SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S)

 

SEHEMU YA PILI:
IDADI YA MAJINA YA FATIMA (A.S).
Imepokewa kutoka kwa Yuunus bin Dhab-yaan amesema:
Amesema Abu Abdillah (a.s):
Kwa Fatima kuna majina tisa (9) kutoka kwa Mwenyeezi Mungu (s.w),(jina la kwanza): 1-Fatima
2-Swiddiyqa
3-Al-mubaarak
4-Atw-twaahira
5-Az-zakiyya
6-Ar-raadhia
7-Al-mardhiyya
8-Al-muhad-ditha
9-Az-zahraa.

Kisha akasema:
Unajua tafsiri ya (jina hili la) Fatima?
Nikasema (yaani Yuunus bin Dhab-yaan): Nijulishe Ewe Bwana wangu:Akasema:
Maana yake: "Ametenganishwa na kumuweka mbali na mto wa jahannam",akasema(Yuunus):Kisha akasema:
"Lau kama si Amirul Muuminina Ali (a.s) kumuoa Fatima (a.s),basi asingelikuwepo anayefaa na anayestahiki kumuoa katika uso wa Ardhi hii katika wanaadam na wasiokuwa wanaadam mpaka siku ya Kiyama."


Na katika Musnadur-ridhaa, imekuja hadithi hii kwamba Mtume (s.a.w) amesema: "Mtoto wangu Fatima ameitwa Fatima kwa sababu Mwenyeezi Mungu (s.w) amemtenganisha na kumtenganisha yule atakayempenda (Fatima -a.s-) na moto wa Jahannam." Na majina yote nane yaliyobaki kila jina lina maana yake,hatukuweza kutaja tafsiri ya kila jina kutokana na ufinyu wa muda.