สารบัญ


อารัมภบท

ทรรศนะที่ขัดแย้งในการจำแนกหน้าที่

การรู้จักหน้าที่

หน้าที่ของมนุษย์กับตัวเอง

หน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)


การเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียว

หน้าที่ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง

พลานามัยของร่างกาย

การรักษาความสะอาด

การรักษาความสะอาดเสื้อผ้า

การบ้วนปากและแปรงฟัน

การล้างจมูก

พลานามัยของจิตวิญญาณ

การศึกษาหาความรู้

การให้ความสำคัญต่อการศึกษาในทัศนะอิสลาม

ความสำคัญของครู

ผลงานชิ้นสำคัญสองประการในคำสอนอิสลาม

การหลีกเลี่ยงความคิดที่เสรีและเปิดเผยความจริง

บทสรุป

การวินิจฉัยกับการปฏิบัติตาม

หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา

สิทธิของบิดามารดา

สิทธิระหว่างพี่น้อง

หน้าที่ของเราต่อเพื่อนบ้าน

หน้าที่ของเรากับผู้อยู่ใต้การดูแลและผู้ด้อยโอกาส

หน้าที่ของเราต่อสังคม

ความยุติธรรม

การพูดความจริง

อันตรายของการพูดปดมดเท็จ

การพูดนินทาและใส่ร้าย

การทำลายชื่อเสียงของคนอื่น

การติดสินบน

การลักขโมย

การสานมิตรภาพกับคนดี

การคบคนไม่ดี

เกียรติยศกับความซื่อสัตย์

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่อนแอกว่า

การร่วมมือ

การส่งเสริมคุณธรรมความดี

การล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินของเด็กกำพร้า

การฆ่าชีวิตผู้อื่น

การหมดหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

การหลบหนีการทำสงครามศาสนา

การปกป้องสัจธรรม

ความโกรธ

การให้ความสำคัญต่ออาชีพการงาน

การว่างงาน

อาชีพเกษตรกรรม

การเชื่อมั่นในตนเอง

การโกงตราชั่ง

การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

การสร้างความเดือดร้อนและพฤติกรรมที่ชั่วร้าย