ชื่อหนังสือ:       ซิยาเราะฮ์กุโบรนบี
 ผู้ประพันธ์:      แปล: เชค อบูนัสรีน
 วันที่เผยแพร่: 2010-05-02 07:00:09