(701) عيون اخبار الرضا 2/87.
(702) عيون اخبار الرضا 2/130.
(703) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 429-441.
(704) قصص الانبياء راوند 309 و 310.
(705) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 373-379.
(706) سوره قريش : 3 و 4.
(707) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 410-423.
(708) از متن عربى روايت اضافه شد.
(709) سوره فتح : 2.
(710) سوره شرح : 4.
(711) سوره احزاب : 9.
(712) سوره يس : 9.
(713) سوره اسراء: 45.
(714) سوره يس : 8.
(715) ترجمه آيه 79 سوره يس .
(716) سوره فتح : 27.
(717) در مصدر ((ابى )) ذكر شده است .
(718) سوره حجر: 95.
(719) سوره حجر: 94.
(720) سوره حجر: 95.
(721) سوره شعراء: 61.
(722) سوره طه : 2.
(723) در مصدر ((شضاه و مضاه ... و هاضب و هضب ...)) ذكر شده است .
(724) سوره احقاف : 29.
(725) سوره بقره 201، در روايت ((اللهم آتنا...)) آمده است .
(726) در مصدر ((حنين )) ذكر شده است .
(727) در مصدر ((ده سال )) ذكر شده است .
(728) سوره قلم : 4.
(729) احتجاج 1/497-536.
(730) در مصدر ((صد دينار)) ذكر شده است .
(731) سوره بقره : 6.
(732) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 92-98.
(733) سوره علق : 1-5.
(734) مسمن : فربه .
(735) انبوبه : لوله .
(736) در صفحه 555 همين كتاب خواهد آمد كه اين ماجرا براى بشر بن براء بن معرور اتفاق افتاد؛ و خود براء چنانكه در اسد الغابه 1/366 آمده است يك ماه قبل از هجرت حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم وفات يافت .
(737) از مصدر اضافه شد.
(738) يعنى : هر كس چاهى براى برادر خود بكند، خود در آن چاه خواهد افتاد.
(739) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 155-200.
(740) سوره قمر: 1 و 2.
(741) تفسير قمى 2/340؛ تفسير طبرى 11/544؛ تفسير بغوى 4/258.
(742) تفسير قمى 2/341.
(743) تفسير طبرى 11/544-547؛ تفسير قرطبى 17/126؛ تفسير روح المعانى 14/74.
(744) تفسير قرطبى 17/127؛ تفسير بغوى 4/258؛ تفسير ابن كثير 4/231. و راوى در اين سه مصدر ابن مسعود است .
(745) مجمع البيان 5/186. و نيز رجوع شود به تفسير كشاف 4/431 و پاورقى آن و تفسير ابى السعود 5/652.
(746) شرح الشفا 1/586.
(747) خرايج 1/141 و 142.
(748) مناقب ابن شهر آشوب 1/163 و 164؛ تفسير روح المعانى 14/75.
(749) امالى شيخ طوسى 341.
(750) خرايج 1/52؛ كفايه الطالب 384؛ شرح الشفا 1/589 و 590؛ البدايه و النهايه 6/80. و براى اطلاع بيشتر از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق 5/521.
(751) شرح الشفا 1/591.
(752) امالى شيخ صدوق 235؛ كمال الدين و تمام النعمه 196؛ تاريخ يعقوبى 2/8.
(753) خرايج 1/58 و 59؛ صحيح بخارى مجلد 1 جزء 2/15-22.
(754) سيره ابن اسحاق 74؛ تاريخ طبرى 1/519 و 520.
(755) خرايج 1/48.
(756) خرايج 1/165.
(757) سوره فرقان : 54.
(758) امالى شيخ طوسى 313.
(759) امالى شيخ طوسى 283.
(760) محاسن 2/169؛ كافى 6/3319.
(761) سوره رعد: 13.
(762) امالى شيخ طوسى 485.
(763) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 513؛ احتجاج 1/66.
(764) خرايج 2/46 در ضمن دو روايت . و نيز رجوع شود به اعلام الورى 38 و سيره ابن اسحاق 120 و دلائل النبوه 2/146.
(765) خرايج 1/138 و در آن بجاى بيست سال ، سى سال ذكر شده است .
(766) خرايج 1/155؛ البدايه و النهايه 65/98 و 128.
(767) بصائر الدرجات 254 و 256.
(768) رجوع شود به دلائل النبوه 2/556 - 563 و البدايه و النهايه 6/131-137.
(769) خرايج 1/165-166.
(770) قصص الانبياء راوندى 312؛ دلائل النبوه 2/560.
(771) مناقب ابن شهر آشوب 1/126؛ الوفا باءحوال المصطفى 329.
(772) مناقب ابن شهر آشوب 1/126 در ضمن دو روايت .
(773) رجوع شود به الوفا باءحوال المصطفى 326 و شرح الشفا 1/622 و وفاء الوفا 2/388.
(774) نهج البلاغه 301، خطبه 192؛ اعلام الورى 22.
(775) مناقب ابن شهر آشوب 1/171.
(776) بصائر الدرجات 253. و نيز رجوع شود به خرايج 1/90.
(777) امالى شيخ صدوق 491؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/172.
(778) سوره بقره : 74.
(779) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 286-290.
(780) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 293.
(781) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 293.
(782) كافى 5/75؛ وسائل الشيعه 17/38.
(783) بحار الانوار 17/365.
(784) خرايج 1/150.
(785) مناقب ابن شهر آشوب 2/365؛ فضائل شاذان بن جبرئيل 144.
(786) مناقب ابن شهر آشوب 1/175.
(787) مناقب ابن شهر آشوب 1/178.
(788) سوره فرقان : 45.
(789) مناقب ابن شهر آشوب 1/178.
(790) سوره آل عمران : 18.
(791) تفسير عياشى 1/166.
(792) علل الشرايع 429؛ بصائر الدرجات 503؛ قصص الانبياء راوندى 286.
(793) قصص الانبياء راوندى 286-287؛ بصائر الدرجات 504.
(794) قصص الانبياء راوندى 297؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/172؛ البدايه و النهايه 6/130.
(795) قصص الانبياء راوندى 297. و نيز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/167 و دلائل النبوه 6/250.
(796) مناقب ابن شهر آشوب 1/111.
(797) امالى شيخ صدوق 185؛ بصائر الدرجات 503؛ خرايج 2/492.
(798) تفسير قمى 2/190.
(799) امالى شيخ طوسى 341؛ قصص الانبياء راوندى 287 و روايت در آن از امام صادق عليه السلام مى باشد.
(800) امالى شيخ طوسى 283؛ بشاره المصطفى 134.
(801) توحيد شيخ صدوق 310؛ قصص الانبياء راوندى 283؛ كافى 1/94.
(802) بصائر الدرجات 504.
(803) اعلام الورى 30؛ خرايج 1/26؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/177.
(804) خرايج 1/30.
(805) خرايج 1/34. و نيز رجوع شئود به مناقب ابن شهر آشوب 1/159 و مجمع الزوائد 2/167.
(806) خرايج 1/43 و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/13-17 و البدايه و النهايه 6/129.
(807) خرايج 1/43 و 44 در ضمن دو روايت . و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/14 و البدايه و النهايه 6/130-131.
(808) مناقب ابن شهر آشوب 1/126؛ البدايه و النهايه 6/138.
(809) خرايج 1/124.
(810) مناقب ابن شهر آشوب 1/126.
(811) خرايج 1/47.
(812) خرايج 1/47؛ دلائل النبوه 6/71.
(813) خرايج 1/91، كافى 2/101. و نيز رجوع شود به كتاب الزهد 25-26 و قرب الاسناد 74-75.
(814) سوره حشر: 7.
(815) سوره حشر: 6.
(816) خرايج 1/112.
(817) خرايج 1/98.
(818) مناقب ابن شهر آشوب 1/125؛ دلائل النبوه 6/62.
(819) مناقب ابن شهر آشوب 1/130.
(820) مناقب ابن شهر آشوب 1/159.
(821) مناقب ابن شهر آشوب 1/159 و 160؛ سيره ابن هشام 2/382؛ اسد الغابه 3/77.
(822) سوره توبه : 33.
(823) رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/160 و تاريخ طبرى 2/91.
(824) دلائل النبوه 3/415؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/160؛ الفصول المهمه 58.
(825) مناقب ابن شهر آشوب 1/160؛ مغازى 1/93؛ سيره ابن هشام 2/637.
(826) مناقب ابن شهر آشوب 1/161؛ دلائل النبوه 3/250 و در آن فقط ماجراى عبدالله بن جحش ذكر شده است .
(827) سوره اسراء: 81.
(828) مناقب ابن شهر آشوب 1/161؛ اعلام الورى 197 و در آن ذيل روايت ذكر نشده است .
(829) مناقب ابن شهر آشوب 1/161.
(830) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 599.
(831) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 601-605.
(832) رجوع شود به خرايج 1/23 و دلائل النبوه 2/484 و كامل ابن اثير 2/105.
(833) كافى 5/74.
(834) مناقب ابن شهر آشوب 1/138.
(835) رجوع شود به كافى 8/261 و خرايج 2/496 و اختصاص 296 و مختصر بصائر الدرجات 17. و در بحار الانوار 17/398 آمده است كه راوندى اين روايت را در قصص الانبياء از شيخ صدوق نقل نموده است در حالى كه در قصص الانبياء 287 اين روايت بدون ذكر نام شيخ صدوق آمده است .
(836) مناقب ابن شهر آشوب 1/138؛ سيره ابن اسحاق 278؛ دلائل النبوه 6/61.
(837) مناقب ابن شهر آشوب 1/139.
(838) مناقب ابن شهر آشوب 1/179.
(839) اعلام الورى 24-25؛ مجمع البيان 3/31؛ تفسير بغوى 2/296.
(840) رجوع شود به قصص الانبياء راوندى 314 و مناقب ابن شهر آشوب 1/179 و الاغانى 7/278 و المعجم الاوسط 10/141 و حياه الحيوان الكبرى 1/38. و شبيه اين ماجرا براى حضرت امير المومنين عليه السلام واقع شده است ، رجوع شود به قرب الاسناد 175 و اعلام الورى 181 و الاغانى 7/277 و 278.
(841) امالى شيخ طوسى 13؛ خرايج 1/27 و 36 با اندكى تفاوت ؛ دلائل النبوه 6/42-43.
(842) خرايج 1/27.
(843) خرايج 2/522.
(844) سورت : تندى .
(845) امالى شيخ صدوق 186؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/127.
(846) مناقب ابن شهر آشوب 1/128.
(847) مناقب ابن شهر آشوب 1/128.
(848) امالى شيخ طوسى 127.
(849) امالى شيخ طوسى 453؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/132. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/34.
(850) قصص الانبياء راوندى 310؛ خرايج 1/37، و هر دو مصدر از ابن بابويه نقل كرده اند؛ البدايه و النهايه 6/155.
(851) مناقب ابن شهر آشوب 1/132.
(852) مناقب ابن شهر آشوب 1/132؛ دلائل النبوه 6/35، و در هر دو مصدر ((زيد بن ارقم )) ذكر شده است .
(853) بصائر الدرجات 351-352؛ قصص الانبياء راوندى 287؛ اختصاص 296.
(854) قصص الانبياء راوندى 288؛ بصائر الدرجات 348؛ اختصاص 296.
(855) اختصاص 299؛ بصائر الدرجات 350.
(856) اختصاص 296؛ بصائر الدرجات 348.
(857) بصائر الدرجات 348؛ اختصاص 295.
(858) رجوع شود به بصائر الدرجات 348 و قصص الانبياء رواندى 288 و اختصاص 295.
(859) رجوع شود به بصائر الدرجات 349 و اختصاص 297.
(860) خرايج 1/39؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/135؛ البدايه و النهايه 6/150.
(861) قصص الانبياء راوندى 311.
(862) مناقب ابن شهر آشوب 1/134.
(863) علل الشرايع 167؛ قصص الانبياء راوندى 312؛ البدايه والنهايه 6/158؛ بحار الانوار 61/195 به نقل از تاريخ ابن عساكر.
(864) خرايج 1/29؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/161؛ اعلام الورى 27، و در هر سه مصدر نامى از ابن عباس نيامده است .
(865) خرايج 1/38؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/131؛ دلائل النبوه 6/36؛ البدايه و النهايه 6/156.
(866) مناقب ابن شهر آشوب 1/132.
(867) خرايج 1/39؛ دلائل النبوه 6/29، و در هر دو مصدر و همچنين در بحار الانوار ((عبدالله بن ابى اوفى )) آمده است .
(868) خرايج 2/522.
(869) خرايج 1/107-108؛ قرب الاسناد 323.
(870) خرايج 1/109؛ قرب الاسناد 327.
(871) خرايج 1/136. و نيز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 135-136 و دلائل النبوه 6/45 و اسد الغابه 2/503.
(872) خرايج 1/40.
(873) خرايج 1/158.
(874) خرايج 2/521.
(875) خرايج 2/521.
(876) خرايج 2/503؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/136-137 با اندكى تفاوت .
(877) مناقب ابن شهر آشوب 1/135.
(878) مناقب ابن شهر آشوب 1/132.
(879) در مصدر ((ده هزار اشرفى و سيصد هزار درهم )) آمده است .
(880) تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام 496.
(881) ارشاد شيخ مفيد 1/126؛ امالى شيخ طوسى 89؛ خرايج 1/57؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/336 و 3/153؛ مسند احمد بن حنبل 2/168 و 342؛ مناقب ابن المغازلى 111؛ ترجمه الامام على من تاريخ دمشق 1/216 به بعد. همچنين براى اطلاع بيشتر از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق 5/435 به بعد.
(882) مناقب ابن شهر آشوب 1/180؛ بحار الانوار 35/132-133 به نقل از كتاب الحجه على الذاهب الى تكفير اءبى طالب تاءليف سيد فخار بن معد موسوى 90-92.
(883) امالى شيخ طوسى 129.
(884) بصائر الدرجات 272.
(885) بصائر الدرجات 273؛ خرايج 2/583.
(886) بصائر الدرجات 287.
(887) خرايج 2/584.
(888) خرايج 1/29؛ اعلام الورى 27؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(889) خرايج 1/36.
(890) خرايج 1/37؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/175.
(891) خرايج 1/42؛ دلائل النبوه 3/100 و 4/251.
(892) خرايج 1/45؛ دلائل النبوه 6/50 و 51.
(893) خرايج 1/45. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/25.
(894) خرايج 1/49؛ سيره ابن هشام 1/589؛ دلائل النبوه 2/566-569.
(895) خرايج 1/49؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/117؛ دلائل النبوه 6/184.
(896) خرايج 1/49؛ دلائل النبوه 6/179.
(897) خرايج 1/50.
(898) خرايج 1/49؛ دلائل النبوه 6/187؛ مجمع الزوائد 9/2.
(899) خرايج 1/50.
(900) خرايج 1/50.
(901) خرايج 1/50؛ و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/194.
(902) خرايج 1/50؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/115؛ دلائل النبوه 6/238.
(903) خرايج 1/50؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/117؛ اسد الغابه 4/178.
(904) امالى سيد مرتضى 1/192 با اندكى اختلاف ؛ خرايج 1/51؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/117 و 214. و نيز رجوع شود به الاغانى 5/12.
(905) خرايج 1/51. و نيز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/117 و دلائل النبوه 6/228.
(906) خرايج 1/52؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/118؛ اسد الغابه 4/206؛ كنز العمال 6/495.
(907) خرايج 1/53؛ دلائل النبوه 6/209؛ اسد الغابه 2/402.
(908) خرايج 1/53؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/118؛ انساب الاشراف 2/101؛ دلائل النبوه 5/397؛ حليه الاولياء 4/381؛ مسند احمد بن حنبل 2/68 و 92 و 451.
(909) مناقب ابن شهر آشوب 1/116؛ خرايج 1/54؛ دلائل النبوه 6/153؛ اسد الغابه 1/546. و در سه مصدر اخير بجاى ((مره بن جعيل ))، ((جعيل )) ذكر شده است .
(910) خرايج 1/55 و در آن ((ليجلى عن بصرى )) است . و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/166-168 و اسد الغابه 3/571. و در هر سه مصدر ((عثمان بن حنيف )) ذكر شده است .
(911) قوباء: يكى از امراض جلدى ، گرى ، جرب . (فرهنگ عميد 3/1906).
(912) خرايج 1/56؛ دلائل النبوه 6/177، و در هر دو مصدر ((ابيض بن حمال )) آمده است .
(913) خرايج 1/56.
(914) خرايج 1/56. و نيز رجوع شود به ارشاد شيخ مفيد 1/143.
(915) خرايج 1/62.
(916) خرايج 1/90.
(917) خرايج 1/87.
(918) خرايج 1/98 و 99.
(919) خرايج 1/103.
(920) خرايج 2/926.
(921) مناقب ابن شهر آشوب 1/115؛ مغازى 3/983-983.
(922) اراك : درختى است شبيه به درخت انار، از شاخه ها و برگهايش مسواك درست مى كنند، در مناطق گرمسير مى رويد. (فرهنگ عميد 1/127).
(923) مناقب ابن شهر آشوب 1/115؛ خرايج 1/56.
(924) مناقب ابن شهر آشوب 1/115-116.
(925) مناقب ابن شهر آشوب 1/117.
(926) مناقب ابن شهر آشوب 1/117؛ دلائل النبوه 6/109.
(927) مناقب ابن شهر آشوب 1/117
(928) مناقب ابن شهر آشوب 1/118.
(929) مناقب ابن شهر آشوب 1/118.
(930) مناقب ابن شهر آشوب 1/119 و در آن ((سعد بن ابى وقاص )) ذكر شده است .
(931) مناقب ابن شهر آشوب 1/174 و در آن بجاى ((گندم ))، ((جو)) آمده است .
(932) مناقب ابن شهر آشوب 1/173-174.
(933) كافى 4/5.
(934) اعلام الورى 28؛ خرايج 1/33-34 با اندكى تفاوت ؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(935) اعلام الورى 26؛ خرايج 1/28.
(936) امالى شيخ طوسى 260؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/140.
(937) قصص الانبياء راوندى 313.
(938) مناقب ابن شهر آشوب 1/144.
(939) رجوع شود به دلائل النبوه 4/121 و الوفا باءحوال المصطفى 92 و شرح الشفا 1/592.
(940) رجوع شود به خرايج 1/25 و طبقات ابن سعد 1/178 و البدايه و النهايه 6/31.
(941) اعلام الورى 26-27؛ خرايج 1/28؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/158؛ و در هر سه مصدر نام چاه ذكر نشده است . و قسمتى از اين معجزه در كشف الغمه 1/27 ذكر شده است .
(942) رجوع شود به روضه الواعظين 277 و استيعاب 2/634-635 و دلائل النبوه 6/97.
(943) خرايج 1/32؛ سيره ابن هشام 220-221؛ البدايه و النهايه 6/121.
(944) رجوع شود به خرايج 1/39.
(945) خرايج 1/55؛ مناقب 1/118، و در آن فقط صدر روايت ذكر شده است .
(946) خرايج 1/88.
(947) خرايج 1/94. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/226.
(948) خرايج 1/102.
(949) خرايج 1/107؛ قرب الاسناد 323.
(950) خرايج 1/108؛ قرب الاسناد 325.
(951) رجوع شود به خرايج 1/109 و مناقب ابن شهر آشوب 1/142 و قرب الاسناد 327.
(952) مناقب ابن شهر آشوب 1/144.
(953) خرايج 1/110 قرب الاسناد 328، و در هر دو مصدر ((خواهر عبدالله بن رواحه )) ذكر شده است .
(954) مناقب ابن شهر آشوب 1/140.
(955) خرايج 1/154.
(956) مناقب ابن شهر آشوب 1/140.
(957) مناقب ابن شهر آشوب 1/140.
(958) تفسير قمى 2/178؛ خرايج 1/152. و نيز رجوع شود به صحيح بخارى مجلد 3 جزء 6/46 و دلائل النبوه 3/416.
(959) خرايج 2/513؛ دلائل النبوه 5/355. و در هر دو مصدر بجاى صيدايى ، صدايى ذكر شده است .
(960) خرايج 2/491.
(961) مناقب ابن شهر آشوب 1/141؛ قصص الانبياء راوندى 314 با اندكى تفاوت ؛ صحيح مسلم 3/1612.
(962) مناقب ابن شهر آشوب 1/141. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 1/124.
(963) رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/142.
(964) رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/142.
(965) مناقب ابن شهر آشوب 1/142؛ صحيح مسلم 4/1784.
(966) مناقب ابن شهر آشوب 1/142. و نيز رجوع شود به البدايه و النهايه 6/100.
(967) مناقب ابن شهر آشوب 1/142.
(968) دلائل النبوه 4/113.
(969) مناقب ابن شهر آشوب 1/144.
(970) مناقب ابن شهر آشوب 1/155؛ صحيح مسلم 3/1234 و 1235.
(971) مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(972) مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(973) مناقب ابن شهر آشوب 1/156. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/174-175.
(974) مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(975) مناقب ابن شهر آشوب 1/156. و نيز رجوع شود به اسد الغابه 4/371.
(976) مناقب ابن شهر آشوب 1/156.
(977) مناقب ابن شهر آشوب 1/157.
(978) سوره احقاف : 11.
(979) مناقب ابن شهر آشوب 1/157.
(980) مناقب ابن شهر آشوب 1/158؛ اسد الغابه 3/308.
(981) مناقب ابن شهر آشوب 1/163.
(982) مناقب ابن شهر آشوب 1/161 به نقل از امالى شيخ طوسى .
(983) مناقب ابن شهر آشوب 1/179. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 6/225.
(984) عيون اخبار 2/213.
(985) رجوع شود به امالى شيخ طوسى 175 به نقل از شيخ مفيد و خرايج 168 و مناقب ابن شهر آشوب 1/114 و استيعاب 1/359.
(986) تفسير قمى 2/212؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/108؛ مجمع البيان 4/415. و در دو مصدر اخير نامى از امام عليه السلام نيامده است .
(987) خرايج 1/24.
(988) رجوع شود به تفسير قمى 2/212؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/108؛ مجمع البيان 4/415.
(989) مجمع البيان 5/515؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/103.
(990) سوره حجر: 95.
(991) ترجمه آيه هاى 94 و 95 سوره حجر.
(992) رجوع شود به تفسير قمى 1/378 و مناقب ابن شهر آشوب 1/106 و مجمع البيان 3/346 و احتجاج 1/511-513 و خصال 279 و تفسير طبرى 7/551-553.
(993) خرايج 1/34.
(994) خرايج 1/51؛ صحيح مسلم 3/1418؛ دلائل النبوه 2/278-280.
(995) رجوع شود به خرايج 1/56-57 و مناقب ابن شهر آشوب 1/113 و تفسير طبرى 11/503 و 504 و تفسير قرطبى 17/83.
(996) خرايج 1/87.
(997) خرايج 1/93. و نيز رجوع شود به مجمع البيان 3/440.
(998) سوره مسد: 1.
(999) خرايج 2/775.
(1000) سوره اسراء: 45.