Mizan'ul Hikmet-9.Cilt
 


3175. Bölüm Övünülmesi Doğru Olmayan Şey15729. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Resulü (s.a.a) kendisinin bir faziletini anınca şöyle buyururdu: "(maksadım) övünmek ve gösteriş yapmak değildir."
15730. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Maksadım övünmek değildir. Ama göğe götürüldü-ğüm gece, Cebrail, ezan okudu, kamet getirdi, her bir cümlesini iki defa tekrarladı, sonra bana şöyle buyurdu: "Öne geç ey Muhammed!" Ben öne geçtim, onlar için namaz kıldırdım."

15731. Bezenti şöyle diyor: "Ebu'l-Hasan'ın (a.s) huzuruna vardım. O benimle sohbet etmeye başla-dı. Ben ona soruyor, o da bana cevap veriyordu. Sonunda gece-nin büyük bir vakti geçti. Gitmek istediğim zaman bana şöyle buyurdu: "Ey Ahmet! Gidiyor musun yoksa akşam burada mı kalacaksın?" Ben şöyle arzettim: "Fedan olayım, siz ne buyurur-sanız! Eğer gitmeme izin verir-seniz gideyim, eğer kalmamı em-rederseniz kalayım." İmam şöyle buyurdu: "O halde kal. Şimdi bekçiler dışarıdadır ve insanlar uyuyorlar." Bezenti şöyle diyor: "İmam kalkıp gitti,

ben de onun içeri girdiğini sanarak, Allah nezdinde secdeye kapandım ve şöyle dedim: "Allah'a hamdolsun ki Allah'ın hücceti ve Pey-gamberlerin ilminin varisleri kardeşlerim arasında benimle kaynaştı, bana muhabbet izha-rında bulundu." Ben secde ve Allah'a şükretme halindeyken, aniden İmam'ın ayağıyla göğsü-me vurduğunu gördüm. Ben kalktım, İmam elimden tuttu, sıktı ve bana şöyle buyurdu: "Ey Ahmet! Müminlerin Emiri hasta olan, Sa'saa b. Suhan'ı ziyaret et-ti. Kalkıp gitmek isteyince de şöyle buyurdu: "Ey Sa'saa! Sakın benim seni ziyaret etmem sebe-biyle kardeşlerine üstünlük tas-lama ve Allah'tan kork." Ebu'l-Hasan (a.s) bu cümleyi buyurdu ve yanımdan uzaklaştı."

15732. İmam Ali (a.s), Sa'saa'yı ziyaret edince şöyle buyurmuştur: "Ey Sa'saa! Sakın benim seni ziyaret etmemi, insanlara karşı övünme sebebi kılma." Sa'saa şöyle dedi: "Allah'a andolsun ki hayır ey Müminlerin Emiri! Bunu şükredilmesi gereken bir nimet olarak değerlendiriyorum." İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Ey Sa'saa! Bildiğim kadarıyla sen, yükü az ve başkalarına yardım eden bir kimsesin. Savsa şöyle arzetti: "Allah'a yemin olsun ki sen de bildiğim kadarıyla Allah'ın kita-bını bilen kimsesin. Allah senin kalbinde ve göğsünde yücedir ve azametlidir. Sen müminlere karşı yumuşak ve şefkatlisin."

3176. Bölüm
Övünç Kaynağı Olan Şey

15733. İmam Ali (a.s), bir duasın-da şöyle buyurmuştur: "Ey Al-lah'ım! Senin kulun olmam bana izzet olarak yeter ve senin bana Rab olman, bana övünç olarak yeter."
15734. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Övünmek yüce himmetler, ahde vefa ve yücelikte mübalağa etmede olmalıdır; çürümüş kemikler ve kınanmış ahlakta değil."

15735. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Üç şey, müminin övüncü, dünya ve ahirette onun süsüdür: "Gece sonunda kıldığı namaz, insanların sahip olduğu şeyden ümidini kesmek ve Al-i Muhammed'in (s.a.a) soyundan bir İmam'ın velayet ve dostlu-ğu."
15736. İmam Ali (a.s), huzurunda birbirine karşı övünen iki kişiye şöyle buyurmuştur: "Sizler çürümüş be-denler ve ateşte olan ruhlar se-bebiyle mi birbirinize üstünlük taslıyorsunuz? Eğer aklın olsay-dı, şüphesiz güzel bir ahlaka sa-hip olurdun. Eğer takvan olsay-dı, keramet ve yüceliğin olurdu. Aksi taktirde merkep senden daha iyidir ve sen hiç kimseden daha iyi değilsin."

Bir rivayette ise şöyle yer almıştır: "Eğer onun aklı yoksa, şüphesiz senin bir halefin vardır. Eğer onun takvası yoksa senin yüceli-ğin vardır. Aksi taktirde merkep siz ikinizden daha iyidir ve sen hiç kimseden daha hayırlı değil-sin."
15737. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Fakirlik benim övünç kaynağımdır."
bak. el-Fakr, 3222. Bölüm

İçindekiler


2936. Bölüm 3
Amele Teşvik 3
2937. Bölüm 5
Amel ve Mükafat 5
Tefsir: 6
2938. Bölüm 8
Amel İnsandan Ayrılmayan Bir Arkadaştır 8
2939. Bölüm 9
Her Amelin Bir Bitkisi Vardır 9
2940. Bölüm 9
Amele Devam Etmek 9
2941. Bölüm 11
Her kim Bir İş Yaparsa Onu Bir Yıla Kadar Devam Ettirsin 11
2942. Bölüm 11
Hayırlı İşi Sürekli Yapmanın Sonuçları 11
2943. Bölüm 11
Sürekli Yaptığın Hayırlı Az Şey Kendisinden Bıktığın Çok Şeyden Daha Hayırlıdır 11
2944. Bölüm 12
Amelin Sözden Fazlalığı 12
2945. Bölüm 12
Amellerin En Üstünü 12
2946. Bölüm 14
Ameli Kabul Olan Kimse 14
2947. Bölüm 15
Amelinin Kendisine Fayda Vermediği Kimse 15
2948. Bölüm 17
Ameli Kabul Edilen Kimse 17
2949. Bölüm 17
Zahir Batını Yansıtmaktadır 17
2950. Bölüm 18
Sakınılması Gereken Ameller 18
2951. Bölüm 18
Amelin Adabı 18
2952. Bölüm 19
2953. Bölüm 19
Kıyamette Amele Duyulan Şiddetli İhtiyaç 19
2954. Bölüm 20
İnsanın Temiz Oluşunun Yakınlarını Korumadaki Rolü 20
2955. Bölüm 20
Amelin Sağlam Oluşu 20
2956. Bölüm 21
Amel (Çeşitli) 21
2957. Bölüm 23
İşlerin Allah'a Sunulması 23
2985. Bölüm 23
Amellerin Allah Resulüne Sunulması 23
2959. Bölüm 24
Amellerin İmamlara Sunulması 24
2960. Bölüm 27
Amel Defteri 27
2961. Bölüm 27
Amellerin Tecessümü 27
Tefsir 29
2962. Bölüm 34
Boyuna Sarılmak 34
2963. Bölüm 36
Ahde Vefaya Teşvik 36
2964. Bölüm 37
Ahit ve İman 37
2965. Bölüm 38
Münezzeh Olan Allah'ın Ahdi 38
2966. Bölüm 40
Ahiret 40
2967. Bölüm 41
Kıyamet Adları 41
2968. Bölüm 42
Ahireti İspat İçin İlk Delil 42
2969. Bölüm 46
Ahireti İspat İçin İkinci Delil 46
2970. Bölüm 49
Ahireti İspat İçin Üçüncü Delil 49
Tefsir 49
2971. Bölüm 51
Ahireti İspat İçin Dördüncü Delil 51
2972. Bölüm 52
Ahireti İspat İçin Beşinci Delil 52
Tefsir 52
2973. Bölüm 55
Ahiretin Keyfiyeti 55
2974. Bölüm 58
Kıyamet Zamanının Yakınlığı 58
2975. Bölüm 59
Sadece Allah Kıyametin Ne Zaman Kopacağından Haberdardır 59
2976. Bölüm 61
Kıyametin Kopmasının Nişanesi 61
2977. Bölüm 63
Bayıltıcı Nefha 63
Tefsir 64
2978. Bölüm 64
Deprem 64
2979. Bölüm 65
Yeryüzünün Parçalanışı 65
2980. Bölüm 65
Dağların Harekete Geçmesi 65
2981. Bölüm 66
Yeryüzünün Yayılması 66
2982. Bölüm 66
Denizlerin Patlaması 66
2983. Bölüm 67
Yıldızların Kararması 67
Tefsir 67
2984. Bölüm 69
Göğün Yarılması 69
2985. Bölüm 71
Kıyamet Nefhası 71
2986. Bölüm 72
Mezarlardan Çıkıldığı Gün 72
2987. Bölüm 76
Mahşerin Hususiyetleri 76
2988. Bölüm 78
Kıyamet Gününde Takva Sahiplerinin Durumu 78
2989. Bölüm 79
Kıyamet Günü Günahkarların Durumu 79
2990. Bölüm 83
Amel Defteri 83
2991. Bölüm 87
Kitabı Sağ Taraftan Verilenler Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2992. Bölüm 89
Amel Defteri Solundan Verilenler Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2993. Bölüm 90
Canlıların Haşrolması 90
2994. Bölüm 90
Kıyametin Durakları 90
2995. Bölüm 91
Kevser 91
2996. Bölüm 94
Adet 94
2997. Bölüm 94
Adetin Galebe Çalması 94
2998. Bölüm 95
İyilik Adettir 95
2999. Bölüm 95
İnsana Sahip Olması Güzel Olan Sıfatlar 95
3000. Bölüm 96
Adetleri Değiştirmenin Zorluğu 96
3001. Bölüm 96
Kötülerin Adeti 96
3002. Bölüm 97
İyilerin Adeti 97
3003. Bölüm 98
Nefsin Adet Edinmediği Bir Şeye Adet Edinmesi 98
3004. Bölüm 100
Bayram 100
3005. Bölüm 101
Müminlerin Emiri'nin (a.s) Fıtır Bayramında Okuduğu Hutbe 101
3006. Bölüm 101
Nevruz Bayramı 101
3007. Bölüm 102
Bayramların Süsü 102
3008. Bölüm 105
Allah'a Sığınmak 105
3009. Bölüm 108
İnsanların Ayıbı Yerine Kendi Ayıplarını Araştıran Kimseyi Övmek 108
3010. Bölüm 109
Kendi Ayıplarını Gören Kimse 109
3011. Bölüm 110
İnsanların Ayıplarıyla Uğraşmayı ve Kendi Nefsine Gevşek Davranmayı Kınamak 110
3012. Bölüm 110
İnsana Ayıp Olarak Yeten Şey 110
3013. Bölüm 111
En Büyük Ayıp 111
3014. Bölüm 112
Ayıpları Sebebiyle Kendisini Kınayan Kimse 112
3015. Bölüm 112
Ayıpları Gizlemek 112
3016. Bölüm 113
Ayıpları Hediye Etmek (görmezlikten gelmek) 113
3017. Bölüm 114
İnsanların Ayıbını Araştırmak 114
3018. Bölüm 116
İnsanların Ayıplarını Unutmamaktan Sakındırmak 116
3019. Bölüm 116
Başkalarının Yere Düşmesine Sevinmekten Sakındırmak 116
3020. Bölüm 116
Ayıpları Örtmek 116
3021. Bölüm 117
İnsan Bir Şeyi Bilmezse Onu Kınar 117
3022. Bölüm 117
Ayıp (çeşitli) 117
3023. Bölüm 120
Kınamayı Kınamak 120
3024. Bölüm 122
Kötülemekten Sakındırmak 122
3025. Bölüm 124
En Tatlı Hayat 124
3026. Bölüm 124
İnsanlardan En Güzel Hayata Sahip Olan Kimse 124
3027. Bölüm 125
Hayatı Karartan Şey 125
3028. Bölüm 125
Yaşam (Çeşitli) 125
3029. Bölüm 129
Gıpta Edilen İyi Halli Kimseler 129
3030. Bölüm 130
İnsanlardan En Çok Gıpta Edilen İyi Halli Kimse 130
3031. Bölüm 132
Aldatılmak 132
3032. Bölüm 132
Aldatılmış Kimseler 132
3033. Bölüm 133
İnsanların En Aldatılmışı 133
3034. Bölüm 135
Sözünde Durmamak Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3035. Bölüm 136
Vefasızlığın En Çirkini 136
3036. Bölüm 136
Ahdinde Durmayanlara Vefalı Olmayı Kınamak 136
3037. Bölüm 136
Vefasızlık ve Zekilik 136
3038. Bölüm 137
Ahdini Bozan Kimselerin Haşrolma Şekli 137
3039. Bölüm 140
Aldanmak-Gaflet 140
3040. Bölüm 142
Allah Hakkında Aldanmak 142
3041. Bölüm 143
Dünyaya Aldanmak 143
3042. Bölüm 144
Nefse Aldanmak 144
3043. Bölüm 144
Adlanılmaması Gereken Şeyler 144
3044. Bölüm 145
İnsanın Aldanmasına Engel Olan Şey 145
3045. Bölüm 148
Büyük Bedir Savaşı 148
3046. Bölüm 150
Reci ve Maune Savaşları 150
3047. Bölüm 150
Uhud ve Hemra'ul Esed Savaşları 150
3048. Bölüm 153
Ben-i Nadir Gazvesi 153
3049. Bölüm 153
Zat'ur-Rika ve Uzfan Gazveleri 153
3050. Bölüm 154
Küçük Bedir Savaşı 154
3051. Bölüm 154
Ahzab Ve Ben-i Kureyza Savaşları 154
3052. Bölüm 156
Ben-i Mustalik Savaşı 156
3053. Bölüm 156
Hudeybiye Gazvesi ve Rıdvan Biatı 156
3054. Bölüm 159
Hayber ve Fedek Savaşları 159
3055. Bölüm 163
Muta Savaşı 163
3056. Bölüm 163
Zat'us-Selasil Gazvesi 163
3057. Bölüm 163
Mekke Fethi Savaşı 163
3058. Bölüm 166
Huneyn, Taif ve Evtaf Gazveleri 166
3059. Bölüm 167
Tebük Savaşı 167
3060. Bölüm 169
Guslün Sebebi 169
3061. Bölüm 169
Gusül Çeşitleri 169
3062. Bölüm 173
Aldatmak 173
3063. Bölüm 174
Müslümanları Aldatan Kimse (1) 174
3064. Bölüm 175
Müslümanları Aldatan Kimse (2) 175
3065. Bölüm 175
Aldatmanın Kötü Sonuçları 175
3066. Bölüm 176
En Çirkin Aldatmak 176
3067. Bölüm 176
İnsanların En Çok Aldatanı 176
3068. Bölüm 178
Gasp 178
3069. Bölüm 179
Gasbetmenin Cezası 179
3070. Bölüm 181
Gazap Bütün Kötülüklerin Anahtarıdır 181
3071. Bölüm 182
Gazaplanmak Şeytandan Bir Kordur 182
3072. Bölüm 183
Gazap da Bir Tür Deliliktir 183
3073. Bölüm 183
Öfkesine Sahip Olmaya Teşvik 183
3074. Bölüm 184
İnsanların En Güçlüsü 184
3075. Bölüm 185
Öfkesini Yenmeye Teşvik 185
3076. Bölüm 187
Öfkesini Allah'a İsyan İle Dindiren Kimse 187
3077. Bölüm 187
Gazabını Önleyen Kimse 187
3078. Bölüm 188
Gazabın Kökü 188
3079. Bölüm 188
Gazabın İlacı 188
3080. Bölüm 189
Allah İçin Gazaplanmayı Övmek 189
3081. Bölüm 190
Kendisine Kötü Davranılmasından Dolayı Gazaplanmayan Kimse 190
3082. Bölüm 191
Gazap (Çeşitli) 191
3083. Bölüm 194
Mağfiret Dilemek 194
3084. Bölüm 196
Seher Vaktinde Mağfiret Dileyenleri Övmek 196
3085. Bölüm 198
İstiğfarın Günahları Ortadan Kaldırmadaki Rolü 198
3086. Bölüm 199
Mağfiret Dilemek ve Rızkın Artışı 199
3087. Bölüm 200
Allah'ın Dergahına Yakınlaştırılmışların Mağfiret Dilemesi 200
3088. Bölüm 202
Günah İşlemeye devam Ettiği Halde Mağfiret Dilemekten Sakınmak 202
3089. Bölüm 202
Kendisine İstiğfarın Fayda Vermediği Kimse 202
3090. Bölüm 204
Gafletten Sakındırmak 204
3091. Bölüm 205
Gaflet ve Uyanıklık 205
3092. Bölüm 206
Gaflet Uykusundan Uyanmaya Teşvik 206
3093. Bölüm 207
Kendisinden Gaflet Edilmeyen Gafil 207
3094. Bölüm 208
Gafiller İçin Bir Uyarı 208
3095. Bölüm 209
Gaflete Engel Olan Şey 209
3096. Bölüm 210
İnsanların En Gafili 210
3097. Bölüm 210
Gaflete Düşürücü Şeyler 210
3098. Bölüm 211
Gafil İnsanın Nişaneleri 211
3099. Bölüm 211
Gafletin Sonuçları 211
3100. Bölüm 212
Gaflet Olarak Yeten Şey 212
3101. Bölüm 212
Görmezlikten Gelmeyi Övmek 212
3102. Bölüm 213
Gafletin İlacı 213
3103. Bölüm 216
Kin 216
3104. Bölüm 217
Kalbin Hakkında Hıyanet Etmemesi Gereken Şey 217
3105. Bölüm 217
Ganimette Hıyanet 217
3106. Bölüm 221
Dinde Aşırılıktan Sakınmak 221
3107. Bölüm 227
Ganimet Sayılması Gereken Şeyler 227
3108. Bölüm 228
Akıllı İnsanların Ganimeti 228
3109. Bölüm 230
3110. Bölüm 231
Zenginlik ve Takva 231
3111. Bölüm 231
Fakirlik ve Zenginlikle Denenmek 231
3112. Bölüm 232
Zenginliğin Anlamı 232
3113. Bölüm 234
En Büyük Zenginlik 234
3114. Bölüm 235
İnsanların En Zengini 235
3115. Bölüm 236
Nefis Zenginliği 236
3116. Bölüm 237
Zenginliğin Anahtarı 237
3117. Bölüm 238
Ka'be'nin Rabbine Andolsun ki Hüsrana Erenler Onlardır 238
3118. Bölüm 238
Zenginlerden Kat Kat Ecri Olan Kimse 238
3119. Bölüm 239
Zenginlerin Fakirlerin Açlığındaki Sorumluluğu 239
3120. Bölüm 239
Zenginlik (çeşitli) 239
3121. Bölüm 242
Şarkı-Müzik 242
3122. Bölüm 243
Şarkı Mirası 243
3123. Bölüm 244
Şarkıcı Kadın 244
3124. Bölüm 246
Peygamber'in Gaybi Haberleri 246
3125. Bölüm 250
3126. Bölüm 258
"Çok Yakında Gelecektir" İfadesiyle Gelecek Olayları Haber Veren Rivayetler 258
3127. Bölüm 260
Gelecek Tabiriyle İleride Olacak Olayları Haber Veren Gaybi Haberler 260
3128. Bölüm 262
Peygamber Allah'ın Öğretmesiyle Gaypten Haber Vermektedir 262
3129. Bölüm 263
İmam ve Gayp İlmi 263
3130. Bölüm 266
Gıybetten Sakındırmak 266
3131. Bölüm 268
Gıybetin Akibeti 268
3132. Bölüm 268
Gıybet ve Kötülükleri Yaymak 268
3133. Bölüm 270
Gıybet ve Din 270
3134. Bölüm 271
Gıybetin Anlamı 271
3135. Bölüm 272
Hakkında Gıybet Edilmesi Haram Olan Kimse 272
3136. Bölüm 272
Gıybeti Caiz Olan Kimse 272
Şehid-i Sani'nin Gıybeti Caiz Kılan Sebepler Hakkındaki Sözü 274
3137. Bölüm 280
Gıybetin Kökeni 280
3138. Bölüm 280
Gıybetin Türleri 280
3139. Bölüm 284
Gıybete Kulak Vermek 284
3140. Bölüm 284
Gıybeti Reddetmenin Sevabı 284
3141. Bölüm 285
Gıybet Etmenin Keffareti 285
3142. Bölüm 287
Gayreti/Namusuna Düşkünlüğü Övmek 287
3143. Bölüm 288
Gayret Allah'ın Sıfatlarındandır 288
3144. Bölüm 288
Deyyus İnsan 288
3145. Bölüm 289
Yersiz Yere Gayretli Olmayı Kınamak 289
3146. Bölüm 293
İyiye Yorumlamak Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3147. Bölüm 306
Aniden Öldürmek Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3148. Bölüm 309
Fitne-İlahi İmtihan 309
3149. Bölüm 311
Fitne ve İmtihanın Neticesi 311
3150. Bölüm 312
Fitnelerden Allah'a Sığınma Adabı 312
3151. Bölüm 313
Fitnenin Anlamı 313
3152. Bölüm 314
Fitnelerin Kaynağı 314
3153. Bölüm 314
Fitne Çeşitleri 314
3154. Bölüm 316
Her Darlık ve Genişlikte Bir İmtihan Vardır 316
3155. Bölüm 317
İnsanların Birbiri Vesilesiyle İmtihan Edilişi 317
3156. Bölüm 317
Bazı Fitnelerde Allah'tan Yardım Dilemek 317
3157. Bölüm 318
En Korkunç Fitne 318
3158. Bölüm 318
Fitnelerden Sağ Salim Kurtulanlar 318
3159. Bölüm 319
Arzu Edilmesi Gereken Fitneler 319
3160. Bölüm 319
İnsana Fitne Olarak Yeten Şey 319
3161. Bölüm 319
Fitne ve İmtihan (Çeşitli) 319
3162. Bölüm 322
Fütüvvet ve Mertlik 322
3163. Bölüm 324
Bilmeden Fetva Vermekten Sakındırmak 324
3164. Bölüm 324
Bilmeden İnsanlara Fetva Veren Kimse 324
3165. Bölüm 325
Kendi Görüşü Üzere Fetva Veren Kimse 325
3166. Bölüm 325
Kendi Görüşü Esasınca Fetva Vermekten Sakındırmak 325
3167. Bölüm 326
Müftinin Kefil Olması 326
3168. Bölüm 326
Alim Kimseye Fetva Vermenin Cevazı 326
3169. Bölüm 327
Kendinden Fetva İstemek 327
3170. Bölüm 329
Sövmekten Sakındırmak 329
3171. Bölüm 331
Her kim Söverse Sövülür 331
3172. Bölüm 333
Üstünlük Taslamak 333
3173. Bölüm 334
Üstünlük Taslamadan Alı Koyan Sebepler 334
3174. Bölüm 334
Soyla Övünmeyi Kınamak 334
3175. Bölüm 336
Övünülmesi Doğru Olmayan Şey 336
3176. Bölüm 337
Övünç Kaynağı Olan Şey 337
İçindekiler 338