YENABİ-ÜL- MEVEDDE


YENABİ-ÜL- MEVEDDE
PEYGAMBER EFENDİMİZİN NURUNUN İNTİKALI HAKKINDA
Selim bn. Kays-ül-Hilali şöyle buyurdu:
Sa'lebi'den, Salih bn. Heysem'den, Beridetü'l-Eslemiden: Hz.Ali (A.S.) şöyle buyurdular:
HZ.FATIMA'NIN HZ.ALİ İLE İZDİVACLARI
Hz.Aişe buyurdular ki:
Resulullah {S.A.V.)şöyle buyurdular:
CENAB-I PEYĞAMBERİN,EHL-İ BEYT'İN FAZİLETLERİ HAKKINDAKİ HADİSLERİNDEN VE HZ.ALİ'NİN SÖZLERİNDEN
Hz.Ali(K.V.):
MEVEDDET-ÜL-KURBA VE EHI-ÜL-ABA KİTABI
Hz.Fatıma aleyhessalatu vesselam'dan:
İmam Aliyyur-Rıza Hz.lerinden:
Hz.Ali(K.V.)şöyle buyurdular:
Müslim,Hz. Ali (K.V.)'den:
ibnil-Medaini, birçok sahabiden:
İMAM-I ALİNİN ŞEHADETİ
İbni Abbas (R.A.) Hz.leri dediler ki:
İmam-i Şafii'nin Ehl-i Beyt hakkında bir şiiri
İMAM HÜSEYN ALEYHİSSELAMIN ŞEHADETİ HAKKINDAKİ HADİSLER
Nevfel bin Ebil-Fırat'dan:
KERBELA VAK'ASI
İmam Hüseyn dostlarının ve yakınlarının yanına çıktı.
Bismillahirrahmanirrahiym.
ibni Ziyad'ın adamı döndü ve efendisine olanları anlatdı.
imam Hüseyn (R.A.) ve ashabının su yolunu kesdiler.
İmam hüseyn, kılıcının ucu ile mezar kazıp, kana bulanmış oğlunu defnetdi ve namazını kıldı.
İMAM HÜSEYN'iN OĞLU İMAM ZEYNEL-ABİDİN (ALiYY'US-SECCAD)
EBU CA'FER MUHAMMED "EL-BAKIR"
İMAM CA'FER SADIK
İMAM MUSA KAZIM (A.S.)
İMAM ALİYY'UR-RIZA (A.S.)
MUHAMMEDİT TAKİ EL-CEVAD (A.S.)
ALİYY'UN-NAKİ (EL-HADİ) (A.S.)
HASEN'ÜL ASKERİ (A.S.)
EBU'L KASIM MUHAMMEDİL MEHDİ (EL MUNTAZAR)
Bismillahirrahmanirrahiym.
Bundan sonra söze şöyle devam etdi:
İmam Muhammed Bakır Hz.lerinden:
Ali bin Rebab'dan:
Ca'fer Sadık Hz.leri:"Bu ayetdeki gayb,Mehdidir as buyurdular.
Ebu Basir'den:
MİŞKAT-I MASABİH" KİTABINDA ZIKROLUNAN
Sonra da şu ayet-i kerimeyi okudular:
HASEN-ÜL-ASKERİNİN İZDİVAÇLARI
ABBASİ HALİFESİMEMUNUN, İMAM ALİYY-UR-RIZAYA BİAT ETMEKİSTEDİĞİ ZAMAN, AKRABASI OLANABBASİLERİN İTİRAZLARINA VE SUALLERİNE VERDİĞİ CEVAB
Cevahirü'l Akdeyn"den:
imameyn Hz.lerinin komşu ve dostlarından:
Hatem-i Veli (Mehdi Hz.) ve Siyah Bayraklılar
LUGATÇE