1- سوره ذاريات ، آيه 56.
2- سوره بقره ، آيه 138.
3- سؤ ال : اگر علاقه به فرزند فطرى است ، پس چرا در بعضى از زمان ها مثل دوران جاهليت دختر را زنده به گور مى كردند؟
پاسخ : مسائل فطرى متعدد است ، همانطور كه علاقه به فرزند فطرى است علاقه به آبرو نيز فطرى است . عرب جاهلى ، دختر را مايه ننگ خود مى دانست چون در جنگ ها اسير مى شد و قدرت توليد و درآمدِ اقتصادى نداشت ، لذا بخاطر حفظ آبروى خود دست از دخترش بر مى داشت . راه دور نرويم علاقه به مال و جان هر دو فطرى است ، اما بعضى جان را فداى مال و بعضى مال را فداى جان مى كنند. بنابراين فداكردنِ دختر بخاطر حفظ آبرو با فطرى بودنش منافاتى ندارد.
4- سوره ملك ، آيه 30.
5- سوره واقعه ، آيه 70 .
6- سوره واقعه ، آيه 65 .
7- سوره سباء، آيه 9 .
8- «قَرَّتْ اذا عينه اذا اقتَدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهامِلة و السائمة المرعيّة ».
نهج البلاغه ، نامه 45.
9- سوره طه ، آيه 14 .
10- بحار، ج 71، ص 212.
11- بحار، ج 71، ص 212 .
12- كافى ، ج 2، ص 86.
13- كافى ، ج 5، ص 496.
14- سيرى در سيره نبوى ، ص 213.
15- طهارت روح ، ص 122.
16- بحار، ج 78، ص 357 .
17- بحار، ج 14، ص 41.
18- سوره بقره ، آيه 65 .
19- سوره طه ، آيه 14 .
20- سوره رعد، آيه 28 .
21- بحار، ج 49، ص 175.
22- سوره حجر، آيه 99 .
23- بحار، ج 53، ص 326 .
24- سوره طه ، آيه 14 .
25- سوره رعد، آيه 28 .
26- سوره فجر، آيه 28.
27- سوره نساء، آيه 1 .
28- سوره قريش ، آيه 2 .
29- سوره عنكبوت ، آيه 45 .
30- سوره هود، آيه 114 .
31- نهج البلاغه ، خطبه 222.
32- نهج البلاغه ، خطبه 199.
33- بحار، ج 77، ص 402 .
34- سوره نساء، آيه 139 .
35- سوره بقره ، آيه 45 .
36- سوره بقره ، آيه 45 .
37- سوره بقره ، آيه 115 .
38- سوره آل عمران ، آيه 96 .
39- سوره بقره ، آيه 150 .
40- سوره انفال ، آيه 29 .
41- سوره حديد، آيه 28 .
42- سوره محمد، آيه 17 .
43- سوره عنكبوت ، آيه 69.
44- سوره اعراف ، آيه 201 .
45- سوره عنكبوت ، آيه 45 .
46- سوره بقره ، آيه 45 .
47- سوره يوسف ، آيه 53 .
48- سوره قصص ، آيه 83 .
49- سوره نازعات ، آيه 41.
50- سوره انعام ، آيه 162 .
51- بحار، ج 70، ص 22 .
52- بحار، ج 88، ص 41 و 93.
53- سوره بقره ، آيه 34.
54- سوره آل عمران ، آيه 96.
55- سوره عنكبوت ، آيه 45.
56- سوره نساء، آيه 43.
57- سوره نساء، آيه 142.
58- سوره نساء، آيه 100.
59- اسرارالصلوة ص 12.
60- كنزالعمّال ، حديث 18870.
61- سوره فاطر، آيه 29.
62- سوره اعراف ، آيه 170.
63- سوره حجر، آيه 9.
64- سوره طه ، آيه 14.
65- سوره اسراء، آيه 78.
66- سوره جن ، آيه 18.
67- سوره نور، آيه 56.
68- سوره بقره ، آيه 256.
69- سوره نساء، آيه 60.
70- سوره قريش ، آيه 3.
71- سوره عنكبوت ، آيه 45.
72- سوره طه ، آيه 14.
73- سوره علق ، آيه آخر.
74- سوره اسراء، آيه 1.
75- سوره بقره ، آيه 23.
76- (اءلَم اءعهَد اِليكُم يا بَنى آدَم اءنْ لا تَعبُدوا الشّيطانَ اِنّه لَكُم عَدوُّ مُبين . وَ اءنِ اعبُدونى هذا صِراطٌ مُستَقيم) سوره يس ، آيه 60 - 61.
77- سوره بقره ، آيه 40.
78- سوره بقره ، آيه 74.
79- سوره كوثر.
80- سوره بقره ، آيه 45.
81- سوره مريم ، آيه 58.
82- سوره حجر، آيه 99.
83- سوره ابراهيم ، آيه 37.
84- سوره اعراف ، آيه 31.
85- بحار، ج 80، ص 188.
86- بحار، ج 73، ص 133.
87- رساله احكام امام قدس سره ، مسئله 915.
88- سوره بقره ، آيه 125.
89- سوره آل عمران ، آيه 35.
90- بحار، ج 2، ص 41.
91- بحار، ج 70، ص 210.
92- سوره انسان ، آيه 9.
93- سوره انسان .
94- محجّة البيضاء، ج 8، ص 104.
95- بحار، ج 72، ص 93.
96- بحار، ج 70، ص 210.
97- بحار، ج 75، ص 155.
98- سوره انفال ، آيه 4.
99- سوره آل عمران ، آيه 163.
100- سوره تكوير، آيه 21.
101- تماشاگه راز، ص 114.
102- سوره عنكبوت ، آيه 65.
103- بحار، ج 70، ص 186.
104- بحار، ج 41، ص 14.
105- به نقل از آية اللّه صافى .
106- سوره هود، آيه 7.
107- سوره مائده ، آيه 55.
108- سوره نور، آيه 39.
109- سوره بقره ، آيه 190.
110- سوره انسان ، آيه 9.
111- سوره بقره ، آيه 207.
112- سوره نحل ، آيه 97.
113- مستدرك الوسائل ، حديث 4696.
114- سوره عبس آيات 1 تا 10.
115- سوره مائده ، آيه 54.
116- سوره احزاب ، آيه 39.
117- وسائل ، ج 1، ص 39.
118- غررالحكم .
119- وسائل ، ج 8، ص 107.
120- نهج البلاغه ، خطبه 178.
121- وسائل ، ج 1، ص 40.
122- بحار، ج 70، ص 201.
123- وسائل ج 1 ص 40.
124- بحار، ج 78، ص 312.
125- غررالحكم .
126- قصار الجمل .
127- سوره نساء، آيه 74.
128- سوره نساء، آيه 100.
129- وسائل ، ج 1، ص 39.
130- وسائل ، ج 1، ص 87.
131- محجّة البيضاء، ج 8، ص 103.
132- محجّة البيضاء، ج 8، ص 104.
133- بحار، ج 70، ص 206.
134- وسائل ، ج 1، ص 35.
135- محجّة البيضاء، ج 4، ص 374.
136- سوره اعراف ، آيه 56.
137- سوره انبيا، آيه 90.
138- نهج البلاغه ، حكمت 290.
139- سوره نساء، آيه 92.
140- سوره بقره ، آيه 225.
141- سوره ابراهيم ، آيه 37.
142- سوره بقره ، آيه 165.
143- مناجات شعبانيه .
144- سوره شعراء، آيه 89.
145- بحار، ج 70، ص 375.
146- وسائل ، ج 12، ص 86.
147- وسائل ج 15 ص 22.
148- شخصى به من گفت : به يكى از جانبازانِ جنگ برخوردم كه روى چرخ نشسته بود، جلو رفتم و او را بوسيدم . بوى عطر مرا كه فهميد از من تقاضا كرد شيشه عطرم را به او بدهم . من گفتم : عطرى براى شما مى خرم ولى اين عطر براى خودم باشد. به هر حال به او ندادم و از او جدا شدم ساعتى بعد كه به دستشويى رفتم شيشه عطرم به درون مستراح افتاد. ناگهان متوجه شدم اين كيفر آن بخل است و همانجا به حال خودم گريه كردم . آرى ، چه بسيار حسرت ها و ندامت ها كه بايد در قيامت بخوريم از اينكه براى خدا كارى نكرده ايم .
149- غررالحكم ، حديث 1610.
150- غررالحكم ، حديث 1615.
151- وسائل ، ج 4، ص 727.
152- بحار، ج 84، ص 351.
153- سرّالصلوة ، ص 78.
154- بحار، ج 20، ص 190.
155- بحار، ج 32، ص 60.
156- بحار، ج 43، ص 104.
157- بحار، ج 35، ص 70.
158- بحار، ج 20، ص 63.
159- بحار، ج 11، ص 168.
160- بحار، ج 15، ص 248.
161- بحار، ج 15، ص 273.
162- تفسيرنمونه ، ج 27، ص 407.
163- بحار، ج 92، ص 127.
164- بحار، ج 20، ص 126.
165- بحار، ج 92، ص 145.
166- كتاب زيدبن على ، ص 186.
167- بحار، ج 19، ص 281.
168- بحار، ج 43، ص 93.
169- بحار، ج 41، ص 341.
170- سوره مائده ، آيه 55.
171- بحار، ج 35، ص 183.
172- بحار، ج 16، ص 99.
173- بحار، ج 40، ص 260.
174- بحار، ج 42، ص 125.
175- بحار ج 86 ص 207.
176- بحار، ج 39، ص 98.
177- پيامبرى و حكومت ، ص 146.
178- مستدرك الوسائل ، حديث 4365.
179- عدد هفت ، عدد آسمان ها، ايام هفته ، طواف ، سعى بين صفا و مروه و عدد سنگ هايى است كه به شيطان زده مى شود.
180- تفسير كنزالدقائق .
181- بحار، ج 92، ص 257.
182- سوره هود، آيه 41.
183- بحار، ج 76، ص 385.
184- كنزالعمّال ، حديث 29558.
185- تفسير برهان ، ج 1، ص 43.
186- مستدرك حاكم ، ج 3، ص 233.
187- مسند احمد، ج 3، ص 177 و ج 4، ص 85.
188- (كُلُّ شَئ هالِكٌ اِلاّ وَجْهه). سوره قصص ، آيه 88.
189- سوره اعراف ، آيه 180.
190- تفسير نمونه ، ج 7، ص 27.
191- سوره مريم ، آيه 65.
192- سوره انعام ، آيه 164.
193- سوره طه آيه 50.
194- سوره اسراء، آيه 20.
195- سوره اعراف ، آيه 54.
196- سوره يونس ، آيه 10.
197- سوره انعام ، آيه 12.
198- سوره انبيا، آيه 107.
199- سوره الرحمن ، آيه 2.
200- سوره آل عمران ، آيه 26.