Mizan'ul Hikmet-7.Cilt
 


2569.Bölüm İnsanlara İşkence Etmek


Kur'an:
"Sonunda güneşin battığı yere ulaşınca onu, kara balçıklı bir suda batıyor gördü. Orada bir millete rastladı. "Zülkarneyn! Onla-ra azâb da edebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin" dedik."
"Haksızlık yapana azâb edeceğiz, sonra Rabbine döndürülür, onu görülmemiş bir azaba uğratır" dedi.
Ona gidin şöyle söyleyin: "Doğrusu biz senin Rabbinin elçileri-yiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder, onlara azâb etme; Rabbinden sana bir mucize getirdik; selam, doğru yolda gidene ol-sun!"
12085. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü yayalara (emirle-rin eşiğine yüz sürenlere) şöyle denir: "Kırbaçlarınızı atın ve cehenneme girin"
12086. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü sultanın fedaisi-ne şöyle denir: "Kamçını bırak ve cehenneme gir."
12087. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ahir zamanda kendileriyle, ine-ğin kuyruğuna benzeyen kırbaçlar taşıyan bir grup olacaktır. Onlar gece gündüz Allah'ın hoşnutsuzluğu ve gazabı içinde yaşamaktadırlar."
12088. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Çocuklarınıza gamz ile işkence etmeyiniz ve Kust (Hint veya Arap udu) ile tedavi ediniz."
12089. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Emirlerin reva gördüğü ilk şey işkence idi. Bunun sebebi de Enes b. Malik'in Resulullah'a (s.a.a) isnad ettiği Peygamber'in bir şahsın elini duvara çivilediği yalan (uydurma) riva-yet idi. Bu yüzden emirler işkence etmeyi helal gördüler."
12090. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "(İnsanlara) Allah'ın azabıyla azap ve işkence etmeyin."
12091. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ateşin rabbi dışında hiç kimse ateşle azap ve işkence edemez."
12092. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü Allah-u Teala dünyada insanlara işkence edene azap eder."
12093. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sizden hiç kimse zulüm üzere birinin kırbaçladığı yerde durmasın. Zira Allah'ın laneti orada hazır bu-lunduğu halde kırbaç vurmaya engel olmayan kimselere de inmektedir."
12094. İmam Sadık (a.s), kendisine Firavun'un, "Çivilerin sahibi" olarak adlan-dırılmasının sebebini soran Eban Ahmer'e şöyle buyurmuştur: "Firavun birisine işkence etmek isteyince, onu yüzüstü yere yatırıyor, el ve ayaklarını açarak yere çiviliyordu. Bazen de onu bir tahtanın üzerine yatırıyor, el ve ayakla-rını açarak tahtaya çiviliyordu ve ölünceye kadar onu kendi haline terke-diyordu."


12095. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Canım elinde olana andolsun ki zulüm üzere birini kırbaçlayan kimse, kıyamet günü cehennem ateşinde o kırbacın benzerini yer."
12096. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkim zulümle birine kırbaç vurursa, Allah da ona ateşten bir kırbaç vurur."
12097. Urve, Hişam b. Hekim b. Hizam'dan şöyle nakletmektedir: "(Hişam), Şam'da güneşte ayak üstünde tutulan ve başlarına yağ dökülen bir grubun yanından geçince, "Bunlara ne olmuş?" diye sormuş. "Vergi vermedikleri için işkence görüyorlar" denilince de şöyle demiştir: "Şüphesiz ki Allah Resulünden (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: "Allah dünyada işkence edenlere (ahirette) azap ve işkence edecektir."
12098. Hamza Eslemi şöyle diyor: "Allah Resulü (s.a.a) beni bir Serriye'nin komutanı kıldı ve bana şöyle buyurdu: "Eğer falan şahsı görürseniz onu ateşte yakınız." Ben yola düştüğümde Allah Resulü bana seslendi. Kendi-sine döndüm ve Peygamber şöyle buyurdu: "Eğer falan şahsı görürseniz onu öldürünüz, yakmayınız! Zira ateşle, sadece ateşin rabbi azap eder."
bak. el-Bihar, 79/3/94. Bölüm, Kenz'ul Ummal, 5/391-387, Sahih-u Müs-lim, 4/2017, 33. Bölüm

İçindekiler

2220. Bölüm 3
Sadakanın Fazileti 3
2221. Bölüm 3
Allah Sadakaları Bizzat Almaktadır 3
2222. Bölüm 4
Sadakanın Sevabı 4
2223. Bölüm 4
Sadaka ve Belayı Def Etme 4
2224. Bölüm 5
Sadaka ve Kötü Ölümü Def Edişi 5
2225. Bölüm 5
Hastaların Sadakayla Tedavisi 5
2226. Bölüm 6
Sadaka Rızkın Anahtarıdır 6
2227. Bölüm 7
Her İyi İş Sadakadır 7
2228. Bölüm 8
Kötülüğü Terketmek Sadakadır 8
2229. Bölüm 9
En Üstün Sadaka (1) 9
2230. Bölüm 10
En Üstün Sadaka (2) 10
2231. Bölüm 10
En Üstün Sadaka (3) 10
2232. Bölüm 11
Sadaka Akrabaların Öncelik Hakkı 11
2233. Bölüm 11
Gizli Sadakanın Fazilet ve Etkileri 11
2234. Bölüm 12
Ehl-i Beyt (a.s) ve Gizli Sadaka 12
2235. Bölüm 13
Aşikar Sadakanın Fazileti ve Etkileri 13
2236. Bölüm 13
Gece ve Gündüz Verilen Sadakanın Fazileti ve Etkileri 13
2237. Bölüm 14
Genişlik ve Darlık Anında Sadakaya Teşvik 14
"" 14
2238. Bölüm 15
Sadakanın Sınırı 15
2239. Bölüm 16
Sadakaları Elden Ele Vermenin Sevabı 16
2240. Bölüm 16
Sadakanın Harcama Yerleri 16
2241. Bölüm 18
Sadaka'ya (zekata) Müstahak Olmayan Kimse 18
2242. Bölüm 18
Sadakanın Afetleri 18
2243. Bölüm 19
Bağışta Bulunmanın Adabı 19
2244. Bölüm 20
Kafirin Sadakası 20
2245. Bölüm 20
Günahkara, Onu Günahtan Korumak İçin Sadaka Vermek 20
2246. Bölüm 23
Sırat 23
2247. Bölüm 23
Sırat-i Müstakim (Doğru Yol) 23
2248. Bölüm 23
Kur'an ve Sırat-i Müstakim 23
2249. Bölüm 24
Sırat-i Mustakim'in Anlamı 24
2250. Bölüm 25
Sıratın Özellikleri 25
2251. Bölüm 25
Sıratta Ayağın Sabit Olmasına Sebep Olan Şeyler 25
2252. Bölüm 26
Sırat Köprüleri 26
2253. Bölüm 26
Sırattan Geçen İnsanların Kısımları 26
2254. Bölüm 29
Çocukluk 29
2255. Bölüm 31
Tokalaşmak 31
2256. Bölüm 31
Kin ve Düşmanlığın Kaldırılmasında Tokalaşmanın Rolü 31
2257. Bölüm 31
Tokalaşmanın Günahları Yok Etmedeki Rolü 31
2258. Bölüm 31
Kadınla Tokalaşmaktan Sakınmak 31
2259. Bölüm 32
Düşmanla Tokalaşmaya Teşvik 32
2260. Bölüm 34
Barış (1) 34
2261. Bölüm 34
İmam Hasan'ın (a.s) Barışı 34
2262. Bölüm 37
Barış (2) 37
2263. Bölüm 38
Barış İçin Yalan Söylemenin Caiz Oluşu 38
2264. Bölüm 38
Caiz Olmayan Barış 38
2265. Bölüm 40
Namaz 40
2266. Bölüm 40
Namaz Resulullah'ın (s.a.a) Göz Nurudur 40
2267. Bölüm 41
Namaz Takva Sahiplerinin (Allah'a) Yakınlaşma Sebebidir 41
2268. Bölüm 41
Namaz Taktir Edilen En Hayırlı Tekliftir 41
2269. Bölüm 42
Allah'ı Tanıdıktan Sonra Namaz En Üstün Ameldir 42
2270. Bölüm 42
Namaz Dinin Direğidir 42
2271. Bölüm 43
Namaz Fuhuş ve Kötülükten Sakındırır 43
2272. Bölüm 43
Namaz Kendinden Önceki Günahları Örter 43
2273. Bölüm 45
Kıyamet Günü Sorulan İlk Şey Namazdır 45
2274. Bölüm 46
Namazın Hikmeti 46
2275. Bölüm 47
Namaz Kılan Kimsenin Fazileti 47
2276. Bölüm 48
Namazın Şartları 48
2277. Bölüm 49
Namazın Adabı 49
2278. Bölüm 49
Namazda Huşu 49
2279. Bölüm 50
Huşu İçinde Olmanın Anlamı 50
2280. Bölüm 51
Peygamber'in (s.a.a) Namazda Huşu İçinde Oluşu 51
2281. Bölüm 51
İmam Ali'nin (a.s) Namazda Huşu İçinde Oluşu 51
2282. Bölüm 52
Resulullah'ın (s.a.a) Kızı Fatıma'nın Huşu İçinde Oluşu 52
2283. Bölüm 52
İmam Hasan'ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu 52
2284. Bölüm 53
İmam Seccad'ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu 53
2285. Bölüm 54
İmam Bakır ve İmam Sadık'ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu 54
2286. Bölüm 54
Huşuya Engel Olan Şeyler 54
2287. Bölüm 55
Namazın Kabul Edilme Şartları 55
2288. Bölüm 56
Namazın Makbul Oluşunun Engelleri 56
2289. Bölüm 56
Namazı Makbul Olmayan Kimse 56
2290. Bölüm 57
Namazın Kabul Edilişinde Kalb Huzurunun Rolü 57
2291. Bölüm 57
Allah'ın Kendisine Teveccüh Edene Teveccüh Etmesi 57
2292. Bölüm 58
Namazda Tedebbür Etmenin Fazileti 58
2293. Bölüm 58
Dünyadan Uzak Bir Kalple Namaz Kılan Kimsenin Sevabı 58
2294. Bölüm 59
Vedalaşır Gibi Namaz Kılmayı Emretmek 59
2295. Bölüm 59
Namazı Yüzüne Vurulan 59
2296. Bölüm 60
Namazı Olmayan Kimse 60
2297. Bölüm 61
Mümin Olmadığı Halde Namaz Kılan Kimse 61
2298. Bölüm 61
Namazın Te'vili 61
2299. Bölüm 63
Kapsamlı Namaz Adabı 63
2300. Bölüm 64
Namazda Gevşek Davranmaktan Sakınmak 64
2301. Bölüm 65
Namazın Vakitlerini Gözetmek 65
2302. Bölüm 66
Namazı İlk Vaktinde Kılmaya Teşvik 66
2303. Bölüm 67
Namazı Terkeden Kimse ve Küfür 67
2304. Bölüm 68
Namazı Zayi Etmekten Sakındırmak 68
2305. Bölüm 69
Namazı Hafife Almayın 69
2306. Bölüm 70
Namazda Sağa Sola Bakmaktan Sakındırmak 70
2307. Bölüm 70
Hırsızın Namazı 70
2308. Bölüm 71
Namazı Kısa Tutmak 71
2309. Bölüm 73
Cemaat Namazı 73
2310. Bölüm 75
Cemaat İmamının Riayet Etmesi Gereken Şey ve İmamete En Layık Olan Kimse 75
2311. Bölüm 78
Gece Namazının Fazileti 78
2312. Bölüm 80
Allah'ın Gece Yarısı Namaz Kılan Kimseyle Övünmesi 80
2313. Bölüm 81
Gece Namazının Sevabı 81
2314. Bölüm 82
Gece Namaz İçin Kalkmanın Sonuçları 82
2315. Bölüm 83
Gece Namazından Mahrum Olmanın Sebepleri (1) 83
2316. Bölüm 83
Gece Namazından Mahrum Olmanın Sebepleri (2) 83
2317. Bölüm 84
Gece Namazına Niyetlendiği Halde Uyuyan Kimsenin Sevabı 84
2318. Bölüm 84
Gece Namazı Kılmaya Hazırlanan Kimsenin Sevabı 84
2319. Bölüm 84
Kulun Sorguya Çekildiği Namaz 84
2320. Bölüm 86
Cuma Namazı 86
2321. Bölüm 87
Hutbelerini Dinlemenin Adabı 87
2322. Bölüm 89
Peygambere (s.a.a) Selam Göndermek 89
2323. Bölüm 89
Peygambere Selam Göndermenin Keyfiyeti 89
2324. Bölüm 90
Salatın (Selamın) Anlamı 90
2325. Bölüm 92
Susmak 92
2326. Bölüm 92
Suskunluğun Meyveleri 92
2327. Bölüm 94
Övülmüş Suskunluk 94
2328. Bölüm 97
Her Sanatçının İhtiyacı 97
2329. Bölüm 97
Gece Sabaha Kadar Çalışmayı Kınama 97
2330. Bölüm 99
Musibetlerin Bölüştürülmesi 99
2331. Bölüm 99
Musibetlerin Ecri 99
2332. Bölüm 99
Musibetlerin En Şiddetlisi 99
2333. Bölüm 100
Büyük Musibet 100
2334. Bölüm 100
Musibet Esnasında İstirca Etmek 100
2335. Bölüm 101
İstircada Bulunmanın Anlamı 101
2336. Bölüm 101
Evladın Ölüm Musibeti 101
2337. Bölüm 102
Musibet Gören Kimsenin Takınması Gereken Adab 102
2338. Bölüm 102
Musibetlerde Ehl-i Beyt'in (a.s) Metodu 102
2339. Bölüm 103
Müminin Ölümüne Ağlamak 103
2340. Bölüm 103
Ölü İçin bağırıp çağırmak 103
2341. Bölüm 104
Lanetlenmiş Sesler 104
2342. Bölüm 104
Övülmüş Ağıt 104
2343. Bölüm 105
Musibeti Gizlemek 105
2344. Bölüm 105
Musibeti Kolaylaştıran Şey 105
2345. Bölüm 106
Musibetleri Büyüten Şey 106
2346. Bölüm 106
Musibeti Unutmak 106
2347. Bölüm 107
Başkalarının Musibetine Sevinmek 107
2348. Bölüm 109
Sesini Yükseltmekten Sakınmak 109
2349. Bölüm 111
Sufi-Derviş 111
2350. Bölüm 113
Orucun Farz Oluşu 113
2351. Bölüm 113
Orucun Fazileti 113
2352. Bölüm 113
Orucun Farz Kılınışının Hikmeti 113
2353. Bölüm 115
Oruç Kalkandır 115
2354. Bölüm 115
Oruç Bedenin Zekatıdır 115
2355. Bölüm 115
Oruçlu Kimsenin Fazileti 115
2356. Bölüm 116
Faydasız Oruç 116
2357. Bölüm 117
Müstehap Oruç Tutmaya Teşvik 117
2358. Bölüm 117
Kalbin Orucu 117
2359. Bölüm 118
Orucun Adabı 118
2360. Bölüm 119
Sıcak Havada Oruç Tutmanın Fazileti 119
2361. Bölüm 120
Kışın Oruç Tutmanın Fazileti 120
2362. Bölüm 120
Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmaya Teşvik 120
2363. Bölüm 121
Orucun Mirası 121
2364. Bölüm 124
Gülmek ve Tebessüm 124
2365. Bölüm 125
Çok Gülmeyi Kınamak 125
2366. Bölüm 125
Gülmesine Şaşılması Gereken Kimse 125
2367. Bölüm 126
Yersiz Gülme 126
2368. Bölüm 126
Komik Söz 126
2369. Bölüm 127
2370. Bölüm 129
Dövünmek Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2371. Bölüm 131
İslam'da Zarar Görme veya Zarar Verme Yoktur (1) 131
2372. Bölüm 134
Mecburiyet-Çaresizlik 134
2373. Bölüm 137
Mustaz'afların Fazileti 137
2374. Bölüm 137
Mustaz'afların Toplumdaki Rolü 137
2375. Bölüm 138
Mustaz'afların Devleti 138
2376. Bölüm 138
Manevi Zayıf Bırakılmışlık (Mustazaflık) 138
2377. Bölüm 139
Mustaz'af Sayılmayan Kimse 139
2378. Bölüm 142
Dalalet-Sapıklık 142
2379. Bölüm 142
Sapıklar 142
2380. Bölüm 143
Sapıklığın Sebepleri 143
2381. Bölüm 145
Saptırıcılar 145


2382. Bölüm 146
Apaçık Delalet 146
2383. Bölüm 147
Delaletin Çeşitleri 147
2384. Bölüm 148
En Düşük Dalalet 148
2385. Bölüm 148
Sapıklığın Erkanını Yok Eden Şeyler 148
2386. Bölüm 150
Kefalet-Garanti 150
2387. Bölüm 150
Kefil Olma ve Garanti Vermeyi Kınama 150
2388. Bölüm 151
Emanetin Garantisi Yoktur 151
2389. Bölüm 153
Misafirlik 153
2390. Bölüm 153
Yemek Yedirilen Evin Bereketi 153
2391. Bölüm 153
İçine Misafirin Girmediği Evi Kınama 153
2392. Bölüm 154
En Kötü Yemek 154
2393. Bölüm 154
Ziyafete Layık Kimse 154
2394. Bölüm 154
Müminin Davetini Kabul Etmeye Teşvik 154
2395. Bölüm 155
Fasık Kimsenin Davetini Kabul Etmekten Sakınmak 155
2396. Bölüm 155
Misafire İkram Edilen Yemeği Az Görmekten Sakınmak 155
2397. Bölüm 155
Misafirler İçin Zahmete Düşmek 155
2398. Bölüm 157
Misafirliğin Adabı 157
2399. Bölüm 157
Misafirlerin Adabı 157
2400. Bölüm 157
Ziyafet ve Velimenin Sınırı 157
2401. Bölüm 158
Velime Verilmesi Gereken Yerler 158
2402. Bölüm 158
Ruhların Azığı 158
2403. Bölüm 161
Tıp Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2404. Bölüm 161
İnsanı Tabibe Müracaattan Müstağni Kılan Şey 161
2505. Bölüm 161
Cahil Tabibin Kefil Oluşu 161
2406. Bölüm 162
Tabibden Daha Hekim Kimse 162
2407. Bölüm 162
Nefis Tabibi 162
2408. Bölüm 162
Tıp İlmi (Çeşitli) 162
2409. Bölüm 165
Aç İnsanı Yedirmenin Fazileti 165
2420. Bölüm 166
Yoksulları Yedirmeyen Kimsenin Cezası 166
2411. Bölüm 168
Tuğyan-İsyan 168
2412. Bölüm 168
Tağut 168
2413. Bölüm 171
Boşanmayı Kınama 171
2414. Bölüm 172
Üç Defa Boşamanın Hikmeti 172
2415. Bölüm 175
Tamah ve Hırsı Kınama 175
2416. Bölüm 176
Tamahtan Sakındırmak 176
2417. Bölüm 177
Tamah ve Kölelik 177
2418. Bölüm 177
Tamah ve Zillet 177
2419. Bölüm 178
Tamah ve Aklın Aldanması 178
2420. Bölüm 178
Tamah ve Sakınma 178
2421. Bölüm 179
Tamahın Dalları 179
2422. Bölüm 179
Övülmüş Tamah 179
2423. Bölüm 181
Taharet (Abdest-Gusül-Teyemmüm) 181
2424. Bölüm 181
Temiz Kılıcılar 181
2425. Bölüm 182
Manevi Temizlik 182
s 184
2426. Bölüm 185
Allah'a İtaat ve Etkileri 185
2427. Bölüm 187
Allah'ın Emrettiği Her Şey Güzeldir. 187
2428. Bölüm 188
Allah'a İsyan ve Şeytana İtaat 188
2429. Bölüm 188
Resule ve Emir Sahibine İtaat 188
2430. Bölüm 189
En Üstün İtaat 189
2431. Bölüm 189
İtaate Layık Olan Kimseler 189
2432. Bölüm 190
İtaate Layık Olmayan Kimseler 190
2433. Bölüm 191
İtaat (Çeşitli) 191
2434. Bölüm 193
Güzel Koku 193
2435. Bölüm 194
Kadınların Güzel Kokusu 194
2436. Bölüm 196
Uğursuz Saymak 196
2437. Bölüm 197
Uğursuzluk 197
2438. Bölüm 199
Tinet-Tabiat 199
2439. Bölüm 202
Zafer 202
2440. Bölüm 202
Zafer Sayılmayan Şey 202
2441. Bölüm 203
Büyük ve Aşağılık İnsanların Zafer Özellikleri 203
2442. Bölüm 205
Tırnakları Kısaltmak 205
2443. Bölüm 205
Kadınları Tırnak Uzatmaya Teşvik Etmek 205
2444. Bölüm 205
Tırnakların Haramdan 205
s 206
2445. Bölüm 207
Zulümden Sakınmak (1) 207
2446. Bölüm 208
Zulümden Sakınmak (2) 208
2447. Bölüm 209
Zulüm ve Helak 209
2448. Bölüm 210
Zulüm ve Kıyamet Zulmetleri 210
2449. Bölüm 211
Mekke'de Zulümden Sakındırmak 211
2450. Bölüm 211
İman ve Zulüm 211
2451. Bölüm 211
Zulmün Çeşitleri 211
2452. Bölüm 212
Hesabı sorulacak zulüm 212
2453. Bölüm 213
Zulmün En Çirkini 213
2454. Bölüm 213
Zulümlerin En Şiddetlisi 213
2455. Bölüm 214
İnsanların En Zalimi 214
2456. Bölüm 215
İnsanın Zulmetmek İsteyince Yapması Gereken Şey 215
2457. Bölüm 215
Zalime Mühlet Vermek 215
2458. Bölüm 216
Zalim ve Allah'ın Zikri 216
2459. Bölüm 217
Zalimin Pişmanlığı 217
2460. Bölüm 217
Zalimin Nişaneleri 217
2461. Bölüm 217
Zalimden Zalim Vesilesiyle İntikam Almak 217
2462. Bölüm 218
İlahi İntikamdan Hoşnut Olmak 218
2463. Bölüm 218
Zalimden İntikam Almak 218
2464. Bölüm 219
Zalim insan kendisine Zarar Mazluma ise Fayda Verir 219
2465. Bölüm 219
Zalime Yardımdan Sakındırmak (1) 219
2466. Bölüm 220
Zalime Yardımdan Sakındırmak (2) 220
2467. Bölüm 221
Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (1) 221
2468. Bölüm 222
Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (2) 222
2469. Bölüm 223
Mazlumun Bedduasından Sakındırmak 223
2470. Bölüm 224
İnsanın Kendine Zulmetmesi 224
2471. Bölüm 225
Zulüm (Çeşitli) 225
2472. Bölüm 228
Zan ve Akıl 228
2473. Bölüm 228
Müminin İşlerini Hayra Yorumlamak Gerekir 228
2474. Bölüm 229
Güzel Zanda Bulunmanın Fazileti 229
2475. Bölüm 229
Güzel Zannın Sebepleri 229
2476. Bölüm 230
Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (1) 230
2477. Bölüm 230
Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (2) 230
2478. Bölüm 231
Hiç Birine Hayırlı Zanda Bulunmaya Kimse 231
2479. Bölüm 232
İnsanların Kötü Zanda Bulunmasına Sebep Olacak Şeylerden Sakınmanın Gereği 232
2480. Bölüm 232
Kötü Zanda Bulunmanın Etkileri 232
2481. Bölüm 233
Kötü zanda bulunmanın Caiz Olduğu Hususlar 233
2482. Bölüm 234
Allah'a Güzel Zanda Bulunmak 234
2483. Bölüm 235
Allah'a Güzel Zanda Bulunmanın Anlamı 235
2484. Bölüm 236
Zan (Çeşitli) 236
2485. Bölüm 240
İbadet 240
2586. Bölüm 240
İbadetin Hikmetleri 240
2487. Bölüm 241
Kendini İbadete Vakfetmek 241
2488. Bölüm 241
İbadetin Tefsiri 241
2489. Bölüm 242
Kulluğun Hakikati 242
2490. Bölüm 242
Tekamülde İnsanın Rolü 242
2491. Bölüm 243
İbadette Derinleşmenin Rolü 243
2492. Bölüm 243
İbadette Yakinin Rolü 243
2493. Bölüm 244
İbadetin Adabı 244
2494. Bölüm 245
İbadetin Çeşitleri 245
2495. Bölüm 246
İbadet Edenlerin Çeşitleri 246
2496. Bölüm 247
Allah'tan Başkasına İbadet 247
2497. Bölüm 248
En Üstün İbadet 248
2498. Bölüm 250
İnsanların En Abit Olanı 250
2499. Bölüm 250
Kötü Kullar 250
2500. Bölüm 251
Makbul Olmayan İbadet 251
2501. Bölüm 252
İbadette Sevinç İçinde Olmak 252
2502. Bölüm 252
Allah'a İbadet Hususunda Kusur Etmek 252
2503. Bölüm 254
İbadette İhlasın Sevabı 254
2504. Bölüm 254
İbadetten Lezzet Almanın Engelleri 254
2505. Bölüm 255
İbadeti Terketmek 255
2506. Bölüm 255
Bütün İnsanlar Allah'ın Kuludur 255
2507. Bölüm 255
İbadet (Çeşitli) 255
2508. Bölüm 258
İbretlerden Öğüt Almak 258
2509. Bölüm 259
İbretlerin Uyarıcılığı 259
2510. Bölüm 259
İbret Alma Sebepleri 259
2511. Bölüm 262
İbretlerin Çokluğu ve İbret Almanın Azlığı 262
2512. Bölüm 263
İbret Almanın Faydası 263
2513. Bölüm 266
Kendini Beğenmek 266
2514. Bölüm 267
Kendini Beğenmişlik Aklın Afetidir 267
2515. Bölüm 267
Kendini Beğenmek Ahmaklıktır 267
2516. Bölüm 268
Kendini Beğenmişlik İnsanı Helak Eder 268
2517. Bölüm 269
Kendini Beğenmişlik ve İlerlememek 269
2518. Bölüm 269
Seni Rahatsız Eden Günah Seni Kendini Beğenmişliğe Sevk Eden İyilikten Daha İyidir 269
2519. Bölüm 270
Kendini Beğenmekten Sakındırmak 270
2520. Bölüm 271
Ben, Ben!! 271
2521. Bölüm 271
Nefsin İyiliklerini Az Görmeye Teşvik 271
2522. Bölüm 272
Nefsin İyiliğini Çok Görmekten Sakınmak 272
2523. Bölüm 272
Hayırlı İşi Büyük Gördüğünden Dolayı Terketmekten Sakınmak 272
2524. Bölüm 273
Kendini Beğenmişliğin Dereceleri 273
2525. Bölüm 273
Kendini Beğenmişlik ve İbadetin Fesadı 273
2526. Bölüm 274
Kendini Beğenmişliğin Tedavisi 274
2527. Bölüm 275
Kendini Beğenmişlik (Çeşitli) 275
2528. Bölüm 277
Şaşılması Gereken Şey 277
2529. Bölüm 278
Tam Bir İlginçlik 278
2530. Bölüm 279
En İlginç Şey 279
2531. Bölüm 279
İnsanın İlginçlikleri 279
2532. Bölüm 282
Acizlik ve Aciz Kimse 282
2533. Bölüm 283
İnsanların En Acizi 283
2534. Bölüm 285
Mucize 285
2535. Bölüm 285
Peygamberlerin Mucizelerinin Farklı Oluşunun Hikmeti 285
2536. Bölüm 285
Kur'an Mucizesi 285
2537. Bölüm 287
Kur'an'ın Mucize Oluşunun Nişanesi İçinde İhtilafın Olmayışıdır 287
2538. Bölüm 289
Acele 289
2539. Bölüm 290
Hayırlı İşlere Koşmak 290
2540. Bölüm 290
Güzel Fırsatlardan İstifade Etmekte Acele Davranmaya Teşvik 290
2541. Bölüm 292
Gereksiz Acele ve Gecikme 292
2542. Bölüm 294
Adaletin Değeri 294
2543. Bölüm 294
Adalet En Üstün Siyasettir 294
2544. Bölüm 295
Adalet İnsanın Faziletidir 295
2545. Bölüm 296
Adalet ve İman 296
2546. Bölüm 296
Adalet Hayattır 296
2547. Bölüm 297
Adaletin Anlamı 297
2548. Bölüm 297
Adaletin Genişliği 297
2549. Bölüm 298
Adaletin Kıvamı 298
2550. Bölüm 298
Adaletin Kolları 298
2551. Bölüm 299
Adil İnsanın Özellikleri 299
2552. Bölüm 299
Adaletin Başlangıcı 299
2553. Bölüm 300
Adaletin Nişaneleri 300
2554. Bölüm 301
Gazap Anında Düşmana Adil Davranmaya Tavsiye 301
2555. Bölüm 301
İnsanların En Adili 301
2556. Bölüm 302
Adaletin Yardımcıları 302
2557. Bölüm 302
Zalim Yöneticilerin Cezası 302
2558. Bölüm 305
Birbirine Düşmanlık Etmekten Sakınmak 305
2559. Bölüm 306
Düşmanlık Tohumu 306
2560. Bölüm 307
Düşman Olarak Adlandırılması Gerekenler 307
2561. Bölüm 307
Düşmanların En Düşmanı 307
2562. Bölüm 308
Hile Açısından En Zayıf Düşman 308
2563. Bölüm 309
Düşmandan Güvende Olmaktan Sakındırmak 309
2564. Bölüm 309
Düşmanın Barışmasını Sağlamak 309
2565. Bölüm 309
Düşmanlar Karşısında Uygun Silah 309
2566. Bölüm 310
İnsanların Bilmediği Şeye Düşman Oluşu 310
2567. Bölüm 310
Düşmanlık (çeşitli) 310
2568. Bölüm 312
Allah'ın Azabı 312
2569. Bölüm 316
İnsanlara İşkence Etmek 316
İçindekiler 319