201- سوره مؤ من ، آيه 16.
202- سوره آل عمران ، آيه 19.
203- سوره زمر، آيه 3.
204- سوره ذاريات ، آيه 12.
205- سوره انفطار، آيه 19.
206- سوره شعراء، آيه 88.
207- سوره ممتحنه ، آيه 3.
208- سوره حجر، آيه 49 - 50.
209- سوره غافر، آيه 3.
210- سوره نساء، آيه 80.
211- سوره اعراف ، آيه 43.
212- سوره مائده ، آيه 18.
213- سوره انشقاق ، آيه 6.
214- سوره محمّد، آيه 17.
215- سوره هود، آيه 56.
216- سوره يس ، آيات 3 - 4.
217- سوره يس ، آيه 61.
218- سوره آل عمران ، آيه 101.
219- بحار، ج 87، ص 3.
220- سوره انعام ، آيه 161.
221- سوره بقره ، آيه 143.
222- سوره اعراف ، آيه 31.
223- سوره اسراء، آيه 29.
224- سوره فرقان ، آيه 67.
225- سوره اسراء، آيه 110.
226- سوره فتح ، آيه 29.
227- سوره بقره ، آيه 43.
228- سوره بقره ، آيه 82.
229- سوره بقره ، آيه 83.
230- سوره عنكبوت ، آيه 8.
231- سوره نساء، آيه 135.
232- سوره مائده ، آيه 8.
233- سوره بقره ، آيه 47.
234- سوره بقره ، آيه 61.
235- سوره مائده ، آيه 13.
236- سوره نساء، آيه 161.
237- سوره مائده ، آيه 24.
238- سوره ممتحنه ، آيه 13.
239- روايات راجع به فضيلت و اهميت اين سوره در تفسير البرهان آمده است كه ما در اينجا تنها به گوشه اى از آن روايات اشاره مى كنيم .
240- بحار، ج 18، ص 202.
241- بحار، ج 3، ص 13.
242- تفسير نورالثقلين ، ج 5، ص 709.
243- سوره شورى ، آيه 11.
244- سوره لقمان ، آيه 13.
245- تفسير نورالثقلين ، ج 5، ص 714.
246- نهج البلاغه ، خطبه توحيد.
247- سوره اعراف ، آيه 180.
248- سوره طور، آيه 43.
249- سوره مرسلات ، آيه 48.
250- بحار، ج 85، ص 100.
251- سوره واقعه ، آيه 74.
252- جامع الاحاديث ، ج 2، ص 922.
253- بحار، ج 85، ص 108.
254- سوره ، ص ، آيه 24.
255- وسائل ، ج 4، ص 928.
256- وسائل ، ج 4، ص 928.
257- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 203.
258- وسائل ، ج 4، ص 928.
259- وسائل ، ج 4، ص 942.
260- وسائل ، ج 4، ص 942.
261- همه اين آداب در جلد چهارم وسائل ، از صفحه 920 تا 943 آمده است .
262- بحار، ج 85، ص 110.
263- وسائل ، ج 4، ص 922.
264- البتّه سجده مخصوص خداست و انسان فقط قبله فرشتگان قرار گرفت .
265- سوره علق ، آيه آخر. البتّه اين ، آيه يكى از چهار، آيه اى است كه اگر تلاوت شود سجده بر انسان واجب مى شود.
266- سوره فتح ، آيه 29.
267- سوره نحل ، آيه 49.
268- سوره الرحمن ، آيه 6.
269- نهج البلاغه ، خطبه 91.
270- سوره انسان ، آيه 26.
271- سوره آل عمران ، آيه 43.
272- سوره حج ، آيه 77.
273- سوره فتح ، آيه 29.
274- سوره سجده ، آيه 15.
275- سوره فرقان ، آيه 64.
276- بحار، ج 85، ص 139.
277- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 466.
278- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 482.
279- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 453.
280- مسند احمد حنبل ، ج 4، ص 189.
281- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 189.
282- مستدرك وسائل ، ج 4، ص 485.
283- وسائل ، ج 4، ص 928.
284- سوره بقره ، آيه 125.
285- بحار، ج 85، ص 139.
286- الفقيه ، ج 1، ص 272.
287- وافى ، ج 8، ص 992.
288- مستدرك وسائل ، ج 4، ص 484
289- اين روايات در جلد چهارم وسائل ، از صفحه 950 تا 980 آمده است .
290- مطالب اين بحث از رواياتى استفاده شده كه در كتاب شريف «كامل الزيارات» باب 89 به بعد آمده است .
291- وافى ، ج 8، ص 825.
292- محجّة البيضاء، ج 1، ص 346.
293- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 459.
294- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 453.
295- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 469.
296- الفقيه ، ج 1، ص 334.
297- الفقيه ، ج 1، ص 331.
298- بحار، ج 85، ص 163.
299- وافى ، ج 8، ص 882.
300- جامع الاحاديث ، ج 5، ص 475.
301- بحار، ج 85، ص 137.
302- سفينة البحار.
303- وسائل ، ج 4، ص 1058.
304- وسائل ، ج 4، ص 633.
305- وسائل ، ج 4 986.
306- مسند احمد حنبل ، ج 1، ص 461.
307- سوره يوسف ، آيه 100.
308- سوره واقعه ، آيه 74.
309- سوره اعلى ، آيه 1.
310- تفسيرالميزان ، ج 19، ص 160.
311- سوره طور، آيه 43.
312- سوره قلم ، آيه 29.
313- سوره انعام ، آيه 91.
314- سوره آل عمران ، آيه 191.
315- سوره مؤ منون ، آيه 115.
316- سوره يونس ، آيه 68.
317- سوره انبيا، آيه 22.
318- سوره طه ، آيه 130.
319- سوره نصر.
320- سوره صافات ، آيات 143 - 144.
321- سوره اسراء، آيه 43.
322- سوره صافّات ، آيات 159 - 160.
323- وسائل ، ج 7، ص 187.
324- كافى ، ج 2، ص 80.
325- وافى ، ج 2، ص 107.
326- تفسيرالميزان ، ج 13، ص 540.
327- وسائل ، ج 4، ص 1207.
328- سوره جمعه ، آيه 1.
329- سوره انبيا، آيه 79.
330- سوره رعد، آيه 13.
331- سوره نور، آيه 41.
332- تفسير قرطبى ، ج 8، ص 5581.
333- تفسير نورالثقلين ، ج 3، ص 444.
334- تفسير نورالثقلين ، ج 3، ص 168.
335- تفسيرالميزان ، ج 13، ص 206.
336- تفسير الميزان ، ج 13، ص 203.
337- سوره فتح ، آيه 10.
338- سوره اسراء، آيه 44.
339- سوره اسراء، آيه 85.
340- اين جمله 4 بار در قرآن تكرار شده است ، از جمله : سوره انبياء، آيه 109.
341- سوره نمل ، آيات 22 - 27.
342- سوره نمل ، آيه 18.
343- سوره آل عمران ، آيه 43.
344- سوره مزمّل آيه 8.
345- وسائل ، ج 4، ص 912.
346- مفردات راغب .
347- سوره اعراف ، آيه 55.
348- معانى صدوق ، ص 369.
349- بحار، ج 82، ص 197.
350- مسائل قنوت در توضيح المسائل .
351- بحار، ج 82، ص 200.
352- بحار، ج 38، ص 280.
353- بحار، ج 43، ص 81.
354- بحار، ج 82، ص 201.
355- بحار، ج 68، ص 63.
356- سوره آل عمران ، آيه 18.
357- بحار، ج 93، باب التهليل و فضله .
358- بحار، ج 3، ص 13.
359- اشاره به ، آيه : (ولا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمناً). سوره نساء، آيه 94.
360- جامع الاحاديث ، ج 1، ص 188.
361- فرازهايى از تاريخ اسلام ، ص 111.
362- سوره اسراء، آيه 111.
363- بحار، ج 77، ص 402.
364- سوره تحريم ، آيه 11.
365- سوره آل عمران ، آيه 81.
366- سوره لقمان ، آيه 13.
367- سوره اسراء، آيه 1.
368- سوره بقره ، آيه 23.
369- سوره اسراء، آيه 3.
370- سوره ، ص ، آيه 30.
371- سوره منافقون ، آيه 1.
372- سوره شورى ، آيه 23.
373- وسائل ، ج 4، ص 1216.
374- كافى ، ج 2، ص 492.
375- بحار، ج 94، ص 54.
376- وسائل ، ج 4، ص 1220
377- مرآة العقول ، ج 12، ص 109.
378- بحار، ج 94، ص 63.
379- وسائل ، ج 4، ص 1216.
380- سوره احزاب ، آيه 55.
381- تفسير نورالثقلين ، ج 4، ص 305.
382- بحار، ج 94، ص 69.
383- بحار ج 94 ص 64.
384- بحار، ج 94، ص 71.
385- به نقل از تفسير نمونه ، ج 17، ص 420.
386- به نقل از تفسيرالميزان ، ج 16، ص 365، صحيح بخارى ، ج 6، ص 151.
387- الغدير.
388- وسائل ، ج 4، ص 1218.
389- وسائل ، ج 4، ص 1219.
390- كافى ، ج 2، ص 497.
391- بحار، ج 94، ص 48.
392- وسائل ، ج 4، ص 1220.
393- سوره صافات ، آيه 181.
394- سوره صافات ، آيه 79.
395- سوره صافات ، آيه 109
396- سوره صافات ، آيه 120.
397- بحار، ج 16، ص 98.
398- بحار، ج 84، ص 277.
399- سوره نساء، آيه 81.