HADITHI ZA MTUME (S.A.W.W)PAMOJA NA MAIMAMU (A.S)

 
VIFO VYEUPE NA VYEKUNDU:
Kuhusu kifo cheupe na chekundu, Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. alisema: "Kabla ya kudhihiri kwa al-Qaim a.s. kutatokezea kwa aina mbili za vifo - nyekundu na nyeupe. Kwa nyekundu kunamaanisha damu yaani kumwagika kwa damu nyingi mno kwa sababu za vita na mauaji ya aina mbalimbali. Na kifo cheupe kinamaanisha kuzuka kwa maafa ya magonjwa ambayo yatakuwa daima yakienea na kuzuka kila mahala."

Tanbihi: Kwa vifo vyekundu hapo juu tunaelewa kuwa kutakuwapo na vita vya kutisha mno ambapo damu itakuwa ikimwagika kutoka kila pembe ya dunia.Tunasikia kila siku katika maredio na televisheni vile dunia yetu hii ilivyokumbwa na mauaji kila pande. Na ama kuhusiana na kifo cheupe, tunasikia vile magonjwa mbalimbali ya saratani, ukimwi n.k. yanavyoua watu kwa mamilioni.

UBASHIRI WA IMAM 'ALI
. Imam Ali ibn Abi Talib a.s. alianza kuelezea: "Kumbukeni kuwa kabla ya kuja kwake,
1. Watu watakuwa wakiiona Sala kama jambo hafifu kabisa.
2. Amana zitakuwa zikichukuliwa kiwizi.
3. Kusema uongo ndio itakuwa ikichukuliwa kuwa sahihi.
4. Waislamu wataanza kuchukua riba.
5. Rushwa itakuwa ni jambo la kawaida.
6. Majumba makubwa makubwa na ya fakhari yatakuwa yakijengwa.
7. Dini itauzwa kwa matakwa ya dunia.
8. Watu watawafanya waovu na hakiri kuwa watawala au viongozi wao.
9. Wanaume watawataka wanawake ushauri na uongozi.
10. Hakutapatikana huruma kokote pale,dunia itakuwa imejaa kwa udhalimu.
11. Utumwa utakuwa ni jambo la kawaida.


12. Mauaji na umwagaji wa damu utachukuliwa kama jambo la kawaida na ubabe.
13. Watu wenye ilimu watakuwa wadhaifu na wadhalimu watakuwa wenye nguvu.
14. Watawala watakuwa watu waovu na Mawaziri wao watakuwa wadhalimu.
15. Wasufi na wasomaji wa Qur'an watakuwa wapumbavu.
16. Kutakuwa kukitolewa ushahidi wa kughushiwa.
17. Qur'an Tukufu itakuwa ikirembeshwa kwa nyuzi za dhahabu.
18. Misikiti itakuwa ikijengewa minara mirefu.
19. Watu waovu watakuwa wakiheshimwa.20. Idadi ya watu itaongezeka lakini wakiikhtilafiana baina yao.
21. Ahadi na mikataba itakuwa ikivunjwa kila hapa na pale.
22. Wanawake watakuwa wakishirikiana pamoja na wanaume wao kwa uroho wa mali.
23. Sauti za Wakomunisti na wapingamizi wa Dini zitakuwa zina nguvu sana.
24. Nao watakuwa wakisikilizwa na kila mtu
25. Viongozi wa Jumuiya watakuwa ndio watu waovu kabisa.
26. Watu waendeshao biashara za Mabenki watakuwa wabadhirifu na wadhulumaji.
27. Ala za muziki zitakuwa zikipatikana kila mahala na kupindukia idadi.
28. Wanawake watakuwa wakipanda mafarasi na wakiendesha magari.
29. Kuiga, hali ya mtu mwingine itaonekana ni kama desturi ya kawaida yaani mwanamme atapenda awe kama mwanamke (ajifanye mwanamke)na mwanamke atapenda ajifanye kama mwanamme .30. Utatolewa ushahidi katika mambo ya mahakama ingawaje mtoa ushahidi mwenyewe atakuwa haelewi kitu chochote kuhusu kesi inayoendelea lakini atatoa ushahidi wa kiuongo katika kesi yoyote ile itakayokuwa ikiendelea.
31. Mbwamwitu watakuwa wengi ,katika makundi ya kondoo.
32. Unafiki utakuwa ndio mambo ya kujivunia .
33. Nyoyo za watu zitakuwa zikinuka kuliko hata maiti na mbaya kabisa kuliko kitu chochote kile.
34. Na mahali pa kuishi pema kabisa wakati huo itakuwa ni Jerusalem.Utafika wakati huo mtu atatamani laiti angelikuwa mkazi wa Jerusalem.
Asbagh ibn Nabata alisimama na kusema
"Ewe Bwana, naomba utwambie Dajjal atakuwa ni mtu wa aina gani?"
Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. alimjibu "Yeye atakuwa ni Sayyed .Laana iwe kwa mtu atakaye mkubalia Dajjal na atakuwa mtu mwenye bahati yule ambaye atakuwa amemkana Dajjal.35. Yeye atatokea karibu na Kijiji kinachojulikana kama Isbahan kutokea eneo la Judea, kutakuwa na toto la jicho katika jicho la kulia .Jicho lake la kushoto litakuwa juu ya paji lake la uso na litakuwa liking'ara kama nyota ya alfajiri, na hapo kutakuwa kipande cha nyama kilichojaa kwa damu. Baina ya macho yake mawili kutakuwa na herufi zilizoandikwa katika Kiarabu Kafir yeye atapita katika mabahari makubwa makubwa.
36. Jua litakuwa pamoja naye.37. Wingu la moshi litakuwa mbele yake na mlima mweupe utakuwa nyuma yake.
38. Watu waliofikwa na majanga ya njaa watafikiria hiyo milima kama ni chakula,
39. Na punda wake mwekundu atakuwa akitembea mamaili na miguu yake itakuwa ikirefuka na kuwa mifupi kufuatana na ardhi ilivyotambaa.
40. Maji yoyote atakayokuwa akiyapitia yeye Dajjal yatakauka hadi siku ya Qiyama,
41. Baadaye atapiga sauti kwa nguvu kwamba kila kiumbe kitamsikia, atasema"Enyi marafiki! Mimi ndiye yule mliyekuwa mkinisubiri,mimi ndiye niliyewaumba,na niliyewafanya nyie mkawa wazuri.Na mimi ndiye mpaji wenu mkubwa sana."
42. Huyu mwehu wa jicho moja atakuwa mwongo mkubwa sana.
43. Ole wenu, wafuasi wake wengi watakuwa ni wanaharamu na wale waliozaliwa kwa zinaa,
44. Wao watakuwa wakijivika vitambaa vya silki,
45. Huyo Dajjal atauawa mahala panapoitwa Aqba huko Syria, atauawa siku ya Ijumaa mchana,
46. Mtume Issa a.s. atasali nyuma ya Imam Mahdi a.s.
47. Na baadaye jambo la ajabu kabisa litatokezea.
UDONDOZI WA UBASHIRI
. Kutoka dalili na mabashiri ya kudhihiri kwa Imam Mahdi a.s. hapa kuna madondoo machache ambayo yamechambuliwa:
1. Uasi wa Sufiani,
2. kuuawa kwa Hasan,
3. Ikhitilafu baina ya Bani Abbas kwa matakwa ya dunia.
4. Kupatwa kwa jua katika mwezi wa Ramadhani, ikifuatiwa na kupatwa kwa mwezi mwishoni mwa mwezi huo wa Ramadhani.
5. Beda (mahala baina ya Makkah na Madina) itadidimia ardhini,
6. Ardhi katika upande wa Mashariki na upande wa Magharibi zitadidimia,
7. Jua wakati wa asubuhi litaonekana liko papo hapo bila kutembea hadi wakati wa mchana na baadaye litachomoza kutoka Magharibi.
8. Mcha Mungu atauawa nyuma ya msikiti wa Kufa pamoja na watu sabini wengine.
9. Mtu mwema kutoka ukoo wa Bani Hashim atachinjwa baina ya Rukn na Makam huko Makkah.
10. Kuta za Msikiti wa Kufa zitaporomoka.
11. Bendera nyeusi zitatokezea huko Khorasan.
12. Mtu kutoka Yemen ataongoza uasi.


13. Mtu atakayetokea nchi za Maghreb ataonekana huko Misri na ambapo atapata mamlaka makubwa.
14. Warusi watafika Bara la Arabia,
15. Wazungu watafika Palestina.
16. Upande wa Mashariki kutaonekana kwa nyota yenye mkia. Mwanga wake utaonekana kama ule wa mwezi na ncha zake zote zitakuwa moja (zitaungana).
17. Kutaonekana uwekundu mkubwa sana mbinguni.
18. Kutazuka moto mkubwa sana katika Mashariki ya kati ambayo itadumu kwa muda wa siku tatu hadi saba.
19. Wale wasio Waarabu watawafukuza Waarabu kutoka ardhi zao.
20. Utawala wa kifalme utakwisha nchini Iran.
21. Wamisri watamuua kiongozi wao.
22. Bendera tatu zitakusanyika Syria.23. Kutazuka mizozo mikubwa na Syria itateketezwa.
24. Bendera za Waarabu na Bani Qais zitatoka Misri.
25. Bendera ya Banu Kinda itapepea Khorasan.
26. Jeshi kubwa sana litapita Hira.
27. Mabango meusi yatafika kutokezea Mashariki.
28. Maji ya mito ya Furat yatafurika katika mitaa ya Kufa.
29. Kutatokezea watu sitini watakaodai kuwa wao ni Mitume.
30. Sayyid kumi na wawili watadai kuwa wao ni Imamu Mahdi
31. Mtu mwenye heshima kubwa kutoka Bani Abbas atachomwa moto hai karibu na Khankin.
32. Kutajengwa na daraja katika Baghdad katika sehemu za Kharah.33. Kutakuwa na tufani ya upepo mkali katika Baghdad wakati wa asubuhi na kutafuatiwa na kupasuka kwa ardhi ambamo baadhi ya sehemu itadidimia ardhini.
34. Mauti,vifo na maangamizo yatakithiri huko Iraq kiasi kwamba watu watakuwa kama wamewehuka.
35. Vikundi vitapigana mno huko Iran.
36. Sura za jumuia zitachafuliwa.
37. Watumwa wataanza kutawala nchi za Mabwana wao.
38. Sura kama ya binadamu itaonekana karibu na jua.
39. Makaburi yatafumuliwa na
40. Waliokufa watapewa uhai.
41. Kutakuwa na mvua itakayonyesha kwa mfululizo wa siku ishirini na nne ambayo itahuisha ardhi iliyokuwa imekufa. Kwa hakika wakati huo ndio utakuwa wakati wa kudhihiri kwa Imam Mahdi Sahib az-Zamaan a.s.
MUKHTASARI WA DALILI
. 1. Baghdad itateketezwa kabisa.
2. Basra itazama.
3. Waarabu watatawaliwa na mfalme wa ukoo mmoja tu kwa nguvu.
4. Msikiti wa Borasa (baina ya Baghdad na Kazmain) utadhoofika.
5. Kutakuwa na nchi nyingi za Kiislamu na kutakuwa na soko la kawaida
6. Qum itakuwa ni kitovu cha mafunzo ya Kiislamu, kitakuwa ni kituo kipya kuliko kile cha Najaf (Iraq). Na hapo ndipo kutakuwa kukitolewa ahkamu za dini.
7. Kutakuwapo na reli kupitia katika nchi za Kiislamu.
8. Azarbaijan itakumbwa na vita.
9. Wanawake watakosa heshima kabisa.
10. Duniani kote kutaenea sheria za kidemokrasia.
11. Kutakithiri kizazi cha wanaharamu.
12. Kutakithiri riba na rushwa.


13. Kuzaliwa kwa wanawake waovu katika familia nzuri.
14. Watu wenye hali ya chini wataweza kujenga majumba makubwa.
15. Watu wema na waaminifu watakuwa wakiomba mauti ili waepukane na maudhi wanayoyapata.
16. Watoto na majahili watapanda juu ya Mimbar, na watajulikana kama khatib.
17. Wanazuoni watajiingiza katika mambo ya dunia.
18. Madhumuni ya kutafuta Elimu itakuwa ni kutaka kutafuta pesa.
19. Badala ya kusalimiana matusi ndiyo yatakayo kuwa yakitumika watu watakapokuwa wakikutana.
20. Watu watatoka katika dini zao kwa sababu ya ulafi wa vitu.
21. Dini ya Kiislamu itakuwa dhaifu.22. Mambo ya kuingiliana yatakuwa yakifanyika kidhahiri kama vile wafanyavyo wanyama.
23. Wanawake watasuka nywele zao kama nundu za ngamia.
24. Kupatwa kwa mwezi na jua na mitetemeko vitatokea Mashariki na Magharibi na baadaye katika Bara la Arabia.
25. Kutakuwa na ongezeko katika kuzaliwa watoto wa kike.
26. Ulawiti na pombe vitakuwa ni vitu vya kawaida.
27. Mitetemeko ya kila mara itaongezeka.
28. Wanawake watakuwa na taasisi zao.


29. Wanawake watafanya kazi pamoja na wanaumme katika kutafuta maisha yao.
30. Usafiri utakuwa wa haraka sana.
31. Kutakuwa na muongezeko wa ajali za njiani.
32. Mavazi yatakuwa mafupi.
33. Mwanamme na Mwanamke watajaribu kuonana sawa kijinsia
34. Kutakuwa na ndoa za kuoa jinsia yake yaani mwanamme atamuoa mwanamme mwenzake na mwanamke atamuoa mwanamke mwenzake (na mambo haya hasa yanatokea katika nchi za Ulaya).
35. Wakazi wa Kufa na Najaf watakuwa wamekaribiana sana.
36. Wakazi wa Makkah na Madina wataongezeka.
37. Hijab itakuwa imepotea (hijab, bubui).38. Maji yataanza kujaa katika ziwa Sawa.
39. Kutakuwapo na nyota yenye mkia karibu na Capricorn.
40. Watu wengi sana watakufa kwa sababu ya kuenea kwa vita
41. Misikiti na Qur'an itarembeshwa kwa dhahabu.
42. Kutatokea na moto mkubwa sana katika mashariki na utaendelea kuwaka kwa siku saba.Na moto huo utatia khofu kubwa sana kwa mioyo ya watu.
43. Kutakusanyika bendera tofauti tofauti huko Kufa na kusababisha mifarakano mikubwa.
44. Utawala wa Kifalme utakwisha huko Iran.
45. Kutatokea na mivurugo katika nchi za Kiaarabu. Kila nyumba ya mwarabu na nchi zote za Kiislamu zitahusishwa humo.
46. Kukosa Imani kutaenea kote.
47. Waislamu wataiga tamaduni na mila za maadui zao.48. Vifo vya ajali vitaongezeka.
49. Ala za muziki zitaenea kiasi kwamba hakutakuwa na mtu hata mmoja atakayesalimika kwa sauti zao.
50. Watu wataanza kukataa kuwapo kwa Imam Mahdi a.s.
51. Kutaonekana sura katika jua, na sauti zao zitasikika duniani kote.
52. Mwanadamu atafika mwezini.


53. Sufiani atatokezea na kueneza utawala wake wa vitisho.
54. Sayyed Hassan atatokezea huko Iran.Na yeye atafika Multan kwa kupitia Kirman huku akiteka sehemu zote. Yeye atamfikia Imam a.s. Yeye atamfikia Imam Mahdi a.s. na kujIssalimisha mbele yake.
55. Kutatokezea wazushi wa mtume sitini.
56. Mtume Issa a.s.atateremka kutoka mbinguni.
57. Maafa, magonjwa ya kuambukiza na ukame utaenea kote.
58. Nafsi ibn Zakia atauawa katika al- Khaaba (mtu mcha Mungu atauawa katika al-Kaaba).
59. Jua litachomoza kutoka Magharibi kwa siku moja.60. Warusi wataingia Bara la Arabia na watu weupe wataingia Bara la Parestina.Nao baadaye watapambana.
61. Wachina wataingia Bara la Arabia na kusababisha maangamio na maafa ambayo yatakuwa ni mambo ya kawaida.
62. Baadhi ya miji itateketezwa kwa sababu ya maafa na misukosuko.
63. Sauti ya kutisha itasikika kutoka mbinguni.64. Kutokezea kwa Dajjal.
65. Moto na moshi itakuwa kawaida duniani.
66. Mvua zitatokezea pasipo na misimu yake.
67. Kuongezeka kwa joto katika anga za juu.
68. Kulipuka kwa moto mkubwa katika Aden.
69. Baadhi ya makundi ya wanaume yatakuwa yamegeuka maumbo.
70. Kutatokea na mabadiliko ya ajabu katika sayari ya Capricorn
71. Mkuu wa Dola ya Misri atauawa.
72. Kutakuwapo na mvua ya mfululizo kwa muda wa siku ishirini na nne(24).Dunia nzima itakuwa imejaa michafuko, maafa na maangamizo n.k.
. Hadith hii ifuatayo inatuonyesha dhahiri kuwa kuna haja ya kuwapo kwa Imam wa zama na kumtii yeye ni faradhi kwetu sisi,kama vile wanavyoinakili Maimamu wa Kishiah na vile vile Wanazuoni wa Ahli Sunna pia wananakili vivyo hivyo katika vitabu vyao. Hadithi mashuhuri ya Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. inayopokelewa na madhehbu yote ni kama ifuatavyo:
"yeyote yule atakayekufa bila ya kumtambua na kumjua Imam wa zama zake basi mtu huyo atakufa mauti ya ujahili
(yaani atakufa kifo cha ukafiri).".
HADITH YA PILI
Madhehebu yote ya Islam kwa pamoja yanaelezea Hadith ifuatayo na ambayo ni uthibitisho wa ukweli wa Kiislamu na vile vile Sahih Bukhari na vitabu vingine vyote vya Hadith pia vinaelezea kuwa Mtume Mtukufu s.a.w.w. alisema: "Baada yangu watakuwapo Maimamu kumi na wawili ambao watatokana na Maqureish."

.
HADITH YA TATU
'Allamah Syed Jamal ud-Din Muhaddath ambaye ni mwachuoni mkubwa wa Ahli Sunna,anaandika katika kitabu chake Rawdhat ul-Ahbaab kwa kumnakili Sahaba Ja'abir ibn 'Abdullahi Ansari wakati Allah swt alimfunulia Aya hii Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w.:- "Enyi mlioleta Imani! Mtiini Allah swt na Mtume wake na vile vile mumtiini 'ulil Amr'."

"Basi mimi (anaendelea Bwana Ja'abir) niliuliza "Ewe Mtume wa Allah swt! Sisi tunaelewa Allah swt pamoja na Mtume wake.Lakini jee ni wakina nani hao ambao wanajulikana kama 'ulil Amr" ambao utiifu wao umefaradhishwa kwetu sisi?" Hapo Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. alitoa majibu haya yafuatayo: "Wao watakuwa Makhalifa baada yangu na wa kwanza miongoni mwao ni Ali ibn Abi Talib na amfuataye atakuwa ni mwanae Hasan na atamfuatia Hussein na baadaye atafuatia Ali ibn al-Hussein na baadaye Mohammad ibn Ali na anatambulika katika Tawrati kwa umashuhuri wa jina la Baqir na ewe Jaabir! Karibu utafikia zama zake na hapo tafadhali naomba unifikishie salamu zangu. Baada yake atakuja Ja'afer as-Sadiq bin Mohammad na baadaye Musa ibn Ja'afer na baadaye Ali ibn Musa na baadaye Muhammad ibn Ali na baadaye Ali ibn Mohammad na baadaye Hasan ibn Ali na baadaye Muhammad ibn al-Hasan ambaye atakuwa juu ya ardhi hii kama hujjatillah na bakiyallah katika wamchao Allah swt. Huyo ndiye atakayepata ushindi wa mashariki hadi wa magharibi wa dunia hii.

Na yeye mwenyewe ambaye atakuwa hayupo mbele ya wafuasi (Mashiah) wake na wale wampendaye hadi kwamba hao hawatabakia katika itikadi ya Uimamu illa wale tu ambao Allah swt ameshawachukulia mitihani ya nyoyo zao." Ja'abir r.a. anaelezea kuwa: Mimi sikusita kumwuliza Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. "Ewe Mtume wa Allah swt! Je katika zama za Ghaibat, wafuasi (Mashiah) wake wataweza kufaidika naye?"

Hapo Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. alijibu: "Naam ! Kwa kiapo cha Allah swt ambaye amenituma nikiwa Mtume wake,kuwa katika zama zake za Ghaibat ,Mashiah wake watang'arika kwa nuru yake na kufaidika kwa Ukhalifa wake kama vile watu wanavyofaidika na jua hata kama litakuwa limejificha katika mawingu."

.
HADITH YA NNE
Imam bu Dawud ameandika katika kitabu chake Sunan na Imam Tirmidhi anaandika katika Sahih Tirmidhi kwa kumnakili Abu Said Khudhri,kuwa:" Mtume Mtukufu s.a.w.w. amesema: " ' Mahdi anatokana nami na mwenye uso unaong'aa na pua yake iliyo ndefu ataijaza ardhi kwa uadilifu na haki kama vile itakavyokuwa imeshajaa kwa dhuluma na ufIssadi, na atatawala kwa kipindi cha miaka saba.' "

.
HADITH YA TANO
Imam Abu Dawuud katika Sunan amendika kwa kumnakili Sayyidina Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s.: "Mtume Mtukufu s.a.w.w. amesema kuwa iwapo kwisha kwa dunia hata kama ni siku moja itakayobakia,hivyo pia Allah swt atamtuma mtu mmoja kutokana na Ahlul Bayt yangu (kizazi changu) humu duniani ambaye ataijaza dunia kwa uadilifu na haki kama vile itakavyokuwa imejaa kwa dhuluma na ufIssadi."


.
HADITH YA SITA
Imam Abu Dawud amemnakili Ummul Moominiina kufuatilia mfululizo huo wake kuwa: Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema kuwa 'Mahdi atatokana na Itrati (kizazi) yangu,yaani atatokana na kizazi cha Fatimah az-Zahra a.s.' "

.
HADITH YA SABA
Imam Bukhari katika Sahih Bukhari , Imam Muslim katika Sahih Muslim na Kadhi ibn Mas'ud Baghawi katika Tasnif Sharh al-Sunnah. Wote wanamnakili Abu Hurayrah akisema: "Amesema Mtume Mtukufu s.a.w.w. 'Je hali yenu itkuwaje wakati Mtume Issa a.s. atakapoteremka kwenu na Imam wenu atakuwapo ametokea miongoni mwenu?'"


.
HADITH YA NANE
Imam Tirmidhi katika Sahih Tirmidhi na Imam Abu Dawud katika Sunan Abu Dawud wanamnakili Abdullah Ibn Mas'ud akinakili riwaya: Amesema Mtume Mtukufu s.a.w.w. "Kuwa dunia haitakwisha hadi hapo mfalme wa Kiarabu hatatokea kutokana na kizazi changu,na ambaye jila lake litakuwa kama jina langu."


.
HADITH YA TISA
Imenakiliwa na Maimamu wa Ahli Sunna katika Sahih zao,riwaya ifuatayo: Amesema Mtume Mtukufu s.a.w.w. "Atatokezea mtu mmoja katika Ahlul Bayt yangu,atakayetawala na jina lake litakuwa kama jina langu."


.
HADITH YA KUMI
Imam Abu Is-haq Tha'alabi katika tafsir yake anamnakili Anas bin Malik kuwa:Mtume Mtukufu s.a.w.w. amesema kuwa "Sisi wana wa Abdul Muttalib ni viongozi wa watu wa Jannah,yaani mimi , Hamza, Ja'afer na Ali na Hasan , Hussein na Mahdi." . Amesema Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. : "Hakuna watu wanaopoteza utajiri wao isipokuwa kwa kutokana na madhambi yao, kwani Allah swt kamwe hawadhulumu viumbe vyake." . Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. amesema : "Wale wote wanaotukuzwa na kuheshimiwa kwa woga wa maovu yao, kwa hakika wao watakuwa miongoni mwa watu waovu kabisa siku ya Qiyama.". Al Imam Ja'afer as-Sadiq a.s. amesema: "Hamaki huziba (nuru ya) moyo wa mwenye hekima. Asiyeweza kudhibiti hamaki yake hawezi kuitawala akili yake." . Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Mwenye kuiacha hamaki yake ipande, huharakisha mauti yake." . Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Jihadhari na hamaki, kwani mwanzo wake ni wendawazimu na mwisho wake ni majuto.". Vile vile Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Hamaki ni moto uliokokwa, mwenye kuipoza hamaki huuzima (moto wake); na mwenye kuiachilia huwa ni wa kwanza kuungua humo." . Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Jilindeni kutokana na ukali wa hamaki na jiandaeni kupambana nao kwa kuvunja hamaki na kwa kuvumilia." . Vile vile Al Imam 'Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Kujidhibiti wakati wa kushikwa na hasira humsalimisha mtu wakati wa maangamizo." . Al Imam Muhammad al-Baquir a.s. amesema: "Kitu gani kilicho kiovu zaidi kuliko hamaki wakati mtu aliyepandwa na hamaki hutoa roho iliyoharamishwa na Allah swt.". Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. amesema: "Ikiwa mmoja wenu atapandwa na hamaki, kama amesimama akae chini, na kama amekaa alale. Na kama hamaki haikupoa baada ya kufanya hivyo, basi atawadhe kwa maji baridi au aoge-kwani moto hauzimiki ila kwa maji." . Mtu mmoja alimwambia Al Imam Hassan ibn 'Ali ibn Abi Talib a.s. na kusema: "Mimi mpaka hivi punde tu nilikuwa nikiamini kwamba wewe na baba yako ni watu wabaya kabisa, lakini sasa ninahisi kwamba huo moyo wangu uliokuwa umejaa chuki na uadui dhidi yenu, sasa umejaa mapenzi na ikhlasi. Hakika hakuna mwingine anayestahiki cheo hiki kitukufu isipokuwa wewe tu. . Al Imam Ja'afer as-Sadiq a.s. amesema: "Jiepusheni na ghadhabu, kwani huleta mashaka."