ข้อสรุปอะมัลอุมเราะฮฺ และฮัจญฺตะมัตตุอฺพร้อมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ

๑. ต้องไปครองอิฮฺรอมที่มีกอต เช่น มัสญิดชะญะเราะฮฺ หรือญุอฺฟะฮฺ
๒. หลังจากนั้นต้องไปมัสญิดฮะรอมเพื่อเฏาะวาฟและนะมาซเฏาะวาฟ
๓. ต้องเดินซะอียฺระหว่างเขาเซาะฟากับมัรวะฮฺ
๔. หลังจากนั้นให้ตักซีร (ตัดเล็บหรือตัดผมเล็กน้อย) เมื่อตักซีรแล้วถือว่าอะมัลอุมเราะฮฺเสร็จสิ้น (สถานที่ตักซีรไม่ได้กำหนดตายตัว)

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติอุมเราะฮฺ

* มีกอต
- ครองอิฮฺรอม-

* มัสญิดฮะรอม
- เฏาะวาฟ และนะมาซเฏาะวาฟ

* มัซอา
-เดินซะอียฺ ๗ เที่ยว

- หลังจากนั้นให้ตักซีร

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติฮัจญฺตะมัตตุอฺ

๑.ครองอิฮฺรอมในมักกะฮฺเพื่อฮัจญฺตะมัตตุอฺ
๒.วันที่ ๙ ซุลฮิจญฺ (วันอะเราะฟะฮฺ) ต้องไปอะเราะฟะฮฺเพื่อวุกูฟ
๓.ค่ำวันที่ ๑๐ ต้องเดินทางไปยังมัชอะรุลฮะรอม และวุกูฟที่นั้นตั้งแต่อะซานซุบฮฺจนดวงอาทิตย์ขึ้น
๔.เช้าวันที่ ๑๐ หรือเช้าวันอีดต้องเดินทางไปยังมินา เพื่อขว้างเสาหินต้นสุดท้าย (ร็อมย์ญุมเราะฮฺอะเกาะบะฮฺ) กุรบาน และฮัลกฺหรือตักซีร
หลังจากปฏิบัติอะมัลวันที่ ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องค้างแรมที่มินา (ลัยละตุลมะบีต) หรือกลับไปยังมักกะฮฺเพื่อปฏิบัติอะมัลส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นให้กลับไปยังมินา

๕. ถ้าหากฮัจญีไปมักกะฮฺ อะมัลที่ต้องปฏิบัติคือเฏาะวาฟและนะมาซเฏาะวาฟ
๖. เมื่อเสร็จแล้วให้เดินซะอียฺระหว่างเขาเซาะฟากับมัรวะฮฺ
๗. หลังจากนั้นให้กลับเข้ามัสญิดอีกครั้งเพื่อเฏาะวาฟนิซาอฺและนะมาซเฏาะวาฟ
๘. เมื่อเสร็จให้กลับมินา เพื่อค้างแรมในค่ำที่ ๑๑ และ ๑๒
๙. เช้าวันที่ ๑๑ และ ๑๒ ให้ขว้าเสาหินทั้งสามต้น
๑๐. ตอนบ่ายของวันที่ ๑๒ ให้เดินทางกลับมักกะฮฺ เป็นอันว่าพิธีฮัจญฺเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าถึงช่วงนั้นฮุจญาจคนใดยังไม่ได้ปฏิบัติอะมัลที่มักกะฮฺ (เฏาะวาฟฮัจญฺ และนะมาซเฏาะวาฟ ซะอียฺ เฏาะวาฟนิซาอฺ และนะมาซเฏาะวาฟ) เมื่อถึงมักกะฮฺแล้วให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้
๑๑. ถ้าตอนบ่ายของวันที่ ๑๒ ไม่ได้ออกจากมินาให้ค้างแรมที่มีนาอีกหนึ่งคืน และขว้างเสาหินในตอนเช้า

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติฮัจญฺ

*มักกะฮฺ
- ครองอิฮฺรอม

* อะเราะฟะฮฺ
- วุกูฟบ่ายวันที่ ๙

* มัชอะรุลฮะรอม
- วุกูฟตั้งแต่อะซานซุบฮฺจนดวงอาทิตย์ขึ้น

* มินา
- ร็อมย์ญุมเราะฮฺอะเกาะบะฮฺ
- กุรบาน
- ฮัลกฺ หรือ ตักซีร
- ค้างแรมค่ำที่ ๑๑ และ ๑๐ (ลัยละตุลมะบีต)
- ร็อมย์ญุมเราะฮฺทั้งสามต้น ในวันที่ ๑๑ และ ๑๒

* มัสญิดฮะรอม
- เฏาะวาฟฮัจญฺ
- นะมาซเฏาะวาฟฮัจญฺ

* มัซอา
- ซะอียฺระหว่างเขาเซาะฟากับมัรวะฮฺ

* มัสญิดฮะรอม
- เฏาะวาฟนิซาอฺ
- นะมาซเฏาะวาฟนิซาอฺ

เฏาะวาฟมุซตะฮับ

๑.เฏาะวาฟ เป็นหนึ่งในอะมัลมุซตะฮับที่มักกะฮฺ
๒.เฏาะวาฟมุซตะฮับและเฏาะวาฟวาญิบไม่แตกต่างกัน หลังนะมาซเฏาะวาฟเป็นมุซตะฮับเช่นกัน
๓.นะมาซเฏาะวาฟมุซตะฮับไม่จำเป็นต้องนะมาซใกล้มะกอมอิบรอฮีม ทว่าสามารถนะมาซได้ทุกที่ของมัสญิดฮะรอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่แออัดไปด้วยฮุจญาจ จำเป็นต้องระมัดระวังสิทธิของฮุจญาจคนอื่น

เฏาะวาฟวะดาอฺ

๑.เป็นมุซตะฮับสำหรับฮุจญาจทุกคน ให้เฏาะวาฟวิดาอฺก่อนออกจากมักกะฮฺ
๒.เฏาะวาฟวิดาอฺมี ๗ รอบเช่นกัน ส่วนนะมาซเฏาะวาฟวิดาอฺเป็นมุซตะฮับ
๓.เป็นมุซตะฮับให้ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ว่า ขอทรงโปรดให้เรากลับมาบำเพ็ญฮัจญฺอีก

หมวดที่ ๓ สิ่งที่ฮะรอมสำหรับอิฮฺรอม

๑.ประเภทของสิ่งฮะรอม
๒. สิ่งฮะรอมที่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ
๓.สิ่งฮะรอมที่ไม่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ
๔.ข้ออธิบายสิ่งฮะรอมบางประการ
๕.สิ่งฮะรอมร่วมระหว่างชายกับหญิง
๖.สิ่งฮะรอมสำหรับชาย
๗.สิ่งฮะรอมสำหรับหญิง

สิ่งที่ฮะรอมสำหรับอิฮฺรอม

ประเภทของสิ่งฮะรอม
๑. สิ่งฮะรอมที่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ
๒.สิ่งฮะรอมที่ไม่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

สิ่งที่ฮะรอมสำหรับอิฮฺรอม
๑.สิ่งฮะรอมร่วมระหว่างชายกับหญิง
๒.สิ่งฮะรอมสำหรับชาย
๓. .สิ่งฮะรอมสำหรับหญิง

การทำสิ่งฮะรอมที่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ
๑. ถ้าตั้งใจกระทำ ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ
๒. ไม่ได้ตั้งใจ ไม่เสียกัฟฟาเราะฮฺยกเว้นการล่าสัตว์
๓. ลืม ไม่เสียกัฟฟาเราะฮฺยกเว้นการล่าสัตว์
๔. เนื่องจากไม่รู้บทบัญญัติศาสนกิจ ไม่เสียกัฟฟาเราะฮฺยกเว้นการล่าสัตว์

จะอธิบายถึงสิ่งฮะรอมที่ฮุจญาจส่วนมากมักจะประสบเป็นประจำ

สิ่งฮะรอมที่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

ลำดับ กิจที่ฮะรอม กัฟฟาเราะฮฺ
๑ การร่วมเพศ ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นอูฐ ๑ ตัว
๒ การใช้ของหอม ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๓ สวมใส่เสื้อผ้าที่มีรอยเย็บ ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๔ โกนศีรษะ ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๕ ปกปิดศีรษะสำหรับผู้ชาย ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๖ เดินทางใต้ร่มเงาสำหรับผู้ชาย* ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๗ ตัดเล็บนิ้วมือทั้งหมด ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๘ ตัดเล็บนิ้วเท้าทั้งหมด ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๙ ตัดเล็บน้อยกว่าสิบนิ้ว ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นอาหารนิ้วละ ๑ มุด (3/4 กิโลฯ)
๑๐ ถอนต้นไม้ใหญ่ในเขตฮะร็อม ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นวัว ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๑๑ ถอนต้นไม้เล็กในเขตฮะร็อม ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๑๒ ถอนหรือหักบางกิ่ง ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเท่ากับราคา
๑๓ สาบานตามความเป็นจริง ๓ ครั้ง ถ้ามากกว่านั้นต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๑๔ ถอนฟัน๓ ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๑๕ ถอนขนรักแร้ทั้งสองข้าง ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว
๑๖ ถอนขนรักแร้ ๑ ข้าง ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๑๗ ถอนผม ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
๑๘ สาบานโกหก ๑ ครั้ง

สาบานโกหก ๒ ครั้ง
สาบานโกหก ๓ ครั้ง ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว ๖
ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นวัว ๑ ตัว
ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นอูฐ ๑ ตัว

*อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว และไม่แตกต่างกันว่าได้กระทำบนการเลือกสรรของตนเอง หรือมีความจำเป็นต้องกระทำ
อายะตุลลอฮฺ ซีสตานีเป็นอิฮฺติยาฏ ถ้าถอนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตาม ให้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺเท่ากับราคาต้นไม้นั้น
อายะตุลลอฮฺ ซีสตานีแม้ว่าจะไม่มีเลือดไหลก็ไม่อนุญาตให้กระทำ
อายะตุลลอฮฺคอเมเนอียฺ การถอนฟันถ้าไม่มีเลือดไหล ไม่ฮะรอม
อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี การสาบานโกหกครั้งที่สอง ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๒ ตัว ถ้าโหกครั้งที่สามต้องจ่ายวัว ๑ ตัว
ถ้าหากลืมและได้กระทำสิ่งฮะรอมบางประการ กัฟฟาเราะฮฺไม่เป็นวาญิบ ยกเว้นการล่าสัตว์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

สิ่งฮะรอมที่ไม่ต้องเสียกัฟฟาเราะฮฺ

๑.การเขียนตาด้วยสิ่งที่ไม่มีกลิ่นหอม
๒.การส่องกระจก **
** อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ ซีสตานี มะการิม - การส่องกระจกถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นการตบแต่งไม่เป็นอะไรอายะตุลลอฮฺคูอียฺ ถ้ามองเพื่อเป็นการตกแต่งต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺแพะ ๑ ตัว

๓.การสวมใส่สิ่งที่ปกปิดหลังเท้า
อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี - ถ้าสวมใส่รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าที่คล้ายคลึงกันไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ แต่ถ้าตั้งใจใส่ถุงเท้าอิฮฺติยาฏวาญิบให้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว

๔.ความลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย
๕.การโต้เถียง และการสาบานที่ถูกต้องน้อยกว่า ๓ ครั้ง
๖.สวมใส่แหวนเพื่อเป็นเครื่องประดับ
๗. ย้อมผม เช่นย้อมด้วยเฮนน่า (พืชชนิดหนึ่งเป็นมุซตะฮับให้นำมาย้อมผม หนวดเครา และเล็บ)
๘.สวมใส่เครื่องประดับตกแต่ง
๙.ทาน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นบนร่างกาย
๑๐. การปกปิดหน้าสำหรับสตรี
๑๑.การทำให้ร่างกายเลือดไหล
๑๒. ถอนต้นหญ้าที่เขตฮะร็อม

คำอธิบายสิ่งฮะรอมขณะครองอิฮฺรอม

สิ่งต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งฮะรอมขณะครองอิฮฺรอมและมักเกิดขึ้นเสมอ

๑.การใช้ของหอมต่าง ๆ (ประเภทของหอมและการใช้)

- การฉีดน้ำหอมที่ชุดอิฮฺรอม ฮะรอม
- การฉีดน้ำหอมบนตัว ฮะรอม
- การสวมชุดที่มีกลิ่นหอม ฮะรอม
- การรับประทานสิ่งที่มีกลิ่นหอม เช่น อาหารที่ใส่ซะอฺฟะรอน(หญ้าฝรั่น) ฮะรอม
- การสูดดมดอกไม้ หรือพืชผักที่มีกลิ่นหอม ฮะรอม**
**อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวได้ว่ามีกลิ่นหอม เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบให้หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
๑.การกินหรือดมผลไม้ที่มีกลิ่นหอมไม่เป็นไร เช่น แอปเปิล**
** อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี - อิฮฺติยาฏให้หลีกเลี่ยงการดมผลไม้ที่มีกลิ่นหอม เช่น แอปเปิล

๒.อนุญาต ให้ซื้อขายน้ำหอมขณะครองอิฮฺรอม แต่การใช้หรือดมแม้ว่าจะเป็นการทดสอบกลิ่นก็ตาม ฮะรอม
๓. ไม่อนุญาตให้ใช้สบู่ ยาสีฟัน หรือแชมพูที่มีกลิ่นหอม ขณะครองอิฮฺรอม**
** อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ และซีสตานี - เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่ให้ใช้

๒.การส่องกระจก

- กระจกที่ใช้ส่องขณะตัดผม ฮะรอม
- ส่องกระจกโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อตกแต่งใบหน้า เป็นอิฮฺติยากวาญิบไม่ให้ส่อง**
**อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ และมะการิมชีรอซียฺ - ถ้าดูกระจกเพื่อดูรถที่แล่นตามมาข้างหลัง ไม่เป็นไร

- อนุญาตให้ดูตัวเองบนสิ่งที่ใส่เป็นเงาวาว
- อนุญาตให้ดูเงาตัวเองในน้ำที่ใสสะอาด**
**อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี และมะการิมชีรอซียฺ - ถ้าของสิ่งนั้นมีคุณสมบัติของกระจกเงา และส่องเพื่อความสวยงาม ถือว่าฮะรอม

หมายเหตุ การมองผ่านกล้องถ่ายรูป หรือการถ่ายรูป ขณะที่ครองอิฮฺรอมไม่เป็นไร

๓.สวมใส่แหวนเพื่อประดับประดาและการใส่เฮนน่า
การสวมแหวนที่นิ้วมือ

- ถ้าเป็นการประดับ ฮะรอม
- ถ้าเพื่อษะวาบ (ผลบุญ) อนุญาต**
**อายะตุลลอฮฺมะการิม ชีรอซียฺ - การประดับประดานิ้วมือไม่ว่าจะเนียตอย่างไรก็ตาม ฮะรอม

การใส่เฮนน่า
- เพื่อตกแต่ง ฮะรอม
- ไม่ได้ใส่เฮนน่าเพื่อตกแต่ง แต่ถือว่าเป็นการตกแต่ง ฮะรอม**
**อายะตุลลอฮฺคอเมเนอียฺ - ถ้าเป็นเครื่องประดับ แม้จะไม่เนียตว่าเป็นการตกแต่ง อิฮฺติยาฏวาญิบให้ละเว้น

การใส่เฮนน่าก่อนครองอิฮฺรอม แม้ว่าก่อนที่จะถึงเวลาครองอิฮฺรอมกลิ่นได้จางหายไปก็ตาม ดีกว่าให้อิฮฺติยาฏไม่ใส่**
อายะตุลลอฮฺ มะการิมชีรอซียฺ - ถ้าเจตนาเพื่อการตกแต่งสำหรับการครองอิฮฺรอม ไม่อนุญาต

๔.การทาครีม น้ำมันบนร่างกาย
ทาครีมบนร่างกาย
๑. ทาขณะครองอิฮฺรอม เป็นฮะรอม แม้ว่าจะไม่มีกลิ่นก็ตาม
๒.ทาก่อนครองอิฮฺรอม
- ถ้ามีกลิ่นหอม หรือกลิ่นตกค้างจนถึงช่วงเวลาครองอิฮฺรอม ไม่อนุญาต
- ไม่มีกลิ่นหอม หรือกลิ่นไม่ตกค้างจนถึงเวลาครองอิฮฺรอม อนุญาต
๓. ถ้ามีความจำเป็น อนุญาต และถ้ามีกลิ่นหอมต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺด้วย

กินน้ำมัน
๑.ถ้ามีกลิ่นหอม ฮะรอม
๒.ถ้าไม่มีกลิ่นหอม อนุญาต

๕.การตัดขน, ผม
- จากร่างกายตนเอง ฮะรอม
- จากร่างกายคนอื่น ฮะรอม
- ไม่ว่าจะตัดมากหรือน้อย ฮะรอม
- การถอนขน ฮะรอม
- การโกนขน ฮะรอม
- การตัดให้สั้น ฮะรอม

หมายเหตุ
๑.ขณะทำวุฎูอฺหรืออาบน้ำ ถ้าขนได้หลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่เป็นไร
๒.การตัดขนในสภาพที่จำเป็น ไม่เป็นไร เช่น ขนตาที่รบกวนหรือทิ่มแทงดวงตา
๓.ถ้าเอามือลูบศีรษะ ลูบหน้า หรือลูบแขน (นอกเหนือจากวุฎูอฺหรือฆุซลฺ) และขนได้หลุดออก ๑ เส้นหรือมากกวานั้น อิฮฺติยาฏให้จ่ายเซาะดะเกาะฮฺเป็นอาหาร ๑ กำมือ**
**อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี - ต้องจ่ายอาหาร ๑ กำมือ

๖. การทำให้ร่างการเลือดออก
- การบริจาคเลือด เช่น ใช้เข็มฉีดยา
- การข่วน เกา หรือถูร่างกายจนเลือดออก ฮะรอม
- การแปรงฟันอันเป็นสาเหตุให้เลือดไหล

หมายเหตุ
๑. การนำเลือดออกจากร่างกายในสภาพที่จำเป็น เช่น นำเลือดไปตรวจเช็คโรค ไม่เป็นไร
๒. การนำเลือดออกจากร่างกายคนอื่น เช่น แพทย์ที่ครองอิฮฺรอมได้นำเลือดคนไข้ไปตรวจ หรือถอนฟันไม่ว่าเลือดจะออกมากหรือน้อยก็ตาม ไม่เป็นไร
๓. เกา ข่วนร่างกาย หรือแปรงฟันโดยที่เลือดไม่ออกและยาสีฟันไม่มีกลิ่นหอม ไม่เป็นไร
๔. การฉีดยาขณะครองอิฮฺรอมไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นสาเหตุให้เลือดออกต้องไม่ฉีดยา เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็น***
*** อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ - ทั้งสองกรณีไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ

๗.ตัดเล็บ
๑. ตัดหรือฉีกเล็บ ขณะที่ครองอิฮฺรอม ฮะรอม และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเล็บเท้าหรือเล็บมือ
๒.ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะตัดด้วยกรรไกรตัดเล้บ หรือว่าใช้มีด และของมีคมอื่น ๆ

๘. การถอนฟัน
๑.การถอนฟัน ขณะที่ครองอิฮฺรอมแม้ว่าเลือดจะไม่ออก อิฮฺติยาฏวาญิบเป็นฮะรอม
๒. ถ้าหากจำเป็นต้องถอนฟัน ไม่เป็นไร แต่อิฮฺติยาฏวาญิบให้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺ **
** อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอียฺ - การถอนฟันถ้าเลือดไม่ออก ไม่ฮะรอม และไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องถอนฟัน และมีเลือดออก อิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว

๙. การถอนต้นไม้และหญ้าที่เขตฮะร็อม
การถอนหรือตัดต้นไม้ และหญ้าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเขตฮะร็อม ไม่ว่าจะครองอิฮฺรอมหรือไม่ก็ตาม ฮะรอม ซึ่งกฏเกณฑ์ดังกล่าวนี้ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับเขตฮะร็อมเท่านั้น
บางกรณีอนุญาตให้ถอนต้นไม้บริเวณเขตฮะร็อมได้

- ต้นไม้หรือต้นหญ้าที่ตนเป็นคนปลูก
- ต้นอินทผลัม หรือต้นไม้ผล

หมายเหตุ ระหว่างเดินถ้าหากการก้าวเท้าของเราเผอิญถอนต้นหญ้าโดยไม่ตั้งใจ ถึอว่าไม่เป็นไร

สิ่งฮะรอมเฉพาะสำหรับฮุจญาจชาย

๑.สวมใส่เสื้อผ้าที่มีรอยเย็บ
๑.ใส่เสื้อที่มีรอยเย็บ
๒.ใส่เสื้อหรือกางเกงชั้นในที่มีรอยเย็บ
๓.ใส่อะบา (เสื้อคลุม) หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่มีรอยเย็บ
๔.อิฮฺติยาฏวาญิบต้องไม่คาดเข็มขัดที่มีรอยเย็บ
๕.อนุญาตให้พกพากระเป๋าสตางค์ แม้ว่าจะมีรอยเย็บก็ตาม

หมายเหตุ ถ้าหากผู้ชายที่ครองอิฮฺรอมจำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่มีรอยเย็บ อนุญาตให้ใส่ แต่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว **
** อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ และซีสตานี - อิฮฺติยาฏวาญิบให้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺเป็นแพะ ๑ ตัว

๒. สวมใส่สิ่งที่ปิดหลังเท้าทั้งหมด
๑. ผู้ชายที่ครองอิฮฺรอม ต้องไม่ใส่สิ่งที่ปกปิดหลังเท้า เช่น รองเท้า ถุงเท้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ปกปิดหลังเท้าทั้งหมด
๒. สวมรองเท้าแตะที่ไม่ปกปิดหลังเท้าไม่เป็นไร
๓.ถ้าหากผ้าอิฮฺรอมหรือสิ่งอื่นได้ตกไปถึงหลังเท้า และฮุจญาจได้ปล่อยให้คลุมหลังเท้าไว้เช่นนั้น ไม่เป็นไร

๓. การปกปิดศีรษะ
๑. ปิดด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น หมวก ฮะรอม
๒. ปิดด้วยผ้าเช็ดตัวขณะที่เช็ดศีรษะให้แห้ง ฮะรอม
๓. การดำน้ำ ฮะรอม
๔. อิฮฺติยาฏ วาญิบไม่อนุญาตให้แบกสำภาระไว้เหนือศีรษะ

บางกรณีต่อไปนี้อนุญาตสำหรับผู้ชายที่ครองอิฮฺรอม
๑. ใช้ผ้าเช็ดหน้าพันศีรษะเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ
๒.การอาบน้ำใต้ฝักบัวในห้องน้ำ
๓.การนอนหนุนหมอน
๔.การเอามือวางไว้เหนือศีรษะ

อวัยวะบางส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะไม่ควรปิด ฉะนั้น หู ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะต้องไม่ปิด

๔. การเดินทางใต้ร่มเงา
๑.ระหว่างการเดินทางจากที่พักเมืองหนึ่งไปยังที่พักอีกเมืองหนึ่ง ฮะรอม
๒.อนุญาตให้หยุดพักระหว่างเดินทางตามสถานที่พักชั่วคราว เช่น ร้านขายน้ำชา กาแฟ หรือร้านอาหาร ๓.อนุญาตให้อยู่ภายใต้ร่มเงาตามสถานที่พักอาศัย เช่น บ้านพัก หรือโรงแรมที่พักอาศัยในมักกะฮฺ **
** อายะตุลลอฮฺ ซีสตานี - อิฮฺติยาฏวาญิบกรณีที่ลังเลใจไม่ควรอยู่ภายใต้ร่มเงาตามสถานที่กล่าวมา

หมายเหตุ เมื่อฮุจญาจที่ครองอิฮฺรอมถึงยังสถานที่พัก แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ใหม่ของมักกะฮฺและห่างจากเขตฮะร็อมก็ตาม เวลาไปเขตฮะร็อมอนุญาตให้นั่งรถที่มีหลังคา หรือเดินทางภายใต้ร่มเงาได้ (ขณะที่อยู่ในมักกะฮฺ มุฮฺริมสามารถเดินทางภายใต้ร่มเงาได้)

มุฮฺริม หมายถึงผู้ที่ครองอิฮฺรอม

ตัวอย่างการเดินทางภายใต้ร่มเงาที่ฮะรอมสำหรับมุฮฺริมชาย
๑. กางร่มขณะเดินทาง หรือเดินทางภายใต้หลังคา
๒. เดินทางกับรถโดยสารที่มีหลังคา
๓. เดินทางกับเรือที่มีหลังคา
๔. เดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางภายใต้ร่มเงาที่อนุญาตสำหรับมุฮฺริมชาย
๑.ขณะที่หยุดพักระหว่างทาง
๒. อาศัยร่มเงาที่ไม่ได้อยู่เหนือศีรษะเช่น ร่มเงาจากกำแพง
๓.ขณะที่รถรอดใต้สะพาน หรือจอดตามปั้มน้ำมัน

ข้อพึงสังเกต ๒ ประการ
๑. ผู้ชายมุฮฺริมสามารถเดินทางตอนกลางคืนกับรถที่มีหลังคาได้ **
ตัวอย่างการเดินทางภายใต้ร่มเงาที่ฮะรอมสำหรับมุฮฺริมชาย
** อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอียฺ - นอกเสียจากว่าเวลากลางคืนต้องไม่มีฝนตก หรืออากาศหนาว เนื่องจากอิฮฺติยาฏวาญิบไม่ให้นั่งรถที่มีหลังคา เว้นแต่ว่าการรักษาระเบียบเหล่านี้ลำบากอย่างยิ่งสำหรับฮุจญาจ
อายะตุลลอฮฺ ซีสตานีถ้าตอนกลางคืนฝนไม่ตก ไม่เป็นไร

๒. ผู้ที่ไปครองอิฮฺรอมเพื่ออุมเราะฮฺมุฟเราะดะฮฺที่มัสญิด ตันอีม ขณะกลับเข้ามัสญิด อัลฮะรอมสามารถนั่งรถที่มีหลังคาหรือเดินทางภายให้ร่มเงาได้ เนื่องจากมัสญิดตันอีมอยู่ในเขตมักกะฮฺ

สิ่งฮะรอมเฉพาะสำหรับฮุจญาจหญิง

สวมใส่เครื่องประดับ

๑. การสวมใส่เครืองประดับสำหรับสตรีขณะครองอิฮฺรอม ฮะรอม ไม่ว่าจะเนียตเป็นการตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
๒.เครื่องประดับที่ใส่จนเคยชินก่อนอิฮฺรอม ดังนั้นหลังจากครองอิฮฺรอมไม่จำเป็นต้องถอดออก แต่ต้องไม่อวดผู้ชายแม้แต่สามีก็ตาม
การปิดหน้า

สตรีที่ครองอิฮฺรอมต้องไม่ปิดหน้าบางส่วน หรือทั้งใบหน้า
แต่บางกรณีอนุญาตให้ปิดได้ เช่น
๑. นอนหนุนหมอน
๒. นำฝ่ามือวางไว้บนใบหน้า
๓. สามารถใช้ผ้าคลุมศีรษะ หรือผ้าที่อยู่เหนือศีรษะปิดลงมาจนถึงจมูก หรือคางได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชายเห็น
หมวดที่ ๔ มารยาทและมุซตะฮับสำหรับอุมเราะฮฺและฮัจญฺ

- มุซตะฮับก่อนครองอิฮฺรอม
- มุซตะฮับขณะครองอิฮฺรอม
- มุซตะฮับตัลบียะฮฺ
- หยุดกล่าวตัลบียะฮฺ
- มักรูฮฺสำหรับอิฮฺรอม
- มารยาทในการเข้ามัสญิดอัล ฮะรอม
- มุซตะฮับเฏาะวาฟ
- มุซตะฮับนะมาซเฏาะวาฟ
- มุซตะฮับก่อนซะอียฺ
- มุซตะฮับซะอียฺ
- มุซตะฮับอื่น ๆ ในมักกะฮฺมุอัซซอม

มารยาทและมุซตะฮับสำหรับอุมเราะฮฺและฮัจญฺ
สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นมารยาทและมุซตะฮับต่าง ๆ สำหรับการทำอุมเราะฮฺและฮัจญฺ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบรรดาฮุจญาจทั้งหลาย และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป แน่นอนสิ่งที่เป็นมุซตะฮับสำหรับการบำเพ็ญฮัจญฺมีมาก การนำเสนอทั้งหมดย่อมเป็นความยุ่งยากสำหรับฮุจญาจ หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอเฉพาะสิ่งจำเป็นที่สามารถ ปฏิบัติได้และไม่สร้างความยุ่งยาก โดยหวังว่าฮุจญาจทั้งหลายคงจะได้รับผลบุญในการซิยาเราะฮฺกันอย่างถ้วนหน้า