Mizan'ul Hikmet-7.Cilt
 2452.Bölüm Hesabı Sorulacak Zulüm


11417. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "İzzet ve celalime andolsun ki bir yumruk vurmak, bir el sürmek veya boynuzlu hayvanın boynuzsuz hayvanı boynuzlaması şeklinde de olsa hiçbir zulmü affetmeyeceğim." Allah kulların hakkını birbirinden alır ve böylece hiç birinin diğeri üzerinde bir hakkı kalmaz ve ardından onları hesap için gönderir."

11418. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bağışlanmayan zulüm kulların birbirine zulmetmesidir. Ahiretin kısası çok zordur. Bıçakla yaralamak veya kırbaçla gibi değildir. Bunlar o kısas karşısında çok küçük kalır."

11419. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zulüm üç çeşittir: Allah'ın ba-ğışlamadığı zulüm. . . Bağışlanmayan ve hesabı sorulacak zulüm kulların birbirine zulmetmesidir. Allah birinin hakkını diğeriyle takas eder."
11420. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah'ın ter-ketmeyeceği zulüm insanların birbiri üzerindeki borçlarıdır."

11421. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın yiyeceklerini zakkum, içeceklerini zehir ve acı kılarak; lokmaya karşılık lokmayla, yuduma karşı-lık yudumla zalimlerden intikam alması pek yakındır."
11422. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: "İzzet ve celalime andolsun ki dünya ve ahirette zalimden intikam alırım. Her kim bir mazlumu görür ve yardım edebildiği halde ona yardım etmezse şüphesiz ondan da intikam alırım."
bak. Es-Sırat, 2252. Bölüm

2453. Bölüm
Zulmün En Çirkini

11423. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zayıf insana zulmetmek en çirkin zulümdür."
11424. İmam Ali (a.s) kendisine, "Hangi günahın cezası günahkara daha çabuk ulaşır?" diye sorulunca şöyle buyurmuştur: "Allah'tan başka yardımcısı olmaya-na (zulmedene) nimetlerin hakkını eda etmede kusur edene ve fakire zu-lüm üzere el uzatan kimseye."

11425. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulümlerin en çirkinlerinden bi-risi de yüce insanlara zulmetmektir."
11426. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Teslim olan kimseye zulüm et-mek en büyük günahtır."
11427. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Teslim olan kimseye zulüm et-mek ne kötü bir zulümdür."
bak. el-Ecir, 15. Bölüm

2454. Bölüm
Zulümlerin En Şiddetlisi

11428. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın gazabı, Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan kimseye zulmedene çok şiddetlidir."
11429. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: "Benden başka yardımcısı bulunamayan kimseye zulmedene gazabım şiddetlidir."

11430. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir zulüm, Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamayan kimseye yapılan zulüm kadar şiddetli değil-dir."
11431. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ali bin Hüseyin (a.s) vefat ederken beni bağrına bastı ve şöyle buyurdu: "Oğulcağızım! Ben sana ba-bamın ölmek üzereyken bana tavsiye ettiği şeyi sana tavsiye ediyorum." Böylece babasının da kendisine aynı şeyleri tavsiye ettiğini söyleyerek şöyle buyurdu: "Oğulcağızım! Karşında Allah'tan başka yardımcı bulamayan kimseye zulmetmekten sakın."

11432. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bir kula zulmedilince intikam almaz, kendisine yardımcı olacak birini bulamaz, gözlerini göğe diker ve Allah'ı çağırırsa Allah şöyle buyurur: "Lebbeyk! Ben dünya ve ahirette sa-na yardımcı olacağım."

2455. Bölüm
İnsanların En Zalimi
Kur'an:
"Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmışken onlardan yüz çevi-ren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zalim var mı-dır? Kur'an'ı anlarlar diye kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmez-ler."
"Allah'a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde küfredenler için durak yok mudur?"

"Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan öç alaca-ğız."
"Allah'a karşı yalan uydurandan, kendisine gelmiş gerçeği yalan sayandan daha zalim kimdir? Küfredenler için cehennemde durak olmaz olur mu?"
11433. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların en zalimi zulmünü adalet sayan kimsedir."

2456. Bölüm
İnsanın Zulmetmek İsteyince Yapması Gereken Şey


11434. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulüm anında Allah'ın senin hakkındaki adaletini hatırla ve kudret anında Allah'ın üzerindeki kudretini hatırla."
11435. Hz. Lokman (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kudret seni insanlara zul-metmeye zorlayınca Allah'ın senin üzerindeki kudretini hatırla."
11436. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kudret seni insanlara zulmetme-ye çağırdığında, münezzeh olan Allah'ın seni cezalandırmaya gücünün yettiğini, insanlara yaptığın zulmün gideceğini ve cezasının senin için ka-lacağını hatırla."

2457. Bölüm
Zalime Mühlet Vermek
Kur'an:
"Küfredenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, gü-nahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azab vardır."
11437. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah, zalime mühlet verse bile sonunda mutlaka cezalandıracaktır. Onu geçeceği yerde gözetlemektedir ve tükürüğünü yutmasına fırsat vermeden onun boğazını sıkar."

11438. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mazlumlara yapılan zulme Allah mühlet verir ama görmezlikten gelmez."
11439. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın nimetinin zevali ve Al-lah'ın gazap ve intikamını hızlandırma hususunda hiçbir şey zulüm kadar etkili değildir. Zira Allah mazlumun duasını işitir ve zalimlere pusu kur-muştur."

11440. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah zalime o kadar mühlet verir k O: "Beni kendi halime bırakmıştır" der. Sonra da Allah onu şid-detli bir şekilde cezalandırır. Allah zalimleri yokederken kendisini övmüş ve şöyle buyurmuştur: "Zulmeden topluluğun temeli kurudu ve alemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun."

11441. Resulullah (s.a.a) Allah-u Teala'nın, "Ehli zalim olan belde halkı-nı cezalandırırken Rabbinin işte cezası böyleydi. Şüphesiz Allah'ın cezası elim ve şiddetlidir" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah zalime öyle bir mühlet verir ki onu yakaladığı an asla bırakmaz."
11442. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala iki kelime arasın-da Firavun'a kırk yıl mühlet verdi. Sonra onu dünya ve ahiret azabına du-çar kıldı. Allah-u Teala'nın Musa ve Harun'a, "Şüphesiz ikinizin duasına icabet edildi" buyurmasından icabetini Musa'ya tanıtıncaya kadar tam kırk yıl geçti.

Hz. Musa Cebrail (a.s)'in şöyle söylediğini buyurmuştur: "Ben Firavun hakkında Rabbimle çok konuştum ve şöyle arzettim: "Ey Rab-bim! "Ben sizin en yüce rabbinizim" diyen Firavun'u kendi haline mi bı-rakıyorsun?" Allah şöyle buyurdu: "Onu senin gibi kullar söyler."

Bir rivayette de Allah Resulü'nden şöyle nakledilmiştir: "Cebrail şöyle buyurmuştur: "Ben şöyle arzettim: "Ey Rabbim!, "Ben sizin en yüce Rabbinizim" diye söylerken Firavun'u kendi haline mi bırakıyorsun?" Al-lah-u Teala şöyle buyurdu: "Bu sözü kaybetmekten korkan, senin gibi kimseler söyler."
bak. 497. Konu, el-İmla

2458. Bölüm
Zalim ve Allah'ın Zikri


11443. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah bana şöyle vahyetmiştir: "Ey peygamberlerin kardeşi! Ey uyarıcıların kardeşi! Kavmini evlerimden bir eve ayak basınca temiz ve salim kalplerle, doğru dillerle, tertemiz ellerle, günaha bulaşmamış avretlerle girmeleri hususun-da uyar.

Hakeza kullarımdan boynunda kul hakkı bulunan hiçbir kul evle-rimden birine ayak basmasın. Benim huzurumda namaz ve yakarış için durduğu müddetçe o hakkı sahibine verinceye kadar kendisine lanet ede-rim."
11444. İbn-i Abbas şöyle diyor: "Aziz ve celil olan Allah Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir: "Zalime de ki beni anmasın. Zira her kim beni anarsa benim de onu anmam hak olur. Zalimleri anmam ise onlara lanet etmemdir."

2459. Bölüm
Zalimin Pişmanlığı
Kur'an:
"O gün, zalim kimse ellerini ısırıp: "Keşke Peygamberle beraber bir yol tutsaydım der."
bak. İbrahim 22; hac 71; Furkan 37; Şuara 227; Rum 57; Gafir (Mümin) 18; Şura 8, 22, 44, ve 45 Zuhruf 65
11445. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulmü başlatan kimse kıyamet günü avucunu pişmanlıktan ısırır."
11446. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yarın kıyamet günü zalime iki elini ısırması ceza olarak yeter."

11447. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zalim için adalet günü mazlum için zulüm gününden daha zordur."
11448. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun zalim aleyhindeki gü-nü zalimin mazlum aleyhindeki gününden daha şiddetlidir."
11449. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zulmetmek pişmanlık doğu-rur."
bak. 113. Konu, el-hasret

2460. Bölüm
Zalimin Nişaneleri

11450. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zalimin üç nişanesi vardır: Eli-nin altındakilere zorla boyun eğdirir, elinin üstündekileri isyanıyla bıktırır ve zalimlere destek olur."
11451. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zalim insanın üç sıfatı vardır: Üstündekilere isyanla, altındakilere üstün gelmekle zulmeder ve zalimlere destek olur."

2461. Bölüm
Zalimden Zalim Vesilesiyle İntikam Almak

Kur'an:
"Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kıs-mına böylece musallat ederiz."
11452. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah bir zalimden sadece baş-ka bir zalim vesilesiyle intikam almıştır. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: "Böylece zalimlerin bazısını bazısına musallat ederiz."

2462. Bölüm
İlahi İntikamdan Hoşnut Olmak

11453. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: ". . Sana zulmedilince, senin intikamını almamdan hoşnut ol ve (bu işi bana bırak). Zira benim intikam alışım senin kendin için intikam alışından daha hayırlıdır."
11454. Aişe şöyle diyor: "Allah Resulü'nün (s.a.a) ilahi haramlardan biri çiğnenmedikçe kendisine yapılan zulüm sebebiyle intikam aldığını gör-medim. Ama ilahi hürmetlerden birisi çiğnenince bu konuda herkesten daha şiddetli olurdu."


2463.Bölüm Zalimden İntikam Almak


Kur'an:
"Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar."
11455. İmam Seccad (a.s) Mekarim'ul Ahlak duasında şöyle buyurmuştur: "Ba-na zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el; bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç ver bana"

11456. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer bu topluluk biat için top-lanmasaydı, yardımcıların varlığıyla hüccet ikame edilmeseydi ve Allah za-limlerin çatlayasıya doyarken, mazlumların açlıktan kırılmasına (mani ol-maları) hususunda alimlerden söz almasaydı, hilafet devesinin yularını sır-tına atar, terkederdim."

11457. İmam Ali (a.s) Hasan ve Hüseyin'e (a.s) yaptığı vasiyetin şöyle buyurmuş-tur: "Zalime düşman mazluma yardımcı olunuz."
11458. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Kendi aleyhinize olsa bile, bana yardım edin. Allah'a andolsun mazlumun hakkını zalimden alacağım, zalimin burnuna halka takıp gem vuracağım, deve gibi istemese bile hakkın kaynağına zorla sürüp götüreceğim."

11459. Hz. Mesih (a.s) şöyle buyurmuştur: "Size hak olarak söylüyorum ki eğer bir oda ateş alırsa o ateş sürekli bir odadan diğer bir odaya sirayet eder ve sonunda bir çok oda yanar. Ama birinci odayı tutar kökünden söküp atarlarsa bu taktirde ateş için hiçbir yer kalmaz.

İlk zalim de işte böyledir; eğer önü alınacak olursa ondan sonra kendisini örnek alacak başka bir zalim ortaya çıkmaz. Nitekim eğer ateş de ilk evde tahta ve çu-buk bulamazsa hiçbir şeyi yakamaz."

2464. Bölüm
Zalim İnsan Kendisine Zarar Mazluma İse Fayda Verir


11460. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim sana zulmederse sana fayda vermiş ve kendisine ise zarar vermiş olur."
11461. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sana zulmedenin zulmünü gö-zünde büyütme; çünkü o kendisinin zararına, senin faydana çalışmaktadır. Seni sevindirenin mükafatı kötü davranman değildir."
11462. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun zalimin dininden aldığı, zalimin mazlumun dünyasından aldığından daha çoktur."

2465. Bölüm
Zalime Yardımdan Sakındırmak (1)

11463. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zalimler ve yardımcıları ateşte-dir."
11464. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü olunca bir mü-nadi şöyle seslenir: "Zalimler ve yardımcıları nerededirler?" Hokkalarına pamuk koyanları, torbalarının ağzını kapatanları ve kalemlerini mürekke-be daldıranları da zalimlerle haşrediniz."
11465. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zalim, zalimin yardımcısı ve onun zulmüne razı olan kimse. Her üçü de zulümde ortaktırlar."
11466. İmam Sadık (a.s) Nevf' Bekali'ye şöyle buyurmuştur: "Ey Nevf! Eğer kıyamet günü benimle olmayı istersen zalime yardımcı olma."

11467. İmam Rıza (a.s) zalim sultanlar için çalışmak hususunda şöyle buyurmuş-tur: "Zalimlerin işine girmek, onlara yardım etmek ve istekleri yolunda çaba göstermek küfre denktir. Bilerek onlara bakmak büyük bir günahtır ve insan bu sebeple ateşe girmeye hak kazanır."

11468. İmam Sadık (a.s) darlık ve şiddetli sıkıntı sebebiyle zalime yardımcı olmak hususunda sorulunca şöyle buyurmuştur: "Ben doğudan batıya bütün alemi bana verecek olsa zalim için bir düğüm atmayı, bir kırbanın ağzını kapamayı hatta kalemini mürekkebe daldırmayı hoş görmem. Şüphesiz zalimlerin yardımcıları, Allah'ın kulları arasında hesap görmeyi bitirmesine kadar kıyamet günü ateşten bir çadır içinde olurlar."

11469. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer Ümeyye oğulları kendileri için yazacak vergileri toplayacak, savaşacak ve cemaatlerinde hazır olacak birilerini bulmasaydı asla hakkımızı bizlerden alamazlardı."
bak. Vesail'uş Şia, 12/127, 42. Bölüm

2466. Bölüm
Zalime Yardımdan Sakındırmak (2)

Kur'an:
"Haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremez-siniz."
"Musa: "Rabbim! Bana verdiğin nimete andolsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım" dedi."
bak. En'am 68; Kehf 51; Şuara 151; Saffat 22; Zümer 17; Casiye 19; Nuh 21; Dehr 24
11470. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir zalime zulmünde yardımcı olursa kıyamet günü alnında "Allah'ın rahmetinden ümitsizdir" yazılmış olarak gelir."

11471. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir mazlum karşısında zalime yardımcı olursa zalime yardımdan el çekinceye kadar aziz ve celil olan Allah sürekli olarak ona gazap eder."
11472. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim zalime yardımcı olursa zalimdir. Ve her kim de zalime yardım etmez onu tek başına bırakırsa adildir."

11473. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir zulüm hakkında yardımcı olursa kuyuya düşmüş ve (kurtuluşu) için çekilen deve gibidir."
11474. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim birinin zalim olduğu-nu bildiği halde ona yardım etmek için onunla yoldaş olursa İslam'dan çıkmıştır."

11475. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim zalimle yol yürürse suçludur. Allah şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz biz suçlulardan intikam alırız."
11476. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim zalim bir sultanın hu-zurunda bir kırbaç asarsa Allah kıyamet günü o kırbacı yetmiş zira uzun-luğundaki bir ejderhaya dönüştürür ve onu cehennem ateşinde kendisine musallat eder ve bu ne de kötü bir akıbettir."
11477. İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala'nın, "Zulmeden kimselere mey-letmeyin" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Her kim bir sultanın yanına gider ve elini cebine götürüp kendisine bir şey verinceye kadar hayatta kalmasını isterse zalime meyletmiştir."

11478. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim adını falanın çocukla-rının defterine yazarsa aziz ve celil olan Allah kıyamet günü onu domuz şeklinde haşreder."
11479. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi kendisine musallat eder."


2467. Bölüm
Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (1)
Kur'an:
"Kim iyi bir işte aracılık ederse, ona onun sevabından bir pay vardır; kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona o kötülükten bir hisse vardır. Allah, her şeyin karşılığını verir."
11480. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "En güzel adalet mazluma yardım etmektir."
11481. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim mazlumun hakkını za-limden alırsa cennette bana dost ve arkadaş olur."

11482. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mazlumu gördüğün zaman zalim karşısında ona yardımcı ol."
11483. İmam Ali (a.s) Hasan (a.s) ve Hüseyin'e (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hakkı söyleyiniz, sevap için amel ediniz, zalime düşman ve mazluma yardımcı olunuz."

11484. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir müminin mazlum bir mü-mine yardımcı olması onun bir ay oruç tutmasından ve Mescid'ul Ha-ram'da itikafa girmesinden daha üstündür. Bir mümin kardeşine yardımcı olmaya gücü yeter de yardımcı olursa Allah dünya ve ahirette ona yar-dımcı olur. Bir mümin kardeşine yardım etmeye gücü yeter de onu yalnız ve yardımsız bırakırsa Allah dünya ve ahirette onu yalnız ve yardımsız bı-rakır."

11485. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala Davud'a (a.s) şöyle hitap etmiştir: "Ey Davud! Bir kulum bir mazluma yardım eder veya kendisine yapılan zulüm hususunda kendisiyle birlikte yürürse (kendisine dert ortağı olursa) ayakların kaydığı gün onun ayağını sabit kılarım."

11486. İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Huzurumda zulme uğrayıp da yardım etmediğin mazlumdan, bana yapılıp da teşekkür etme-diğim iyilikten, özür dileyip de özrünü kabul etmediğim kötü iş sahibin-den dolayı mazeretimi kabul etmeni istiyorum."

2468. Bölüm
Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (2)

11487. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala'nın zalimlerin ka-pısında, yüzlerini burhan nuruyla aydınlattığı, onlara ülkede nüfuz ve kudret verdiği kimseleri varadır. Allah bunlar vesilesiyle dostlarını korur ve Müslümanların işini ıslah eder. . . bunlar gerçek müminlerdir."

11488. İmam Kazım (a.s) Ali bin Yaktin'e şöyle buyurmuştur: "Allah-u Tea-la'nın, zalimlerin dostları yanında bir takım dostları vardır ki onlar vesile-siyle kendi dostlarını korur. Ey Ali! Sen de onlardan birisin."

11489. İmam Sadık (a.s) Ahvaz valisi Neccaşiye yazdığı mektupta şöyle buyur-muştur: "Ahvaz valiliğine müptela olduğunu yazmışsın. Bu habere hem sevindim ve hem de rahatsız oldum. Senin valiliğine sevinmemin sebebi şudur ki kendi kendime şöyle dedim: Belki Allah senin vesilenle gam ve korku içinde yaşayan Al-i Muhammed'in dostlarından birine yardımcı olur. Senin valiliğinden rahatsız olmamın sebebi ise senin hakkında en küçük korku ve endişem, dostlarımızdan biri hakkında hata ve sürçmeye duçar olman ve neticede cennetin kokusunu alamamandır."

11490. İmam Kazım (a.s) Ali bin Yaktin'e şöyle buyurmuştur: "Sen benim için bir şeye garanti ver ben de senin için üç şeye garanti vereyim… Benim sana garanti vereceğim üç şey şudur ki asla kılıcın acısına müptela olmayacak ve öldürülmeyeceksin, fakirliğe duçar olmayacaksın ve zindana atılmayacaksın." Ali bin Yaktin şöyle arzetti: "Benim sana garanti vermem gereken şey nedir?" İmam şöyle buyurdu: "Bana söz ver ki her zaman (dostlarımızdan) bir dost yanına gelince ona ikramda bulunacaksın." Ravi şöyle diyor: "Ali bin Yaktin de bu iş yapacağına dair söz verdi. Ebu'l Hasan da o üç şeyi kendisine garantiledi."

2469. Bölüm
Mazlumun Bedduasından Sakındırmak


11491. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun bedduasından sakı-nın. Zira o Allah-u Teala'dan hakkını ister ve Allah da hiçbir haklıyı hak-kından mahrum kılmaz."
11492. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun bedduasından sakının. Zira o Allah'tan hakkını talep eder ve münezzeh olan Allah da kendisinden bir hak istendiği halde ona icabet etmemekten daha yücedir."

11493. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun bedduasından sakı-nın, zira böyle bir beddua bulutlara yüklenmiştir. Allah-u Teala şöyle bu-yurmuştur: "İzzet ve celalime andolsun ki bir müddet sonra olsa da mut-laka sana yardım edeceğim."
11494. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Mazlumun bedduasından sakı-nın; zira bu beddua bir kıvılcım gibi göğe yükselir. "
11495. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kafir bile olsa mazlumun bed-duasından sakının; zira mazlumun duasına hiçbir şey engel olamaz."

11496. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "En etkili ok mazlumun beddua-sıdır."
11497. İmam Ali (a.s) kendisine, "Gök ve yer arasındaki mesafe ne kadardır?" diye sorulunca şöyle buyurmuştur: "Gökle yer arasındaki mesafe mazlumun bakışı ve bedduası kadardır."
11498. İmam Ali (a.s) hakeza bu sorunun cevabı olarak şöyle buyurmuştur: "İcabete ulaşan bir dua kadar."
bak. 2447. Bölüm, 11395. Hadis; el-İmamet (2), 193. Hadis; ed-Dua, 1202. Bölüm

2470. Bölüm
İnsanın Kendisine Zulmetmesi

Kur'an:
"Her ikisi, "Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz" dediler."
"Sana anlattıklarımızı, daha önce, Yahûdi olanlara da haram kılmış tık; biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmediyor-lardı."
bak. Talak 1; Neml 44; Kasas 16; Bakar 54; Hud 101

11499. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendine zulmeden insan başkaları hakkında nasıl adaletli olabilir?"
11500. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendine zulmeden insan başkalarına daha çok zulmeder."
11501. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendisine zulmeden insanın baş-kaları hakkında nasıl adalete riayet edeceğine şaşıyorum."

11502. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kalıcı yurt yerine fani yurda rıza-yet gösteren kimse kendisine zulmetmiştir."
11503. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a isyan eder ve şeytana itaat ederse kendisine zulmetmiştir. "
11504. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a itaati terkederse kendisine zulmetmiştir."

11505. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Adamın biri Ebu Zer'e şöyle yazdı: "Ey Eba Zer! Bana ilminden bir şey öğret." Ebu Zer ona şöyle yazdı: "İlim çoktur. Sevdiğin kimseye kötülük yapmamaya gücün yetiyorsa bunu yap." O şahıs şöyle dedi: İnsan sevdiğine kötülük eder mi? Ebu Zer şöyle dedi: "Sen kendini herkesten çok seviyorsun, eğer Allah'a isyan edersen kendine zulmetmiş olursun."
bak. 2451. Bölüm; el-Cennet, 547. Bölüm


2471.Bölüm Zulüm (Çeşitli)11506. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sen zulmetmesen dahi üç kişi sana zulmeder: Aşağılık insan, eşin ve hizmetçin."
11507. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim düşmanlık ve çekişmede aşırı giderse günaha girer. Ve her kim de bundan geri kalırsa kendisine zulmedilir."
11508. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sana zulmedilmesini sevmediğin gibi sen de zulmetme."

11509. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim zalimlerin zulmü için bir özür ve bahane uydurursa Allah ona kendisine zulmedecek birini mu-sallat eder. Bu taktirde dua edince duası kabul olmaz. Kendisine yapılan zulüm hakkında da Allah ona ecir ve sevap vermez."

11510. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zalimin hükümetine rağbetsizlik, adilin hükümetine rağbet ölçüsüncedir."
11511. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İsyankar zalim, iki cezadan birini (dünyevi ve uhrevi) bekler. Adil yönetici ise iki sevaptan (dünyevi ve uh-revi) birini bekler."

11512. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulmün çirkinliği adaletin güzel-liği kadardır."
11513. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sana zulmedilse de sen zul-metme."
11514. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim birine zulmeder ve (helallık almak için) zulmettiği kimseyi kaybederse onun için mağfiret di-lesin. Zira bu zulmünün kefaretidir."

11515. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiç bir adalet, hakkı iade etmek-ten daha üstün değildir."
11516. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulmün şiddetini kendisine zulmedilen kimse bilir."
11517. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zimmet ehline zulmedilince, düşman devlet iş başına geçer."

330. Konu

ez-Zann
Zan

Bihar, 70/323, 59. bölüm; Husn-u Zanu Billah Subhanehu
Kenz'ul Ummal, 3/134, 704; Husn-u Zan Billah ve Binnas
Kenz'ul Ummal, 3/497, 823; Zen'us Sue
Kenz'ul Ummal, 3/619, Kevl-u Bizzen

2472. Bölüm
Zan ve Akıl

11518. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın zannı aklının mizanıdır. Amelleri ise soyunun en doğru şahididir."
11519. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın zannı aklı öl-çüsüncedir."
11520. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gönül sahibi akıllının zannı doğ-ruya en yakın şeydir."
11521. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Akıllı insanın zannı cahilin yaki-ninden daha doğrudur."

11522. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müminin zannı kehanettir (öngörüdür)."
11523. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru zan akıllı insanların özel-liklerindendir."
11524. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müminlerin zannından sakınınız, zira Allah-u Teala hakkı onların dilinde karar kılmıştır."
bak. el-Akl, 2816. Bölüm; 412. Konu, el-Feraset

2473. Bölüm
Müminin İşlerini Hayra Yorumlamak Gerekir

11525. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiye yorumlama kapısını yüzüne kapatacak bir iş görmedikçe kardeşinin işlerini en güzel şekilde yorumla. Kardeşinin ağzından çıkan lafı güzel bir yorum imkanı buldukça kötüye yorumlama."
11526. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşinin ağzından bir söz çıkar da sen onu iyi bir şekilde yorumlayabilirsen kötüye yorumlama."

11527. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kardeşinin, dinde sağlam ve doğru yolda yürüyen birisi olduğunu bilirse, insanların onun hakkındaki sözlerine kulak vermemelidir. Biliniz ki bazen okçu insan ok atar ve oklar hata eder (hedefe vurmaz)."
11528. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kardeşin için (yaptıkları ve söyledikleri sebebiyle) özür bulmaya çalış. Eğer özür bulamazsan bir özür uydur (kötü zanda bulunma.)"

2474. Bölüm
Güzel Zanda Bulunmanın Fazileti

11529. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel zanda bulunmak en güzel hasletten ve en üstün nasiptendir."
11530. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel zan en üstün huylardan ve en büyük bağışlardandır."
11531. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel zanda bulunmak kalbin rahatlığı ve dinin esenliğidir."

11532. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel zanda bulunmak hüznü hafifletir ve insanı günaha düşmekten kurtarır."
11533. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim insanlara güzel zanda bulunursa onların sevgisini kazanır."
11534. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel zandan nasiplen ki onunla kalbin huzura ersin ve işin ilerlesin."
11535. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "En üstün sakınma güzel zanda bulunmaktır."

2475. Bölüm
Güzel Zannın Sebepleri

11536. İmam Ali (a.s) Mısır'a vali olarak tayin ettiğinde Malik Eşter'e yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: "Bil ki vali için, halka ihsanda bulunmaktan, onların işlerini kolaylaştırmaktan ve yerine getirmek zorunda olmadıkları işleri yerine getirmeye zorlamamaktan daha çok halkın güzel zannını (gü-venini) kazandıracak başka bir şey olamaz.

Halka senin hakkında güzel zanna sahip olmalarını sağlayacak şekilde davran; gerçekten güzel zan, senden bir çok zorlukları uzaklaştırır. Hakkında daha çok güzel zanda bulunman gereken kimse, hakkında daha çok iyilik ettiğin ve kötü zanda bulunman gereken kimse ise hakkında kötülük ettiğin kimsedir."
bak. 2476, 2477, 2479. Bölüm es-Sadik, 2212. Bölüm

2476. Bölüm
Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (1)
Kur'an:
"Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşla-nır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır."

11537. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kötü zandan sakınınız, şüphe-siz zan sözlerin en yalan olanıdır. Soruşturmayınız ve araştırmayınız."
11538. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Zandan sakının, şüphesiz ki zan en büyük yalandır."
11539. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şu kimse gibi olma… Nefsi, zan-nettiği şeyde ona galebe çalar; ama yakin ettiği şeyde nefsine galip ol-maz."

11540. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nefsinin sana galip gelmesinden zannettiğin şeylerde ve senin yakin ettiğin hususlarda kendisine galip gelmemenden nefsinden sakın. Zira bu iş kötülüklerin en büyüğüdür."
11541. Hz. Mesih (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey kötü kullar! Sadece zan üzere insanları kınadığınız halde yakin üzere kendinizi kınamıyorsunuz."

11542. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aranızda kötü zanda bulunmayı terkedin. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah kötü zanda bulunmayı sakın-dırmıştır."
11543. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim kardeşine kötü zanda bulunursa şüphesiz Rabbine kötü zanda bulunmuştur. Allah-u Teala şöy-le buyurmaktadır: "Zannın bir çoğundan sakının."

11544. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bir zanda bulunduğunuz za-man onu araştırmayın, haset ettiğiniz zaman peşice gitmeyin ve kötüye yorumladığınız zaman itina etmeyip amel edin."

2477. Bölüm
Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (2)

11545. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz korkaklık, cimrilik ve hırs, kötü zannın bir araya topladığı tek bir haslettir."
11546. İmam Ali (a.s) Mısıra vali tayin ettiği zaman Malik Eşter'e yazdığı mek-tubunda şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz cimrilik, zulüm ve hırs Allah'a kötü zanda bulunmanın bir araya topladığı çeşitli hasletlerdir. Ve kötü insanla-rın tabiatına yerleştirilmiştir."
11547. İmam Ali (a.s) hakeza aynı mektupta şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz korkaklık, hırs ve cimrilik Allah'a kötü zanda bulunmanın bir araya top-ladığı çeşitli hasletlerdir."

11548. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü zanda bulunan kimsenin dini yoktur."
11549. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü zanla birlikte iman olmaz."
11550. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Su-i zanda bulunmak işleri bozar ve çeşitli kötülüklere yönelmeye sebep olur."
11551. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hıyanet etmeyen kimseye kötü zanda bulunmak aşağılıktandır."

11552. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilik sahibine kötü zanda bu-lunmak en kötü günah ve en çirkin zulümdür."
11553. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü zanda bulunmaktan sakın, şüphesiz kötü zan ibadeti bozar."
11554. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların en kötüsü kötü zannı sebebiyle hiç kimseye güvenmeyen ve kötü amalleri sebebiyle hiç kimsenin kendisine güvenmediği kimsedir."
11555. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü zanda bulunmaya en layık olan kimse şüphesiz nezdinde kötü imtihan veren kimsedir."
11556. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zanna dayanan yargı, adalet de-ğildir."

2478. Bölüm
Hiç Kimseye Hayırlı Zanda Bulunmayan Kimse

11557. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü insan hiç kimseye hayırlı zanda bulunmaz. Zira herkesi kendisi gibi bilir."
11558. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü insanlar hiç kimseye hayırlı zanda bulunmazlar, zira herkesi kendi hasletleriyle görürler."

2479. Bölüm
İnsanların Kötü Zanda Bulunmasına Sebep Olacak Şeylerden Sakınmanın Gereği

11559. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kötü yere girerse itham edilir ve her kim nefsini ithama maruz bırakırsa kendisine kötü zanda bulunanı kınanamamalıdır."
11560. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kötü yerlere girerse it-ham edilir ve her kim de nefsini ithama maruz bırakırsa kendisine kötü zanda bulunanı kınamamalıdır."
11561. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötülerle oturup kalkmak iyilere kötü zanda bulunmaya sebep olur."
bak. 2475. Bölüm

2480. Bölüm
Kötü Zanda Bulunmanın Etkileri

11562. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kötü zanda bulunursa vehmi de (düşüncesi de) kötü olur."
11563. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zannı kötü olan kimse kendisine hıyanet etmeyen kimseyi hain sayar."
11564. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zannı kötü olan kimsenin batını da kötü olur."
11565. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendisine kötü zan galebe çalan kimse, kendisiyle dostu arasında barış için bir yer bırakmaz."

11566. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlardan hali en kötü olan kimse kötü zannı sebebiyle hiç kimseye güvenmeyen ve kötü ameli sebe-biyle de hiç kimsenin kendisine güvenmediği kimsedir."
11567. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zannı güzel olmayan kimse her-kesten ürker."
11568. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphe ve tereddüt zanna sebep olur."

11569. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötümse insan sürekli hastadır."
11570. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her insanın bir isteği ve ihtiyacı vardır, o halde kötümserlikten uzaklaşın."
11571. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zannı çok olanın gıybeti çok edilir."

2481. Bölüm
Kötü Zanda Bulunmanın Caiz Olduğu Hususlar

11572. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilik ve doğruluk, zaman ve eh-line galip olduğunda (yani zaman ve insanlar iyi olduğunda), bir kimse, kendisinden bir günah görülmeyen birisi hakkında su-i zanda bulunursa, zulmetmiş olur; fesat ve kötülük, zaman ve ehlini kuşattığında, bir kimse biri hakkında hüsn-ü zanda bulunursa, şüphesiz kendini tehlikeye atmış-tır."

11573. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kötü zan sayesinde insanlardan korunun."
11574. İmam Ali (a.s) oğlu Hasan'a (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: "Kötü zanda bulunmak seni şefakatli dosttan mahrum etmesin."

11575. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zulüm hakka galebe çaldığın-da, iyiliği belli olmadıkça hiç kimseye iyi zanda bulunmak doğru değil-dir."
11576. İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir gün adalet zulme galip gelirse kötülüğü sana belli olmadıkça herhangi birine kötü zanda bulunman haramdır. Ve bir gün de zulüm adalete galip gelirse iyiliği kendisine belli olmadıkça hiç kimse, birine iyi zanda bulunmamalıdır."

11577. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zaman zulüm zamanı ve ehli de vefasızlık ehli olursa herhangi birine güvenmek acizliktir."
11578. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşine tam bir şekilde gü-venme, zira itminandan dolayı yere düşmek bağışlanacak bir iş değildir."

11579. İmam Ali (a.s) Mısır'a vali tayin ettiğinde Malik Eşter'e yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: "Fakat barış yaptıktan sonra düşmanına karşı her yönüyle uyanık ol, ondan kork ve tetikte bulun; çünkü düşman, çoğu kez yaklaşarak gafil olmanı bekler. Öyleyse tedbirini al, bu hususta hüsn-ü zan beslemeyi de bir kenara bırak."

2482. Bölüm
Allah'a Güzel Zanda Bulunmak
Kur'an:
"İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğra-yanlardan oldunuz."
"İman edenlere yardım etmez diye Allah'a kötü zanda bulunan ikiyüzlü erkek ve kadınlara, puta tapan erek ve kadınlara Allah azab etsin; kötü zanları kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazab etmiş onları lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Ne kötü dönüş yeridir!"

11580. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a güzel zanda bulununuz, şüphesiz aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ben mümin kulu-mun hakkımdaki zannı nezdindeyim. Eğer bana hayırlı zanda bulunursa ona iyi davranırım. Eğer kötü olursa kötü davranırım."

11581. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kendisinden başka ilah olma-yana yemin olsun ki mümin kul Allah'a güzel zanda bulunursa Allah da ona güzel davranır. Zira Allah kerimdir, bütün iyilikler onun elindedir. Ve mümin kulu kendisine iyi zanda bulunduğu halde kulun zannının ve ümidinin aksine hareket etmekten haya eder. O halde Allah hakkında iyi zanda bulununuz ve ona yöneliniz."
11582. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sakın sizden birisi aziz ve celil olan Allah'a güzel zanda bulunmaksızın ölmesin, zira aziz ve celil olan Allah'a güzel zanda bulunmak cennetin pahasıdır."
11583. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a güzel zanda bu-lunursa cennete ulaşır. Her kim dünyaya güzel zanda bulunursa zorluk ve sıkıntılara düşer."

11584. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah'a güzel zanda bulunmak Allah-u Teala'ya ibadettendir."
11585. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Büyük günahların en büyüğü Allah'a kötü zanda bulunmaktır."

11586. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kul, aziz ve celil olan Allah'a iyi zanda bulunursa Allah da ona zannı esasınca davranır. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: "Rabbiniz hakkındaki zannınız sebebiyle sizleri helak etti ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu-nuz."
11587. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sırat köprüsünün üzerinde ümmetimden birinin fırtınalı bir günde hurma ağacının kurumuş bir dalı gibi titrediğini gördüm. Bu esnada Allah'a olan güzel zannı geldi ve titre-mesini ortadan kaldırdı."
11588. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kulun münezzeh olan Allah'a güzel zannı Allah'a olan ümidi ölçüsüncedir. Allah'a güzel tevekkülde bu-lunuşu ise Allah'a olan itminan ve güveni ölçüsüncedir."

2483. Bölüm
Allah'a Güzel Zanda Bulunmanın Anlamı

11589. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a güzel zanda bulunmak Allah'tan başka hiç kimseye umut bağlamaman ve sadece günahlarından korkmandır."
11590. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "(Allah'a) Güzel zanda bulunmak, ameli halis kılman ve Allah'ın sürçmelerini bağışlayacağını ümit etmen-dir."

11591. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer gücünüz yeter de, Allah'tan korkunuzun daha şiddetli ve O'na olan ümidinizin daha iyi olmasını ister-seniz; korkuyla ümidi bir araya getirin. Çünkü, kulun rabbine iyi zanda bulunması, Rabbinden korkusu kadardır. İnsanların Allah hakkında en iyi zanda bulunanları, Allah'tan korkusu en şiddetli olanlardır."
11592. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Güzel zan (Allah'a) güzel kul-luktan kaynaklanır."

11593. İmam Ali (a.s) Ümeyyeoğulları'nın zulmüne işaret ederek şöyle buyurmuş-tur: "O çağda en büyük derde uğrayanınız, Allah'a güzel zanda bulunanız olur. Allah size afiyet ve selametlik verirse ona yönelin, derde, belaya uğ-rarsanız sabredin. Çünkü "Akıbet muttakilerindir."