สารบัญ


ศัพท์สำคัญ

หมวดที่ ๑ อะมัลอุมเราะฮฺ ตะมัตตุอฺ

อุมเราะฮฺ ตะมัตตุอฺ

อิฮฺรอม

สิ่งควรจำ

สิ่งที่เป็นฮะรอมสำหรับผู้ชาย

สิ่งที่เป็นฮะรอมสำหรับผู้หญิง

๒. เฏาะวาฟ

๓.นะมาซเฏาะวาฟ

๔. ซะอียฺระหว่างเนินเขาเซาะฟาและมัรวะฮฺ

๕. ตักซีร

หมวดที่ ๒ อะมัลฮัจญฺตะมัตตุอฺ

จากตักซีรอุมเราะฮฺจนถึงอิฮฺรอมฮัจญฺ

๑. การครองอิฮฺรอม

๒. การวุกูฟในอะเราะฟะฮฺ

๓.การวุกูฟในมัชอะรุลฮะรอม

๔.ขว้างเสาหิน หรือ ร็อมย์ ญุมเราะฮฺ อะเกาะบะฮฺ

๕. กุรบาน

๖. ฮัลกฺหรือตักซีร

ข้อสรุปอะมัลอุมเราะฮฺ และฮัจญฺตะมัตตุอฺพร้อมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติอุมเราะฮฺ

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติฮัจญฺตะมัตตุอฺ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติฮัจญฺ

เฏาะวาฟมุซตะฮับ

เฏาะวาฟวะดาอฺ

หมวดที่ ๓ สิ่งที่ฮะรอมสำหรับอิฮฺรอม

สิ่งที่ฮะรอมสำหรับอิฮฺรอม

สิ่งฮะรอมที่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

สิ่งฮะรอมที่ไม่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

คำอธิบายสิ่งฮะรอมขณะครองอิฮฺรอม

สิ่งฮะรอมเฉพาะสำหรับฮุจญาจชาย

สิ่งฮะรอมเฉพาะสำหรับฮุจญาจหญิง

หมวดที่ ๔ มารยาทและมุซตะฮับสำหรับอุมเราะฮฺและฮัจญฺ

มุซตะฮับต่าง ๆ สำหรับอุมเราะฮฺ

มักรูฮฺ(พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติ)ในขณะอิฮฺรอม

มารยาทในการเข้ามัสญิดอัล ฮะรอม

มารยาทและมุซตะฮับเฏาะวาฟ

มุซตะฮับนะมาซเฏาะวาฟ

มุซตะฮับก่อนซะอียฺ

มุซตะฮับซะอียฺ

มารยาทและมุซตะฮับของฮัจญฺ

มุซตะฮับวุกูฟในมัชอะรุลฮะรอม

มุซตะฮับร็อมย์(ขว้างเสาหิน)

มุซตะฮับกุรบาน

มุซตะฮับมินา

มุซตะฮับอื่นๆที่เกี่ยวกับนครมักกะฮฺ

ต้องออกห่างจากความขัดแย้ง

ข้อพึงสังเกต

เชิงอรรถ