สารบัญ
สิ่งที่เหมาะสมกับวิทยปัญญาแห่งพระเจ้า


หะดีษษะเกาะลัยนฺ


ประเด็นที่ ๑ สายสืบและหลักฐานของหะดีษษะเกาะลัยนฺ


ประเด็นที่ ๒ การประกาศหะดีษษะเกาะลัยนฺต่อหน้าสาธารณชน


การพิสูจน์หะดีษษะเกาะลัยนฺ


ประเด็นที่ ๓ ตัวบทสายสืบและสะนัดของหะดีษษะเกาะลัยนฺ


ประเด็นที่ ๔ ประโยชน์ของหะดีษ


๑. ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้แจ้งข่าวถึงการวะฝาตของท่าน


๒. การฝากฝังอัลกรุอานและอหฺลุลบัยตฺไว้ย่อมเท่ากับได้แต่งตั้งให้ทั้งสองเป็นตัวแทนภายหลังจากท่าน


๓.เป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทั้งหลายที่ต้องยึดมั่นอัล-กุรอานและ บรรดาอหฺลุลบัยตฺ


๔. การเรียกชื่ออัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺว่าเป็นษิกล์ (สิ่งหนัก)


๕.อิตเราะฮ์ คือใคร?


๖. อัลกุรอาน คือ สายเชือกที่ทอดมาจากอัลลอฮฺ (ซบ.)


๗. แท้จริงอัล-กุรอานกับอิตเราะฮ์มีความสัมพันธ์ที่ถาวรต่อกัน


๘.หะดีษษะเกาะลัยนฺบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของอัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺ


๙. ใจความที่แตกต่างกันในคำพูดของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)


๑๐. การปฏิบัติตามอหฺลุลบัยตฺ (อ.) เป็นวาญิบเหมือนกับการปฏิบัติตามอัล-กุรอาน


๑๑. อิตร่อตี หรือ ซุนนะตี?