Mizan'ul Hikmet 1.Cilt
 

329. Bölüm Bid'atın Anlamı
1632. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ama bidat ehli, Allah'ın emrine, ki-tabına ve Resulüne karşı olanlardır. Onlar her ne kadar çok da olsa görüş-leri ve nefsani istekleri esasınca amel edenlerdir." 1633. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanları içlerinde kendisinden daha alimi olduğu halde kendisine davet eden bidatçi ve sapıktır." bak. 71. Konu, el-Cemaat
330. Bölüm Bidat Ehlinden Yüz Çevirmek
1634. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidat ehlini görünce surat asın." 1635. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidatçıya tebessüm eden, dinini yok etmede ona yardımcı olmuştur." 1636. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidat ehlini korkutanın kalbini Allah güven ve iman ile doldurur." 1637. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidat ehlinden yüz çeviren ve buğz eden kimsenin kalbini Allah yakin ve hoşnutluk ile doldurur." 1638. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidat ehlinden yüz çeviren ve buğz eden kimsenin kalbini Allah yakin ve hoşnutluk ile doldurur." 1639. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bidat ehlinin yanına varır ve ona saygı gösterirse İslam'ı yok etmeye çalışmıştır." 1640. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra şek ve bidat ehlini görürseniz onlardan beri olduğunuzu açıklayın; kendilerine çok kötü söz-ler söyleyin ve saldırın ki İslam'ı yok etme hevesine kapılmasınlar. İnsan-ları onlardan sakındırın. Bidatlerinden bir şey öğrenmeyin. Böylece Allah sizlere sevaplar yazar ve ahirette derecelerinizi yüceltir."
231. Bölüm Bidatçı Kimse ve İbadet
1641. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bidat ile amel ederse şey-tan onu ibadetle yalnız bırakır. Ona huşu ve ağlama verir." 1642. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kulun günahları sona erince, göz-lerine hakim olur ve gözlerinden istediği kadar gözyaşı akıtır." 1643. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a andolsun ki Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: "Şüphesiz şeytan bir topluluğu zina, şarap içme, faiz, aşağılık ve benzeri günahlara zorlarsa; şiddetli ibadet, huşu, rüku, huzu ve secdeyi onlara sevdirir. Sonra da onları ateşe davet eden imamların hakimiyetine uymaya zorlar." 1644. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Müminin ağlaması kalbinden; münafığın ağlaması ise başındandır." bak. el-Huşu, 1025. Bölüm el-Gurur, 3043. Bölüm es-Sıdk, 2192. Bölüm
322. Bölüm Bid'at Ehlinin Amellerinin Batıl Oluşu
1645. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah-u Teala bidatçi in-sanın orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, nakitini ve fidyesini kabul etmez." 1646. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sünnet üzere yapılan az amel, bi-dat üzere yapılan çok amelden hayırlıdır." 1647. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Söz sadece amelle kabul olur. Söz ve amel ise sadece niyet ile kabul olur. Söz, amel ve niyet ise sadece sün-nete uyduğu taktirde makbul olur." bak. el-İbadet, 2500. Bölüm
333. Bölüm Bidat Ehlinin Tövbesi
1648. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah bidat ehlinin tövbesini asla kabul etmez." bak. el-Bihar 72/216, 110. Bölüm el-İcare, 15. Bölüm
334. Bölüm Bidatler Çıkınca Alimlere Farz Olan Şeyler
1649. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ümmetimde bidat çıkınca alim de ilmini ortaya çıkarmalıdır. Böyle yapmazsa Allah'ın laneti üzerine olsun." 1650. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bidat çıkınca ve bu ümmetin son fertleri ilk fertlerine lanet edince ilmi olan herkes ilmini yaymalıdır. O gün her kim ilmini gizlerse, Allah'ın Muhammed'e nazil buyurduğunu gizle-miş olur." 1651. Yunus b. Abdirrahman şöyle diyor: "İmam Sadık (a.s) ve İmam Ba-kır'dan (a.s) şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: "Bidatler ortaya çıkınca alim ilmini aşikar kılmalıdır. Aksi taktirde iman nuru kendisinden (geri) alınır." bak. vesail'uş Şia, 11/510, 40. Bölüm et-Takiyye, 4180. Bölüm el-Emanet, 157. Bölüm
31. Konu el-Beda Beda İnancı
el-Bihar, 4/92, 3. Bölüm, el-Beda-i ve'n-Nesh bak. Ma'rifet, 2643. Bölüm
335. Bölüm Beda
1652. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah beda ile ululandığı gibi hiçbir şeyle ululanmamıştır." 1653. İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah'a beda gibi hiç bir şeyle ibadet edilmemiştir."
336. Bölüm Beda"nın Anlamı
1654. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah'ın iki tür ilmi var-dır: Kendisinden başka hiç kimsenin bilmediği gizli ve saklı ilmi. İşte beda da bundandır. Bir de Allah'ın meleklere, elçilerine ve nebilerine öğrettiği ilmi. Bu ilmi biz de biliyoruz."
337. Bölüm İmkansız Olan Beda
1655. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim aziz ve celil olan Allah için bir şeyin bugün anlaşıldığına ve dün bilmediğine inanırsa ondan uzak durun." Beda lügatte bir şeyin gizlilikten sonra açığa çıkması, bilgisizlikten sonra ilmin oluşması anlamına gelmektedir. Çok az bir grup dışında tüm Müslümanlar Allah için böyle bir bedanın imkansız olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla İmamiye'ye böyle bir iftirada bulunanlar büyük bir yalan atmakta, itham etmektedirler. İmamiye bundan beri ve münezzehtir. Halk arasında ise beda hadis imamlarının sözlerinden de anlaşıldığı gibi birkaç anlam ifade etmektedir: ve hepsi de Allah hakkında söylenebilecek şeylerdir. Bunlar: 1-Bir şeyi açığa çıkarmak, bir şeyi meydana getirmek, yeni bir taktir sebebiyle bir şeyin vücuda gelmesine hükmetmek ve bir takım şartlar esasınca yeni bir iradenin, bir şeyin oluşumunu onaylaması gibi anlamlara gelmektedir. Günlük olayların meydana gelişi de bu türdendir. İbn-i Esir'in kel, pisi ve kör insanlar hakkındaki sözleri de bu anlama yakındır. İbn-i Esir şöyle diyor: "Aziz ve celil olan Allah'a bu kimseleri bu vesilelerle imtihan etme hususunda beda hasıl oldu. Yani buna hükmetti. Burada "beda"bu anlamdadır. Zira kaza önceden gerçekleşmiştir. Ama önceden belli olmayan bir iş veya olayın doğruluğunun ortaya çıkışı anlamında bir beda inancı Allah hakkında imkansızdır. İbn-i Esir'in: Kazadan maksadı bir şeyin meydana gelişidir."Kaza önceden gerçekleşmiştir"sözünden maksat ise hakkındaki ilmin önceden var oluşudur. İbn-i Esir'in sonraki istidlali de bu gerçeği ifade etmektedir. 2-Karşılıklı iki şeyden birinin tercih edilmesi, her iki şey hususunda kesin olma-yan iradenin gerçekleşmesinden sonra birinin vücuda gelişine hükmetmek. Bu tercih; birinin şart ve maslahatının diğerinin şart ve maslahatından üstün oluşundan kay-naklanmaktadır. Duanın kabulü, dua eden insanın ihtiyaçlarının karşılanması, sı-la-i rahim vesilesiyle ömrün uzatılması, bir topluluğun yok edilmesinin kararlaştırıl-masından sonra bu karardan vazgeçilmesi türünden şeyler de bu anlamı ifade etmek-tedir. Belli bir zamanda, belirli şartlar içinde ve özel maslahatlar karşısında varlığı ke-sin olan bir şeyin ortadan kaldırılması ve hakeza o zaman geçtikten, şartlar ve mas-lahatlar değiştikten sonra da bir takım şartlar ve maslahatların gerçekleşmiş olması deliliyle yerine başka bir şey geçirilsin veya geçirilmesin ortadan kaldırılması anla-mındadır. Diriltmek, öldürmek, yaratılış ile ilgili hususlarda genişlik ve darlık, tek-lif ile ilgili hususlarda yerine bir şey geçirilsin veya geçirilmesin hükümlerin nesh edil-mesi ve bizzat nesh olayı da bu türden bir anlam taşımaktadır. Nitekim Seduk'un da "et-Tevhid ve'l-İtikad"adlı kitabında açıkça ifade ettiği gibi bu konuların tümü beda anlamı kapsamındadır."
32. Konu el-Ebdal Abdal
bak. el-Mukarrebun, 435. Konu
338. Bölüm Abdal (Gezgin Derviş)
1656. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şu üç şey kimde bulunursa abdal-dan sayılır: Kaza ve kaderden hoşnutluk, Allah'ın haramları karşısında sa-bır ve aziz ve celil olan Allah yolunda gazaplanmak." 1657. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ümmetimin abdalları cennete amelleriyle girmez. Onlar Allah'ın rahmeti, canların cömertliği, kalplerin selameti ve tüm Müslümanlara karşı duyulan rahmet ile cennete girerler."
33. Konu et-Tebzir Savurganlık
el-Bihar, 71/344, 86. Bölüm, et-Tebzir ve't-Tektir bak. el-İsraf, 230. Konu
339. Bölüm Savurganlık
Kur'an: "Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; elindekileri saçıp sa-vurma. Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar; şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür." 1658. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bağışlayıcı ol, savurgan olma. Tutumlu ol ama cimri ve sıkı olma." 1659. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Savurganlık, fakirliğin başlangıcı-dır." 1660. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Savurganlık, iflas edenin arkadaşı-dır." 1661. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Savurganlıkla övünen iflasla kü-çümsenir."
340. Bölüm Savurganlığın Anlamı
1662. İmam Sadık (a.s), Allah-u Teala'nın, "Savurganlık etme"ayeti hakkın-da şöyle buyurmuştur: "Allah'a itaat yolu dışında bir şey infak eden savur-ganlık etmiştir. Hayır yolunda infakta bulunan kimse ise tutumluluk et-miştir." 1663. İmam Sadık (a.s), Allah-u Teala'nın, "Savurganlık etme"ayeti hakkın-da şöyle buyurmuştur: "İnsan malını boşa harcamakta ve fakir düşmekte-dir."Ebu Basir, "Helal malda da savurganlık mümkün müdür?"diye so-runca, "Evet! "diye buyurdu.
34. Konu el-Birr İyilik
bak. el-Bereket, 36. Konu; el-İhsan, 115. Konu; el-Ma'ruf (1), 348. Konu; en-Ni'met, 518. Konu
341. Bölüm İyilik
Kur'an: "İyilikte ve kötülükten sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan sakının, Allah'ın ceza-sı şiddetlidir." "Ey iman edenler! Gizli konuştuğunuz zaman, günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve Peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın; iyi-lik yapmayı ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı konuşun; kıya-met günü huzurunuzda toplanacağınız Allah'tan sakının." 1664. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ömrü sadece iyilik uzatır." 1665. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sevap açısından hayırların en ça-buk ulaşanı iyiliktir. Ceza açısından en çabuk erişeni ise zulümdür." 1666. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilik ve gizli sadaka vermek fakir-liği yok eder, ömrü uzatır ve insandan yetmiş kötü ölümü def eder." 1667. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşlerine ve ailesine güzel iyi-likte bulunan kimsenin ömrü uzar." 1668. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilik eskimez ve günah unutul-maz." 1669. İmam Sadık (a.s), raviye şöyle buyurmuştur: "Kardeşlerine iyilik etmek ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak salih amellerdendir. Bu işler şeytanın burnunu yere sürer, insanı ateşten uzaklaştırır ve cennete girmesine neden olur. Bunu değerli dostlarına da ulaştır. Onlar zorlukta ve kolaylıkta kardeşlerine iyilik edenlerdir." 1670. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü yumak şeklinde bir şey gelir ve mümini arkasından iterek cennete sokar. Sonra "Bu iyilik-tir"denir." 1671. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilik, ıslahatçı kimselerin işidir." 1672. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Babalarınıza iyilik yapın ki evlatları-nız da size iyilik etsin." bak. Mustedrek'ul Vesail, 12/421, 32. Bölüm
342. Bölüm İyiliğin Kapıları ve Hazineleri
1673. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Üç şey iyiliğin kapısındandır. Kalp cömertliği, güzel söz ve eziyetlere sabretmek." 1674. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dört şey iyiliğin hazinelerinden-dir. İhtiyacını gizlemek, gizli sadaka vermek, acısını gizlemek ve musibe-tini gizli tutmak." bak. el-Cennet, 554 ve 555. Bölümler; el-Hayr, 1175. Bölüm
343. Bölüm İyi İnsanın Nişanesi
Kur'an: "Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyilik değildir; lakin iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba, peygamberlere iman edendir." "Sana hilal halindeki ayları sorarlar. De ki: "Onlar, insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür."İyilik (cahiliye döneminde inanıldığı gibi ihramlıyken) evlere arkalarından girmeniz değildir; iyilik tak-valı olandır. Evlere kapılarından girin; Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." 1675. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İyi insanın nişanesi on tanedir: Al-lah için sever, Allah için nefret eder, Allah için ayrılır, Allah için öfkelenir, Allah için hoşnut olur, Allah için amel eder, Allah'ı taleb eder, Allah kar-şısında huşu, korku, endişe, temizlik, ihlas, haya ve dikkat içinde bulunur, Allah için ihsan eder."
344. Bölüm İyiliğin Mertebeleri
1676. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her iyiliğin üstünde bir iyilik var-dır. Ama insan Allah yolunda öldürülünce artık onun üzerinde bir iyilik olmaz." bak. eş-Şer, 1971. Bölüm
345. Bölüm Birbirine İyilik Etmek Hususunda Emir
1677. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişki içinde olun, bir-birinize iyilik edin, birbirinize karşı merhametli olun ve aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği gibi birbirinizle iyi kardeşler olun." 1678. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişki içinde olun, bir-birinize iyilik edin, birbirinize merhametli davranın ve birbirinize karşı sevgi gösterin." 1679. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'tan korkun. Birbirinize karşı iyi kardeşler olun. Allah yolunda birbirinizi sevin. Birbirinizle ilişki içinde bulunun ve birbirinize merhametli olun."
346. Bölüm Kamil İyilik
1680. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kamil iyilik açıkta yaptığın ameli gizlilikte de yapmandır."
35. Konu el-Berzeh Berzah-Kabir alemi
el-Bihar, 6/202, 8. Bölüm, Ahval'ul Berzeh ve'l-Kebr el-Bihar, 6/282, 9. Bölüm, Cennet'ud Dünya ve'n-Nariha bak. el-Kebr, 427. Konu; el-Keffare, 462. Konu; ez-Zenb, 1387. Bölüm
347. Bölüm Berzah
Kur'an: "Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmek-ten onları alıkoyan bir berzah vardır." bak. Al-i İmran, 169-171; Müminun, 99-100; Gafir, 11 1681. Ali b. İbrahim şöyle diyor: "Berzah iki şeyin arası demektir. İnsana dünya ve ahiret arasında ulaşan sevab veya cezadır. Berzah İmam Sadık'ın (a.s) şu buyruğudur: "Ben sizler için sadece berzahtan korkuyorum." 1682. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) "arkalarında berzah vardır..."ayeti hak-kında şöyle buyurmuştur: "Berzah, kabirdir. Onların kabirde dar ve zor bir hayatları vardır. Allah'a andolsun ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur." 1683. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Berzah kabirdir; dünya ve ahiret arasındaki sevab veya cezadır." 1684. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a andolsun ki ben sizler için berzahtan korkuyorum."Ben (ravi), "Berzah nedir?"diye sorunca şöyle buyurdu: "Ölümden kıyamete kadar süren zamandır." 1685. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Berzah'ın içlerinde bir yola koyul-dular, orada yer kendilerine musallat oldu ve etlerini yedi."
348.Bölüm "Müminlerin Ruhu Yeşil Kuşların Kursağıdır"Rivayetinin Reddi
1686. İmam Sadık (a.s), "Müminlerin ruhu arşın etrafında yeşil kuşların kursağı-dır."rivayeti hususunda şöyle buyurmuştur: "Hayır, müminin Allah nezdinde ruhu kuşun kursağında olmasından daha yücedir. Ruhları bedenlerine benzer bedenlerdedir." 1687. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah (mümi-nin) ruhunu alınca onu dünyadaki bedenine benzer bir bedene koyar; böylece yer, içer ve yanına biri gelince onu dünyadaki yüzüyle tanır."
349. Bölüm Berzahta Müminlerin Ruhları
Kur'an: "Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri ka-tında diridirler, rızıklanırlar." 1688. Ebu Basir şöyle diyor: "İmam Sadık (a.s) müminlerin ruhundan bah-setti ve şöyle buyurdu: "Onlar birbirini görürler"Ben, "Görüyorlar mı?"diye sorunca şöyle buyurdu: "Evet, birbirlerine soru sorar ve gördü-ğünde, "Bu falandır."dediğin gibi birbirlerini tanırlar." 1689. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müminlerin ruhları cennette bir takım odalardadır. Oranın yiyeceklerinden yer, içeceklerinden içer, birbir-lerinizi ziyaret eder ve şöyle derler: "Rabbimiz kıyameti kopar da bizlere va'd ettiğin şeyler gerçekleşsin." 1690. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey İbn-i Nubate! Şu arkada (Ne-cef'te) tüm mümin erkek ve kadınların ruhları nurdan minberler üzerinde nurdan kalıplar içindedir." 1691. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey İbn-i Nubate! Eğer sizlere (per-deler) açılmış olsaydı şüphesiz bu arkada müminlerin ruhlarının halka oluşturup birbirlerini ziyaret ettiğini ve birbiriyle konuştuğunu (apaçık bir şekilde) görürdünüz. Her müminin ruhu şu arkada, her kafirin ruhu ise Berehut vadisindedir." 1692. İmam Sadık (a.s) raviye şöyle buyurmuştur: "Allah doğu ve batıdaki tüm müminlerin ruhunu Vadi'is-Selam'da haşreder."Ben, "Vadi'is-Selam ne-rededir?"diye sorunca şöyle buyurdu: "Kufe'nin sırtlarında adeta onları gruplar halinde oturmuş konuşuyorlarken görür gibiyim."
350. Bölüm Kafirlerin Berzah Aleminde Ruhu
Kur'an: "Allah o adamı, kurmak istedikleri tuzaktan korudu. Kötü azâb Firavun'un adamlarını sardı. Onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, "Firavun'un adamlarını azabın en ağırına so-kun"denir." 1693. İmam Sadık (a.s) kafirlerin ruhları hakkında şöyle buyurmuştur: "Ateşten odalar içindedir. Oranın yiyeceklerinden yer, içeceklerinden içer, orada birbirlerini ziyaret eder ve şöyle derler: "Rabbimiz bize va'd ettiklerin gerçekleşmesin diye kıyameti koparma." 1694. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz kafirlerin ruhları cehen-nem ateşindedir. Ateşe sunulunca şöyle derler: "Rabbimiz bizlere va'd et-tiklerin gerçekleşmesin diye kıyameti koparma ve sonuncumuzu ilkimize katma! " 1695. Resulullah (s.a.a) Bedir'de öldürülenlerin yanı başında durunca şöyle buyurdu: "Ey Ebu Cehil! Ey Utbe! Ey Şeybe! Ey Umeyye! Rabbinizin sizlere va''d ettiğini hak buldunuz mu? Şüphesiz ben Rabbimin bana va'd ettiğini hak buldum."Ömer, "Ya Resulullah! Cansız bedenlerle mi konuşuyorsu-nuz?"diye sorunca şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki siz benim dediklerimi daha iyi duyuyor değilsiniz. Şu farkla ki onlar ce-vap veremiyorlar."
36. Konu el-Bereket Bereket-Bolluk
351. Bölüm Bereketli
Kur'an: "Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müd-detçe namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti." "Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisi-sin"de." bak. En'am, 92, 155; Enbiya, 50; Sad, 29; Al-i İmran, 96; Nur, 35, 61; Kasas, 30 1696. İmam Sadık (a.s) "Nerede olursam beni bereketli kılmıştır"ayeti hakkında, "Yani çok faydalı."diye buyurmuştur."
352. Bölüm Bereket Sebepleri
Kur'an "Eğer memleketlerin halkı iman etmiş ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarını verirdik. Ama yalanladılar; bu yüzden onları, yaptıklarına karşılık yakalayı-verdik." 1697. İmam Hüseyin (a.s), ric'at hakkındaki uzun bir hadisinde şöyle buyurmuş-tur: "(O zaman) Gökten yere bereket nazil olur. Öyle ki ağaçlar Allah'ın kendilerinde (olmasını) istediği meyvelerin ağırlığından kırılır. Kışın, yaz meyveleri yenir. Allah-u Teala'nın "Eğer memleketlerin halkı..."ayeti de buna işaret etmektedir." 1698. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Yiyeceklerinizi tartınız. Şüphesiz bereket tartılmış yiyeceklerdedir." 1699. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Üç şeyde bereket vardır: Vadeli satmak, birbirine borç vermek ve -satmak için değil, kendi evi için- buğdayı arpa ile karıştırmak." 1700. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah Teala Pey-gamberlerinden birine şöyle vahy etti. İtaat edilirsem hoşnut olurum, hoşnut olursam bereket veririm ve benim bereketimin sonu yoktur." 1701. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bereket on parçadır. Onda doku-zu ticarette, geri kalanı ise derilerdedir." 1702. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Adalet ile bereketler kat kat artar." bak. et-Ticaret, 432 ve 433. Bölümler Er-Rızk, 1494. Bölüm Er-Rıfk, 1533. Bölüm Ez-Ziyafet, 2390. Bölüm
353. Bölüm Bereketi Yok Eden Şeyler
"Eğer memleketlerin halkı iman etmiş ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarını verirdik. Ama yalanladılar; bu yüzden onları, yaptıklarına karşılık yakalayı-verdik." 1703. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şu dört şeyden biri bir eve girecek olursa o evi harab eder ve bereketten bayındır olmaz: Hıyanet, hırsızlık, şarap içmek ve zina." 1704. İmam Cevad (a.s) veya İmam Hadi (a.s), Davud Sermi'ye şöyle buyurmuştur: "Ey Davut! Şüphesiz haram gelişmez, gelişse de sahibine bereketi olmaz. Ondan bir şey infak etse sevabını görmez, geride bıraktıkları (kendisini) ateşe götüren bir azık olur." 1705. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Cinayetler ortaya çıkarsa bereketler yok olur." bak. Er-Rızk, 1495. Bölüm
37. Konu el-Burhan Delil-Bürhan
el-Bihar, 9/2-254, İhticacatullah-u Teala ala erbab'il Milel el-Bihar, 9/255, Ebvab-u İhticacat'ir-Resul el-Bihar, 10/1-392, İhticacat'ur Resul ve'l-Eimme (a.s) bak. el-Hüccet, 97. Konu
354. Bölüm Allah'ın Burhanı
Kur'an: "Ey insanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur indirdik." "Bu ikisi Firavun ve erkanına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğ-rusu onlar yoldan çıkmış bir millettir"denildi" bak. el-Hüccet; 710, 711, 713. Bölümler
355. Bölüm Delil İstemek
Kur'an "Yoksa, önce yaratan, sonra da yaratmayı tekrar edecek olan; size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğru sözlülerden iseniz, açık delilinizi geti-rin." "Allah'la berâber, varlığına hiç bir delili olmadığı halde başka ilaha tapanın hesabını Rabbi görecektir. Küfredenler elbette kurtu-lamazlar" "Yahûdi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girme-yecek"dediler; bu onların kuruntularıdır. De ki: "Sözünüz doğru ise delillerinizi getirin" "Her ümmetten bir şâhid çıkarır ve "kesin delilinizi ortaya ko-yun"deriz. O zaman, gerçeğin Allah'a ait olduğunu, uydurdukları-nın kendilerini bırakıp kaçtığını anlarlar" bak. el-Hüccet, 715. Bölüm
38. Konu el-Bişr Güler yüzlülük
356.Bölüm Güler Yüzlülük
1706. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük kini yok eder." 1707. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kardeşini güler yüzlülükle karşı-la." 1708. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, dostluğun kemen-didir." 1709. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, dostluk (için kuru-lan dost) tuzağıdır." 1710. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, özgür insanın hu-yudur." 1711. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, hür insanın huyu-dur." 1712. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, ilk ihsandır." 1713. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, zahmetsiz ve mas-rafsız bir ihsandır." 1714. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, iki ihsandan biri-dir." 1715. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, iki misafirperverlik-ten biridir." 1716. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, güzel bir manzara ve nurlu bir huydur." 1717. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Onları güler yüzlülükle karşıla, kin-leri öldür." 1718. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülükle ihsan değer kaza-nır" 1719. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, sevgi bağıdır." 1720. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlülük, ısrar ile uyuş-maz." 1721. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müminin güleçliği yüzünde, kudreti dininde ve hüznü kalbindedir." 1722. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güler yüzlü olman nefsinin yüceli-ğinin göstergesidir." 1723. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel karşılama kardeşlik bağını güçlendirir." 1724. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz sizler insanları malları-nızla nasiplendiremezsiniz. O halde onlara güler yüzlülük ve güzel yüzlü-lükle davranın." 1725. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: Şüphesiz Allah kardeşine asık suratlı olandan nefret eder." 1726. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müminin sıfatı hakkında şöyle bu-yurmuştur: (Mümin) yumuşak yüzlü ve güler yüzlüdür; asık suratlı ve ka-ba değil." 1727. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşlerinizi görünce tokalaşın. Onlara yumuşak ve güler yüzlü davranın. Ayrılınca günahlarınız dökül-müş olur." 1728. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların dostlarının kalbini elde ettikleri ve düşmanlarının kalbinden kinlerini giderdikleri en güzel şey on-larla karşılaşınca güzel yüzlü davranmak, arkalarından hallerini araştırmak ve önlerinde güler yüzlü olmaktır." bak. 309. Konu, ez-Zihk 357. Bölüm Uyarı ve Müjde Eşitliği 1729. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seni uyaran, seni müjdeleyen kimse gibidir."
İçindekiler
------------------------------------- Çeviren'in Notu 3 Bir Hatırlatma 5 Yazarın Önsözü 5 1. Bölüm 5 Fedakarlığın Fazileti 5 2. Bölüm 5 Fedakarlığın Ahlaki Yüceliklerdeki Rolü 5 3. Bölüm 5 Fedakarların Fazileti 5 4. Bölüm 5 Fedakarlık Makamı 5 5. Bölüm 5 Islah Edicilerin Sevabı 5 6. Bölüm 5 Ahiret Sevabı 5 7. Bölüm 5 Azim Sevap 5 8. Bölüm 5 Büyük Sevab 5 9. Bölüm 5 Yüce Sevab 5 10. Bölüm 5 Tükenmeyen Sevab 5 11. Bölüm 5 İki Kat Sevab 5 12. Bölüm 5 Kiralamak 5 13. Bölüm 5 Kendini Kiraya Vermenin Çirkinliği 5 14. Bölüm 5 Kiralamada Komisyonculuk 5 15. Bölüm 5 İşçiye Zulüm Etmek 5 16. Bölüm 5 Ücreti Bildirmek 5 17. Bölüm 5 Ücret Vermenin Adabı 5 18. Bölüm 5 İmam Ümmetin İşçisidir 5 19. Bölüm 5 Ecel 5 20. Bölüm 5 Ecel Sağlam Bir Kaledir 5 21. Bölüm 5 Her Şeyin Bir Eceli Vardır 5 22. Bölüm 5 Her Ümmetin Bir Eceli Vardır 5 23. Bölüm 5 Belirli ve Belirsiz Ecel 5 24. Bölüm 5 Belirsiz Eceli Uzaklaştıran Şey 5 25. Bölüm 5 Ahiret 5 26. Bölüm 5 Ahiret İşlerinin Büyüklüğü 5 27. Bölüm 5 Ahiret Kalıcı Yurttur 5 28. Bölüm 5 Ahiret Hayat Yurdudur. 5 29. Bölüm 5 Ahiretin Üstünlüğü 5 30. Bölüm 5 Ahireti Hatırlama 5 31. Bölüm 5 Ahiret İçin Çalışmak 5 32. Bölüm 5 Ahirete Önem Vermek 5 33. Bölüm 5 Ahiret Ehlinin Sıfatı 5 34. Bölüm 5 Mümin Müminin Kardeşidir. 5 35. Bölüm 5 Gerçek Kardeşler 5 36. Bölüm 5 Kardeş Sevgisi 5 37. Bölüm 5 Sevgiyi Kalıcı Kılan Şeyler 5 38. Bölüm 5 Allah İçin Kardeşlik 5 39. Bölüm 5 Dünya İçin Kardeşlik 5 40. Bölüm 5 Dini Kardeşlik ve Dostluk 5 41. Bölüm 5 Kardeşliği Yok Eden Şeyler 5 42. Bölüm 5 Kardeşine Sevgisini İlan Etmek 5 43. Bölüm 5 (Din) Kardeşini Sevmek Onun da Seni Sevdiğinin 5 Bir Göstergesidir. 5 44. Bölüm 5 Kardeşlerle İlişkisini Koparmak 5 45. Bölüm 5 Kardeşlerle İlişki Kurmak 5 46. Bölüm 5 Kardeş Çeşitleri 5 47. Bölüm 5 Güvenilir Kardeş 5 48. Bölüm 5 Bazı Kardeşliklerin Yasaklanışı 5 49. Bölüm 5 Eski Kardeşlikleri Sürdürmeye Çalışmak 5 50. Bölüm 5 Gerçek Kardeşlik 5 51. Bölüm 5 Kardeş Seçimi 5 52. Bölüm 5 Kardeşin Sürçmelerine Tahammül Etmek 5 53. Bölüm 5 Kardeşlerin En Hayırlısı 5 54. Bölüm 5 Kamil Kardeş 5 55. Bölüm 5 Kardeşlerin En Kötüsü 5 56. Bölüm 5 Kardeşleri Denemek 5 57. Bölüm 5 Kardeşlere Yol Göstermek 5 58. Bölüm 5 Kardeşlere İkram ve Saygı 5 59. Bölüm 5 Kardeşlerin İhtiyacını Gidermek 5 60. Bölüm 5 Kardeşlik Adabı 5 61. Bölüm 5 Edeb 5 62. Bölüm 5 Edep Soy Şerafetidir 5 63. Bölüm 5 Edeb Elbisesi 5 64. Bölüm 5 Kötü Edep 5 65. Bölüm 5 Edep ve Akıl 5 66. Bölüm 5 Nefsi Terbiye Etmek 5 67. Bölüm 5 Edebin Getirdikleri 5 68. Bölüm 5 Edebin Tefsiri 5 69. Bölüm 5 En Üstün Edep 5 70. Bölüm 5 Çocuğu Terbiye Etmeye Teşvik 5 71. Bölüm 5 Nasıl Terbiye Edileceği Hususunda 5 72. Bölüm 5 Terbiyede Riayet Edilmesi Gereken Hususlar 5 73. Bölüm 5 Peygamber'in Allah Vesilesiyle Terbiye Oluşu 5 74. Bölüm 5 Allah'ın Edebi İle Edeplenmek 5 75. Bölüm 5 Allah'ın Terbiyesi 5 76. Bölüm 5 Ezan 5 77. Bölüm 5 Müezzin 5 78. Bölüm 5 Ezanın Tefsiri 5 79. Bölüm 5 Bebeğinin Kulağına Ezan Okumaya Teşvik 5 80. Bölüm 5 Eziyet Etmek 5 81. Bölüm 5 Mümine Eziyet Etmek 5 82. Bölüm 5 Eziyetten Çekinmek 5 83. Bölüm 5 Allah Yolunda Eziyetlere Sabretmek 5 84. Bölüm 5 Hicri Takvimin Başlangıcı 5 85. Bölüm 5 Yeryüzünün Hükümleri 5 86. Bölüm 5 Her Kim Bir Toprağı İhya Ederse Onundur 5 87. Bölüm 5 Dirileri Öldürmek 5 88. Bölümü 5 Esarete Teslim Olmak Caiz Değildir 5 89. Bölüm 5 Esire İhsanda Bulunmak 5 90. Bölüm 5 Örnek 5 91. Bölüm 5 Her Şey Mutlaktır. 5 92. Bölüm 5 Her Şey Temizdir. 5 93. Bölüm 5 Yakin, Şek İle Bozulmaz 5 94. Bölüm 5 Allah'ın Galabe Çaldığı Hususlar 5 95. Bölüm 5 Allah'ın Gizlediği Şey 5 96. Bölüm 5 Farklı Temel Hükümler 5 97. Bölüm 5 Afetler 5 98. Bölüm 5 Az Yemek 5 99. Bölüm 5 Çok Yemek 5 100: Bölüm 5 Ölçülü Yemek ve Ölçülü Yemenin Sıhhatteki Rolü 5 101. Bölüm 5 Çok Yemenin Zararları 5 102. Bölüm 5 Aşırı Yemek Takvayı Yok Eder 5 103. Bölüm 5 Açlık 5 104. Bölüm 5 Açlığın Etkileri 5 105. Bölüm 5 Yemekte Ölçü 5 106. Bölüm 5 Sofra Adabı 5 107. Bölüm 5 Ülfet 5 108. Bölüm 5 Başkalarıyla Ünsiyet ve Ülfet Edinmeyen Kimsede 5 Hayır Yoktur 5 109. Bölüm 5 Allah 5 110. Bölüm 5 Yöneticiliğin Gereği 5 111. Bölüm 5 Kötülerin Hakimiyeti (Yöneticiliği) 5 112. Bölüm 5 Hükümetin Değeri 5 113. Bölüm 5 Emel Rahmettir 5 114. Bölüm 5 Arzular Bitmez 5 115. Bölüm 5 Boş Arzulardan Sakındırmak 5 116. Bölüm 5 Arzu ve Ecel 5 117. Bölüm 5 Uzun Emellerin Neticeleri 5 118. Bölüm 5 Kısa Arzular 5 119. Bölüm 5 Allah'tan Gayrisine Ümit Bağlamaktan Sakındırmak 5 120 Bölüm 5 İslam Ümmetinin Konumu 5 121. Bölüm 5 Ümmetin İyileri 5 122. Bölüm 5 Orta Ümmet 5 123. Bölüm 5 Ümmeti En Hayırlı Kılan Şeyler 5 124. Bölüm 5 Ahirette İslam Ümmetinin Makamı 5 125. Bölüm 5 İslam Ümmetinin Kıyam Edenleri 5 126. Bölüm 5 Milletlerin İslam Aleyhine Saldırıya Geçişi 5 127. Bölüm 5 Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (1) 5 128. Bölüm 5 Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (2) 5 129. Bölüm 5 Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (3) 5 130. Bölüm 5 İmamet 5 131. Bölüm 5 İmamet Dinin Tamamlayıcısıdır 5 132. Bölüm 5 İmamet İslam'ın Esasıdır 5 133. Bölüm 5 İmamet Tüm Hayırların Temelidir 5 134. Bölüm 5 İmamet Ümmetin Düzenidir 5 135. Bölüm 5 İmamet Rabbin Yoludur 5 136. Bölüm 5 İmametin "Nur"olarak Tefsir Edilmesi 5 137. Bölüm 5 İmamet Nübüvvetten Öndedir 5 138. Bölüm 5 Hüccetin (İlahi Önderin) Gereği 5 139. Bölüm 5 Hüccet, Tanınmış İmamdır 5 140. Bölüm 5 Bazen Hüccet Korku ve Gaybet Durumda Yaşar 5 141. Bölüm 5 İmam Olmazsa Yeryüzü Dibe Geçer 5 142. Bölüm 5 Her Ümmet İmamı İle Çağrılır 5 143. Bölüm 5 İmam'ı Tanımak 5 144. Bölüm 5 İmamı Tanımanın veya Tanımamanın Etkileri 5 145. Bölüm 5 Zamanının İmamını Tanımadan Ölen Kimse 5 146. Bölüm 5 İmamı Tanımayan ve Onu İnkar Etmeyen Kimse 5 147. Bölüm 5 İmametin Şartları ve İmam'ın Özellikleri 5 148. Bölüm 5 İmametin Engelleri 5 149. Bölüm 5 Adalet İmamlarına Farz Olan Şeyler 5 150. Bölüm 5 İmam ve Ümmetin Karşılıklı Hakları 5 151. Bölüm 5 İmamlarınız Temsilcilerinizdir 5 152. Bölüm 5 Hak Olmayan İmama Uyan Kimse 5 153. Bölüm 5 Cehennem İmamları 5 154. Bölüm 5 İmamet İddiasında Bulunan Kimse 5 155. Bölüm 5 Zalim İmamların İmametini Meşru Göstermek için Uydurulan Hadis-ler 5 156. Bölüm 5 Münezzeh Olan Allah'a İtaat Etmeyen 5 Kimseye İtaat Edilmez 5 157. Bölüm 5 Zalim İmamlara Kıyam Etmenin Farz Oluşu 5 158. Bölüm 5 Kıyam Etmemenin Caiz Olduğu Hususlar 5 159. Bölüm 5 Mutezile'ye Göre Zalim İmamlara 5 Kıyam Etmenin Hükmü 5 160. Bölüm 5 İmam Seçimi 5 161. Bölüm 5 Sekaleyn Hadisi 5 162. Bölüm 5 Ehl-i Beyt'ten Ayrılmamanın Gereği 5 163. Bölüm 5 Ehl-i Beyt'in (a.s) Bazı Özellikleri 5 164. Bölüm 5 Ehl-i Beyt'e (a.s) Yapılan Baskıların Sebebi 5 165. Bölüm 5 Ehl-i Beyt'e (a.s) Göre Hükümet Felsefesi 5 166. Bölüm 5 Tefrika ve Ayrılıktan Korkmak 5 167. Bölüm 5 12 İmam 5 168. Bölüm 5 İmam'ın İlmi 5 (1) Peygamber'in (s.a.a) Diliyle Ali (a.s) 5 169. Bölüm 5 Hz. Ali'yi (a.s) Sevmek 5 170. Bölüm 5 Hz. Ali'ye (a.s) Buğzetmek 5 171. Bölüm 5 Ali İyilerin İmamıdır. 5 172. Bölüm 5 Ali Sizin İmamınızdır 5 173. Bölüm 5 Ali Benim Halifemdir 5 174. Bölüm 5 Ali Benim Vasimdir 5 175. Bölüm 5 Ben Kimin Mevlası İsem Ali de Onun Mevlasıdır 5 176. Bölüm 5 Ali Her Müminin Velisidir 5 177. Bölüm 5 Ali Hak İledir 5 178. Bölüm 5 Ali Kur'an İledir 5 179. Bölüm 5 Ali (a.s) Allah'ın Hüccetidir. 5 180. Bölüm 5 Ali, Peygamber'in İlminin Kapısıdır 5 181. Bölüm 5 Ali Benden Sonra İnsanların En Bilginidir. 5 182. Bölüm 5 Ben ve Ali Bir Ağaçtanız 5 183. Bölüm 5 Sen Kardeşimsin 5 184. Bölüm 5 Ali Bendendir ve Ben de Ali'denim 5 185. Bölüm 5 Benim Adıma Sadece Kendim ve Ali Tebliğ Edebilir. 5 186. Bölüm 5 Sen Bana Oranla Harun Gibisin 5 187. Bölüm 5 Ali'nin Velayeti 5 188. Bölüm 5 Peygamber'in (s.a.a) Diliyle Ali (2) 5 189. Bölüm 5 Ali'nin Diliyle Ali (3) 5 190. Bölüm 5 Ben 5 191. Bölüm 5 İmam Ali'nin (a.s) Müslüman Oluşu 5 192. Bölüm 5 İmam Ali'nin (a.s) İlmi 5 193. Bölüm 5 İmam Ali'nin (a.s) Mazlumiyeti 5 194. Bölüm 5 (4) Ali'nin Diliyle Ali 5 195. Bölüm 5 Fatıma Peygamberin Bir Parçasıdır 5 196. Bölüm 5 Fatıma Alemlerin Kadınlarının Efendisidir 5 197. Bölüm 5 Fatıma Gazablanınca Allah da Gazablanır. 5 198. Bölüm 5 İsimlerinin Seçiliş Niteliği 5 199. Bölüm 5 Cennet Ehli Gençlerinin Efendisi 5 200. Konu 5 Hasan ve Hüseyin'i (a.s) Sevmek 5 201. Bölüm 5 Peygamber'in Hasan ve Hüseyin'e Hediyesi 5 202. Bölüm 5 Hasan ve Hüseyin'in İmameti 5 203. Bölüm 5 İmametinin Delili 5 204. Bölüm 5 Hasan Bendendir ve Ben de Ondan 5 205. Bölüm 5 İmam Hasan'ın (a.s) Sevgisi 5 206. Bölüm 5 İmam Hasan'ın (a.s) İbadeti 5 207. Bölüm 5 İmam Hüseyin'in (a.s) İmamet Delili 5 208. Bölüm 5 Hüseyin Benden ve Ben Ondanım 5 209. Bölüm 5 İmam Ali b. Hüseyin'in İmamet Delili 5 210. Bölüm 5 İmam Zeyn'ul Abidin'in Makamı 5 211. Bölüm 5 İmam Muhammed b. Ali Bakır'ın (a.s) İmamet Delili 5 212. Bölüm 5 İlmi Yaran Kimse 5 213. Bölüm 5 Cafer b. Muhammed Sadık'ın (a.s) İmamet Delili 5 214. Bölüm 5 İmam Sadık'ın (a.s) Sireti ve Yüce Ahlakı 5 215. Bölüm 5 İmam Kazım'ın (a.s) İmamet Delili 5 216. Bölüm 5 İmam Zindanda 5 217. Bölüm 5 İmam Rıza'nın (a.s) İmamet Delili 5 218. Bölüm 5 İmam Rıza'nın (a.s)Veliahtlığı Kabule Zorlanışı 5 219. Bölüm 5 İmam Rıza'nın (a.s) Serahs Zindanındaki Hali 5 220. Bölüm 5 İmam Rıza'nın (a.s) Çeşitli Dilleri Bilmesi 5 221. Bölüm 5 İmam Rıza'nın (a.s) Kalp Güveni 5 222. Bölüm 5 İmam Muhammed b. Ali Cevad'ın (a.s) İmamet Delili 5 223. Bölüm 5 İmam Hadi'nin (a.s) İmamet Delili 5 224. Bölüm 5 İmam Hadi'nin (a.s) Zindandaki Hali 5 225. Bölüm 5 İmam Hasan b. Ali Askeri'nin (a.s) İmamet Delili 5 226. Bölüm 5 İmam Askeri'nin (a.s) Zindandaki Hali 5 227. Bölüm 5 Hz. Mehdi'nin (a.s) İsimleri 5 228. Bölüm 5 Hz. Mehdi'nin (a.s) İmamet Delili 5 229. Bölüm 5 Mehdi'nin (a.s) Müjdesi 5 230. Bölüm 5 Mehdi (a.s), Allah'ın Yeryüzündeki Bakiyye'sidir 5 231. Bölüm 5 Kıyamet Mehdi (a.s) Zuhur Edinceye Kadar Kopmaz 5 232. Bölüm 5 Peygamber'in Ehl-i Beyt'inden Biri Yeryüzünü Adeletle Dolduracaktır. 5 233. Bölüm 5 Mehdi'nin (a.s) Adının Resulullah'ın (s.a.a) Adıyla Aynı Oluşu 5 234. Bölüm 5 İmam-ı Kaim'in (Hz. Mehdi'nin) İki Gaybeti 5 235. Bölüm 5 İmam'ın Gaybetinde Dine Sarılmanın Zorluğu 5 236. Bölüm 5 Kaim'in (a.s) Gaybetinde Dua 5 237. Bölüm 5 Kaim'in Kıyamından Önce Kıyam Etmenin Hükmü (1) 5 238. Bölüm 5 Kaim'in Kıyamından Önce 5 Kıyam Etmenin Hükmü (2) 5 239. Bölüm 5 Kurtuluşu Beklemek 5 240. Bölüm 5 Kurtuluş Beklentisi İçinde Olmak En Üstün İbadettir 5 241. Bölüm 5 Mehdi'nin (a.s) Zuhurunu Bekleyenin Makamı 5 242. Bölüm 5 İnsanların Umutlarını Kaybettikleri bir Dönemde Kaim'in (a.s) Zuhu-ru 5 243. Bölüm 5 (Hz. Mehdi'nin Zuhuru İçin) 5 Vakit Tayin Edenler Yalancıdır 5 244. Bölüm 5 Gaybetin Sebebi 5 245. Bölüm 5 İnsanların Gaybet Döneminde 5 İmam'dan Faydalanması 5 246. Bölüm 5 Zuhur'un Alametleri 5 247. Bölüm 5 Zuhur Zamanı (1) 5 248. Bölüm 5 Zuhur Zamanı (2) 5 249. Bölüm 5 Hz. Mehdi ile Birlikte Kıyam Edenler 5 250. Bölüm 5 Hz. Mehdi'nin (a.s) Kıyam Ettikten Sonra Zalimlere Yapacakları 5 251. Bölüm 5 Kaim'in (a.s) Yeni Getirdikleri 5 252. Bölüm 5 Mehdi'nin (a.s) Kıyamından Sonraki Dünya 5 253. Bölüm 5 Kaim'den (a.s) Sonrası 5 254. Bölüm 5 İman 5 255. Bölüm 5 İman ve İslam 5 256. Bölüm 5 İmanın Kökü 5 257. Bölüm 5 İmanın Hakikati (1) 5 258. Bölüm 5 İmanın Hakikati (2) 5 259. Bölüm 5 İmanın Hakikati (3) 5 260. Bölüm 5 İmanın Hakikati (4) 5 261. Bölüm 5 İmanın Hakikati (5) 5 262. Bölüm 5 İman ve Amel 5 263. Bölüm 5 Mürcie Fırkası 5 264. Bölüm 5 İman ve Günahlar (1) 5 265. Bölüm 5 İman ve Günahlar (2) 5 266. Bölüm 5 İman ve Günahlar (3) 5 267. Bölüm 5 İmanın Kemali 5 268. Bölüm 5 İmanı Kemane Erdiren Şeyler (1) 5 269. Bölüm 5 İmanı Kemale Erdiren Şeyler (2) 5 270. Bölüm 5 İmanı Kemale Erdiren Şeyler (3) 5 271. Bölüm 5 İman ve Huzur 5 272. Bölüm 5 İmanın Artışı 5 273. Bölüm 5 İmanın Dereceleri 5 274. Bölüm 5 En Üstün İman 5 275. Bölüm 5 İmanın Dalları 5 276. Bölüm 5 İmanın Erkanı 5 277. Bölüm 5 İmanın En Sağlam Halkası 5 278. Bölüm 5 Kalıcı ve Geçici İman 5 279. Bölüm 5 İmanı Sabit Kılan Şey 5 280. Bölüm 5 İmanın Tadına Varmak 5 281. Bölüm 5 İmanın Tadını Almamak 5 282. Bölüm 5 İmanın Tatlılığını Tatmamak 5 283. Bölüm 5 İmanın En Düşük Mertebesi 5 284. Bölüm 5 İmandan Çıkaran Şey 5 285. Bölüm 5 İnsanı İmandan Çıkaran En Küçük Şey 5 286. Bölüm 5 İman ile Uyuşmayan Şey 5 287. Bölüm 5 İmanın Getirdikleri 5 288. Bölüm 5 Müminin Bu İsimle Adlandırılma Sebebi 5 289. Bölüm 5 Müminin Azameti 5 290. Bölüm 5 Müminler Bir Tek Beden Gibidirler 5 291. Bölüm 5 Mümin Kimdir? (1) 5 292. Bölüm 5 Mümin Kimdir? (2) 5 293. Bölüm 5 Müminin Sertliği 5 294. Bölüm 5 Her Şey Mümine Boyun Eğer 5 295. Bölüm 5 Müminler Azdır 5 296. Bölüm 5 Müminin Alametleri 5 297. Bölüm 5 Müminlerin Sıfatları 5 298. Bölüm 5 Müminlerin En Üstünü 5 299. Bölüm 5 Resulullah'ı Görmediği Halde 5 İman Eden Kimsenin Üstünlüğü 5 300. Bölüm 5 Emanet 5 301. Bölüm 5 Her Durumda Emanete Riayet Etmek Farzdır 5 302. Bölüm 5 Emanete Riayet Etmeyenin İmanı Yoktur. 5 303. Bölüm 5 Emanete Riayetin Etkileri 5 304. Bölüm 5 İtimad Edilmemesi Gereken Kimseler 5 305. Bölüm 5 İlahi Emanet 5 306. Bölüm 5 Eman Dilemek-Sığınmak 5 307. Bölüm 5 Ahde Vefa Göstermek 5 308. Bölüm 5 Sözleşmelere Saygı 5 309. Bölüm 5 Ünsiyet 5 310. Bölüm 5 Allah ile Ünsiyet Etmek 5 311. Bölüm 5 İnsanoğlunun Büyüklüğü 5 312. Bölüm 5 Müminin Şerafeti 5 313. Bölüm 5 İnsanı Meleklerden Üstün Kılan Şey 5 314. Bölüm 5 İnsanın Yaratılış Nedeni 5 315. Bölüm 5 İnsanın Yaratılış Niteliği 5 316. Bölüm 5 İnsanın Zayıflığı 5 317. Bölüm 5 İnsanın Ölçüsü (1) 5 318. Bölüm 5 İnsanın Ölçüsü (2) 5 319. Bölüm 5 Kamil İnsanın Sıfatı 5 320. Bölüm 5 Altın ve Gümüş Tabaklar 5 321. Bölüm 5 Cimrilik 5 322. Bölüm 5 Cimri 5 323. Bölüm 5 Cimrinin Özellikleri 5 324. Bölüm 5 Cimri Kimsenin Huzuru Az Olur 5 325. Bölüm 5 İnsanların En Cimrisi 5 326. Bölüm 5 Cimriliğin Nişanesi 5 327. Bölüm 5 Bid'at 5 328. Bölüm 5 Bid'at Ehli 5 329. Bölüm 5 Bid'atın Anlamı 5 330. Bölüm 5 Bidat Ehlinden Yüz Çevirmek 5 231. Bölüm 5 Bidatçı Kimse ve İbadet 5 322. Bölüm 5 Bid'at Ehlinin Amellerinin Batıl Oluşu 5 333. Bölüm 5 Bidat Ehlinin Tövbesi 5 334. Bölüm 5 Bidatler Çıkınca Alimlere Farz Olan Şeyler 5 335. Bölüm 5 Beda 5 336. Bölüm 5 "Beda"nın Anlamı 5 337. Bölüm 5 İmkansız Olan Beda 5 338. Bölüm 5 Abdal (Gezgin Derviş) 5 339. Bölüm 5 Savurganlık 5 340. Bölüm 5 Savurganlığın Anlamı 5 341. Bölüm 5 İyilik 5 342. Bölüm 5 İyiliğin Kapıları ve Hazineleri 5 343. Bölüm 5 İyi İnsanın Nişanesi 5 344. Bölüm 5 İyiliğin Mertebeleri 5 345. Bölüm 5 Birbirine İyilik Etmek Hususunda Emir 5 346. Bölüm 5 Kamil İyilik 5 347. Bölüm 5 Berzah 5 348. Bölüm 5 "Müminlerin Ruhu Yeşil Kuşların 5 Kursağıdır"Rivayetinin Reddi 5 349. Bölüm 5 Berzahta Müminlerin Ruhları 5 350. Bölüm 5 Kafirlerin Berzah Aleminde Ruhu 5 351. Bölüm 5 Bereketli 5 352. Bölüm 5 Bereket Sebepleri 5 353. Bölüm 5 Bereketi Yok Eden Şeyler 5 354. Bölüm 5 Allah'ın Burhanı 5 355. Bölüm 5 Delil İstemek 5 356. Bölüm 5 Güler Yüzlülük 5 357. Bölüm 5 Uyarı ve Müjde Eşitliği 5 İçindekiler 5