Mizan'ul Hikmet 5.Cilt
 


1506.Bölüm Herkesin Elçisi Aklının Göstergesidir


7249. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Senin elçin aklının tercümanıdır. Mektubun ise se-nin en yetkin konuşmacındır."
7250. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Elçin aklının ve ta-hammül etmek hilminin göster-gesidir."

7251. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Elçin zekanın ölçü-südür ve kalemin senin en yetkili konuşmacındır."
7252. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Elçinin aklı ve edebi onu gönderenin aklına delalet eder."
7253. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yanıma bir elçi gön-derdiğinizde güzel yüzlü ve gü-zel isimli birini gönderin."

1507. Bölüm Elçileri Öldürmekten Sakınmak


7254. Resulullah (s.a.a), Musey-leme'nin iki elçisine şöyle buyurmuş-tur: "Siz ne diyorsunuz?" Onlar, "Biz onun dediğini diyoruz" de-diler. Peygamber şöyle buyurdu: "Elçilerin öldürülmemesi gerek-tiği ilkesi olmasaydı şüphesiz si-zin boynunuzu vururdum."

188. Konu er-Rişve Rüşvet


Bihar, 104/272, 3. bölüm; er-Ruşa fi'l-Hukm ve envaihi
Kenz'ul-Ummal, 5/823, 6/113, 119, er-Rişve

bak.
444. konu, el-Kaza (2); el-Hediye, 4007. bölüm

1508. Bölüm Rüşvet


7255. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Sizden öncekiler he-lak oldular. Onlar insanları hak-larından mahrum kıldılar. Halk da haklarını (rüşvet vererek) sa-tın aldılar. İnsanları batıl yola sü-rüklediler, onlar da peşleri sıra gittiler."

7256. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz bilirsiniz, namuslar, kanlar, ganimetler ve hükümler hususunda velayet sa-hibi olanların ve Müslümanlara önderlik edenlerin cimri olması doğru değildir... Hüküm maka-mında rüşvet almamalıdır;. zira rüşvete kapılan olursa hakları yok eder, hadleri görmezlikten gelir."

1509. Bölüm Rüşvet Haramdır


7257. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ey Ali! Ölü etinin parası, köpek parası, şarap parası, zina eden kadının ücreti, yargıda alınan rüşvet ve kahinin ücreti haram olan şeylerdendir."

7258. İmam Ali (a.s), Allah-u Teala'nın "Çok haram yerler" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Bunlar, kardeşinin ihtiyacını gi-derenler ve sonra da onlardan hediye kabul edenlerdir."
7259. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yargıda ücret almak haram yemektendir."

1510. Bölüm Rüşvet Küfürdür


7260. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yargıda rüşvet Al-lah'a karşı küfürdür."
7261. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Rüşvet yemekten sa-kının. Şüphesiz rüşvet salt kü-fürdür. Rüşvet yiyen kimse, cen-netin kokusunu alamaz."

7262. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ey Ammar! Hüküm ve yargıda rüşvet almak yüce olan Allah ve Resulü hakkında küfre düşmektir."
bak. Vesail'uş Şia, 18/161, 8. Bölüm

1511. Bölüm
Rüşvet Veren, Alan ve Aracı Olanı Kınama

7263. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın laneti, rüşvet verene ve alana olsun."
7264. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın laneti yargıda rüşvet veren ve alana olsun."

7265. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın laneti rüşvet veren, alan ve o ikisine aracı olanın üzerine olsun."
7266. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah rüşvet verene, alana ve ikisi arasında aracılık edene lanet etmiştir."
7267. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Rüşvet veren ve alan ateştedir."

189. Konu er-Riza' Süt Em-zirmek


Kenz'ul-Ummal, 6/270-287, Kitab'ur-Rıza'
Vesail'uş-Şia, 15/184-189, 75-79. bölümler
Bihar, 103/321, 11. bölüm, er-Rıza' ve ahkamuhu

1512. Bölüm Süt Emzirmek


Kur'an:
"Emzirmeyi tamamlamak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzi-rirler."
"Biz insana, ana ve baba-sına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu, güçsüzlükten güçsüzlü-ğe uğrayarak karnında taşı-mıştı. Çocuğun sütten kesil-mesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır."

bak. Ahkaf suresi, 15. ayet; Ta-lak suresi, 6. ayet
7268. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuk için anne sü-tünden daha hayırlı bir süt yok-tur."
7269. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınızı kimin emzirdiğine bakın. Şüphesiz ço-cuk sütle gelişir."

7270. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Evlilik işinde seçici olduğunuz gibi çocuğunuzu em-zirme hususunda da seçici olun. Zira süt tabiatları değiştirir."

7271. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınızı emzir-mek için güzel yüzlü kadınları seçin. Çirkin kadınlardan sakı-nın. Şüphesiz ki süt (annenin özellikleriyle birlikte çocuğa) si-rayet eder."
7272. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınızı emzir-mek için güzel ve temiz kimsele-ri seçin. Zira süt (çocuğu) etki-ler."


1513.Bölüm Layık Olmayan Süt Emziriciler


7273. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınızı kötü ve deli kadınların sütünden uzak tutun. Şüphesiz süt çocuğu etki-ler."

7274. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınıza ahmak kadınların sütünü vermeyin. Şüphesiz süt tabiata üstün ge-lir."

7275. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınıza ahmak ve zayıflıktan gözleri akan kadın-ların sütünü vermeyin. Zira süt etkiler."

7276. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuklarınızı ahmak kadınlara emzirtmeyin. Zira ço-cuk sütle gelişir."
7277. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi kadınların sütünü zina-zadenin sütünden daha çok se-verim."

7278. İmam Kazım (a.s), kendisi-ne, "Eğer bir kadın meşru olmayan bir çocuk doğurursa süt emzirtmeye layık mıdır?" diye soran kardeşi Ali b. Cafer'e şöyle buyurmuştur: "Ha-yır! Ne onun sütü ve ne de zina-dan doğan kızın sütü uygun de-ğildir."
7279. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Çocuğunu emzirmek için Mecusi kadını seçme. Şarap içmediği ve bundan engellendiği takdirde Yahudi ve Hıristiyan kadınların emzirmesinin sakın-cası yoktur."

7280. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yahudi ve Hıristiyan kadının emzirmesi Nasibi (Ehl-i Beyt düşmanı) kimsenin emzir-mesinden daha iyidir."
bak. Vesail'uş Şia, 15/184-188; 75-78. Bölümler

190. Konu er-Riza Hoş-nutluk-Rıza


Bihar, 71/98, 63. bölüm; et-Tevekkul ve't-Tefviz ve'r-Rıza ve't-Teslim
Bihar, 72/325, 119. bölüm; Zem'uş-Şikayet Minallah ve Adem'ur-Rıza bi Kasemillah
Kenz'ul-Ummal, 3/159, er-Rıza ve Seht, 712, er-Rıza

bak.
277. konu, eş-Şekva; 443. ko-nu, el-Kaza (1)
er-Rızk, 1493. bölüm; el-Ma'ruf (2), 2695. bölüm; el-İman, 257-261. bölüm; es-Sabr, 2171. bö-lüm; el-Musibet, 2337-2338. bölüm; el-Hisab, 842. bölümler

1514. Bölüm Rıza


Kur'an:
"Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bun-lar, hizbullahtır (Allah'tan yana olanlardır). İyi bilin ki, saadete erecek olanlar, ancak Allah'tan yana olanlardır."
"Onların Rableri katındaki mükâfatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu, Rabbinden korkan kimseyedir."

7281. İmam Hasan (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah'ın gü-zel seçimine güvenirse Allah'ın kendisine seçtiği durumdan baş-kasını arzu etmez."
7282. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Resulü hiç bir olay hakkında, "Keşke başkası olsaydı!" demezdi."
7283. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnutluk ne güzel bir arkadaştır."

7284. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'a rızayet içinde ibadet et. Eğer buna güç yetire-mezsen (bil ki) tatsız olaylar kar-şısında sabretmekte bir çok hayır vardır."

7285. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim zamandan şikayetçi olursa, şikayeti uzar."
7286. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Tatsızlıklara ve acıla-ra tahammül et. Yoksa hiçbir zaman hoşnut olmazsın."
7287. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İstediğin olmadığı takdirde içinde bulunduğun du-ruma üzülme."

7288. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İstediğin şey olmadığı takdirde olan şeyi iste."
7289. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Biz sevdiklerimiz için sevdiğimiz şeyi Allah'tan dileriz ve Allah da bize onu bağışlar. Sevdiklerimiz için sevmediğimiz şeyi Allah severse ona da razı oluruz."

1515. Bölüm Allah'a İtaatin Başı Hoşnutluktur


7290. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'a itaatin başı kulun sevdiği veya sevmediği hususta Allah'ın yaptığı her şey-den hoşnut olmasıdır."

7291. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'a itaatin başı sabır ve sevdiği veya sevmediği hususlarda Allah'ın yaptığından hoşnut olmaktır. Kul sevdiği ve-ya sevmediği hususta Allah'tan hoşnut olursa bu kendisi için hayırlıdır."

1516. BölümHoşnutluk Yakinin En Üstün Derecesidir


7292. İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zühdün en yüce derecesi sakınmanın en alt derecesidir. Sakınmanın en üst derecesi yakinin en alt derecesi-dir. Yakinin en üst derecesi ise hoşnutluğun en alt derecesidir."

7293. İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kaza ve kade-rin tatsızlığından hoşnut olmak yakinin en yüce derecesinden-dir."
7294. İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Tatsızlıklardan hoşnut olmak takva sahiplerinin en yüce derecesidir."

1517. Bölüm Hoşnutluk ve İman


7295. İmam Hasan (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hükmedicisi Allah olduğu halde kısmetinden hoş-nut olmayan ve makamını kü-çümseyen mümin nasıl mümin olabilir?"

7296. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Biliniz ki Allah'ın kullarından hiç bir kul sevdiği veya sevmediği her hususta, Al-lah'ın kendisi hakkında yaptığı şeyden hoşnut olmadıkça mümin olamaz."

7297. İmam Bakır (a.s), Allah-u Teala'nın, "Rabbine andolsun ki onlar seni hakem seçme-dikçe iman etmiş olmazlar" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Maksat Allah'ın kaza ve kade-rine teslim olmak, rızayet gös-termek ve boyun eğmektir."
7298. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Gerçek imana en la-yık şey rıza ve teslimiyettir."

7299. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Eğer imanını güçlü kıldıysan o halde lehine veya aleyhine hükmedilen her şeyden hoşnut ol, münezzeh olan Al-lah'tan başka hiç kimseye ümit bağlama ve kaza ve kaderin senin için getireceği şeyi bekle."
7300. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnutluk iman için ne iyi bir arkadaştır."

1518. Bölüm Hoşnutluğun Anlamı


7301. Resulullah (s.a.a), Cebrail'e şöyle sormuştur: "Hoşnutluğun an-lamı nedir?" Cebrail şöyle bu-yurdu: "Hoşnut olan kimse, kendisine dünyadan bir şey ulaş-sın veya ulaşmasın efendisine kızmaz ve kendi az işinden hoş-nut olmaz."

1519. Bölüm Hoşnutluğun Etkileri


7302. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İnsanlardan Allah'ı en iyi bilen şüphesiz ki Allah'ın kaza ve kaderinden en çok hoş-nut olandır."
7303. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnutluğun kökü Allah'a güzel itimat etmektir."

7304. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yakini doğru olma-yan kimse nasıl Allah'ın kaza ve kaderinden hoşnut olabilir."
7305. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnutluk yakinin meyvesidir."
bak. el-Yakin, 4258. Bölüm

1520. Bölüm Hoşnutluğun Meyvele-ri


7306. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah bir kulu sevin-ce onu zorluklara müptela kılar. Eğer sabrederse onu seçer ve eğer hoşnut olursa onu kendisi için seçer."

7307. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Fakirlik ve yoksulluk gününde Allah-u Teala'nın güzel mükafatına erişmek için kalple-rinize Allah'tan hoşnutluk bağış-layın."

7308. İmam Hasan (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kalbinde Allah'tan hoşnut olmaktan başka bir şey geçmeyen kimseye, Allah'a dua ettiği takdirde duasının makbul olacağına dair garanti veririm."

7309. Camia ziyaretlerinin beşinci ziyaretinde Masumlar'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Amelimde yol gös-tericiliği karar kıl…"Kaza ve ka-derinden hoşnut olmayı, en yüce ve nihai azmim, en uzak himme-tim ve hedefim karar kıl ki dinim hususunda yaratıklarından hiç birinden çekinmeyeyim, onunla sadece ahiretimi talep edeyim ve hiç kimseden övgü istemeye-yim."

7310. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kendinden aşağıdakilerin afiyetinden hoşnut olan kimseye, kendinden üstündekilerden güvenlik içinde olma bağışlanır."
7311. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim dünyadan kendine yetecek kadarıyla yeti-nirse dünyanın en azı kendisine kifayet eder."

7312. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın senin için taktir ettiği şeyden hoşnut ol ki zengin ve müstağni olasın."
7313. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın rızkı bölüş-türmesinden hoşnut ol ki insan-ların en zengini olasın."
7314. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kanaat hoşnutluğun başıdır."

1521. Bölüm Hoşnutluk ve Rahatlık


7315. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın kısmet etti-ğinden hoşnut olan kimsenin bedeni rahatta olur."
7316. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Huzur ve rahatlık rı-za ve yakindedir. Gam ve hüzün ise şek ve hoşnutsuzluktadır."

7317. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bu insan ne kadar da ilginçtir! Elinden gitmeyecek olan bir şeye ulaşmakla sevinir, kendisine ulaşmayacak bir şeyi kaybettiği için üzülür. Oysa biraz düşünecek olsaydı işinin tedbir edildiğini ve rızkının taktir edildiğini anlar, kendisine mümkün olan şeyle yetinir ve kendisine zor olan bir şeye ise yönelmezdi."
7318. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnut ol ki rahatlı-ğa erişesin."

7319. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah'ın rız-kından hoşnut olursa kaybettiği şey için üzülmez."
7320. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hoşnutluk gam ve hüznü yok eder."

7321. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kaza ve kaderden hoşnut olmak hüzün için ne gü-zel bir gidericidir."
7322. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yaşam açısından in-sanların en mutlusu Allah'ın kendisine kısmet ettiğinden hoşnut olandır."
bak. er-Rahet, 1566. Bölüm; ez-Zuhd, 1612. Bölüm

1522. Bölüm Hoşnutsuzluğun Mey-vesi


7323. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim kaza ve ka-derden hoşnut olmazsa dinine küfür girer."
7324. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah'ın kendisine kısmet ettiğinden hoşnut olmazsa Allah-u Teala'yı kaza ve hükmünde itham etmiş olur."

7325. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın kaza ve ka-deri her haliyle cari olur. O hal-de her kim bundan hoşnut olur-sa sevap elde eder ve her kim de hoşnut olmazsa Allah ecrini yok eder."

7326. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Münezzeh olan Allah işleri kendi kaza ve kaderi esasınca cari kılar, senin beğendiğin ve sevdiğin şekilde değil."

7327. Allah-u Teala Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir: "Sen isti-yorsun ve ben istiyorum. Ama gerçekleşen şey benim istedi-ğimdir. O halde eğer benim iste-ğime teslim olursan, senin iste-ğini karşılarım. Eğer isteğime teslim olmazsan, seni istediğin şeyde sıkıntıya düşürürüm ve ne-ticede de sadece benim istediğim gerçekleşir."
bak. es-Sabr, 2178, 2179. Bö-lümler; el-Kaza (1), 3352. Bölüm

191. Konu er-Riza Hoş-nutluk-Rıza


bak.
90. konu, el-Muhabbet (2); 435. bölüm, el-Mukarrebun
ez-Zivac, 1662. Bölüm; el-Ucb, 2519. bölüm


1523.Bölüm Allah'ın Rızasının Sebepleri


Kur'an:
"Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli ka-lacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetle-rinde hoş meskenler vadet-miştir. Allah'ın hoşnut olması daha büyük bir şeydir. İşte büyük kurtuluş budur."
"Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğra-yan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir; o ne kötü varılacak yerdir!"

bak. Al-i İmran, 15; Maide, 2, 16; Tevbe, 21, 109; Muhammed, 28; Fetih, 29; Hadid, 20, 27; Haşr, 8
7328. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Üç şey kulu Allah'ın hoşnutluğuna erdirir: Çok istiğ-farda bulunmak, tevazu göster-mek ve çok sadaka vermek."

7329. Lokman (a.s) oğluna şöyle buyurmuştur: "Oğulcağızım! Her kim Allah'ın rızasını dilerse nef-sini fazla hoşnut etmemelidir. Her kim nefsini hoşnutsuz kıl-mazsa Allah'ı hoşnut edemez."
7330. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bedenini hoşnutsuz kılarsa, Rabbini hoş-nut kılar. Her kim de bedenini hoşnutsuz kılmazsa Rabbine ita-atsizlik etmiştir."

7331. İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah nezdinde sizlerin en hoşnut olanı ailesini en fazla refah içinde yaşatandır."
7332. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Tebarek ve Te-ala dört şeyi, dört şeyin kalbinde karar kılmıştır: Hoşnutluğunu itaatinde gizlemiştir. O halde ona itaat hususunda hiç bir şeyi küçümseme. Zira belki o itaat Allah'ın hoşnutluğuyla bir-liktedir ve sen bundan habersiz-sin…"

7333. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bil ki Allah kendisi sebebiyle öncekilere gazap ettiği bir şey hakkında sizden asla hoşnut olmaz ve kendisiyle ön-cekilerden hoşnut olduğu bir şey sebebiyle de size gazap etmez."

7334. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah sizlere takvayı tavsiye etmiş ve takvayı hoşnut-luğunun nihayeti ve kulundan is-teği karar kılmıştır."
7335. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Heyhat! Allah'tan hi-leyle kaçmak mümkün değildir. Allah'ın hoşnutluğu sadece itaa-tiyle elde edilir."

7336. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Münezzeh olan Al-lah'ın rızayeti itaati ile birlikte-dir."

1524. Bölüm Allah'ın Rızası ve Kazadan Razı Olmak


7337. Rivayet edildiği üzere Musa (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Rab-bim! Bana işlediğim takdirde rı-zayetine erişeceğim bir ameli göster." Bunun üzerine Allah ona şöyle vahyetti: "Ey İbn-i İmran! Şüphesiz benim rızaye-tim senin hoşnutsuzluğundadır ve sen buna güç yetiremezsin…" Musa ağlayarak secdeye kapandı ve şöyle arzetti:

"Sen beni kendinle konuşmakla yüce kıldın, benden önce hiç bir insanla konuşmadın. Şimdi ise kendisiyle hoşnutluğuna ulaşacağım bir şeyi bana göstermeyecek misin?" Allah ona şöyle vahyetti: "Şüphesiz benim hoşnutluğum, senin kazamdan hoşnut olmandadır."

7338. Hakeza Musa (a.s) şöyle arzetti: "Ey Rabbim! Bana rızaye-tinin içinde olduğu bir ameli göster ki onu yapayım." Allah ona şöyle vahyetti: "Şüphesiz benim hoşnutluğum senin hoş-nutsuzluğundadır ve sen hoş-lanmadığın şey hususunda sab-redemezsin." Musa şöyle dedi: "Allah'ım! Bana o ameli göster." Allah şöyle buyurdu: "Benim hoşnutluğum senin kazandan hoşnut olmandadır."
bak. 537. Konu, el-Heva; el-Amel, 2945. Bölüm

1525. Bölüm Allah'ın Rızasının Nişaneleri


7339. Rivayet edildiği üzere Musa (a.s) şöyle dedi: "Rabbim! Bana kulundan hoşnut olmanın nişa-nesini bildir." Allah-u Teala ona şöyle vahyetti: "Kulumu itaatim için hazırladığımı ve günahımdan yüz çevirttiğimi görürsen bu benim hoşnut olduğumun nişa-nesidir."

7340. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'ın yaratıkların-dan hoşnutluğunun nişanesi, fi-yatların düşmesi ve yöneticileri-nin adaletidir. Allah'ın yaratıkla-rına gazabının nişanesi ise, yöne-ticilerin zulmü ve fiyatların yük-selmesidir."

7341. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Münezzeh olan Al-lah'ın kuldan hoşnutluğunun ni-şanesi kulun lehine veya aleyhine münezzeh olan Allah'ın kendisi için taktir ettiği şeyden hoşnut olmasıdır."

7342. Miraç hadisinde şöyle yer almıştır: "Her kim benim hoşnut-luğum için amel ederse ben de üç hasleti onunla birlikte kılarım: "Ona cehaletle içiçe olmayan bir şükrü, unutkanlıkla karışmayan bir zikri ve yaratıkların sevgisini benim sevgime tercih etmeyecek bir sevgiyi."

1526. Bölüm Yaratıkların Hoşnutluğu ve Yaratıcının Hoşnutsuzluğu


7343. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim insanların hoşnutluğunu Allah'ın hoşnut-suzluğuna sebep olacak bir şeyle talep ederse, kendisine insanların övgüsü yerine kınaması nasip olur. Her kim Allah'a itaati in-sanların gazabına tercih ederse, Allah onu her düşmanın düş-manlığından, her hasetçinin ha-sedinden ve her saldırganın sal-dırısından korur. Aziz ve celil olan Allah onun yar ve yardım-cısı olur."

7344. İmam Hadi (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim Allah'tan korkarsa insanlar da ondan kor-kar. Her kim Allah'a itaat ederse, insanlar da ona itaat eder. Her kim yaratıcıya itaat ederse yara-tıkların hoşnutsuzluğuna itina göstermez. Her kim de yaratıcıyı hoşnutsuz kılarsa yaratıcının ga-zabına uğramaya layıktır."

7345. İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'ın hoşnutluğunu insanların hoşnut-suzluğuyla talep ederse Allah onu insanlardan müstağni kılar. Her kim de insanların hoşnutlu-ğunu Allah'ın hoşnutsuzluğuyla talep ederse Allah onu insanlara havale eder, ve's-Selam."

7346. İmam Ali (a.s), Muhammed b. Ebi Bekir'e yazdığı bir mek-tubunda şöyle buyurmuştur: "Eğer Allah'ın yaratıklarından bir yara-tığı hoşnut etmek için rabbini hoşnutsuz kılmamayı becerebi-lirsen bunu yap. Zira Allah'ın hoşnutluğu her hoşnutluğun ye-rini tutar. Ama hiç bir şey Al-lah'ın hoşnutluğunun yerini tutmaz."

7347. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bir yaratığı hoşnut etmek için yaratıcıyı hoşnutsuz kılarsa, aziz ve celil olan Allah o yaratığı kendisine musallat kılar."

7348. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim insanların övgüsünü Allah'a isyan ile elde etmek isterse onu öven kimse onu kınayan kimseye dönüşür. Her kim de Allah'ı hoşnutsuz kı-larak insanları hoşnut ederse, Al-lah onu insanlara havale eder. Her kim insanları hoşnutsuz kı-larak Allah'ı hoşnut ederse Allah onu insanların şerrinden korur.

Her kim kendisiyle Allah arasın-daki ilişkiyi güzelleştirirse Allah onunla insanlar arasındaki hu-suslarda kendisine kifayet eder."
7349. İmam Rıza (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim bir hüküm-darı hoşnut etmek için Allah'ı hoşnutsuz kılarsa Allah'ın dinin-den dışarı çıkmıştır."
7350. İmam Cevad (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kendisini zulmün hoşnut ettiği kimsenin hoşnut-suzluğu sana zarar vermez."


1527.Bölüm İnsanların Hoşnutluğunu Elde Etmenin Zorluğu


7351. Alkame İmam Sadık'ın (a.s) yanında insanların dilinden şi-kayette bulununca İmam şöyle buyur-du: "Şüphesiz insanların hoşnut-luğunu elde etmek ve dillerine engel olmak mümkün değildir.

Allah'ın, peygamberlerin, elçile-rinin ve hüccetlerinin (a.s) emanda/güvende olmadıkları bir şeyden siz nasıl güvende olabi-lirsiniz? Halk Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.a) de şair ve deli demediler mi?... Vasileri hakkında bundan daha fazlasını söylediler... Yüce Allah hakkında bile uygun olmayan sözleri söy-leyen diller, sizler hakkında uy-gunsuz sözler söylemekten nasıl sakınır?"

7352. İmam Ali (a.s) oğlu Ha-san'a yaptığı vasiyetinde şöyle buyur-muştur: "Bu insanları bırak; Öyle insanlar ki eğer alim olursan sa-na problem çıkarırlar. Eğer cahil olursan sana yol göstermezler. Eğer ilim öğrenmek istersen sa-na, "Kendini zahmete ve derin-leşmeye salmıştır" derler. Eğer ilim talep etmekten elçekersen o zaman da,

"Aciz ve geri zekalı biridir" derler. Eğer rabbinin ibadetinde çaba gösterirsen, "Gösteriş meraklısı ve riyakar-dır" derler. Eğer susmayı tercih edersen, "Konuşmaktan acizdir" derler. Eğer konuşursan,

"Geve-zedir" derler. Eğer infak eder-sen, "İsrafkardır" derler. Eğer iktisatlı davranırsan, "Cimridir" derler. Eğer onların sahip oldu-ğu şeye muhtaç olursan senden uzaklaşırlar ve seni kötülemeye başlarlar. Eğer onlara itimatsız olursan seni tekfir ederler. Za-manındaki insanların özellikleri işte budur."
bak. el-Gıll, 3105. Bölüm

192. Konu er-Rifk Yumuşaklık Arkadaşlık


Bihar, 75/50, 42. bölüm, er-Rıfk ve'l-Liyn
Kenz'ul-Ummal, 3/28-55, er-Rıfk

bak.
159. konu, el-Müdarat; 183. konu, er-Ruhset; 557. konu, et-Takiyye
es-Siyaset, 1931. bölüm; el-İbadet, 2501. bölüm

1528. Bölüm Yumuşaklığın Fazileti


Kur'an:
"Allah'ın rahmetinden do-layı, sen onlara karşı yumu-şak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah'a tevekkül et, doğrusu Allah tevekkül edenleri sever."

"Kâfirler içinde bazı kim-selere verdiğimiz kat kat ser-vete gözünü dikme; onlara üzülme; İman edenleri kanat-ların altına al."
"Rahman'ın kulları yeryü-zünde mütevazi yürürler. Ca-hiller kendilerine takıldıkları zaman onlara güzel ve yumu-şak söz söylerler."

7353. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık uğur ge-tirir. Kabalık ise uğursuzluk do-ğurur."
7354. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık her neyle birlikte olduysa onu süsledi ve her neden alındıysa onu çirkin-leştirdi."

7355. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık her neyle birlikte olduysa onu süsledi."
7356. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık geçimin yarısıdır."

7357. İmam Kazım (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık hayatın yarısıdır."
7358. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Eğer yumuşaklık gö-rülecek bir yaratık olsaydı, Al-lah'ın yaratıkları arasında ondan daha güzeli olmazdı."

7359. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Tabi olanlara yumu-şak davranmak tabiatın yüceli-ğindendir."
7360. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Birbiriyle arkadaşlık eden iki kişiden arkadaşlığı en yumuşak olan kimse, aziz ve celil olan Allah nezdinde daha se-vimlidir."

7361. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah bir ailenin hay-rını dilerse onların yüzüne yu-muşaklık kapısını açar."
7362. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Her kime yumuşaklık verilirse kendisine dünya ve ahi-ret hayrı verilmiştir."
7363. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinenidir."

7364. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Biz peygamberler topluluğu farzları ikame etmekle emredildiğimiz gibi insanlarla iyi geçinmekle de emrolunduk."

7365. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık mutlulu-ğun anahtarıdır."
7366. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşak davran. Şüphesiz yumuşaklık doğrulu-ğun anahtarı ve akıl sahiplerinin huyudur."

7367. İmam Ali (a.s), bazı valile-rine yazdığı bir mektupta şöyle bu-yurmuştur: "Kabalığı bir miktar yumuşaklıkla karıştır. Her nerede yumuşaklık uygun ise yumuşak davran."

1529. Bölüm Arkadaşa Önem Vermek


7368. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yoldan önce yoldaşı-nı sor."
7369. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Refik'e (arkadaşa) di-ninin doğruluğu yolunda birlikte olduğu için refik denmiştir. O halde her kim dinin doğruluğu yolunda sana yardımcı olursa o senin şevketli arkadaşındır."

7370. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Arkadaşının yardımı-nın güzelliği darlıkta belli o-lur."
7371. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Arkadaşını kendisiyle çekişmeye zorlayan kimse, iyi davranan bir arkadaş değildir."

7372. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Amel, yakin sahibi bir arkadaştır."
7373. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Arkadaşını amelin, düşmanını ise arzuların karar kıl."

7374. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Biliniz ki, kim Al-lah'tan sakınırsa Allah, onun için fitnelerden bir çıkış yolu ve ka-ranlıklarda bir nur verir. Gölgesi Allah'ın arşı, nuru O'nun cemali, ziyaretçileri melekler, arkadaşları peygamberler olan kendisi için özel hazırlanmış ve canının iste-diği her şeyi elde edebileceği bir yurtta onu ebedi kılar, onu kendi katında en şerefli mevkiye çıka-rır."

7375. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "O halde ahirette Al-lah'ın komşusu, peygamberlerin arkadaşı olmak, meleklerin ziya-ret ettiği makama erişmek için birbirinizle amel işlemekte yarı-şın."
7376. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah'tan şehitlerin makamını, saadet ehlinin yaşa-yışlarını ve peygamberlerle bir-likte olmayı dilerim."

1530. Bölüm Şüphesiz Allah Yumu-şaktır ve Yumuşak Huylu Kimseleri Sever


7377. İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever. Allah'ın yu-muşaklığının nişanesi ise kalple-rinizdeki kin ve düşmanlıkları söküp atmasıdır."
7378. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz aziz ve celil olan Allah yumuşaktır ve yumu-şaklığı sever. Yumuşaklık sebe-biyle bağışladığını, kabalık sebe-biyle bağışlamaz."

7379. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Allah yumuşaklığı se-ver ve o yolda yardım eder. O halde zayıf bir bineğe bindiği-nizde konak yerlerinde onları dinlendirin. Kurak bir yerden geçince onları hızla geçirin, yeşil-lik ve ot dolu yerden geçince on-ları konak yerlerinde dinlendi-rin."

7380. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Ey Ayşe! Şüphesiz Allah yumuşaktır ve yumuşaklığı sever. Yumuşaklık sebebiyle verdiğini kabalık ve diğer şeyler sebebiyle vermez."
7381. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Aziz ve celil olan Al-lah yumuşaktır ve her işte yumu-şaklığı sever."

1531. Bölüm Yumuşaklık ve İman


7382. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kime yumuşaklık nasip olursa iman da nasip olur."
7383. İmam Bakır (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her şeyin bir kilidi vardır. İmanın anahtarı ise yu-muşaklıktır."
7384. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her dinin bir huyu vardır. İmanın huyu ise yumu-şaklıktır."

1532. Bölüm İbadette Yumuşaklık


7385. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Nefsini kulluğa alış-tır, ona yumuşak davran, ezip azarlama; sana kitapta farz kı-lınmış olanlar dışında onu hoş tut, çünkü farzların vaktinde ve yerinde eda edilmesi gerekir."

7386. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Gençlik yıllarımda ibadet hususunda çok çaba gös-terirdim. Babam bana şöyle bu-yurdu: "Evladım! Gördüğümden daha az ibadet et. Zira aziz ve celil olan Allah bir kulunu sever-se, onun az ibadetinden de hoş-nut olur."

7387. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Dinde derinleşmek-ten (zorlaştırmaktan) sakın. Zira Allah onu kolay kılmıştır. O hal-de din hususunda gücün yettiği-ni al. Zira Allah her ne kadar az olsa sürekli olan güzel işi se-ver."

7388. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz bu din sağ-lamdır. O halde bu dine yumu-şaklıkla giriniz. İnsanlara Allah'a ibadeti zorla yüklemeyin. Bu tak-tirde ne bir yol kateden ve ne de geride (güçlü) bir binek bırakan bitkin biniciye benzersiniz."
bak. el-Bihar, 71/209, 66. Bö-lüm; el-İbadet, 2501. Bölüm


1533.Bölüm Yumuşaklığın Meyveleri


7389. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz ki yumuşaklıkta artış ve bereket vardır. Her kim yumuşaklıktan mahrum olursa hayırdan mahrum olmuştur."

7390. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her kim işlerinde yumuşak olursa insanlardan is-tediğini elde eder."
7391. İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kimin aklı bir yere çatmaz ve bir çare bulmak-tan aciz kalırsa yumuşaklık işle-rinin anahtarı olur."

7392. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık barışla sonuçlanır."
7393. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık dürüst-lüğün anahtarı ve akıl sahipleri-nin huyudur."

7394. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık zorlukla-rı kolaylaştırır ve zor çareleri ko-lay kılar."
7395. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık salah aşı-lar ve mutluluğun nişanesidir."
7396. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Yücelmek istersen yumuşak ol ve hor olmak ister-sen kaba davran."

1534. Bölüm Yumuşak Davran ki Sana da Yumuşak Dav-ranılsın


7397. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) Hızır'ın (a.s) Musa b. İmran'a (a.s) yaptığı son tavsiye şuydu: "Dünyada her kim birine yumuşak davra-nırsa aziz ve celil olan Allah da ona yumuşak davranır."

7398. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Yumuşaklık hikmetin başıdır. Allah'ım! Her kim üm-metimin işlerinden birinin so-rumluluğunu üstlenir ve onlara yumuşak davranırsa sen de ona yumuşak davran. Her kim onlara sıkı davranırsa sen de ona sıkı davran."
bak. er-Rahm, 1450. Bölüm

1535. Bölüm Yersiz Yumuşaklık


7399. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Her ne zaman yumu-şaklık yerine kabalık gerekirse kabalık yumuşaklıktır. Nice ilaç dert ve hastalıktır ve nice dert ilaçtır."

193. Konu el-Mura-kabe
Mura-kabe-Gözet-me Gö-zetle-mek

Bihar, 70/62, 45. bölüm; Me-ratib'un-Nefs... ve'l-Muhasebet'un-Nefs
el-Meheccet'ul-Beyza, 8/149-191, Kitab'ul-Murakabe ve'l-Muhasıbe

bak.
111. konu, el-Hisab, 475. ko-nu, el-Lağv; 478. konu, el-Lehv
el-Mescid, 1761. bölüm; el-Mevize, 4137. bölüm; el-Hac, 703. bölüm

1536.Bölüm Allah'ın Murakabesi


Kur'an:
"Allah her şeyi gözeten-dir."
"Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir ."
"Ey Kavmim! Durumunu-zun gerektirdiğini yapın, doğrusu ben de yapacağım. Kime rezil edici bir azabın geleceğini, kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözleyin, doğrusu ben de sizinle berâber gözlüyorum."

7400. İmam Ali (a.s), Kumeyl'e öğrettiği bir duasında şöyle buyurmuş-tur: "Mukadder kıldığın kudretin hatırına... Bu gece ve bu an işle-diğim her günahı bağışlamanı di-liyorum...

"Kiramen Katibin"in (günahları yazan yüce melekle-rin) kaydetmesini emrettiğin gü-nahlarımı bağışla. Şüphesiz onla-rı benim amellerimi gözetmekle görevlendirdin, organlarımla bir-likte onları bana şahit tuttun ve kendin de bana ve onların gö-zünden gizli kalan şeylere şahit-sin."

1537.Bölüm Meleklerin ve Organla-rının Murakabesi


Kur'an:
"Yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zaptederler."
7401. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Ey Allah'ın kulları! Biliniz ki kendi içinizde sizi gö-zetleyenler var. Azalarınızdan gözcüler ve dosdoğru yazan ya-zıcılar var; yaptıklarınızı kayde-dip nefeslerinizi sayıyorlar. Ne Simsiyah bir gecenin zifiri karan-lığı ve ne de kapalı olan sağlam kapılar sizi onlardan gizleyebi-lir."

7402. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Gününüzü boş söz ve amellerle geçirmeyiniz. Zira sizi ve bizi kaydeden gözetleyici-lerimiz vardır."
bak. el-Melaike, 3710. Bölüm

1538.Bölüm Nefis Murakabesine Teşvik


7403. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kendinden, kendine bir gözetleyici karar kıl ve dün-yandan ahiretin için azık al."
7404. Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: "Kalplerinizi muraka-beye alıştırın, çok düşünün ve çok ibret alın."
7405. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İnsana nefsinin gö-zetleyicisi, kalbinin murakabe edicisi ve dilinin koruyucusu olması yakışır."
7406. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Kendi yükünü ken-din taşı. Eğer böyle yapmazsan hiç kimse senin yükünü taşı-maz."

1539. Bölüm Allah'ı Göz Önünde Bulundurmaya Teşvik


7407. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Allah Tebarek ve Te-ala'nın İsa'ya (a.s) verdiği öğüt-lerden biri şuydu: …"Ey İsa! Her nerede olursan ol beni göz önünde bulundur."

7408. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Rabbini göz önünde bulunduran ve günahından kor-kan kimseye ne mutlu!"
7409. Resulullah (s.a.a), Ebu Zer'e şöyle buyurmuştur: "Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı göz önünde bulundur ki onu karşında bulasın."

7410. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Rabbini gözeten, gü-nahtan yüz çeviren, nefsinin is-tekleriyle savaşan, arzusunu ya-lanlayan ve nefsini takvayla diz-ginleyen kimseye Allah rahmet etsin... Sürekli düşünür,

çok ge-celeri sabahlar, dünyadan kalbini koparır... Ahireti hatırlamak kal-bini huzura kavuşturur, sağlam kılar, yatağını toplar, yastığını bı-rakır ve ibadet için kalkar... Giz-lide Rabbinin karşısında huşu içinde olur, gözyaşı döker, kalbi korkar... Yeterli miktardan razı olur. Sırlarını çok az ifşa eder ve bildiğinden en azıyla yetinir."

7411. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Günahına dikkat eden ve Rabbinden korkan kim-seye ne mutlu!"
7412. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Hikmetli bir söz işi-tip kabul eden, doğru yola çağrı-lınca ona yakınlaşıp hidayetçinin eteğine sarılan ve kurtuluşa eren, rabbini göz önünde bulunduran ve günahlarından korkan kimse-ye (kula) Allah rahmet etsin"

1540. Bölüm Zamanlara Dikkat Etmeyi Önemsemek


7413. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "İnsanoğlunun geçir-diği her gün kendisine şöyle der: "Ey Ademoğlu! Ben, yeni bir günüm ve sana şahidim. O halde benim vesilemle iyi işlerde bulun ve bende iyilik cari kıl ki kıya-mette lehine şahadette buluna-yım. Zira beni artık asla göre-mezsin."

7414. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Şüphesiz gün, geldiği zaman şöyle der: "Ey Ademoğlu! Bu gün iyi işler yap ki kıyamet günü rabbin nezdinde lehine tanıklık edeyim. Zira daha önce senin yanına gelmedim ve gelecekte de yanına gelmeyece-ğim." Gece de geldiği zaman ay-nı şeyleri söyler."

7415. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bilin ki şüphesiz günler üçtür: Geçip giden ve dönüşünden ümidin olmayan gün, kalan (şimdiki) ve kaçmanın mümkün olmadığı gün. Gelecek ve kendisine itminan etmediğin gün. Dün öğüttür, bugün gani-mettir ve yarının da kimin olaca-ğını bilemezsin."

7416. İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Bugünkü amelini doğru yapan ve dünkü eksiklik-lerini telafi eden kimse zafere erişmiştir."

7417. İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: "Dünya karşısında sa-bırlı olun ki dünya bir anlıktır. Dünyadan göçüp gidenler husu-sunda ne bir dert hissedersin ve ne de bir sevinç. Henüz gelme-miş olanı içinse nasıl olacağını bilemezsin. Şüphesiz dünya içinde yaşadığın andır. O halde o anda Allah'a itaat üzere sabret ve Allah'a isyanı terk etmek husu-sunda tahammüllü ol."