SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S)

 

SEHEMU YA SABA
TUKIO LA KUCHOMWA MOTO NYUMBA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S) NA AMBALO NDIO LILILOKUWA CHANZO CHA KIFO CHAKE CHA KISHAHIDI.
Historia ya Kiislaam inasema kwamba, Abubakri watu walimpa (BAIA) au kiapo cha kumkubali kuwa khalifa siku ile ile aliyoaga dunia Mtume wa Mwenyeezi Mungu (s.a.w) katika sehemu moja inayoitwa SAQIYFAT BANIY SAAD; kisha wakampa baia kwa ujumla siku ya Jumatatu ambayo ilikuwa ni siku inayofuatia baada ya siku ile aliyoaga dunia Mtume (s.a.w).Lakini Saad bin Ubaada,alikataa kata kata kumbai na kumkubali Abubakri kuwa ni khalifa wa Mtume (s.a.w),pia watu wengine baadhi kwa upande wa Khazraj,na upande wa ma-Qurayshi,nao kama Saad walikataa kumbai Abubakri.wakawa upande wa Imam Ali (a.s).

Lakini watu waliowengi walikwenda upande wa Abubakri ambapo baadhi yao walilazimishwa kufanya hivyo kwa kutishiwa maisha yao kwamba endapo watapinga na kukataa kumkubali Abubakri kuwa ni khalifa wa Mtume (s.a.w) basi upanga utaangusha shingo zao,na wengine bila hata ya kulazimishwa wakambai Abubakri na kusahau au kujisahaulisha kauli ya Mtume (s.a.w) na usia wake aliokuwa akiukariri kila mara na kila sehemu mbalimbali kwamba:Ali bin abi Twalib (a.s) ni "Wasii wangu,na ni Khalifa wangu baada yangu".

Watu hao walisahau (na si kusahau bali kujisahaulisha) hata kwenda kumzika Mtume (s.a.w) siku hiyo, wakakimbilia eneo hilo la Saqiyfat Bani Saad wakiongozwa na Umar pamoja na Abubakri ili kujichagua na kugawana vyeo!!,(utadhani walikuwa wamepanga kwamba Mtume (s.a.w) akisha kufa tukapata habari basi bila kupoteza hata sekunde,tujikusanye katika eneo hili kwa uchaguzi)!.{Na hivi bila shaka yoyote ndivyo ilivyokuwa}!!.


Siku hiyo ndugu msomaji haitasahaurika madamu ulimwengu huu bado upo,Mtume (s.a.w) alizikwa na watu wachache sana siku hiyo wanaohesabika kwa vidole vya mikono.Mtu ambaye hakuna mfano wake katika Ulimwengu huu, si mwanzo wake wala mwisho wake ukampata aliyekuwa kama yeye!!,anazikwa na idadi ya kusikitisha kama hiyo!!.

Imam Ali (a.s) alipoona watu wanamkimbia, wamekuwa madhalili, hawako tiyari kumnusuru, wameacha usiwa wa mtu, wameacha kutumia elimu na kuamua kutumia matamanio yao, akawaona pia neno lao wote liko pamoja na Abubakri na Umar, wakawa wakimtukuza Abubakri, kiufupi akajihisi upweke baada ya kuondoka Mtume (s.a.w), watu wote wamemgeuka ispokuwa wachache tu, ikabidi ajikalie zake nyumbani.

Umar ambaye kipindi hicho alijikabidhi cheo cha kuwa mshauri wa Abubakri, akatoa wazo kumwambia Abubakri: Ni kitu gani kinakuzuia usimtumie mtu mtu huyu (yaani Ali a.s) ili akupe Baia (yaani kiapo cha kwamba wewe ni khalifa wa Mtume s.a.w)? Kwa hakika hajabaki mtu yeyoye ambaye hakumpa baia Abubakri ispokuwa akina Abuudhar, Salmaan Al, Faarsiy,Mikidad,Bilal Muslim na maswahaba wengine wachache sana waliokuwa waaminifu na ambao imani ilikuwa imeingia katika nafsi zao.

Abu bakri akamuuliza Umar: Tumtume mtu gani kwa Ali -(a.s)-? Umar akasema: Tumtumie Qanfadha, maana Qanfadha ni mtu mmoja mbabe sana, na ni katika (Matulaqaau-yaani wale ambao Mtume (s.a.w) aliwaachia huru baada ya kutekwa mateka siku hiyo ya Fat-hi Makka ili waende zao-).Umaru akasema: Mtu huyu pia ni mmoja kati ya kizazi cha Bani Adiyyu bin Kaabi.

Abubakri akamtuma bwana huyo Qanfadha kwa Imam Ali (a.s) akiwa na wasaidizi kadhaa, wakaenda na baada ya kufika kwa Imam Ali a.s) wakamuomba kuingia ndani, Imam (a.s) akakataa kuwaruhusu, wale wasaidizi wa Qanfadha wakaamua kurudi kwa Abubakri na Umar ambao wakati huo walikuwa wamekaa msikini, wakiwa wamezungukwa na watu,wale wasaidizi wa Qanfadha wakasema:

"Hajaturuhusu (yaani Imam Ali -a.s-) tuingie ndani" Umar bin Khattaab akasema: "Rudini! Akiwaruhusu ingineni na asipowaruhusu kuingia ingineni bila ruhusa (yake)" Wakarudi,na walipofika katika nyumba ya Fatima (a.s) wakaomba ruhusa kuingia,Sayyidat Fatima (a.s) akasema: "Nawazuia kuingia katika Nyumba yangu pasiana Idhni (yangu)" Wale wasaidizi wa Qanfadha wakarudi kwa Abubakri na Umar na Qanfadha (Aliyelaaniwa) akaganda pale pale mlangoni hataki kutoka, utadhani nyumba yake kajenga yeye!!!!!!

Walipofika kwa Umar na Abubakri wakasema: "Kwa hakika Fatima amesema kadha wa kadha na katuwekea ngumu au katuzuia kuingia katika nyumba yake pasina idhni yake." Umar akakasirika sana na akasema: "Sisi ni akina nani na wanawake ni akina nani"!! Kisha Umar mtoto wa Khattaab akatoa amri kwa watu waliokuwa wamemzunguka wakusanye kuni (popote pale watakapoziona), baada ya watu wale kukusanya kuni za kutosha, wakabeba kuni zao huku wakiongozwa na Umar wakaelekea katika nyumba ya Fatima (a.s) ambaye ni Mwanamke bora kuliko Wanawake wote wa ulimwenguni tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu mpaka mwisho wake, walipofika katika nyumba ya Fatima (a.s) wakaziweka kuni hizo kuzunguka nyumba mzima, nadani yake kuna Imam Ali (a.s), kuna mkewe Fatima (a.s),na kuna watoto wao Hasan na Husein (a.s),kisha Umar akaita kwa sauti ya kushiba mpaka Ali na Fatima (a.s) wakasikia sauti hiyo.

"Wallah! Wewe Ali utoke nje utoe Baia Kwa Khalifa wa Mtume, kinyume chake nitawasha moto katika nyumba hii." Fatima (a.s) akasimama na akasema: Ewe Umar unanini wewe na sisi? Umar akasema: "Fungua mlango, na usipofungua mlango nitaichoma moto nyumba yenu mkiwa ndani yake" Fatima (a.s) akasema:

"Ewe Umar! Humuogopi Mwenyeezi Mungu (s.w) unataka kuingia katika nyumba yangu kwa nguvu"? Umar akakataa kuondoka na akawataka watu wake wamletee moto, moto ukaletwa, Umar akachukua moto ule na kuuwasha moto Mlango wa nyumba ya Fatima (a.s), kisha Umar akaupiga teke mlango huo na akaingia zake ndani (kwa nguvu bila ruhusa), alipoupiga teke mlango huo,Fatima (a.s) ambaye kipindi hicho alikuwa na mimba ya Muhsin (a.s) alikuwa nyuma ya mlango huo akijaribu kumzuia Umar na wenzake wasiingie ndani,hivyo akawa amezaburiwa na mlango huo baada ya kupigwa teke lililoshiba na Umar;mlango huo ukamjeruhi na kumuumiza Fatima (a.s) tumboni,Umar baada ya kuingia ndani akakumbana na Fatima (a.s) nyuma ya mlango,kisha Fatima (a.s) akapiga ukulele akiita kwa kusema:

"Ewe Baba yangu! Ewe Mjumbe wa Mwenyeezi Mungu (s.w)! Umar akainua upanga wake uliokuwa kwenye ala yake (Scabbard) na kuuweka upande wa shingo ya Sayyidat Fatima (a.s), Fatima (a.s) akapiga tena ukelele kwa sauti ya juu kabisa akiita: "Ewe Baba yangu". Basi Umar akaona afanyeje ili kumnyamazisha Fatima (a.s) aachane na ukelele huo wa Kumuita Baba yake Mtume (s.a.w).akawaza na kuwazua, likamjia wazo! Akaamua kunyanyua mjeredi wake na kumchapa nao Sayyidat Fatima (a.s) sehemu ya mgongo wake. Fatima (a.s) akaita kwa sauti ya juu:

"Ewe Mjumbe wa Mwenyeezi Mungu,ni mabaya sana waliyoyatenda nyuma yako Abubakri na Umar" Kisha Umar akawaamrisha watu wake waingie ndani na kmkamata Imam Ali (a.s) lakini Imam Ali (a.s) akawa akikumbuka wasia wa Mtume (s.a.w) aliomhusia na ahadi zake kwake.Watu hao walipoingia ndani wakamkuta Imam Ali (a.s) akiwa ameketi chini akiwa na upanga wake pembeni, Qanfadha akaogopa kumgusa Imam Ali (a.s) na akarudi nje kwa Abubakri maana alifua wazi kuwa ikiwa Imam Ali (a.s) atakasirika na kutoa upanga wake,basi eneo hilo litakuwa halitoshi na hakuna mtu atake salimika na upanga huo maana ulikuwa ni ule upanga aliopewa na Mtume (s.a.w) mkali kupindukia,Abubakri akwambia Qanfadha:

"Rudi ndani akitoka bahati yake Na asipotoka nje, basi vamia hiyo nyumba yake, Na akiendelea kukataa kutoka nje, ichome moto nyumba yao" Yule Qanfadha (Aliyelaaniwa) na wasaidizi wake wakarudi, wakaivamia nyumba yake (a.s) na kuingia ndani bila idhni. Imam Ali (a.s) akasimama ulipokuwa upanga wake, wakamuwahi waovu wale kuuzingira upanga ule, na wakazidi kuwa wengi wote wakielekea ulipo upanga ule ili kuuzingira kisawasawa na ili Imam Ali (a.s) asiweze kuuchukua na kubadilisha hali ya hewa ya pale!! Na watu hao walikuwa wengi kupingdukia.Imam Ali (a.s) akakutana na panga zao, na wakaweza kumzingira na kutupa kamba katika shingo yake, Sayyidat Fatima (a.s) akazunguka baina yao na baina ya Imam Ali (a.s) katika mlango wa nyumba yake, akijaribu kuwazuia wasiweze kumtoa nje mumewe Imam Ali (a.s), Yule bwana muovu wa waovu aliyelaaniwa, kwajina Qanfadha akampiga Fatima (a.s) kwa Mjeredi, mpaka pale Bibi Fatima (a.s) alipofariki dunia,alikuwa na alama ya mijeredi hiyo (kama vile alama za bangili au pingu) kwenye sehemu ya bega lake na sehemu ya juu ya mgongo wake karibu na shingo kwa nyuma, aliyochapwa na Umar pamoja na Qanfadha.

Kisha wakweza kumtoa nje Imam Ali (a.s) huku wakimburuza chini mpaka kwa Abubakri aliyejivalisha vazi la Ukhalifa au Uongozi wakati anajua mia kwa mia kuwa hastahiki uongozi huo,huku Umar bin Khattaab akiwa amesimama na Upanga wake katika kichwa chake (yaani pembeni kwa Abubakri),na Khaalid bin Waliid, na Abu Ubaida bin Jarraah,na Saalim bin Maula,na Abi Hudhaifa, na Maadhi bin Jabal,na Mughiira bin Shu-u-ba, na Asiidu bin Hudhairi, na Bashiiru bin Saad,na watu wengine waliokuwa wamemzunguka Abubakri wakiwa wamebeba Panga zao.

Baadae Sayyidat Fatima (a.s) akaenda moja kwa moja mpaka kwa Abubakri, akawakuta wakiwa wamemzingira Imam Ali (a.s) katika sehemu hiyo, akwamwambia Abubakri:

Ewe Abubakri! Unataka kunifanya mjane sio! kwa kuniulia Mume wangu? Wallah! Nakuapia kwa jina la Mwenyeezi Mungu (s.w)! Usipoacha kufanya hivyo, Mimi nitatawanya tawanya nywele zangu, Na kuzichana chana nguo zangu, na nitaelekea katika Kaburi Tukufu la Baba yangu (Kumshitakia haya mnayotufanyia na kumfanyia Mume wangu), na nitapiga ukelele kwa Mwenyeezi Mungu (s.w)"

Basi wakadhani labda anatania, mara Fatima (a.s) akatoka nje akiwa amewashika mikono Hasan, na Husein (a.s) akitaka kulielekea Kaburi Tukufu la Baba yake Mtume (s.a.w), Imam Ali (a.s) akasema kumwambia Salmaan:
"Mfuate na umuombe Binti ya Mtume (s.a.w) asielekea katika kaburi la Baba yake, kwa hakika mimi ninaona sehemu (yaani pande) mbili za Madina (zinagongana na) zinapinduka (endapo atafika kaburini na kumshitakia Mtume -s.a.w-), Wallah! Ikiwa atazitawanya tawanya nywele zake (Kama alivyosema), na kuvuruga vuruga na kucha chana nguo zake, na akaelekea katika kaburi la Baba yake (s.a.w), na kapiga ukelele akimshitakia Mola wake (s.w),basi Mji huu wa Madina (utageuka kichwa chini miguu juu) utaangamia na vyote vilvyokuwemo ndani ya Mji huu vitaangamia."

Salmaan radhi za Allah (s.w) ziwe juu yake, akamfuata Sayyidat Fatima (a.s) na akasema kwambia Fatima (a.s): "Ewe Bint ya Muhammad (s.a.w), Kwa hakika Mwenyeezi Mungu (s.w) amemtuma Baba yako akiwa ni Rehema, nakuomba urudi (usielekee huko unakotaka kuelekea)" Fatima (a.s) akasema: "Ewe Salmaan! Watu hao wanataka kumuua Ali (a.s) na mimi nimeshindwa kuvumilia, niacheni nielekee katika kaburi la Baba yangu, kisha nitawanye tawanye nywele zangu, na nichane chane nguo zangu, na nipige ukelele nikimlilia Mola wangu".

Salmaan akasema: "Hakiki Mimi naogopa Mji huu wa Madina usije kupatwa, na Ali (a.s) amenituma kwako akikutaka urudi Nyumbani na uachane na azimio lako." Sayyidat Fatiama (a.s) akasema: "Basi narudi, Na ninasubiri, Na ninasikia kauli, na ninamtii mume wangu"

Hivyo Fatima (a.s) akatii amri ya Mumewe Imam Ali (a.s), ambapo alikuwa kaisha likaribia kaburi la Baba yake (s.a.w),ikabidi yeye na watu wote katika kizazi cha Bani Hashim waliokuwa wametoka nje na kuandamana wakiongozwa na Sayyidat Fatima (a.s) baada ya Imam Ali (a.s) kupelekwa kwa Abubakri,wakarudi Nyumbani.

Tangu siku hiyo baada ya Bi Fatima (a.s) kuvamiwa na watu hao nyumbani kwake na kufanyiwa yote hayo waliyomfanyia mpaka kusababisha mimba yake kutoka, akaanza kuumwa, hakuweza kupona Sayyidat Fatima (a.s) kutokana na uchungu wa maumivu aliyoyapata katika tukio hilo la kihistoria na baya kuliko, maradhi hayo yakapelekea Bi Fatima (a.s) kufa Shahidi na kuiaga dunia hii.Kwa hiyo kipigo hicho namadhara ya siku hiyo aliyoyapata,ndio sababu ya Kifo cha Kishahidi cha Mbora wa wanawake wa ulimwengu mzima wa mwanzo na wa mwisho,Bi Fatima (a.s).

Laana ya Mwenyeezi Mungu (s.w) daima iko juu ya wale waliosababisha kifo chake, waliomdhulumu Mwanamke huyu (a.s), waliomuudhi Sayyidat Fatima (a.s),waliomfanya Bi Fatima (a.s) kughadhibika na kumuongezee huzuni baada ya kuwa kamkosa Baba yake (s.a.w) na kubaki Yatima,waliomvunjia heshima Mwanamke huyu ambaye ni sehemu ya Nyama ya Mtume wa Mwenyeezi Mungu (s.a.w), waliosababisha mpaka leo kaburi lake lisijulikane ni kaburi lipi kati ya yale makaburi matukufu ya Maimam (a.s) waliozikwa pale katika sehemu ya Baqii.