สารบัญ
อหฺกาม(ศาสนบัญญัติ)

นมาซ

นมาซที่เป็นวาญิบ

ขั้นเตรียมการของนมาซ

สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดวุฎูและเงื่อนไข

ฆุสลฺ

สิ่งที่เป็นหะรอม (ต้องห้าม)ขณะมีญุนูบ

การตะยัมมุม

๒.เวลานมาซ

๓.เสื้อผ้า

๔.สถานที่นมาซ

สิ่งที่เป็นวาญิบในนมาซ

กฎต่างๆของสิ่งที่เป็นวาญิบในนมาซมุสตะฮับบางอย่างของรุกูอฺ

ตะชะฮุดและสลาม

นมาซอายาต

ขั้นตอนและวิธีการทำนมาซอายาต

นมาซมุซาฟิร(นมาซเดินทาง)

นมาซญะมาอัตการถือศีลอด

สิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดเสีย(บาฏิล)

การค้า(บัยอ์)อะหฺกามในการซื้อขาย

ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มคำเตือนที่สำคัญ

การขโมย

ประมวลศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการขโมย

คุมส์รายได้ประจำปี

ผลพวงของการไม่จ่ายคุมส์

หัจญ์ประเภทหัจญ์

ขั้นตอนของการทำฮัจญ์ตะมัตตุอฺ

สิ่งที่เป็นหะรามขณะที่ครองชุดอิหรอม