Mizan'ul Hikmet 5.Cilt
 


1829.Bölüm Nehyedilmiş Yolculuk


8625. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "İnsan din ve namazı hu-susunda kendisine zarar gelece-ğinden korktuğu bir yolculuğa çıkmamalıdır."

8626. İmam Sadık (a.s) kendisine, "Yolculukta cünüp olunca kar veya buzdan başka gusledeceği suyu bu-lunmayan kimse hakkında soru so-ran Muhamemd b. Müslim'e şöyle buyurmuştur: "Burada zaruret meselesi söz konusudur. O başka bir defa dinine zarar veren böyle bir yere yolculuk etmemelidir."

1830. Bölüm
Gezmek


8627. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bize ait olan bir ge-zinti yerine gittim. Hizmetçiler tuz almayı unuttular. Bu yüzden bizim için bir kurban kestiler."
8628. İmam Sadık (a.s), kardeşi Abdullah b. Muhamedd'in evinde bu-lunduğu bir sırada yanına varıp, "Fedan olayım neden buraya geldi-niz?" diyen Amr b. Hureys'e şöyle buyurmuştur: "Gezmek için."

1831. Bölüm
Ahiret Yolculuğu


8629. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ebuzer (a.s) Ka-be'nin yanında ayağa kalkarak şöyle dedi: Ben Cündeb b. Se-ken'im." İnsanlar onu aralarına aldılar. Ebuzer şöyle buyurdu: "Eğer sizden biri bir yolculuğa gitmek isterse kendisine faydası olan bir azık alır. O halde işinize yarasın diye ahiret yolculuğu için de bir azık almaz mısınız?" Adamın biri kalkarak "Bizlere yol göster" dedi. Ebu zer şöyle buyurdu:

"Çok sıcak olan bir günde ahiretin için oruç tut. Çok büyük ve zor işler için hacca git. Kabrin dehşeti için gece karanlı-ğında iki rekaat namaz kıl. Söy-lediğin güzel söz, ağzını kapadı-ğın (ve söylemediğin) kötü söz ve biçareye verdiğin bir sadaka, belki de ey biçare seni o zor günde (kıyamette) kurtaracaktır! Dünyayı iki dirhem kıl.

Bir dir-hemini aile harçlığın için, bir dirhemini de ahiretin için! Üçüncü dirhem faydasız ve za-rarlıdır. O halde onu elde etme-ye çalışma. Dünyayı iki cümle kıl: Bir cümle helal rızık taleb etmekte ve bir cümle de ahiret için olsun. Üçüncü cümle zararlı ve faydasızdır. O halde peşice gitme." Daha sonra şöyle buyurdu: "Kendisine ulaşmadığım günün hüznü beni öldürdü. "
8630. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Her kim yolun uzunlu-ğunu düşünürse kendisini ona göre hazırlasın"

8631. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: Resulullah (s.a.a) aramızda-ayağa kalkarak okuduğu bir hutbe-sinde şöyle buyurmuştur: "Ey in-sanlar! Siz sakin bir yurttasınız. Sizler yolculuk bineğine binmiş-siniz. Hareketiniz çok hızlıdır. O halde uzun ve uzak bir yolculuk için kendinizi hazırlayın."

8632. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Ah! Azığın (ibadet ve kulluğun) azlığından, yolun uzunluğundan, seferin uzaklı-ğından, varılacak yerin (kabir, berzah ve kıyametin) zorluk ve azametinden!"
bak. 5. konu, el-Ahiret

234. Ko-nu

es-Sefile
Sefil-ler-Aşağı-lık İn-sanlar


Bihar, 75/293, 74. bölüm, es-Sefih ve's-Sefile

1832. Bölüm
Aşağılık insanların Sı-fatı


8633. İmam Rıza (a.s) aşağılık in-sanlar hakkında sorulunca şöyle bu-yurmuştur: "Bir şeye sahip olan ve o şey sebebiyle Allah'tan gafil olan kimsedir."

8634. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Aşağılık insanlardan sa-kının. Zira aşağılık insan aziz ve celil olan Allah'tan korkmayan kimsedir. Peygamberleri öldü-renler ve düşmanlarımız bunlar arasındadır."
8635. İmam Sadık (a.s) aşağılık insan hakkında sorulunca şöyle bu-yurmuştur: "Şarap içen ve tambur çalan kimsedir."

1833. Bölüm
Aşağılık İnsanların Ri-yaseti

8636. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Aşağılık insanlar başa geçince ümit okları taşa çarpar."

8637. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Devletlerin zevali aşağı-lık insanları (devlet işlerinde) ça-lıştırmakladır."
8638. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Reislerin yokluğu aşağı-lık insanların riyasetinden daha iyidir."

1834. Bölüm
Aşağılık İnsanlara Ka-rışmak8639. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Aşağılık insanların arasına karışma; zira aşağılık in-sandan hiçbir hayır gelmez."
8640. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Aşağılık insalarla oturup kalkmak kalpleri ağır hasta kılar."
8641. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Aşağılık insanlarla çe-kişmek büyükleri kötüler."

Şeyh Saduk (r.a) el-El-Fakih adlı kitabında İmam'ın, (a.s) "Aşağılık insanların arasına karışmaktan sakın, zira aşağılık insandan hiç bir hayır gelmez" sözünü naklet-tikten sonra şöyle yazmaktadır: Aşa-ğılık insanın anlamı hususunda çeşitli rivayetler yer almıştır: Bazı ribayetlere göre aşağılık insan, tambur çalan kimsedir.

Bazı ribayetlere göre kendisine iyilik yapıldığında sevinen, kötülük yapıldığında ise rahatsız olmayan kimsedir. Hakeza haksız yere ve li-yakati olmaksızın imamet iddiasında bulunan kimse aşağılık insan olarak yer almıştır. Bütün bunlar aşağılık insanın özelliklerindendir. Her kimde bu sıfatlardan biri olursa onunla arkadaşlık etmekten sakınmak gerekir."

235. Ko-nu

es-Sefeh
Sefih-lik-Beyin-sizlik


Bihar, 75/293, 74. bölüm, es-Sefih ve's-Sefile

1835. Bölüm
Beyinsizlikten Sakın-dırmak


8642. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizlikten sakın. Zi-ra beyinsizlik arkadaşları ürkü-tür."
8643. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizlik sövgünün anahtarıdır."
8644. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizlik kötülüğü celbeder."

8645. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizliği terket. Zira beyinsizlik insan için bir ayıp ve utançtır."
8646. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Cehaletin silahı beyin-sizliktir."
8647. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizlik günahtır."

8648. İmam Ali (a.s) Cemel sava-şından sonra Basra ehlini kınayarak şöyle buyurmuştur: "Topraklarınız suya yakındır ama göğe uzaktır. Akıllarınız hafif ve düşünceleri-niz ise beyinsizcedir."

8649. İmam Ali (a.s) Basra ehline yazdığı bir mektubunda şöyle buyur-muştur: "Eğer helake sürükleyen işler, zayıf ve zalimane düşünce-ler sizi hataya düşürüp bana muhalefet ettirerek savaşa sü-rüklerse, bilin ki ben ordumu hazırlamış, savaş için atıma bin-mişim."

8650. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsizce hareketin kendisinden yukarıdakine helak edici ahmaklıktır. Ve kendinden aşağıdakine ise utanç verici bir şeydir. Aynı mertebede olana karşı beyinsizliğin iki horozun birbirine girmesi ve iki köpeğin boğuşması gibidir. Neticede her ikisi de yaralanmaz. Rezil olmuş ve yenilmiş bir şekilde birbirinden ayrılırlar.

Bu ne hikmetli bir iştir ve ne de akıllıca bir iştir. Bazen de karşı taraf sana yumu-şak davranırda saygın ve ağır olur. Sen ise hafif ve kınanmış olursun."
8651. İmam Hadi (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Zalim bir hakim hil-mi sebebiyle neredeyse bağışla-nır. Haklı olan beyinsiz ise be-yinsizliği ile neredeyse hakkının nurunu söndürür."

8652. Lokman (a.s) oğluna öğüt vererek şöyle buyurmuştur: "Ey oğulcağızım! Şüphesiz ki beyin-siz insan için öğüt, yaşlı insanın yüksek bir tepeye çıkması kadar zor ve ağrıdır."

1836. Bölüm
Beyinsizliğin Anlamı


Kur'an:
"Kendini sefih ve akılsız kı-landan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. An-dolsun ki, dünyada onu seç-tik, şüphesiz o, ahirette de sa-lihlerdendir."
8653. İmam Hasan (a.s) beyinsiz-lik hakkında sorulunca şöyle buyur-muştur: "Beyinsizlik aşağılık in-sanlara uymak ve günahlarla ar-kadaş olmaktır."

8654. İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala'nın "Mallarınızı beyinsizlere vermeyin" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Her kim şarap içerse beyinsizdir."

8655. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Beyinsizlik de bir tür aşağılıktır. Beyinsiz insan elinin altındakilere zorbalık eder, üs-tündekilere ise boyun eğer."

8656. Abdullah b. Sinan şöyle di-yor: "Babam benim yanımda İmam Sadık'a (a.s), aziz ve celil olan Allah'ın, "Gücüne erişin-ce" ayeti hakkında soru sorunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Maksat ihtilam olmaktır... El-bette beyinsiz veya zayıf olursa o başka." Babam, "Beyinsiz kim-dir? diye sorunca İmam şöyle buyurdu: "Beyinsiz bir dirhemlik malı kat kat pahalı alan kimse-dir." Babam, "Zayıf kimdir?" di-ye sorunca şöyle buyurdu: "Zayıf ise aptal olan kimsedir."

1837. Bölüm
Beyinsiz İnsana Dav-ranış Adabı


8657. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Hikmet sahibi insan için en sıkıcı zaman muhatabının be-yinsiz olduğu andır."
8658. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Her kim beyinsizce çir-kin işleriyle seni öfkelendirirse sen de güzel sabır ameliyle onu öfkelendir."

8659. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Beyinsiz insandan yüz çevirerek ve ona cevap ver-meyi terk ederek mukabelede bulun ki insanlar senin tarafını tutsun. Zira her kim beyinsiz in-sana cevap verir ve aynısı ile mukabelede bulunursa ateşe odun atmış olur."

8660. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Her kim bir beyinsizi kınarsa kendisini sövgüye maruz kılmış olur."
8661. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsiz insanı acı söz-den başka bir şey doğrultamaz."
bak. Mükafat, 3502. bölüm

1838. Bölüm
Beyinsiz İnsanın Kar-şısında (Yumuşaklık)


8662. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Hilim ve yumuşaklık beyinsiz insanın ağzını kapar.."
8663. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsiz insana karşı yumuşak davranırsan onu üzmüş olursun. O halde onun kar-şısında yumuşak davranarak hüznünü artır."

8664. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsiz insanın karşı-sında yumuşak davranmakla ona karşı dostlar çoğalır."
8665. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Beyinsiz insan karşı-sında yumuşak ol ki ona karşı dostların çoğalsın."

8666. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İnsanlar için yumu-şaklık arzu etmeye en müstahak olan kimse beyinsizliklerinin ba-ğışlanmasına ihtiyaç duyan kim-sedir."
8667. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Beyinsiz insandan sade-ce karşısında yumuşak davran-makla intikam alınılabilinir."
bak. el-Mir'a, 3687. bölüm

236. Ko-nu

es-Seky
Su Vermek


Bihar, 74/359, 23. bölüm, el-İt'am'ul-Mumin ve's-Sekyuhu

1839. Bölüm
Su Vermenin Fazileti


8668. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz Allah Teba-rek ve Telaa yanan bir ciğeri se-rinletmeyi sever. Her kim susuz bir hayvanın veya onun dışındaki bir canlının ciğerini suvarırsa Allah kendi gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı bir günde onu arşının gölgesinde tu-tar."

8669. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "En iyi sadaka susamış bir ciğere su vermektir. Her kim bir hayvan veya onun dışında bir canlının yanan ciğerini suvarırsa aziz ve celil olan Allah hiç bir gölgenin olmadığı bir günde ona gölge verir."
8670. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Susuz bir ciğeri su-varmanın sevabı vardır."
bak. Vesail'uş-Şia, 6/330, 49. bö-lüm


1840.Bölüm Mümine Su Vermenin Sevabı


8671. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Eğer erkek eşine su içirirse ecri vardır."
8672. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim susuz insana su içirirse Allah ona cennetteki mühürlenmiş şaraptan içirir."

8673. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim su bulunan bir yerde birine su içirirse bir köle azad etmiş gibidir. Her kimde su bulunmayan bir yerde su içirirse bir insanı diriltmiş gibidir. Her kimde bir insanı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir."

8674. İmam Seccad (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim susuz bir mümine su verirse Allah ona cennetteki mühürlenmiş şarap-tan içirir."

8675. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kıyamet günü hesa-bı görülen ilk şey (susuz insana) verilen suyun sadakasıdır (seva-bıdır)."
8676. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Günahların çoğalınca sürekli (susuz insanlara) su ver."
bak. el-Cennet, 550. bölüm

1841. Bölüm
Su Veren İnsana Yakı-şan Şey


8677. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Bir gruba su veren kimse en sonda su içmelidir."
8678. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Bir topluluğun efen-disi onlara hizmet edendir. On-lara su vereni ise en sonda su içendir."

237.Konu es-Sukr Sar-hoşluk


Vesail'uş-Şia, 18/465, ebvab-u had'il Muskir
Kenz'ul-Ummal, 5/471, had'ul-Hamr
Kenz'ul-Ummal, 5/510, Huk'ul Muskir

bak.
136. konu, el-muhaddir; 150. konu, el-hamr; el-Ma'ruf (2); 2710. bölüm
1842. Bölüm
Her Sarhoş Edici Ha-ramdır
8679. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Sarhoş edici her şey-den sakının. Şüphesiz her sarhoş edici şey haramdır."
8680. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çoğu sarhoş edici olan şeyin azı da haramdır."

8681. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Sarhoş edici her içe-cek haramdır."
8682. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her sarhoş edici şey haramdır."

1843. Bölüm
Sarhoş Edici Şeylerin Çeşitleri


Kur'an:
"Senin hayatına andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bo-calayıp duruyorlar."
8683. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Sarhoş edici şeyler dört çeşittir: Şarap sarhoşluğu, servet sarhoşluğu, uyku sarhoşluğu ve saltanat sarhoşluğu."

8684. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Akıllı insana mal sar-hoşluğundan, kudret sarhoşlu-ğundan, ilim sarhoşluğundan, övgü sarhoşluğundan ve gençli-ğin sarhoşluğundan koruması yakışır. Zira bunlardan her biri aklı yok eden ve vakarı küçülten aşağılık rüzgarlarıdır"

8685. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ey İbn-i Mes'ud! Günahın sarhoşluğundan sakın. Zira günah da şarap gibi sarhoş edicidir. Hatta günahın sarhoş-luğu daha şiddetlidir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Dil-sizdirler sağırdılar ve kördür-ler. Dolayısıyla onlar geri dönmezler."

8686. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Servet sarhoşluğundan Allah'a sığının ki servetin sarho-şu olan kimse çok geç ayılır."
8687. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Gaflet ve aldanış sar-hoşluğu diğer şeylerin sarhoşlu-ğundan daha geç gider."
8688. İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala'nın "Sarhoş olduğunuz müddetçe namaza yaklaşma-yın" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Buradaki sarhoşluk uykudur."

8689. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Herkim cehalet sebebiy-le çok çekişirse hakkı görme körlüğü devam eder. Her kimde hak yoldan saparsa kötülük gö-züne iyilik ve iyilik de gözüne kötülük gelir. Sapıklık sarhoşlu-ğundan sarhoş olur."
8690. İmam Ali (a.s) gelecekteki olayları haber verdiği bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: "O öyle bir za-mandır ki şaraptan değil, nimet ve sefa içinde yüzdüğünüzden dolayı sarhoş olursunuz."

8691. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Adeta ölümün zorluğu-na ve sarhoşluğun şaşkınlığına düçar olmuşsunuz."
8692. İmam Ali (a.s) dünyaya al-dananlar hakkında şöyle buyurmuş-tur: "Ölümün sarhoşluğu ve kaybettiklerinin hasreti onları çepeçevre kuşatmıştır."

8693. İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Ey dinleyen! Sarhoşluk-tan ayıl, gafletinden uyan, çok acele etme. Ümmi nebinizin (s.a.a) diliyle sana gelen kaçınıl-maz ve olacağı muhakkak şeyleri düşün."İçindekiler


1471. Bölüm 3
İrtidad ve İrtica 3
1472. Bölüm 3
Dinden Dönmenin Cezası 3
1473. Bölüm 5
Tövbeden Sonra Mürtedin Du-rumu 5
1474. Bölüm 5
Küfür ve İrtidada Sebep Olan Şeyler 5
1475. Bölüm 8
Rezzak 8
"Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Al-lah'tır." 8
1476. Bölüm 8
Rızkın Azalması ve Çoğalması 8
1477. Bölüm 9
Rızkın Azalma ve Çoğalma Hikmeti 9
1478. Bölüm 10
Rızkı Garantilemek 10
1479. Bölüm 11
Rızkı Arayana Rızkın Garanti-lenmesi 11
1480. Bölüm 11
Garantilenmiş Rızık Sizi Farz-lardan Alıkoymasın 11
1481.Bölüm 11
Hırs ve Rızkın Artışı 11
1482. Bölüm 12
Rızkın Taktir Edildiğine İman Etmenin Faydası 12
1483. Bölüm 13
Rızkın Genişliği ve Ahmaklık 13
1484. Bölüm 13
Rızık Taleb Etmede Ilımlı Ol-maya Teşvik 13
1485. Bölüm 14
Rızık Talebinde Ölçü 14
1486. Bölüm 15
Rızık ve Rızkı Taleb Eden 15
1487. Bölüm 15
Rızkın Çeşitleri 15
1488. Bölüm 16
Beklemediği Yerden Rızıklanan Kimse 16
1489. Bölüm 17
Yarının Rızkını Düşünmek 17
1490. Bölüm 18
Rızkının Ertelenmesi 18
1491. Bölüm 18
Rızkın Ertelenmesi Esnasında Yapılması Gereken Şey 18
1492. Bölüm 19
Rızık Talebinde Dua 19
1493. Bölüm 19
Rızkın Azına Kanaat Etmek 19
1494. Bölüm 20
Rızkı Ulaştıran ve Arttıran Se-bepler 20
1495. Bölüm 21
Rızkı Yok Eden Sebepler 21
1496. Bölüm 21
Helal Rızık Talep Etmek 21
1497. Bölüm 22
Helal Rızık Talep Etmek Farzdır 22
1498. Bölüm 22
Kendi Emeğini Yemeye Teşvik 22
1499. Bölüm 23
Başkalarına Yük Olmak ve Aile-sini Zayi Etmekten Sakınmak 23
1500. Bölüm 23
İnsanlardan Müstağni Olmak 23
1501. Bölüm 24
Rızıkların Takdiri Helal Yoldan-dır 24
1502. Bölüm 25
Helal Rızık Seçilmiş İnsanların Azığıdır 25
1503. Bölüm 25
En İyi Rızık İnsana Yetendir 25
1504. Bölüm 26
Yeterli Kadarıyla Kifayet Etmek 26
1505. Bölüm 29
Köy ve Cehalet 29
1506. Bölüm 31
Herkesin Elçisi Aklının Göster-gesidir 31
1507. Bölüm 31
Elçileri Öldürmekten Sakınmak 31
1508. Bölüm 33
Rüşvet 33
1509. Bölüm 33
Rüşvet Haramdır 33
1510. Bölüm 33
Rüşvet Küfürdür 33
1511. Bölüm 34
Rüşvet Veren, Alan ve Aracı Olanı Kınama 34
1512. Bölüm 36
Süt Emzirmek 36
1513. Bölüm 36
Layık Olmayan Süt Emziriciler 36
1514. Bölüm 39
Rıza 39
1515. Bölüm 40
Allah'a İtaatin Başı Hoşnutluk-tur 40
1516. Bölüm 40
Hoşnutluk Yakinin En Üstün Derecesidir 40
1517. Bölüm 40
Hoşnutluk ve İman 40
1518. Bölüm 41
Hoşnutluğun Anlamı 41
1519. Bölüm 41
Hoşnutluğun Etkileri 41
1520. Bölüm 41
Hoşnutluğun Meyveleri 41
1521. Bölüm 42
Hoşnutluk ve Rahatlık 42
1522. Bölüm 43
Hoşnutsuzluğun Meyvesi 43
1523. Bölüm 46
Allah'ın Rızasının Sebepleri 46
1524. Bölüm 47
Allah'ın Rızası ve Kaderden Ra-zı Olmak 47
1525. Bölüm 47
Allah'ın Hoşnutluğunun Nişane-leri 47
1526. Bölüm 48
Yaratıkların Hoşnutluğu ve Ya-ratıcının Hoşnutsuzluğu 48
1527. Bölüm 49
İnsanların Hoşnutluğunu Elde Etmenin Zorluğu 49
1528. Bölüm 52
Yumuşaklığın Fazileti 52
1529. Bölüm 53
Arkadaşa Önem Vermek 53
1530. Bölüm 54
Şüphesiz Allah Yumuşaktır ve Yumuşak Huylu Kimseleri Sever 54
1531. Bölüm 55
Yumuşaklık ve İman 55
1532. Bölüm 55
İbadette Yumuşaklık 55
1533. Bölüm 56
Yumuşaklığın Meyveleri 56
1534. Bölüm 56
Yumuşak Davran ki Sana da Yumuşak Davranılsın 56
1535. Bölüm 57
Yersiz Yumuşaklık 57
1536. Bölüm 59
Allah'ın Mürakabesi 59
1537. Bölüm 59
Meleklerin ve Beden Organları-nın Murakabesi/Nezareti 59
1538. Bölüm 59
Nefis Murakabesine Teşvik 59
1539. Bölüm 60
Allah'ı Göz Önünde Bulundur-maya Teşvik 60
1540. Bölüm 61
Zamanlara Dikkat etmeyi Önemsemek 61
1541. Bölüm 61
İki Günü Eşit Olan Kimse 61
1542. Bölüm 62
Murakabe Adabı 62
1534. Bölüm 63
Kötülükleri Saymak 63
1544. Bölüm 63
Saat ve Vakitlerin Bölüştürülme-si 63
1545. Bölüm 65
Amelin Hayırla Başlayıp Hayırla Sonuçlanması 65
1546. Bölüm 65
Murakabe ve Muhasebe 65
1547. Bölüm 68
Ramazan Ayı 68
1548. Bölüm 69
Allah Resulünün Ramazan Ayı-na Yöneldiğinde Okuduğu Hut-beler 69
1549. Bölüm 70
Ramazan Ayında Şeytanların Zincire Vuruluşu 70
1550. Bölüm 71
Ramazan Ayında Allah'ın Bağış-laması 71
1551. Bölüm 73
Okçuluk 73
1552. Bölüm 76
Ruhbanlık ve İslam 76
1553. Bölüm 78
Rehin 78
1554. Bölüm 78
İnsanın Rehin Oluşu 78
1555. Bölüm 79
Günahına Rehin Olan Kimse 79
1556. Bölüm 80
Kabirlerin Rehin Aldıkları 80
1557. Bölüm 80
Allah'ın Fazlına Rehin Düşenler 80
1558. Bölüm 80
Sözüne Rehin Olmak 80
1559. Bölüm 83
Kur'an'da Ruh 83
1560. Bölüm 83
Ruhun Gerçeği 83
1561. Bölüm 83
Ruhların İsyanı 83
1562. Bölüm 83
Ruhlar Hazırlanmış Ordulardır 83
1563. Bölüm 84
Ruh Çeşitleri 84
1564. Bölüm 85
Ruhun Halleri 85
1565. Bölüm 85
Uyku Anında Ruh 85
1566. Bölüm 88
Rahatlık Sebepleri 88
1567. Bölüm 89
En Büyük Rahatlık 89
1568. Bölüm 89
Dünyada Rahatlığı Taleb Etmek 89
1569. Bölüm 92
Riyazet 92
1570. Bölüm 92
Riyazet Sebebi 92
1571. Bölüm 93
Riyazetin Meyveleri 93
1572. Bölüm 96
Çiftçilik ve Ağaç Ekiminin Müs-tahap Oluşu 96
1573. Bölüm 96
Çiftçiler 96
1574. Bölüm 97
Peygamberler ve Çiftçilik 97
1575. Bölüm 99
Zekat 99
1576. Bölüm 99
Namaz ve Zekatın Yakınlığı 99
1577. Bölüm 100
Zekatın Hikmeti 100
1578. Bölüm 101
Zekatın Mal Artışındaki Rolü 101
1579. Bölüm 102
Malı Zekat İle Korumak 102
1580. Bölüm 102
Zekat Vermeyen Kimse 102
1581. Bölüm 103
Zekat Vermeyen Kimsenin Kafir Oluşu 103
1582. Bölüm 103
Zekat Vermeyenin Cezası 103
1583. Bölüm 104
Zekatı Gönüllü Ödemek 104
1584. Bölüm 104
Belirli Bir Hak Zekattan Ayrıdır 104
1585. Bölüm 105
Zekatın Müstehapları 105
1586. Bölüm 106
Zahiri ve Batıni Zekat 106
1587. Bölüm 106
Her şeyin Zekatı Vardır 106
1588. Bölüm 107
Bedenin Zekatı 107
1589. Bölüm 108
Fitre Zekatı 108
1590. Bölüm 110
Tezkiye 110
1591. Bölüm 111
Tezkiyeye Engel Olan Şeyler 111
1592. Bölüm 115
Zamanı Tanımak 115
1593. Bölüm 115
Zamana Güvenmeyen Kimse 115
1594. Bölüm 115
Zamanla Savaşan Kimse 115
1595. Bölüm 116
Zamanın Aybı 116
1596. Bölüm 119
Zinadan Sakınmak 119
1597. Bölüm 119
En Büyük Zina 119
1598. Bölüm 120
Zinanın Haram Oluşunun Hik-meti 120
1599. Bölüm 120
Zinanın Sonuçları 120
1600. Bölüm 121
Zinanın Yaygınlaşması 121
1601. Bölüm 121
Bedenin Her Organının Zinadan Nasibi Vardır 121
1602. Bölüm 122
Zinanın Haddi 122
1603. Bölüm 122
Zorla Zinanın Cezası 122
1604. Bölüm 123
Zinazade 123
1605. Bölüm 123
Zinazadenin Nişaneleri 123
1606. Bölüm 124
Gayretsiz Erkek 124
1607. Bölüm 124
Pezevenklik 124
1608. Bölüm 124
Zina (çeşitli) 124
1609. Bölüm 127
Zühdün Fazileti 127
1610. Bölüm 128
Zühd İle Süslenmek 128
1611. Bölüm 128
Zühd ve Din 128
1612. Bölüm 129
Gerçek Zühd 129
1613. Bölüm 131
Zahit İnsanın Sıfatları (1) 131
1614. Bölüm 132
Zahitin Sıfatları (2) 132
1615. Bölüm 133
Zühdün İlk Adımı 133
1616. Bölüm 133
Zühdün Kökü 133
1617. Bölüm 134
Zühdün Sebepleri 134
1618. Bölüm 135
Züht Yolu 135
1619. Bölüm 135
Zühdün Engelleri 135
1620. Bölüm 136
Zühdün Dereceleri 136
1621. Bölüm 136
Zühd ve Zati Olan İlim 136
1622. Bölüm 137
Zühd ve Göğüs Genişliği 137
1623. Bölüm 137
Zühd ve Mükaşefe 137
1624. Bölüm 139
Zühdün Meyveleri 139
1625. Bölüm 141
Dünyayı Talep Etmenin Zararla-rı 141
1626. Bölüm 141
İnsanların En Zahidi 141
1627. Bölüm 142
Zühdü Kabul Etmeyene Bir Öğüt 142
1628. Bölüm 142
Züht Rızkı Azaltmaz 142
1629. Bölüm 142
Zühd ve Marifet 142
1630. Bölüm 143
Züht (çeşitli) 143
1631. Bölüm 145
Evlenmeye Teşvik 145
1632. Bölüm 146
Evlilik Sünnettir 146
1633. Bölüm 146
Genç Yaşta Evlenen Kimse 146
1634. Bölüm 146
Evlenen Kimse Dininin Yarısını Korumuştur 146
1635. Bölüm 147
Namaz ve Evli İnsanın Uykusu 147
1636. Bölüm 147
Rızkın Evlilikle Artması 147
1637. Bölüm 148
Evliliği Terk Etmekten Sakın-dırmak 148
1638. Bölüm 149
Bekarlar 149
1639. Bölüm 149
Din Kardeşleri Evlendirmenin Sevabı 149
1640. Bölüm 149
Kızları Çabuk Evlendirmeye Teşvik 149
1641. Bölüm 150
Evlilikte Kadının Dindar Olma-sına Önem Vermek 150
1642. Bölüm 151
Evlilikte Dindar Erkekle Ev-lenmenin Önemi 151
1643. Bölüm 151
Mehirin Hikmeti 151
1644. Bölüm 152
Mehiri Fazla Tutmayı Kınamak 152
1645. Bölüm 152
Kadın Seçimine Önem Vermek 152
1646. Bölüm 153
Nutfeleriniz İçin İyi Seçim Ya-pın 153
1647. Bölüm 153
Mümin Kadın Mümin Erkeğin Dengidir 153
1648. Bölüm 153
Evlenilmemesi Gereken Erkek 153
1649. Bölüm 154
Evlenilmemesi Gereken Kadın 154
1650. Bölüm 154
Kadınların Çeşitleri 154
1651. Bölüm 155
Kocanın Hakları 155
1652. Bölüm 156
Kadının Hakları 156
1653. Bölüm 157
Erkeğe Hizmet 157
1654. Bölüm 158
Kadına Hizmet 158
1655. Bölüm 158
Kocasına Eziyet Etmek 158
1656. Bölüm 159
Kadına Eziyet Etmek 159
1657. Bölüm 159
Kadının Kötü Ahlakına Sabret-mek 159
1658. Bölüm 159
Erkeğin Kötü Ahlakına Sabret-mek 159
1659. Bölüm 159
Saliha Kadın 159
1660. Bölüm 160
Kötü Eş 160
1661. Bölüm 161
Allah'a Günah Hususunda Ka-dına İtaat 161
1662. Bölüm 161
Ailesinin Geçimini Temin Et-mekte Riayet Edilmesi Gereken-ler 161
1663. Bölüm 162
Çok Eşlilik 162
1664. Bölüm 162
Adem'in İki Çocuğunun Evliliği 162
1665. Bölüm 163
Düğün Davetini Kabul Etmenin Adabı 163
1666. Bölüm 163
Evliliği İlan Etmeye Teşvik 163
1667. Bölüm 165
Allah İçin Karşılıklı Ziyarete Teşvik 165
1668. Bölüm 165
Allah'ın Ziyaretçileri 165
1669. Bölüm 165
Allah İçin Ziyaret Etmenin Se-vabı 165
1670. Bölüm 166
Dini Korumada Kardeşleri Ziya-retin Rolü 166
1671. Bölüm 166
Kardeşlerle Görüşmenin Meyve-leri 166
1672. Bölüm 167
Kötülerle Görüşmekten Sakın-mak 167
1673. Bölüm 167
Ziyaret Adabı 167
1674. Bölüm 169
1674. Bölüm 169
Peygamberi (s.a.a) Ziyaret Etmek 169
1675. Bölüm 169
Masum İmamları (a.s) Ziyaret 169
1676. Bölüm 170
İmam Ali'yi (a.s) Ziyaret Etmek 170
1677. Bölüm 170
Resulullah'ın Kızı Fatıma'nın (a.s) Ziyareti 170
1678. Bölüm 171
İmam Hasan'ı (a.s) Ziyaret 171
1679. Bölüm 171
İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyareti 171
1680. Bölüm 172
İmam Sadık'ın Hüseyin'in (a.s) Ziyaretçilerine Duası 172
1681. Bölüm 172
İmam Hüseyin'in Ziyaret Adabı 172
1682. Bölüm 173
Baki Mezarlığındaki İmamların Ziyareti 173
1683. Bölüm 174
İmam Kazım'ın (a.s) Ziyareti 174
1684. Bölüm 174
İmam Rıza'nın (a.s) Ziyareti 174
1685. Bölüm 175
İmam Cevad'ın (a.s) Ziyareti 175
1686. Bölüm 175
İmam Askeri ve İmam Ali Na-ki'nin (a.s) Ziyareti 175
1687. Bölüm 175
İmam Kazım'ın (a.s) Kızı Fatı-ma'nın Ziyareti 175
1688. Bölüm 176
Seyyid Abdulazim Hasani'nin (a.s) Ziyareti 176
1689. Bölüm 176
Salihlerin Kabirni Ziyaret Etmek 176
1690. Bölüm 176
Ölülerin Kabirlerini Ziyaret 176
1691. Bölüm 176
Kabir Ehline Selam Vermek 176
1692. Bölüm 179
Ziynet 179
1693. Bölüm 179
Düşman Karşısında Süslenmek 179
1694. Bölüm 180
Haram Süsler 180
1695. Bölüm 180
Batınların Süsü (1) 180
1696. Bölüm 182
Batınların Süsü (2) 182
1697. Bölüm 182
En Güzel Süs 182
1698. Bölüm 183
Kötü Ameli Kendisine Süslü Gösterilenler 183
1699. Bölüm 187
Sorumluluk-Mesuliyet 187
1700. Bölüm 187
Genel Sorumluluk 187
1701. Bölüm 188
Kulak, Göz ve Kalbin Sorumlu-luğu 188
1702. Bölüm 190
İlmin Anahtarı 190
1703. Bölüm 190
Güzel Sormak 190
1704. Bölüm 191
Sorulmaması Gereken Şey 191
1705. Bölüm 193
Beni Kaybetmeden Önce Bana Sorun 193
1706. Bölüm 194
Bilmediğin Soruların Cevabı (1) 194
1707. Bölüm 195
Bilmediğin Soruların Cevabı (2) 195
1708. Bölüm 197
İnsanlardan Bir Şey Dilemekten Sakınmak 197
1709. Bölüm 198
Allah'tan Başkasından Bir Şey Dilemekten Sakınmak 198
1710. Bölüm 199
İstemeyi Terk Etmek ve Cenneti Garantilemek 199
1711. Bölüm 199
İnsanlardan Bir Şey Dilemek Fakirliğin Anahtarıdır 199
1712. Bölüm 200
Fakirliğini İzhar Etmeyi Kına-mak 200
1713. Bölüm 200
İnsanlardan Bir Şey Dilemenin Caiz Olduğu Hususlar 200
1714. Bölüm 201
İhtiyacı Olmadığı Halde Bir Şey Dilemekten Sakındırmak 201
1715. Bölüm 202
İnsanlardan Müstağni Olmaya Teşvik 202
1716. Bölüm 203
Ehlinden İyilik Dilemek 203
1717. Bölüm 204
Ehli Olmayandan Bir Şey Dile-mek 204
1718. Bölüm 204
Bir Şey Dilemenin Adabı 204
1719. Bölüm 205
Bir Şey Dileyen Kimseyi Red-detmekten Sakınmak (1) 205
1720. Bölüm 206
Bir Şey Dileyen Kimseyi Red-detmekten Sakınmak (2) 206
1721. Bölüm 206
Bir Şey Dileyen Kimseyi Red-detmekten Sakınmak (3) 206
1722. Bölüm 207
Reddedilmesi Doğru Olmayan Kimse 207
1723. Bölüm 208
Beyt'ül-Mal'dan İnfak Etme Yolları 208
1724. Bölüm 208
İnsanlardan Bir Şey Dilemek (Çeşitli) 208
1725. Bölüm 211
Her Şeyin Bir Sebebi Vardır 211
1726. Bölüm 214
En Sağlam Sebepler 214
1727. Bölüm 216
Mümine Sövmek 216
1728. Bölüm 216
Sövmekten Sakınmak 216
1729. Bölüm 217
Sövmekten Sakınmak (2) 217
1730. Bölüm 217
Birine Sövmekten Sakınmak 217
1731. Bölüm 218
Peygamberlere ve Vasilerine Sö-ven Kimsenin Cezası 218
1732. Bölüm 218
İmam Ali'ye (a.s) Sövmek 218
1733. Bölüm 220
Caiz Olan Sövgü 220
1734. Bölüm 222
Süphanallah'ın Anlamı 222
1735. Bölüm 222
Herşeyin Tesbih Edişi 222
1736. Bölüm 225
Yarışmak 225
1737. Bölüm 225
Hayırlarda Yarışmak 225
1738. Bölüm 228
Allah'ın Yolu 228
1739. Bölüm 229
Hak Yolu 229
1740. Bölüm 232
Secde 232
1741. Bölüm 232
Allah'a Secde Edenler 232
1742. Bölüm 232
Secde ve Allah'a Yakınlaşma 232
1743. Bölüm 233
Secdeni Anlamı 233
1744. Bölüm 233
Gerçek Secde Eden Kimse 233
1745. Bölüm 234
Secdeyi Uzatmak 234
1746. Bölüm 234
İmam Seccad (a.s) 234
1747. Bölüm 235
Secde İzi 235
1748. Bölüm 235
Secde Gösterişinde Bulunmayı Kınamak 235
1749. Bölüm 236
Yerden Başkasına Secdenin Caiz Olmadığının Delili 236
1750. Bölüm 236
İmam Hüseyin'in (a.s) Toprağı-nın Üzerine Secde Etmek 236
1751. Bölüm 238
Mescit Allah'ın Evidir 238
1752. Bölüm 238
Mescit Yapmanın Sevabı 238
1753. Bölüm 238
Evde Mescit Edinmek 238
1754. Bölüm 239
Mescidi Bayındır Kılmak 239
1755. Bölüm 240
Mescitlere Gitmek 240
1756. Bölüm 240
Mescitlerde Oturmak 240
1757. Bölüm 240
Mescitlerin Şikayeti 240
1758. Bölüm 241
Cami Komşuluğu ve Camide Namaz Kılmak 241
1759. Bölüm 241
Boynunda Bir Kul Hakkı Olanın Camiye Gitmesi 241
1760. Bölüm 241
Mescitlerin Adabı 241
1761. Bölüm 242
Camilerde Mürakabe Adabı 242
1762. Bölüm 243
Mescitlere Gidip Gelmenin Ne-ticesi 243
1763. Bölüm 243
Övülmüş Mescitler 243
1764. Bölüm 244
Mescid-i Dırar 244
1765. Bölüm 247
Zindan 247
1766. Bölüm 247
Nefsin Zindanı 247
1767. Bölüm 249
Haram Mal 249
1768. Bölüm 251
Sihir 251
1769.Bölüm 251
Müslüman Sihirbazın Cezası 251
1770. Bölüm 252
Sihir Çeşitleri 252
1771. Bölüm 252
Harud ve Marud'dan Daha Si-hirbaz 252
1772. Bölüm 254
Lezbiyenlik-Sevicilik 254
1773. Bölüm 256
Alay Etmek 256
1774. Bölüm 259
Cömertlik 259
1775. Bölüm 259
Cömertlik Peygamberlerin Hu-yudur 259
1776. Bölüm 260
Cömertlik Aklın Meyvesidir 260
1777. Bölüm 260
Cömertlik Ayıpları Örtüsüdür 260
1778. Bölüm 260
Cömertlik Sevgi Eker 260
1779. Bölüm 261
Cömert Kimse 261
1780. Bölüm 262
Cömert İnsanın Yiyeceği ve Ye-dirmesi 262
1781. Bölüm 262
Cömertliğin Sınırı 262
1782. Bölüm 263
İnsanların En Cömerdi 263
1783. Bölüm 263
Ölüm Anında Cömert Olan Cimriyi Kınamak 263
1784. Bölüm 265
Sırrı Saklamak 265
1785. Bölüm 266
Sırrını Sadece Kendin Bil 266
1786. Bölüm 266
Sırrı Korumanın Ölçüsü 266
1787. Bölüm 266
Sırrın Söylenmemesi Gereken Kimseler 266
1788. Bölüm 269
Batınların Temizliği 269
1789. Bölüm 269
Batınların Aşikar Oluşu 269
1790. Bölüm 271
Batın ve Zahirin Temizliği 271
1791. Bölüm 273
Sevinç 273
1792. Bölüm 273
Sevinilmesi Gereken Şey 273
1793. Bölüm 273
Sevinç Sebepleri 273
1794. Bölüm 274
Bir Kalbi Sevindiren Kimse 274
1795. Bölüm 274
Bir Mümini Sevindiren Resulul-lah'ı Sevindirmiştir 274
1796. Bölüm 275
Bir Mümini Sevindiren Allah'ı Sevindirmiştir (1) 275
1797. Bölüm 275
Bir Mümini Sevindiren Allah'ı Sevindirmiştir (2) 275
1798. Bölüm 276
Müminin Kalbinden Hüznü Gi-dermenin Sevabı 276
1799. Bölüm 279
İsraf 279
1800. Bölüm 280
İnfakın Sınırı 280
1801. Bölüm 281
İsrafkarın Alametleri 281
1802. Bölüm 281
İsrafın En Küçük Sınırı 281
1803. Bölüm 282
İsraf Sayılmayanlar 282
1804. Bölüm 284
Hırsızlık 284
1805. Bölüm 284
Hırsızlık Cezası Verilmeyen Kimse 284
1806. Bölüm 286
Hırsızlık Çeşitleri 286
1807. Bölüm 288
Saadet-Mutluluk 288
1808. Bölüm 288
Mutlu Kimse 288
1809. Bölüm 289
Saadete Sebep Olan Şey 289
1810. Bölüm 290
Mutluluk ve Mutsuzluğun Se-bepleri 290
1811. Bölüm 291
Saadet Sayılan Şey (1) 291
1812. Bölüm 291
Saadet Sayılan Şey (2) 291
1813. Bölüm 292
Mutluluğun Nişanesi 292
1814. Bölüm 293
Gerçek Mutluluk 293
1815. Bölüm 293
İnsanların en mutlusu 293
1816. Bölüm 294
Saadet Hususunda Yeterli Olan Şey 294
1817. Bölüm 294
Saadetin Kemali 294
1818. Bölüm 297
Yolculuğun Faydaları 297
1819. Bölüm 297
Yolculuk ve Yorgunluk 297
1820. Bölüm 297
Yolculukta Arkadaş Seçmek 297
1821. Bölüm 298
Yolculuk Adabı (1) 298
1822. Bölüm 298
Yolculuk Adabı (2) 298
1823. Bölüm 299
Yolculuk Adabı (3) 299
1824. Bölüm 299
Yolculkuk Adabı (4) 299
1825. Bölüm 299
Yolculuk Adabı (5) 299
1826. Bölüm 300
Yolculuk Adabı (6) 300
1827. Bölüm 300
Yolculuk Adabı (7) 300
1828. Bölüm 301
Yolculukta Mürüvvet Sahibi Olmak 301
1829. Bölüm 301
Nehyedilmiş Yolculuk 301
1830. Bölüm 302
Gezmek 302
1831. Bölüm 302
Ahiret Yolculuğu 302
1832. Bölüm 305
Aşağılık insanların Sıfatı 305
1833. Bölüm 305
Aşağılık İnsanların Riyaseti 305
1834. Bölüm 305
Aşağılık İnsanlara Karışmak 305
1835. Bölüm 308
Beyinsizlikten Sakındırmak 308
1836. Bölüm 309
Beyinsizliğin Anlamı 309
1837. Bölüm 309
Beyinsiz İnsana Davranış Adabı 309
1838. Bölüm 310
Beyinsiz İnsanın karşısnda Sab-retmek 310
1839. Bölüm 312
Su Vermenin Fazileti 312
1840. Bölüm 312
Mümine Su Vermenin Sevabı 312
1841. Bölüm 313
Su Veren İnsana Yakışan Şey 313
1842. Bölüm 315
Her Sarhıoş Edici HAramdır 315
1843. Bölüm 315
Sarhoş edici şeylerin Çeşitleri 315
İçindekiler 317