Mizan'ul Hikmet-10.Cilt
 3429.Bölüm Direnmenin Meyvesi


Kur'an:
"Ama doğru yola girmiş olsalardı, onlara bol su içirirdik."
"Doğrusu, "Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da dosdoğru gi-denlere korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir."
"Şüphesiz, "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğrulukta de-vam edenlerin üzerine melekler iner. Onlara: "Korkmayınız, üzül-meyiniz, size söz verilen cennetle sevinin "derler."

17190. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Eğer direnirseniz, kurtuluşa erersiniz."
17191. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim bunu takip ederse gideceği yer cennet, kim de saparsa gideceği yer ateştir."
17192. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru yolda direnmek, esenlik-tir."

17193. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkim direnmeye sarılırsa, esen-liğe sarılmış olur."
17194. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Salim kalmak direnmek ile birlik-tedir."
17195. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Esenliğe kavuşmak isteyen kimse, direnmeyi terk etmemelidir."
17196. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru yolda diren. Zira bu iş sa-na yücelik bağışlar ve senden kınanmayı alı koyar."
17197. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir yol direnmekten daha sa-lim değildir ve hiçbir yol direnmekten daha yüce değildir."
17198. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkim salim kalmayı isterse, nefsini direnmeye zorlamalıdır."
17199. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru yolda direnmeyi sürdüren kimse, asla esenlikten mahrum kalmaz."

452. Konu

el-Kıyas
Kıyas

Bihar, 2/283, 34. bölüm; el-Bed' ve'r-Re'y ve'l-Mikayis
Vesail'uş-Şia, 18/20, 6. bölüm; Adem-u Cevaz'il-Kaza ve'l-Hukm-u Bir'Re'y ve'l-İctihad ve'l-Mikayiss ve'n-Nehvuha min İstinbatat'il-Zenniyye

El-Kafi, 4/52, Fazl'ul Kasd

bak.
176. konu, er-Re'y (2)


3430. Bölüm Dinde Kıyas

17200. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Dinde kıyasta bulunmayınız. Zira din kıyas kabul etmez. İlk kıyas eden kimse İblis idi."
17201. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Herkim hadisimi kendi görüşüyle kıyas ederse, şüphesiz bana iftira etmiştir."
17202. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İsrailoğulları yetmiş bir fırkaya bölündüler. Ümmetim de onlardan bir fırka kazla olacaktır. Onlar arasında ümmetim için hiçbir fırka dinde kendi görüşüyle kıyas eden, kıyasta bulunan ve neticede Allah'ın haramını helal ve Allah'ın helalini haram kılan gruptan daha zararlısı yoktur."

17203. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Zürare! Dinde kıyasa başvuranlardan sakın. Zira bunlar mükellef oldukları şeyi bilmeyi terk etmişlerdir ve kendilerini mükellef olmadıkları bir şeyin zahmet ve sıkıntısına düşürmüşlerdir."

17204. İmam Sadık (a.s), Ebu Hanife'ye şöyle buyurmuştur: "Allah'tan kork ve dini kendi görüşünle kıyaslama. Zira kıyas eden ilk kimse İblis idi. Allah-u Teala ona (Adem için) secde etmesini emredince o şöyle dedi: "Ben ondan daha iyiyim, beni ateşten yarattın onu ise topraktan…" İmam daha sonra şöyle buyurdu: "İdrar mı daha pistir yoksa meni mi?" Ebu Hanife, "İdrar" dedi. İmam şöyle buyurdu: "O halde senin kıyasın esasınca, idrar için gusletmek gerekir, meni için değil! Oysa Allah-u Teala guslü meni için farz kılmıştır, idrar için değil."

17205. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkim kendisini kıyasa mübtela kılarsa, bütün ömürünü şüphe ve yanlışlık içinde tüketmiş olur. Herkim görüş esasınca Allah'ın dinine girer ve dindar olursa ve bütün ömrü bo-yunca, batıl ve sapıklık içinde yaşar."

İçindekiler


3177. Bölüm 4
Zorluktan Sonra Kurtuluş 4
3178. Bölüm 4
Zorluk ve Kolaylığın Birbirine Yakınlığı 4
3179. Bölüm 7
Hak Olmayan Şeylerle Sevinmek 7
3180. Bölüm 9
İranlılar İslam'dan En Büyük Payı Olanlardır 9
3181. Bölüm 9
İranlılar ve İman 9
3182. Bölüm 11
İranlılar ve İlim 11
3187. Bölüm 11
Zorla Cennete Sevkedilen Kimseler 11
3184. Bölüm 12
İranlılar (çeşitli) 12
3185. Bölüm 14
Müminin Feraseti 14
3186. Bölüm 18
Fırsatlar Çabuk Geçer 18
3187. Bölüm 18
Fırsatları Ganimet saymaya Teşvik (1) 18
3188. Bölüm 18
Fırsatları Ganimet saymaya Teşvik (2) 18
3189. Bölüm 19
Fırsatları Zayi Etmeden Sakındırmak 19
3190. Bölüm 22
Farzları Eda Etmeye Teşvik 22
3191. Bölüm 23
Farzları Müstehaplardan Öne Geçirmenin Farzı 23
3192. Bölüm 24
Münezzeh Olan Allah'ın İnsanlara Farz Kıldığı Şey 24
3193. Bölüm 25
Münezzeh Olan Allah'ın Farz Kıldığı İlk Şey 25
3194. Bölüm 25
Münezzeh Olan Allah'ın Farz Kıldığı En Zor Şey 25
3195. Bölüm 25
Farzların Bütünü 26
3196. Bölüm 28
Tefrit ve Kusur Etmekten Sakındırmak 28
3197. Bölüm 29
İfrat ve Tefritten Sakınmak 29
3198. Bölüm 31
Feragat Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3199. Bölüm 34
İslami Fırkalar 34
3200. Bölüm 34
İslam Ümmetinin Üç Fırka Oluşu 34
3201. Bölüm 36
İnsanların Genelini Bozan Şey 36
2-İhtilaf 37
4-Haktan Mahrumiyet 38
3202. Bölüm 39
Toplumun Seçkinlerinin Bozulmasının Halkın Bozulmasındaki Etkisi 39
3203. Bölüm 40
Kur'an'a Göre Fesat Çıkaranlar 40
3204. Bölüm 44
Kendisini Bozma Pahasına Halkı Islah Etmenin Caiz Olmayışı 44
3205. Bölüm 45
Fesadı Yok Eden Şey 45
3206. Bölüm 48
Fısk 48
3207. Bölüm 48
Fasık 48
3208. Bölüm 51
Güzel Konuşmak Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3209. Bölüm 51
İnsanların en Fasih Konuşanı 51
3210. Bölüm 53
Fazilet 53
3211. Bölüm 53
Faziletlerin Çeşitleri 53
3212. Bölüm 54
İnsanın Faziletine Sebep Olan Şey 54
3213. Bölüm 54
Faziletlerin Toplamı 54
3214. Bölüm 55
Faziletlerin En Üstünü 55
3215. Bölüm 56
Faziletlerin Başı 56
3216. Bölüm 56
Fazilet Ehli 56
3217. Bölüm 57
İnsnalrın En Faziletlisi 57
3218. Bölüm 59
En Üstün Ahlak 59
3219. Bölüm 59
Fazilet (çeşitli) 59
3220. Bölüm 61
Fakirlik ve Küfür 61
3221. Bölüm 66
Fakirliği Kınama 66
3222. Bölüm 68
Fakirliği Övmek 68
3223. Bölüm 69
Fakirliğin Zenginlikten Üstünlüğü Hakkındaki Rivayetler 69
3224. Bölüm 70
Fakirliğin Anlamı 70
3225. Bölüm 71
Fakir Kimse Kimdir? 71
3226. Bölüm 72
İnsanların En Fakiri 72
3227. Bölüm 72
Nefsin Fakirliği 72
3228. Bölüm 72
Zenginlik ve Fakirliğin Ölçüsü 72
3229. Bölüm 73
Övülmüş ve Kınanmış Fakirlik 73
3230. Bölüm 74
Dini Fakirlik Kızıl Ölümdür 74
3231. Bölüm 75
Fakiri Aşağılamak 75
3232. Bölüm 76
Fakirliği Ortadan Kaldıran Şey 76
3233. Bölüm 77
Fakirlik Getiren Şey 77
3234. Bölüm 78
Münezzeh Olan Allah'ın Fakirlerden Özür Dilemesi 78
3235. Bölüm 79
Fakirliğin Süsü 79
3236. Bölüm 80
Fakirler Cennetin Hükümdarlarıdır 80
3237. Bölüm 81
Ne Mutlu Fakirlere 81
3238. Bölüm 82
Fakirlik (Çeşitli) 82
3239. Bölüm 85
Dinde Fakih Olmak 85
3240. Bölüm 86
Fakihin Özellikleri 86
3241. Bölüm 90Fakih Kimdir 90
3242. Bölüm 90
Fıkhın kemaline Sebep Olan Şey 90
3243. Bölüm 91
İnsanların En Fakihi 91
3244. Bölüm 91
Fakihin Nişanelerinden Bazısı 91
3245. Bölüm 92
Fakihin Varlığının İblise Ağır Gelmesi 92
3246. Bölüm 92
Fakihlik İbadetin Ruhudur 92
3247. Bölüm 93
Fakihin Ölümü 93
3248. Bölüm 93
Fakihlerin Afeti 93
3249. Bölüm 95
Fikir ve Düşünce 95
3250. Bölüm 96
Tefekkür 96
3251. Bölüm 98
Mütalaa ve Tefekkür 98
3252. Bölüm 98
Düşünmek Aynadır 98
3253. Bölüm 99
Tefekkür Gibi Bir İbadet Yoktur 99
3254. Bölüm 99
Bir Saat Tefekkürünü Değeri 99
3255. Bölüm 100
Düşünceyi Saf Kılan Şey 100
3256. Bölüm 100
Yasaklanmış Tefekkür 100
3257. Bölüm 101
Önceki Milletlerin Durumu Hakkında Düşünmek 101
3258. Bölüm 103
Kurtuluş Sebepleri 103
3259. Bölüm 103
Kurtuluşa Erenler 103
3260. Bölüm 104
Kurtuluşun Engelleri 104
3261. Bölüm 107
Tefviz (İşleri Allah'a Bırakmak) 107
3262. Bölüm 108
Tefviz'in Sonuçları 108
3263. Bölüm 112
Kabir 112
3264. Bölüm 113
Kabir Sorgusu 113
3265. Bölüm 113
Mezarda Sorulan Şey 113
3266. Bölüm 115
Kabirde Sorguya Çekilen Kimse 115
3267. Bölüm 115
Mezarda Faydalı Olan Ameller 115
3268. Bölüm 116
Kabır Adabı 116
3269. Bölüm 117
Kabir (çeşitli) 117
3270. Bölüm 119
Kıblenin Değişmesi 119
İlmi Açıdan İnceleme 120
Toplumsal Bir İnceleme 122
Tarihi Açıdan İnceleme 124
Kabe'nin Şekli 126
Kabe'nin Örtüsü 127
Kabe'nin Konumu 127
Kabe'nin Yönetimi 128
3271. Bölüm 131
3272. Bölüm 131
Mümini Öpmek 131
3273. Bölüm 134
Birini Öldürmek/Cinayet 134
3274. Bölüm 137
Mümini Öldürmek 137
3275. Bölüm 139
3276. Bölüm 139
Hem Öldürenin ve Hem de Öldürülenin Cehennemde Olduğu Hususlar 139
3277. Bölüm 140
Öldürmek ve kesmek esnasındaUygun Olan Şey 140
3278. Bölüm 140
İntihar Etmenin Haram Oluşu 140
3279. Bölüm 141
Çocuk Düşürmenin Haram Oluşu 141
3280. Bölüm 142
Eli Kolu Bağlanmış Esiri Öldürme Hakkındaki Rivayetler 142
3281. Bölüm 145
Kader 145
3282. Bölüm 146
Kader Konusunu Araştırmaktan Sakınmak 146
3283. Bölüm 147
Taktir ve Tedbir 147
3284. Bölüm 147
Kader ve Amel 147
3285. Bölüm 148
Kaderden Olan Şey 148
3286. Bölüm 150
Kaderiye Mezhebini Kınamak 150
3278. Bölüm 150
Kaderiye Kimlerdir? 150
3288. Bölüm 151
Kadir Gecesi 151
3289. Bölüm 154
Kudret 154
3290. Bölüm 156
Bühtan ve İftira 156
3291. Bölüm 160
Kur'an 160
3292. Bölüm 163
Kur'an İmam ve Rahmettir 163
3293. Bölüm 164
Kur'an En Güzel Sözdür 164
3294. Bölüm 165
Kur'an Her Zaman Yenidir 165
3295. Bölüm 165
Kur'an En Büyük Hastalıklara Şifadır 165
3296. Bölüm 166
Kur'an Bir Servettir ve Kur'an Olmaksızın Zengin Olmak Mümkün Değildir 166
3297. Bölüm 167
Kur'an'daki Mevcut İlimler ve Haberler 167
3298. Bölüm 167
Kur'an'ı Öğrenmek 167
3299. Bölüm 169
Kur'an Öğretmenin Sevabı 169
3300. Bölüm 170
Kur'an Ezberlemeye Teşvik 170
3301. Bölüm 171
Kur'an'ı Zihninden Geçirmeye Teşvik 171
3302. Bölüm 171
Kur'an'ı Bilenlerin Sevabı 172
3303. Bölüm 173
Kur'an'ı Bilen Kimseye Yakışan Şey 173
3304. Bölüm 173
Kur'an Bilen Kimseye Yakışmayan Şey 173
3305. Bölüm 174
Kur'an'ı Tilavet Etmeye Teşvik 174
3306. Bölüm 175
Kur'an'ı Güzel Bir Sesle Okumak 175
3307. Bölüm 175
Tilavet Hakkı 175
3308. Bölüm 177
Kur'an'ı Kenara İtmek 177
3309. Bölüm 178
Kıraat Adabı 178
1-Ağzı Temizlemek 178
2-Allah'a Sığınmak 178
3-Tertil (Açık ve Tane Tane Okumak) 178
4-Tedebbür (Düşünme ve Dikkat Etme) 179
5-Huşu 180
3310. Bölüm 181
Yasaklanmış Tilavetler 181
3311. Bölüm 181
Kur'an'ın Lanet Ettiği Kimse 181
3312. Bölüm 182
Kötü Kariler (Kur'an Okuyanlar) 182
3313. Bölüm 182
Karilerin (Kur'an Okuyanların) Çeşitleri 182
3314. Bölüm 184
Kur'an Dinlemek 184
3315. Bölüm 184
Kur'an Dinlemenin Adabı 184
3316. Bölüm 185
Kuranın bir zahiri ve bir de Batını Vardır 185
3317. Bölüm 185
Kendi Görüşü Üzere Tefsir Etmekten Sakındırma 185
3318. Bölüm 186
Kur'an'ı Kim Tanır? 186
3319. Bölüm 187
Kur'an Ayetlerinin Çeşitleri 187
3320. Bölüm 189
Muhkem ve Müteşabih Ayetler 189
3321. Bölüm 191
Kur'an'ın İşaretleri 191
3322. Bölüm 191
Kur'an'ın Şekilleri 191
3323. Bölüm 192
Ümm'ül-Kur'an (Kur'an'ın Temeli) 192
3324. Bölüm 192
En Yüce, En Adaletçi, En Korkutucu ve En Ümit Verici Ayet 192
3325. Bölüm 195
Yakınlaştırılmışlar 195
3326. Bölüm 196
Yakınlaştırılmış Kimselerin İbadeti 196
3327. Bölüm 197
Münezzeh Olan Allah Nezdinde En Yakınlaştırılmış Kimse 197
3328. Bölüm 197
İnsanın Münezzeh Olan Allah'a En Yakın Hali 197
3329. Bölüm 198
İnsanlardan Kıyamet Günü Allah'a En Yakın Olan Kimse 198
3330. Bölüm 198
Yakınlaşmanın Nihayeti 198
3331. Bölüm 199
Allah'a Ulaşmak 199
3332. Bölüm 200
Herkim Bana Bir Karış Yaklaşırsa Ben De Ona Bir Zira Yaklaşırım 200
3333. Bölüm 201
Allah'a Yakınlaşma Vesilesi 201
3334. Bölüm 203
Allah'a İnsanlardan En Uzak Olan Kimse 203
3335. Bölüm 205
İkrar 205
3336. Bölüm 205
Mecbur Olan Şahsın İkrarının İtibarsızlığı 205
3337. Bölüm 208
Borç 208
3338. Bölüm 210
Eli Darda Olan Borçluya Fırsat Tanımak 210
3339. Bölüm 213
Kura-Çekiliş 213
3340. Bölüm 216
Dinin Her Asırda Yenilenmesi 216
3341. Bölüm 218
İktisatlı Olmak 218
3342. Bölüm 218
Geçiminde İktisatlı Olmanın Faydası 218
3343. Bölüm 220
İktisatlı Olmak (çeşitli) 220
3344. Bölüm 222
En Faydalı Kıssa 222
Tefsir: 222
3345. Bölüm 223
Hikayecilerin Kınanması 223
3346. Bölüm 225
Kısas 225
Meselenin ilmi Boyutlarının İncelenmesi 226
3347. Bölüm 231
Kısas Etmekten Vaz Geçmek 231
3348. Bölüm 234
Kaza ve Kader 234
Birkaç bölümde, ilahi kaza ve kader hakkında konuşma 239
3349. Bölüm 244
İnsana Kaza ve Kaderin Yazılması 244
3350. Bölüm 245
İnsanın İradesi ve İlahi Kaza 245
3351. Bölüm 247
Allah'ın Mümin İçin Hükmettiği Şey Hayırdır 247
3352. Bölüm 248
Allah'ın Kazasından Hoşnut Olmayan Kimse 249
3353. Bölüm 249
Kaza Kavramının Müteşabih Oluşu 249
3354. Bölüm 252
Kaza Kader (çeşitli) 252
3355. Bölüm 254
Hüküm Verme Hakkı Olan Kimse 254
3356. Bölüm 254
Tağut'un Hükmüne Müracaat Etmek 254
3357. Bölüm 255
Hak Üzere Hükmeden Hakimler 255
3358. Bölüm 256
İslam'ın Hükmüne Teslim Olmak 256
3359. Bölüm 257
Herkim Allah'ın İndirdiği İle Hükmetmezse 257
3360. Bölüm 258
Zalim Hakim 258
3361. Bölüm 259
Hüküm Verme İşinin Önemi 259
3362. Bölüm 259
Zalim Hakimlerin Toplantıları 259
3363. Bölüm 260
Hakimin Hesabının Şiddetli Oluşu 260
3364. Bölüm 260
Hakimliği İstemek 260
3365. Bölüm 261
İslam'a Göre Hakimin Özellikleri 261
3366. Bölüm 262
Hakimliği Adabı 262
1-Davalı Taraflar Arasında Eşitliğe Riayet Etmek 262
2-Sesini Hasmın Sesinden Yükseltmemek 262
3-Mahkemede Bitkinlik İzharında Bulunmamak 262
4-Davalı Tarafların İddialarını Dinlemeden Hüküm Vermemek 262
5-Gazap Halinde Hüküm Vermemek 264
6-Uykulu Bir Halde Hüküm Vermemek 264
7-Açlık veya Susuzluk Halinde Hüküm Vermemek 264
8-Hakim Davalı Taraflardan Birinin Ev Sahibi Olmamalıdır 264
9-Mahkemede Kulağa Gizlice Sohbet Etmemek 264
10-Sağ Taraftaki Hasma Konuşmada Öncelik Tanımak 265
11-Şahitlere Telkinde Bulunmamak 265
12-Hüküm Vermeden Önce İyi Düşünmek 265
3367. Bölüm 265
İnsanların En İyi Hüküm Vereni 265
3368. Bölüm 266
Allah'ın Yardım ve Kılavuzluk Ettiği Hakimler 266
3369. Bölüm 266
Hakim Doğru Hüküm Verirse İki Sevaba Sahiptir 266
3370. Bölüm 267
Hakimlerin Çeşitleri 267
3371. Bölüm 267
Kadının Hakimliği 267
3372. Bölüm 268
"Ben Sizlere Deliller Üzere Hükmederim" Sözünün Anlamı 268
3374. Bölüm 269
Hakimin Hatası 269
3374. Bölüm 269
Hakimlerin İhtilafi 269
3375. Bölüm 271
Hakimlik İşinde Meşveret 271
3376. Bölüm 272
Yüce Mahkeme 272
3377. Bölüm 272
İmam'ın, "Bu Bir Hakimliktir" Sözü 272
3378. Bölüm 272
Hakimliğin Başlangıcı 272
3379. Bölüm 273
Hakimlik (çeşitli) 273
3380. Bölüm 275
Kalp 275
"Kalb" Kavramının Kur'an'daki Anlamı Üzerine 276
3381. Bölüm 278
Kalbin Bedene Oranla Yeri 278
3382. Bölüm 278
Kalbin Özellikleri 278
3383. Bölüm 279
Kalpler Allah'ın Kabıdır 279
3384. Bölüm 279
Kalplerle Allah'a Yönelmek 279
3385. Bölüm 280
Kalplerin Çeşitleri 280
3386. Bölüm 281
Kalplerin En Hayırlısı 281
3387. Bölüm 281
Kalplerin İ'rabı (harekeleri) 281
3388. Bölüm 281
Kalbin Esenliği 281
3389. Bölüm 282
Kalbin İtminana Ermesi 282
3390. Bölüm 283
Kalp Gözü 283
3391. Bölüm 284
Kalp Kulağı 284
3392. Bölüm 286
Kalbin Yönelmesi ve Yüz Çevirmesi 286
3393. Bölüm 287
Kalbin Temizliği 287
3394. Bölüm 288
Kalbin Açılması 288
3395. Bölüm 289
Kalbin Mühürlenmesi 289
3396. Bölüm 290
Kalbin (Allah Tarafından) Mühürlenmesi 290
3397. Bölüm 290
Kalbin Bilinçsizliği 290
3398. Bölüm 290
Kalbin Körlüğü 290
3399. Bölüm 291
Kalbin Perdelenmesi 291
3400. Bölüm 292
Kalbin Sapması 292
3401. Bölüm 293
Kalbin Katılaşması 293
3402. Bölüm 294
Kalbin Katılaşmasının Sebepleri 294
3403. Bölüm 295
Kalbin Hastalığı 295
3404. Bölüm 295
Kalbi Hasta Kılan Şey 295
3405. Bölüm 296
Kalbe Şifa Veren Şey 296
3406. Bölüm 297
Kalbi Öldüren Şey 297
3407. Bölüm 298
Kalbi İhya Eden Şey 298
3408. Bölüm 299
Kalbi Bayındır Kılan Şey 299
3409. Bölüm 299
Kalbi Yumuşatan Şey 299
3410. Bölüm 300
Kalbi Cilalayan Şey 300
3411. Bölüm 300
Kalplere Aydınlık Veren Şey 300
3412. Bölüm 301
Kalbi İslah Eden Şey 301
3413. Bölüm 301
Kalbe Güç Veren Şey 301
3413. Bölüm 302
İnsan İle Kalbi Arasına Girmek 302
3415. Bölüm 302
Kalp (Çeşitli) 302
3416. Bölüm 305
Kınanmış Taklit 305
3417. Bölüm 307
Taklit Edilmesi Doğru Olan Kimse 307
Meselenin Bilimsel Ahlaki Açıdan İncelenmesi 309
3418. Bölüm 314
Kalem 314
3419. Bölüm 316
Kumar 316
3420. Bölüm 319
Allah'ın Rahmetinden Ümidini Kesmek 319
3421. Bölüm 320
Allah'ın Rahmetinden Ümidini Kesmekten Sakınmak 320
3422. Bölüm 321
Allah'ın Rahmetinden Mahrum Olan Kimse 321
3423. Bölüm 323
Kanaat 323
3424. Bölüm 325
Zenginlik Kanaattedir 325
3425. Bölüm 325
Kanaate Sebep Olan Şey 325
3426. Bölüm 326
Kanaatin Meyvesi 326
3427. Bölüm 327
Az Bir Şeye Kani Olmayan Kimse 327
3428. Bölüm 330
Mukamevet/Direnmek 330
3429. Bölüm 331
Direnmenin Faydası 331
3430. Bölüm 334
Dinde Kıyas 334
İçindekiler 335