Düzen ve İdeolojiler, İhtiyaçlarımızı Giderebilir Mi?
Gaybî Yardımlar Devam Ediyor
Günümüz Dünyasında İslâm Nasıl Yaşanabilir?
4.BÖLÜM İMAMET
24.DERS
PEYGAMBERİN HALİFELİĞİ VEYA ÜMMETİN İMAMETİ
İslâm toplumu, ilâhî bir düzen ve önder olmaksızın saadet ve mutluluğa erişebilir mi?!
İslâm Peygamberi ömrünün sonlarında şöyle buyuruyordu:
Kur'ân Yeterli Değil Mi?
Tarihte şöyle okuyoruz:
İmam şöyle buyurdu:
Hişam, onun edepsizliğinden çok öfkelendi. Ama öfkesini gizleyip şöyle dedi:
İmam Sadık (a.s) Şamlı adama, "Niye konuşmuyorsun?" buyurdu.
Hişam,İmam Sadık'ı (a.s) göstererek:
25.DERS
İMAMIN MANEVÎ VE BÂTINÎ ÖNDERLİĞİ
İnsanın Manevî Hayatına Kur'ân'dan İşaretler
Manevî Hayat Nasıl Oluşur?
Hayat Kılavuzu
İlâhî Emirle Hidayet Ne Demektir?
Bu şahsiyetlerden birkaç örnek:
Ben de yazdım; ama Abdulmelik cevabımda şöyle yazdı:
2-Meysem-i Temmar
Bir gün Hz. Ali (a.s) ona buyurdu:
3-Üveys-i Karanî
Hz.Ali (a.s) sordu:
4-Kamber
Haccac sordu:
Kamber, takdire şayan bir cesaretle şöyle dedi:
(Haccac bu soruya cevap vermekten kaçınıp şöyle dedi:
26.DERS
RESULULLAH'IN (s.a.a)TAYİN ETTİĞİ HALİFESİ, EMİR'ÜL-MÜMİNİN ALİ (a.s)
Peygamberin Halifesi
Şöyle buyurdu:
İlk İmam
Şefkatli ve Uzak Görüşlü Peygamber
Şimdi soruyoruz:
Tarihî Gadir Hadisi Ve herkes o emri bekliyor...
Peygamber, Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle devam ediyor:
Sonra halka yönelip şöyle devam ediyor:
Ey insanlar! Müminler üzerinde kendilerinden daha ziyade yetki sahibi olan kimdir?
Sonra Peygamber yüksek sesle şöyle buyurdu:
Gadir Hadisinin Senedi
Gadir Hadisinin Anlamı Üzerine Kısa Bir İnceleme
27.DERS ŞÛRA(DANIŞMA) MESELESİ
Resulullah'ı (s.a.a) Çoğunluğun Görüşüne Mahkum Saymak
Cevabında şöyle diyoruz:
Resulullah'tan (s.a.a) Sonra Bir Şûra yapıldı mı?
Sakife'nin Tarihçesi
Ömer: "Allah öldürsün seni." dedi. Hübab da, "Seni öldürsün." dedi.
Siz Hükmedin!
Hilafet Nasıl Gasbedildi?
1-Usame'nin Ordusu
2-Kalem ve Devat Meselesi
Ömer sordu:
O(Ali a.s) hâlen kendini halife mi biliyor?
28.DERS
ON İKİNCİ İMAM İLÂHÎ VE GAYBÎ ADİL
Hz.Mehdi (a.s) ve Evrensel İslaha İnanmak
Kur'ân ve Hz. Mehdi (a.s)
Ehlisünnet Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s)
Ehlisünnet âlimlerinden bazıları sadece bu konuyla ilgili kitaplar yazmışlardır, örneğin:
Şia Açısından Gaybî Muslih
Birkaç Hadisin Metni
Sosyoloji Bilginlerinin Görüşü
Hz.Mehdi'nin(a.s)Ömrü
Hz.Mehdi'nin(a.s) Gaybeti
İmam Mehdi(a.s) Niçin Gaibdir?
Gaip İmamın Faydaları
Burada bir oryantalistin sözüne[303] dikkatinizi çekiyoruz:
Bir Hatırlatma
5.BÖLÜM MEAD
29.DERS
MEAD(İnsanın Ebedî Dönüş Yeri)
Şimdi meadın (ahiret hayatının) olmasını gerektiren delillerden birkaçını gözden geçirelim.
Mükâfatlar ve Cezalar
Kur'ân-ı Kerim halkı, yetimlere zulüm etmek konusunda uyararak şöyle buyuruyor:
Kur'ân-ı Kerim bu konuya birçok ayetlerde açıklık getirmiştir. Örneğin:
İslâm Açısından Mead
Mead'ın Gerekliliği:
Allah, nasıl yoktan yaratıldığını unutan o şahsa cevabında şöyle buyurdu:
30.DERS ÖLÜM ÖTESİNDEKİ ÂLEM
Berzah Âlemi
Bedir ve Cemel Savaşlarından Birer Öykü
Kabir Sorgu-Suali
Kabir Azabı
Ölümü Hatırlamak
Cennet
Cehennem
Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) buyuruyor:
Şefaat
Kaynakça