(1) - من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 470 .
(2) - سوره نور، آيه 31 .
(3) - سوره نور، آيه 31 .
(4) - وسائل الشيعة، ج 14، ابواب مقدمات النكاح، باب 80، ص 113 .
(5) - احاديثى به اين مضمون در كتاب وسائل الشيعه، ج 15، ابواب مهور، باب 5 آمده از جمله حديث 8 .
(6) - احقاق الحق، ج 10، ص 367 .
(7) - مهرالسنه در تيرماه 1388 حدوداً معادل پانصد و بيست و نه هزار تومان بوده است.
(8) - وسائل الش?عة، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1.
(9) - سوره روم، آ?ه 21 .
(10) - مهرالسنه در تيرماه 1388 حدوداً معادل پانصد و بيست و نه هزار تومان بوده است.
(11) - کافى، ج 5، ص 500، ح 1.
(12) - کافى، ج 5، ص 500، ح 2.
(13) - کفّاره آن، در ثلث اوّل روزهاى ح?ض، ?ک مثقال طلاى سکّه دار، ?ا ق?مت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى باشد) و اگر در ثلث دوم باشد ن?م مثقال و اگر در ثلث سوم باشد ?ک چهارم مثقال است.
(14) - «IUD» وسيله داخل رحمى جهت جلوگيرى از باردارى و مخفف جمله «Intra Uterine Device» است.
(15) - «TL» مخفف جمله «Tubal Ligation».
(16) - شرح بيشتر را در كتاب «حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح» مطالعه فرماييد.
(17) - جواهرالكلام، ج 31، ص 262.
(18) - مغنى ابن قدامه، ج 1، ص 100 و 101.
(19) - وسائل الشيعة، ج 15، ابواب الاولاد، باب 56، ص 166.
(20) - مسند احمد، ج 5، ص 75.
(21) - حلية المتقين، ص 153 و 154: «به نام خدا و به يارى خدا، خدايا اين عقيقه از طرف فلانى است (نام آن فرزند را بگويد) گوشتش به جاى گوشت او و خونش به خون او و استخوانش به استخوان او. خدايا قرارش ده نگهدار آل محمد (عليهم السلام)».
(22) - حلية المتقين، ص 153 و 154: «اى مردم من بيزارم از آنچه شما شريك خدا سازيد من رو كنم به سوى كسى كه آفريد آسمانها و زمين را يك دل در حال تسليم و نيستم من از مشركان همانا نماز و عبادتم و زندگى و مرگم از آن خدا پروردگار جهانيان است كه شريك ندارد و به همين دستور دارم و از مسلمانانم خدايا از تو و براى توست به نام خدا و به يارى خدا و خدا بزرگ تر است خدايا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و بپذير از فلانى پسر فلانى و به جاى فلان بن فلان نام فرزند و پدرش را ببرد، آنگاه آن را ذبح كند».
(23) - وسائل الشيعة، ج 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، ح 6 و 7.
(24) - سنن ابن ماجه، ج 1، ص 672، ح 2081; المعجم الكبير للطبرانى، ج 11، ص 300، ح 1800; الدارقطنى، ج 4، ص 24، ح 3947; سنن بيهقى، ج 7، ص 360; كنزالعمال، ج 9، ص 640، ح 27770 .