Mizan'ul Hikmet 5.Cilt
 

1642.Bölüm Evlilikte Dindar Er-kekle Evlenmenin Önemi


7837. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Birisi sizden kız is-temeye gelir ve onun dindarlık ve emanetçiliğini beğenirseniz ona kız verin. Eğer böyle yap-mazsanız yeryüzünde bir çok fe-sat vücuda gelir."

7838. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Eğer birisi senden kız istemeye gelir de din ve ahlakını beğenirsen kızını onunla evlendir, fakirliği senin bu işi yapmana engel olmasın. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Eğer ayrılırlarsa Allah her ikisine de genişliğinden zenginlik verir." Hakeza şöyle buyurmuştur: "Eğer fakir olurlarsa Allah onları kendi fazlından zengin kılar."

7839. İmam Hasan (a.s), kendi-siyle kızının evliliği hususunda meşveret eden birine şöyle buyurmuştur: "Kızını takvalı biriyle evlendir. Zira eğer kızını severse, onu yüce tutar. Eğer sevmezse ona zulmetmez."
Bak Vesail'uş Şia, 14/50, 28. Bölüm

1643. Bölüm
Mehirin Hikmeti


Kur'an:
"Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yi-yin."
7840. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Mehiri erkeğin üzeri-ne farz kılmanın ve kadınların kocalarına mehir vermesinin farz olmamasının sebebi, kadının masraflarının erkeğin sorumlu-luğunda olmasıdır. Çünkü kadın kendisini veren, erkek ise onu alandır. Satış bir paha karşısında, alış ise o pahayı ödemek suretiyle gerçekleşir. Ayrıca kadınlar, ti-caret edemezler ve benzeri bir çok nedenleri vardır."

7841. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İşleri bir olduğu hal-de mehirin kadına değil de erke-ğin sorumluluğunda olmasının sebebi şudur: Erkek ihtiyacını giderip tatmin olunca kalkar ve kadının tatmin olmasını bekle-mez. İşte bu yüzden mehir kadı-nın değil de erkeğin sorumlulu-ğundadır."
bak. Vesail'uş Şia, 15/1 Eb-vab'ul-Muhur

1644. Bölüm
Mehiri Fazla Tutmayı Kınamak


7842. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadının uğursuzluğu mehirinin çok oluşu ve eşine ita-atsizliğidir."
7843. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ümmetimin kadınla-rından en üstünü en güzel yüzlü olan ve mehri en az olan kadın-dır."

7844. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "En hayırlı mehir en hafif olanıdır."
7845. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kadının kolay isten-mesi, mehirinin hafif oluşu ve rahat doğum yapması onun uğurlu oluşundandır."

7846. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Mehiri kolay tutun. Zira ağır mehir kadını meşru kı-lar, ama erkeğin kalbinde ona karşı bir kin ve düşmanlık mey-dana getirir."

1645. Bölüm
Kadın Seçimine Önem Vermek


7847. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz kadın bo-yuna asılan bir halkadır. O halde boynuna neyi astığına iyi bak. Kadın için bir değer ve paha ta-yin etmek mümkün değildir; ne iyileri için ve ne de kötüleri için! İyi kadının değeri altın ve gümüş değildir. İyi kadın altın ve gü-müşten daha değerlidir. Kötü kadının değeri ise toprak değil-dir. Toprak bile kötü kadından daha hayırlıdır."

1646. Bölüm
Nutfeleriniz İçin İyi Seçim Yapın


7848. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "İyi ve salih bir aileyle evlilik yapın. Zira kanın etkisi vardır."
7849. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Nutfeleriniz için iyi yer seçin. Size denk olan kimse-lerle evlenin. Denklerine kız ve-rin."

7850. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Nutfeniz için iyi bir yer seçin. Zira kadınlar, erkek ve kız kardeşlerine benzer çocuklar doğururlar."

7851. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Nutfeleriniz için iyi bir yer seçin ve eşlerinizi seçerek alın. Kalçalı kadınlarla evlenin, zira onlar daha çok doğururlar."

1647. Bölüm
Mümin Kadın Mümin Erkeğin Dengidir


7852. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ben, kölem Zeyd b. Harise'yi, Zeyneb binti Cahş ve Mikdad'ı ise Zübeyr'in kızı Ze-baa ile evlendirdim ki Allah nez-dinde en değerli olanınızın en iyi Müslüman olduğunu bilesiniz."

7853. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Zeyd b. Harise'yi Zeyneb binti Cahş ve Mikdad'ı Zübeyr b. Abdulmuttalib'in kızı Zebaa ile evlendirdim ki en bü-yük şerafetin İslam olduğunu bi-lesiniz."
bak. Vesail'uş Şia, 14/43, 25. Bölüm

1648. Bölüm
Evlenilmemesi Gere-ken Erkek


7854. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şarap içen kimseye kız vermeyin. Eğer ona kız vere-cek olursan zinaya aracılık etmiş gibi olursun."
7855. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Evlilik kölelik halka-sıdır. O halde kızını evlendiren kimse onu köle vermiş olur. Do-layısıyla sizden her biriniz kızını kime köle ettiğine iyi bakmalı-dır."

7856. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "(Hakkaniyetiniz hak-kında) şek içinde olan aileden kız alın, ama onlara kız vermeyin. Zira kadın, erkeğin ahlakını alır ve erkek onu kendi dininin tesiri altına alır."

7857. Hüseyin b. Beşşar şöyle di-yor: "Ebu'l Hasan'a (a.s) şöyle yazdım: "Akrabamdan biri kızı-mı istiyor, ama kötü ahlaklıdır." İmam şöyle buyurdu: "Eğer ah-lakı kötü ise ona kızını verme."
bak. Vesail'uş Şia, 14/53-54, 29-31. Bölümler

1649. Bölüm
Evlenilmemesi Gere-ken Kadınlar


7858. Resulullah (s.a.a) halka hi-taben şöyle buyurmuştur: "Hezra ed-Demen'den sakının." Kendi-sine, "Ey Allah'ın Resulü! Hezra ed-Demen ne demektir?" diye sorduklarında ise şöyle buyurdu: "Kötü bir ailede büyüyen güzel yüzlü kadın."
7859. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ahmak kadınla ev-lenmekten sakının, zira onunla oturmak insanı zayi eder ve ço-cuğu sırtlan sıfatlı olur."

7860. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Şehbere, lehbere, nehbere, heydere ve lefut kadın-larla evlenmeyin... Şehbere, kötü dilli mavi gözlü kadındır lehbere, uzun boylu ve zayıf kadındır, nehbere çirkin ve kısa boylu kadındır, heydere ölümün eşiğinde bulunan yaşlı kadındır lefut ise önceki eşinden çocuk sahibi olan kadındır."
bak. Vesail'uş Şia, 14/56, 32. bölüm; s. 57; 34. Bölüm


1650.Bölüm Kadınların Çeşitleri


7861. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadınlar üç kısımdır: Biri tümüyle senin lehinedir, biri ise hem senin lehine hem de se-nin aleyhinedir, diğeri ise hem senin aleyhinedir ve hem de se-nin için bir faydası yoktur. Senin lehine olan kadın, bakire kadın-dır. Hem senin lehine ve hem de aleyhine olan kadın, dul kadın-dır. Senin aleyhine olup, sana hiç bir faydası olmayan kadın ise, önceki eşinden çocuk sahibi olan kadındır."

7862. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadınlar üç kısımdır: Birisi eşine dünya ve ahiret işle-rinde yardımcı olan ve eşinin aleyhine olan zamana karşı ona destek olan, sevgi dolu doğurgan kadın. Diğeri kocasına hayırlı iş-lerde yardım etmeyen kısır ka-dındır, Diğeri ise güzellikten na-sibi olmayan, çok bağırıp duran,

bir ayağı dışarıda olan, ayıplayan, çoğu az bulan ve çoğu da kabul etmeyen kadındır. Böyle bir ka-dına bağlanmaktan sakın. Zira Allah Resulü (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Hezra ed-Demen'den sakının." Kendisine, "Ey Allah'ın Resulü! Hezra ed-Demen kimdir?" diye sorulunca da şöyle buyurmuştur: "Kötü bir ailede yetişen güzel kadındır."
bak. Vesail'uş Şia, 14/13, 6. Bölüm, s. 18, 7. Bölüm

1651. Bölüm
Kocanın Hakları


7863. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kadın üzerinde en büyük hak kocasınındır. Erkek üzerinde en büyük hak ise anne-sinindir."
7864. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadın için Rabbi nezdinde kocasının hoşnutlu-ğundan daha etkili şefaatçi yok-tur. Fatıma (a.s) vefat ettiğinde, Müminlerin Emiri (a.s) baş ucunda ayağa kalkarak şöyle bu-yurdu: "Allah'ım! Ben Peygam-ber'inin kızından razıyım! Al-lah'ım o şu anda yalnızdır, o halde sen ona arkadaş ol."

7865. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kocasını sinirlendi-ren kadına eyvahlar olsun! Ko-casının kendisinden razı olduğu kadına ne mutlu!"

7866. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Eğer birinin birine secde etmesini emretseydim, ke-sinlikle kadının kocasına secde etmesini emrederdim."

7867. Kays b. Sa'd şöyle diyor: "Hire'ye vardım, insanların sınır korumaları karşısında secdeye kapandıklarını gördüm. Onlara şöyle dedim: "Allah Resulü, sec-de edilmeye daha layıktır." Kays daha sonra şöyle diyor: "Bilahare Peygamber'in (s.a.a) yanına döndüm ve şöyle arzettim: Ben Hire'ye gittim ve insanların,

sınır korumaları karşısında secde etti-ğini gördüm. Oysa ki ey Allah'ın Resulü, sen bizim secde etme-mize daha layıksın." Peygamber şöyle buyurdu: "Eğer kabrimin önünden geçersen secde eder misin?" Kays şöyle diyor: "Ben, "Hayır" dedim. Peygamber şöyle buyurdu: "Bu işi yapmayın! Eğer birinin birine secde etmesini em-retseydim, şüphesiz kadınlara Allah'ın eşleri için boyunlarına yüklediği haklar sebebiyle eşleri-ne secde etmelerini emreder-dim."

bak. Et-Ta'zim, 2754. Bölüm
7868. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadın kocasına karşı üç hususa riayet etmelidir: Ken-disini günahtan korumalıdır ki kocası sevdiği veya sevmediği hususlarda ona kalbinde itminan etsin. Kocasına ve yaşamına dikkat etmelidir ki bir hata yap-tığı zaman ona merhametli dav-ransın. Kadın kocasına işve ya-parak, kendini sevdirerek uygun bir şekilde gözüne güzel gözüke-rek aşık olduğunu izhar etmeli-dir."

1652. Bölüm
Kadının Hakları


7869. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Cebrail bana sürekli kadını tavsiye etti. Öyle ki kötü-lüğü tespit edildiği hususlar dı-şında onu boşamanın caiz olma-dığını zannettim."
7870. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kadının kocası üze-rindeki hakkı, karnını doyurması, bedenini giydirmesi ve ona sura-tını asmamasıdır."

7871. İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kadının hakkı şudur: Bil ki aziz ve celil olan Allah onu senin huzurun ve kaynaşman için bir vesile kılmış-tır. Bil ki kadın Allah'ın sana verdiği bir nimettir. O halde ona saygı göster, ona karşı yumuşak ol. Her ne kadar senin onun üzerinde hakkın daha da gerek-liyse, ama onun senin üzerindeki hakkı kendisine merhametli ol-mandır."

7872. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Erkek evini ve ailesi-ni geçindirmek için üç haslete muhtaçtır, eğer tabiatı bunlara sahip olmazsa elde etmek için kendini zorluğa salmalıdır: Gü-zel davranmak, ölçülü bir şekilde eli açık olmak ve onları korumak hususunda gayretli olmak."

7873. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Erkeğin kadına "Seni seviyorum" demesi asla kadının kalbinden çıkmaz"
7874. İshak b. Ammar şöyle diyor: "İmam Sadık'a (a.s) şöyle ar-zettim: "Erkeğin yerine getirdiği taktirde iyilik sahibi olduğu ka-dının erkek üzerindeki hakkı ne-dir?" İmam şöyle buyurdu: "Ka-dının yiyeceğini ve giyeceğini temin etmesidir ve cahillik etti-ğinde onu bağışlamasıdır."

7875. Hasan b. Cehm şöyle diyor: "Ebu'l-Hasan'ı (a.s) gördüm. Kına sürmüştü. Ona, "Fedan olayım! Kına mı sürdün?" de-dim. O şöyle buyurdu: "Evet süslenmek, kadının iffetini artı-rır. Kadınlar kocaları süslenmeyi terk ettiği için iffeti terk etmiş-lerdir." Daha sonra şöyle buyur-du: "Eğer süslenmezsen, eşinin de senin gibi süslenmemesinden hoşlanır mısın?" Ben, "Hayır" dedim. İmam şöyle buyurdu: "O halde o da işte böyledir."

7876. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Erkek eşi ile ilgili olarak üç şeyden müstağni değildir: İlgisini, muhabbetini ve uyumunu elde etmek için kendisiyle uyuşması, kendisine güzel ahlaklı davranması ve kendini onun için süsleyip refahı için gerekli imkanları temin ederek kalbini elde etmesi."

1653. Bölüm
Erkeğe Hizmet


7877. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ümmü Seleme, ka-dınların eşlerine hizmet etmesi-nin faziletini sorunca, Peygam-ber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ka-dın, kocasının evinde düzenle-mek maksadıyla bir şeyi bir yere nakledince Allah ona bakar ve her kime Allah bakarsa ona azap etmez."

7878. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kadının cihadı koca-sına güzel eşlik etmesidir."
7879. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kocasına yedi gün hizmet eden kadına, Allah ce-hennemin yedi kapısını yüzüne kapatır ve cennetin sekiz kapısını yüzüne açar, böylece istediği yerden cennete girer." Daha sonra şöyle buyurdu: "Kocasına bir yudum su içiren kadının bu ameli kendisi için gündüzleri oruç tuttuğu ve geceleri ibadetle geçirdiği bir yıldan daha hayırlı-dır."

1654. Bölüm
Kadına Hizmet


7880. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Karısına bir su içiren erkek mükafata erişir."
7881. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Karısına sadece sıd-dık (doğru), şehit veya Allah'ın dünya ve ahiret hayrını dilediği kimse hizmet eder."
7882. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "İki zayıf hakkında Allah'tan korkun: Yetim ve kadın. Şüphesiz en hayırlınız, ailesine en iyi olanınızdır."

7883. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ailesine iyilik eden kimsenin Allah ömrünü uzatır."
7884. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Erkeğin ailesinin ya-nında oturması Allah-u Teala'ya bu benim mescidimde itikafa girmesinden daha sevimlidir."
7885. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Eşinin ağzına doğru lokmayı kaldıran erkek sevap el-de eder."

1655. Bölüm
Kocasına Eziyet Et-mek


7886. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kocasına eziyet eden kadın mel'undur, mel'undur! Kocasına saygı gösteren, ona eziyet etmeyen ve her zaman emrine itaat eden ise, mutludur, mutludur!"

7887. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kimin kendisine eziyet eden bir karısı olursa, Al-lah o kadının, bütün ömrü bo-yunca oruç tutsa bile, kocasına yardım edip onu hoşnut etme-dikçe namazını ve güzel amelini kabul etmez... Erkek de karısına eziyet eder ve ona zulmederse aynı bu günah ve azabı görür."

1656. Bölüm
Kadına Eziyet Etmek


7888. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz aziz ve celil olan Allah ve Resulü kendisin-den mehrini bağışlamak suretiyle boşanmasını sağlamak için karı-sına eziyet eden kimseden beri-dir."
7889. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kendisi dayak yeme-ye daha müstahak olduğu halde karısını döven kimseye şaşa-rım."
7890. İmam Ali (a.s) oğlu Ha-san'a (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: "Ailen senin nez-dinde yaratıkların en mutsuzu olmamalıdır."

1657. Bölüm
Kadının Kötü Ahlakına Sabretmek


7891. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah için ve mükafat ümidiyle karısının kötü ahlakına sabreden erkeğe Allah-u Teala sabrettiği her gece ve gündüz için Eyyub'a (a.s) gördüğü bela karşılığında verdiği mükafatı ba-ğışlar. O kadının günahı da her gece ve gündüz çakıllıktaki çakıl taşları sayısınca olur."

1658. Bölüm
Erkeğin Kötü Ahlakına Sabretmek


7892. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kocasının kötü ahla-kı karşısında sabreden kadına Allah Asiye binti Muzahim'in sevabını bağışlar."

1659. Bölüm
Saliha Kadın


7893. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Mümin aziz ve celil olan Allah'tan sakınmaktan son-ra saliha kadından daha iyi bir şeyden hayır görmemiştir."
7894. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Dünyanın en hayırlı metası saliha kadındır."

7895. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Saliha kadın erkeğin saadetindendir."
7896. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Dünya bir metadır. En hayırlı metası ise saliha ka-dındır."
7897. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Saliha kadın iki ka-zançtan biridir."
7898. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Mümin kul gördü-ğünde sevinen ve ondan ayrıldı-ğında gıyabında kendisini ve ma-lını koruyan saliha bir eşten daha hayırlı bir fayda elde etmemiş-tir."

7899. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Saliha kadın gurab'il e'sam gibi takriben çok az bulu-nur." Kendisine, "Takriben az bulunan gurab'il e'sam nedir?" diye sorulunca şöyle buyurdu: "Ayaklarından biri beyaz olan kargadır."
7900. İmam Sadık (a.s), Sa'd'ın karısına şöyle buyurmuştur: "Sağlık olsun sana ey Hansa!

Eğer Allah kızın Ümmü'l-Hüseyn'den başka bir şey sana vermeseydi yine de sana çok hayır vermiş olurdu. Şüphesiz saliha kadının kadınlar arasındaki misali, kargalar ara-sında e'sam kargası misalidir. E'sam karga, bir ayağı beyaz olan (ve çok nadir bulunan) kar-gadır."
7901. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Saliha bir kadın, salih olmayan bin erkekten daha ha-yırlıdır."
bak. el-Hayr, 1158. Bölüm


1660.Bölüm Kötü Eş


7902. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "En kötü şey, kötü kadındır."
7903. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Müminlerin en galip düşmanı, kötü kadındır."
7904. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Müminin en galip düşmanı kötü kadındır."

7905. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Resulü'nün (s.a.a) dualarından biri de şuydu: "Allahım! Yaşlılık çağım gelme-den beni yaşlatan kadından sana sığınırım."

1661. Bölüm
Allah'a Günah Husu-sunda Kadına İtaat


7906. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kötü kadından kor-kunuz, iyilerinden ise sakınınız. Eğer sizleri iyi bir şeye davet ederlerse kulak asmayın ki kötü işler de itaat etmenize tamah etmesinler."

7907. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim karısına itaat ederse Allah onu yüz üstü ateşe atar." Kendisine, "İtaatten maksat nedir?" deni-lince şöyle buyurmuştur: "Ken-disinden ince elbiseler ister ve erkek de bunu kabul eder."
7908. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bir kadının yönettiği erkek mel'undur!"

1662. Bölüm
Ailesinin Geçimini Temin Etmekte Riayet Edilmesi Gerekenler


7909. İmam Seccad (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah ailesini daha fazla nimet ve refah içinde yaşa-tan kimseden daha çok hoşnut-tur."
7910. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz mümin, Al-lah'ın terbiye ettiği bir kimsedir. Allah ona genişlik verdiğinde eli açık olur. Allah ondan aldığında ise kendini tutar."

7911. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim pazara girer, bir hediye alır ve onu ailesine götürürse, bir grup aç insana sa-daka götüren kimse gibidir ve hediye vermekte kızlardan baş-lamak gerekir."
bak. er-Rıza (2), 1523. Bölüm

1663. Bölüm
Çok Eşlilik


Kur'an:
"Eğer, yetimlere haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer ve dörder evlenebilirsiniz; şayet, aralarında adaletsizlik yap-maktan korkarsanız bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariye) ile yetinin. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur."

7912. Şöyle rivayet edilmiştir: "Zındık birisi Ebu Cafer Ehvel'e şöyle dedi: "Bana söyle bakayım, Allah-u Teala'nın, "Kadınlar-dan beğendiğinizi alın" ayeti ile surenin sonundaki, "Her ne kadar isteseniz de kadınlar arasında adalete güç yetire-mezsiniz" ayeti arasında bir fark ve ihtilaf var mıdır? Ebu Cafer Ehvel şöyle diyor:

"Ben bu soruya cevap veremedim. Bunun üzerine Medine'ye gittim ve İmam Sadık'ın (a.s) huzuruna vardım. Ona iki ayeti sordum. İmam bana şöyle buyurdu: "Eğer adaletle davranmamaktan korkarsanız o halde biriyle yetinin" ayetindeki adalete ri-ayet nafaka ve masraflar ile ilgi-lidir. "Asla yapamazsınız" aye-tinden maksat ise kadınları sev-mekte eşitliğe riayet etmektir. Zira hiç kimse iki eşini eşit şe-kilde sevemez.

7913. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kimin iki karısı olur ve kendisini bölüştürmede ve onlara harçlık vermede arala-rında adaletli davranmazsa, kı-yamet günü elleri bağlı, bedeni-nin yarısı bir tarafa eğrilmiş bir şekilde getirilir ve ateşe girer."

7914. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Birinin iki karısı olur ve onlar arasında adaletle dav-ranmazsa, kıyamet günü bedeni-nin yarısı düşmüş olarak getiri-lir."
7915. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim kendileriyle cinsel ilişkiye giremeyeceği kadar kadın alır ve neticede onlardan biri zinaya düşerse günahı onun boynunadır."

1664. Bölüm
Adem'in İki Çocuğu-nun Evliliği


7916. İmam Rıza (a.s), kendisine Adem'in soyunun çoğalma şekli hak-kında soran Ahmet b. Muhammed b. Ebi Nasır'a şöyle buyurmuştur: "Havva, Kabil ve kız kardeşine bir defasında hamile oldu. İkinci defasında ise, Habil ve kız kar-deşine hamile kaldı. Habil, Kabil ile birlikte doğan kız kardeşiyle evlendi. Kabil ise Habil ile bir-likte doğan kız kardeşiyle evlendi ve ondan sonra kız kardeşiyle evlenmek haram sayıldı."
bak. en-Nubuvvet (2), 3781. Bö-lüm

1665. Bölüm
Düğün Davetini Kabul Etmenin Adabı


7917. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Düğün merasimine davet edildiğinizde ağır davra-nın. Zira bu merasim insana dünyayı hatırlatmaktadır. Ama bir cenazeyi teşyii etmeye davet edildiğinizde acele davranın. Zi-ra bu merasim insana ahireti ha-tırlatır."

7918. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Sizden birisi düğün yemeğine davet edildiğinde ka-bul etsin."
7919. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Düğün yemeği kötü bir yemektir, onda zenginler ye-dirilir, fakirlere engel olunur."
7920. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Düğünün ilk günü davet haktır, ikinci günü davet ihsan ve iyiliktir, üçüncü günü davet ise gösteriş ve şöhrettir."

1666. Bölüm
Evliliği İlan Etmeye Teşvik


7921. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Bu evlilikleri açıkça yapın ve onları camilerde düzen-leyin."
7922. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Evlilik merasimini açıkça yapın."
7923. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Evlilik merasimini açıkça, kız istemeyi ise gizlice yapın."

208. Ko-nu

ez-Ziyaret
Ziyaret Etmek


Bihar, 100/100-455, 101, 102, kitab'ul-mezar
Vesail'uş-şia, 10/251, eb-vab'ul-mezar
Kenz'ul-Ummal, 15/758, Zi-yaret ve adabuhu
Bihar, 74/342, 21. bölüm, te-zavir'ul-ihvan ve telakihim
Vesail'uş-Şia, 10/455-463, isticab-u ziyaret'il-mumin hususen es-suleha

1667. Bölüm
Allah İçin Karşılıklı Ziyarete Teşvik


7924. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah için, Allah'a it-aat eden kimseleri ziyaret ve hi-dayeti onun velayet ehlinden al."
7925. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah için ziyaret edin ve Allah için Allah'ın dostlarıyla ilişki kurun. Allah için verin ve Allah için menedin. Allah'ın düşmanlarından kopun ve Allah'ın dostlarıyla kenetlenin."

1668. Bölüm
Allah'ın Ziyaretçileri


7926. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bir ihtiyacını istemek için değil de mümin kardeşini görmek için onun evine giderse, Allah'ın ziyaretçilerinden sayılır ve Allah'ın kendisine ziyaret edene bir ikramda bulunması haktır."


7927. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah için bir kardeşini görmeye giderse aziz ve celil olan Allah şöyle bu-yurur: "Sen beni görmeye geldin, senin mükafatın benim boynu-madır. Ben senin için cennetten daha az bir mükafata razı ol-mam."
7928. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim dini karde-şini görmek için evinin kapısına giderse, aziz ve celil olan Allah ona şöyle buyurur: "Sen benim misafirim ve ziyaretçimsin. Seni ağırlamak benim hakkımdır, ben senin sevgine karşılık olarak cenneti sana farz kıldım."

1669. Bölüm
Allah İçin Ziyaret Et-menin Sevabı


7929. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah için birbirini ziyaret etmek kadar hiç bir şey İblis ve ordusunu bozguna uğ-ratmaz."
7930. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim başkası için değil de Allah için, Allah'ın vaad ettiği şeyi elde etmek ve Allah nezdinde olan şeylere nail olmak için kardeşini ziyarete giderse, Allah ona yetmiş bin melek gönderir ve onlar kendisine şöyle seslenirler: "Hey! Kurtuluşa erdin, cennet sana mübarek ol-sun."

7931. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah yo-lunda ve Allah için kardeşini görmeye giderse, kıyamet günü nurdan bir elbise içinde yürür ve önünden geçtiği her şeyi aydınla-tır."

7932. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah yolunda ve Al-lah için Müslüman kardeşini zi-yaret eden kimseye aziz ve celil olan Allah şöyle seslenir: "Ey zi-yaret eden kimse! Kurtuluşa er-din, cennet sana mübarek ol-sun."
7933. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kardeşini ziyaret edenin mükafatı, ziyaret edilen kimsenin mükafatından daha fazladır."


1670.Bölüm Dini Korumada Kar-deşleri Ziyaretin Rolü


7934. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Karşılıklı ziyarette bulunun. Şüphesiz birbirinizi zi-yaret etmeniz, kalplerinizin ihya-sına ve hadislerimizin hatırlan-masına sebep olur. Hadislerimiz sizlere birbirinizi sevdirir. Eğer onlarla amel ederseniz kemal ve kurtuluşa erişirsiniz. Eğer terk ederseniz sapıklığa düşer ve he-lak olursunuz. O halde hadisle-rimizle amel edin. Bu taktirde ben kurtuluşunuza kefilim."

7935. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İyilerin ziyareti, kalp-lerin bayındırlık sebebidir."
7936. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Evlerinizde birbirle-rinizi ziyaret edin. Zira bu iş, işimizi ihya eder. Allah'ın rah-meti işimizi ihya eden kimsenin üzerine olsun."
bak. el-Kalb, 3407, 3408. Bö-lümler


1671. Bölüm
Kardeşlerle Görüşme-nin Meyveleri


7937. İmam Cevad (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kardeşlerle görüş-mek, her ne kadar kısa da olsa aklın yetişmesine ve meyve ver-mesine sebep olur."
7938. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kardeşleri ziyaret etmek her ne kadar az da olsa büyük bir ganimettir."
7939. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ziyaretleşmek, mu-habbet tohumunu yeşertir."

1672. Bölüm
Kötülerle Görüşmekten Sakınmak


7940. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Biriyle görüşmek is-tersen, iyileri görmeye git. Kötü-leri ziyaret etmekten sakın. Zira onlar içinde pınarın fışkırmadığı bir kaya parçası, yaprakları ye-şermeyen bir ağaç ve hiç bir bit-kinin bitmediği çorak bir yer-dir."

1673. Bölüm
Ziyaret Adabı


7941. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Gün aşırı ziyarette bulun ki daha sevimli olasın."
7942. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Gün aşırı ziyarette bulunmak usanmaya engel olur."
7943. İmam Ali (a.s), oğlu Hüse-yin'e (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle bu-yurmuştur: "Fazla ziyarette bu-lunmak usandırıcıdır."

7944. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim fazla ziyarette bulunursa güler yüzlülüğü azalır."
7945. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kardeşine güvendi-ğin zaman, artık onu ne zaman ziyaret edeceğine veya onun seni ne zaman ziyaret edeceğine önem verme."

209. Ko-nu

Ziya-ret'ul-Kubur
Mezar Ziyareti


Vesail'uş-Şia, 2/877-882, 54-58. bölümler, ziyaret'ul-kubur
Bihar, 100/100-455, 101, 102, kitab'ul-mezar

1674. Bölüm
Peygamberi (s.a.a) Zi-yaret Etmek


7946. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim beni ziyaret ederse, kıyamet günü ona şefaat-çi olurum."
7947. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim yeryüzünün bir parçasından bana selam gön-derirse, selamı bana ulaşır. Her kim kabrimin başına gelir ve ba-na selam verirse onu işitirim."

7948. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim dirimi veya ölümü ziyaret ederse, kıyamet günü ona şefaatçi olurum."
bak. el-Bihar, 100/139, 1. Bö-lüm; Vesail'uş Şia, 10/252-269; 2-6. Bölümler

1675. Bölüm
Masum İmamları (a.s) Ziyaret


7949. Hasan b. Ali (a.s) Allah Resulüne şöyle arzetti: "Babacığım! Sizleri ziyaret edenin mükafatı nedir?" Allah Resulü şöyle bu-yurdu: "Oğulcağızım! Her kim benim ölümü veya dirimi veya senin babanı veya kardeşini veya seni ziyaret ederse, kıyamet günü onu ziyaret etmek ve onu gü-nahlarından kurtarmak bana bir haktır."

7950. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her imamın dostları ve Şiaları üzerinde bir ahdi var-dır. Onların kabirlerini ziyaret etmekle bu ahde vefa kemale ermektedir ve güzel bir şekilde eda edilmektedir. O halde her kim onların ziyaretlerine olan ilgi ve rağbet ile ve onaylayarak onları ziyarette bulunursa imamları kıyamet günü onlara şefaatçi olur."

7951. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim ilkimizi ziyaret ederse, sonuncumuzu ziyaret etmiş olur. Her kim sonuncumuzu ziyaret ederse ilkimizi ziyaret etmiş olur. Her kim, ilkimizin velayetini kabul ederse, sonuncumuzun velayetini kabul etmiş olur. Her kim sonuncumuzun velayetini kabul ederse, ilkimizin velayetini kabul etmiş olur."
7952. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim biz öldükten sonra bizleri ziyaret ederse, hayatımızda bizleri ziyaret etmiş gibidir."

1676. Bölüm
İmam Ali'yi (a.s) Ziya-ret Etmek


7953. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Müminlerin Emiri'ni (a.s) ziyaret etmek istersen, bil ki sen Adem'in kemiklerinin, Nuh'un bedeninin ve Ali b. Ebu Talib'in cisminin ziyaretçisisin."
7954. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bil ki Müminlerin Emiri (a.s) Allah nezdinde tüm imamlardan üstündür. Onların amellerinin sevabı onundur. İmamlara kendi amelleri mikta-rınca üstünlük verilmiştir."

7955. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Müminlerin Emi-ri'nin (a.s) kabrini ziyaret etme-nin, Hüseyin'in (a.s) kabrini zi-yaret etmeye olan üstünlüğü, Müminlerin Emiri'nin, Hüse-yin'e olan üstünlüğü gibidir."
7956. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kufe yakınlarında bir kabir vardır. Gam ve hüzüne boğulmuş kimseler oraya gider. Kenarında dört rekat namaz kı-lar. Allah hacetini gidermekle onları sevinçli bir halde döndü-rür."
bak. el-Bihar, 100/226- 384

1677. Bölüm
Resulullah'ın Kızı Fa-tıma'nın (a.s) Ziyareti


7957. Fatımat'uz-Zehra (a.s) şöyle buyurmuştur: "Resulullah (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Ey Fatıma! Her kim sana selam gönderirse Allah onu kabul eder ve cennette onu bana katar."

7958. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Benim kabrim ve minberim arasında, cennet bah-çelerinden bir bahçe vardır. Minberim, cennetteki su yolla-rından biri üzerindedir. Çünkü Fatıma'nın (a.s) kabri Resulul-lah'ın kabri ve minberi arasında-dır. Fatıma'nın kabri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Cennetteki su yataklarından biri ona doğru akar."
bak. el-Bihar, 100/191, 5. Bö-lüm; Vesail'uş Şia, 10/287/18. Bölüm

1678. Bölüm
İmam Hasan'ı (a.s) Ziyaret


7959. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Hasan'ı Baki mezarlığında ziyaret ederse, ayakların sürçtüğü gün onun ayağı sırat üzerinde sabit kalır."
7960. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hüseyin b. Ali her Cuma akşamı Hasan'ın (a.s) zi-yaretine giderdi."

1679. Bölüm
İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyareti


7961. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Hüseyin'i (a.s) hakkını ve makamını tanıya-rak ziyaret ederse, Allah makbul olan bin haccın ve makbul olan bin umrenin sevabını ona yazar. Geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar."
7962. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim hayatta ol-duğu müddetçe Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyarete gitmezse din ve imanı nakıstır. Cennete bile gi-decek olsa, oradaki makamı tüm müminlerin makamından daha aşağıdır."

7963. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yılda bir defa Hüse-yin'in (a.s) kabrinizi ziyaret edin"
7964. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Tebarek ve Te-ala Arafat ehline tecelli etmeden önce Hüseyin'in (a.s) kabrini zi-yaret edenlere tecelli eder, hacet-lerini karşılar, günahlarını bağış-lar, onların başkaları hakkındaki isteklerini kabul eder ve sonra Arafat ehline yönelir ve onlara da aynı şeyleri yapar."

7965. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: " Şüphesiz Hüseyin b. Ali (a.s) …şöyle buyurmuştur: "Eğer ziyaretçim Allah'ın kendi-sine ne hazırladığını bilirse, se-vinci tahammülsüzlüğünden da-ha üstün olur." Şüphesiz onun (Hüseyin'in) ziyaretçisi günah-lardan temizlenmiş bir halde evine döner."
bak. el-Bihar, 101 Vesail'uş Şia, 10/318-425


1680.Bölüm İmam Sadık'ın Hüseyin'in(a.s)Ziyaretçilerine Duası


7966. Muaviye b. Veheb şöyle di-yor: "İmam Sadık'tan (a.s) huzu-runa varmak için izin istedim. Bana, "İçeri gir" denildi. Ben içeri girdim. Evinin musallasında namaz kılmakla meşgul olduğu-nu gördüm. Namazını bitirince-ye kadar oturdum ve Rabbiyle münacat ettiğini ve şöyle buyur-duğunu işittim:

"Ey kerametini bizlere özgü kı-lan, bizlere şefaat vaad eden, ve-sayeti bize has kılan, geçmiş ve gelecek ilmi bizlere bağışlayan, insanların kalbini bize bağlı kılan Allah'ım! Beni, kardeşlerimi ve babam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret edeni bağışla. Onlar iyilik niyetiyle ve bizimle ilişki kurdukları için vereceğin mükafatın ümidiyle, Peygamber'ini sevindirmek maksadıyla mallarını harcayan, yolculuk zahmetine katlanan kimselerdir.

Allah'ım! Düşmanlarımız, bu yolculuk sebebiyle onları kınar, ama onlar muhaliflerimizin bu eleştirilerine rağmen bize doğru gelirler. O halde güneşin sıcaklı-ğının değiştirdiği yüzlere rahmet et. Ebi Abdillah'ın kabrine sürü-len yüzlere merhamet et.
Allah'ım! O susuzluk gününde Kevser havuzunun başında on-larla görüşünceye kadar bu can-ları ve bedenleri sana ısmarlıyo-rum."

1681. Bölüm
İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyaret Adabı


7967. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Eba Abdillah'ın ziya-retine gidince gam ve hüzün do-lu bir kalp, perişan ve tozlanmış bir beden, susuz ve aç bir halde onu ziyaret et. Zira Hüseyin (a.s) hüzünlü, kederli, perişan, toz-lanmış, aç ve susuz bir şekilde öldürüldü. Ondan ihtiyaçlarını dile ve geri dön. Onun kabrinin yanını vatan edinme."

7968. Hezam İmam Sadık'a (a.s) şöyle arzetti: "Fedan olayım! Bir grup Hüseyin'in (a.s) kabrini zi-yarete gitmekte ve yolculuğu gü-zel geçirmektedirler." İmam Sa-dık (a.s) şöyle buyurdu: "Onlar eğer babalarının kabrinin ziyare-tine gitmiş olsalardı böyle yap-mazlardı."

7969. Muhammed b. Müslim, İmam Bakır'a (a.s) şöyle arzetti: "Eğer babanızın ziyaretine gi-dersek, hac etmiş olur muyuz?" İmam, "Evet" diye buyurdu. Ben, "O halde hacca giden insan için gerekli olan şeyler bizim için de gerekli midir?" dedim. İmam, "Hangi şeyler?" diye sordu. Ben, "Hacca giden insana lazım olan şeyler" dedim.

İmam şöyle bu-yurdu: "Yoldaşlarına, güzel dav-ranman gerekir. Hayır ve güzel-lik dışında konuşmaman gerekir. Allah'ı çok zikretmen gerekir. Elbiseni temizlemen gerekir. Hair (Kerbela) bölgesine var-madan önce gusletmen gerekir. Huşu içinde olman, çok namaz kılman, Muhammed ve Al-i Muhammed'e çok salat ve selam göndermen gerekir.

Senin ol-mayan bir malı almaktan sakın-man gerekir. Gözlerini kapaman gerekir. Yoldaşlarından birinin azığının bittiğini ve yolculuktan geri kaldığını gördüğünde ona mali açıdan yardımcı olman ve bakman gerekir. Dininin kıvam ve sağlamlığının kendisine bağlı olduğu takiyyeye riayet etmen gerekir. Nehyedilen şeylerden, kavgadan, tartışmadan, çok ye-min içmekten, cedelleşmekten ve yemin edilen tartışmalardan kaçınman gerekir. O halde bun-lara riayet edersen, hac ve umren kamil bir şekilde eda edilmiş olur."
bak. Vesail'uş Şia, 10/413, 71. Bölüm

1682. Bölüm
Baki Mezarlığındaki İmamların Ziyareti


7970. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bizleri ziya-ret ederse günahları bağışlanır ve fakirlik içinde ölmez."
7971. İmam Sadık (a.s), kendisi-ne, "Sizleri ziyaret eden kimsenin se-vabı nedir?" diye soran birine şöyle buyurmuştur: "Allah Resulünü (s.a.a) ziyaret eden kimsenin se-vabı gibidir."
bak. Vesail'uş Şia, 10/426, 79. Bölüm; el-Bihar, 100/139-145

1683. Bölüm
İmam Kazım'ın (a.s) Ziyareti


7972. İmam Rıza (a.s), kendisine, "Babanızı ziyaret etmenin sevabı ne-dir?" diye soran İbn-i Sinan'a şöyle buyurmuştur: "Onun mükafatı cennettir. O halde onu ziyaret et."

7973. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Bağdat'ı İmam Kazım'ın (a.s) kabrinin bereke-tiyle kurtardı." Daha sonra şöyle buyurdu: "Bağdat'ta o temiz nefsin bir kabri vardır ki Rah-man olan Allah onu cennet oda-larında karar kılmıştır. Başka bir kabir de Tus'tadır. O kabrin mu-sibetleri çok büyüktür. Musibet-leri canlara ateş döker."
bak. el-Bihar, 102/1, 1. Bölüm; Vesail'uş Şia, 10/427, 80. Bölüm

1684. Bölüm
İmam Rıza'nın (a.s) Ziyareti


7974. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Çok yakında bede-nimin bir parçası, Horasan top-raklarında defnedilir. Orayı ziya-ret eden bir mümine aziz ve celil olan Allah cenneti farz kılar ve bedenine ateşi haram eder."

7975. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çok yakında evlatla-rımdan biri Horasan toprakla-rında zulmedilerek zehirle öldü-rülür. Onun adı benim adım, babasının adı, İmran oğlu Mu-sa'nın adıdır. Biliniz ki her kim onu gurbette ziyaret ederse, Al-lah-u Teala günahlarını bağış-lar."

7976. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Tus'un iki dağı ara-sında cennetten getirilen bir top-rak vardır. Her kim o toprağa ayak basarsa kıyamet günü ce-hennem ateşinden güvende olur."
7977. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hakkımı ve maka-mımı bilen dostlarımdan biri beni ziyaret ederse, kıyamet gü-nü ona şefaat ederim."

7978. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Oğlum Ali zulüm zehriyle öldürülür ve Tus'ta Ha-run'un yanına defnedilir. Her kim onu ziyaret ederse Allah Re-sulü'nü (s.a.a) ziyaret etmiş gibi-dir."

7979. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim beni gurbet diyarında ziyaret ederse, kıyamet günü ben de üç yerde onun fer-yadına yetişir, korkulardan ve zorluklardan kurtarırım: Amel defterlerinin sağa ve sola uçuş-tuğu zaman, sırat köprüsünden geçerken ve ameller tartılırken."
bak. el-Bihar, 102/31, 4. Bölüm; Vesail'uş Şia, 10/432, 82. Bölüm

1685. Bölüm
İmam Cevad'ın (a.s) Ziyareti


7980. İmam Hadi (a.s), kendisine, Ebi Abdillah'il Hüseyin, Ebu'l-Hasan'il Kazım ve Ebu Cafer'il Ce-vad'ın ziyareti hakkında soru soran İbrahim b. Ukbe'ye şöyle buyurmuş-tur: "İmam Hüseyin'in (a.s) ziya-reti önceliklidir ve bu daha kap-samlı ve sevabı daha fazladır."

1686. Bölüm
İmam Askeri (a.s) ve İmam Ali Naki'nin (a.s) Ziyareti


7981. İmam Askeri (a.s), Ebi Haşim Caferi'ye şöyle buyurmuştur: "Samerra'daki kabrimi Fırat'ın iki tarafında oturanlar için güven ve emniyet sebebidir."
bak. el-Bihar, 102/59, 6. Bölüm; Vesail'uş Şia, 10/448, 90. Bölüm

1687. Bölüm
İmam Kazım'ın (a.s) Kızı Fatıma'nın (a.s) Zi-yareti


7982. İmam Cevad (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim halamın Kum'daki kabrini ziyaret ederse mükafatı cennettir."
7983. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bizim bir haremimiz vardır ve o Kum'dadır. Çok ya-kında evlatlarımdan Fatıma adında bir kadın orada defnedi-lecektir. Her kim onu ziyaret ederse cennet ona farz olur."
Bsk. Vesail'uş Şia, 10/451, 94. Bölüm

1688. Bölüm
Seyyid Abdulazim Ha-sani'nin (a.s) Ziyareti


7984. İmam Hadi (a.s), yanına ge-len Rey ehlinden birisine şöyle buyur-muştur: "Neredeydin?" O şahıs, "Hüseyin'in (a.s) ziyaretine git-miştim" dedi. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Şüphesiz şehrinizdeki Abdulazim'in kabrini ziyaret edersen, Hüseyin bin Ali'yi (a.s) ziyaret eden kimse gibi olur-sun."

1689. Bölüm
Salihlerin Kabrini Zi-yaret Etmek


7985. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim kabirlerimizi ziyaret edemezse, bizim kardeşlerimizden salihlerin kabirlerini ziyaret etsin."
7986. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bizi ziyaret edemezse salih dostlarımızı ziya-ret etsin ki kendisi için bizim zi-yaretin sevabı yazılır. "
bak. Vesail'uş Şia, 10/462,101. Bölüm

1690. Bölüm
Ölülerin Kabirlerini Ziyaret


7987. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ölülerinizi ziyaret edin. Şüphesiz onlar sizin ziyare-tinizden feraha erişirler. İnsan anne babasının kabrinin başında onlar için dua ettikten sonra Al-lah'tan hacetini dilemelidir."

7988. İmam Sadık (a.s) kendisine, "İnsan babasının, akrabalarının ve yabancının mezarını ziyaret etmekte-dir. Bunun kendisi için bir faydası var mıdır?" diye sorulunca şöyle bu-yurmuştur: "Evet! Sizden birine hediye verildiğinde mutlu oldu-ğu gibi ölü de sizin ziyaretiniz-den mutlu olur."