(301) محاسن 2/169 و 170؛ كافى 6/320.
(302) كافى 6/320؛ محاسن 2/169.
(303) مكارم الاخلاق 23. و نيز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/165.
(304) مناقب ابن شهر آشوب 1/165-168 با اندكى تفاوت .
(305) كافى 2/615.
(306) علل الشرايع 55؛ قصص الانبياء راوندى 137.
(307) امالى شيخ صدوق 194؛ خصال 199.
(308) رجوع شود به كافى 6/485 و 486.
(309) خصال 490؛ امالى شيخ صدوق 197.
(310) خصال 271؛ علل الشرايع 130؛ وسائل الشيعه 12/62.
(311) خصال 272.
(312) امالى شيخ صدوق 263؛ مكارم الاخلاق 28؛ وسائل الشيعه 24/244.
(313) امالى شيخ صدوق 376.
(314) تفسير قمى 2/75.
(315) قرب الاسناد 90؛ وسائل الشيعه 9/435.
(316) قرب الاسناد 91.
(317) قرب الاسناد 148.
(318) سوره طه : 1 و 2.
(319) قرب الاسناد 171؛ وسائل الشيعه 5/491.
(320) عيون اخبار الرضا 2/30؛ امالى شيخ مفيد 124. و نيز رجوع شود به كتاب الزهد 52 و مكارم الاخلاق 24.
(321) عيون اخبار الرضا 2/64. و نيز رجوع شود به دلائل النبوه 339.
(322) عيون اخبار الرضا 2/63 در ضمن دو روايت .
(323) سوره مائده : 67.
(324) عيون اخبار الرضا 2/130.
(325) امالى شيخ طوسى 393؛ مكارم الاخلاق 16، و در آنجا ذيل آن ذكر نشده است .
(326) علل الشرايع 560؛ وسائل الشيعه 16/308.
(327) علل الشرايع 587؛ عيون اخبار الرضا 1/289؛ وسائل الشيعه 20/62.
(328) بصائر الدرجات 256.
(329) ظهران : دره اى است نزديك مكه ، و در آنجا دهى است كه آن را ((مر))گويند. (معجم البلدان 4/63).
(330) قصص الانبياء راوندى 284.
(331) قصص الانبياء راوندى 284.
(332) قصص الانبياء راوندى 285.
(333) محاسن 1/307.
(334) صحيفه الامام الرضا عليه السلام 109؛ عيون اخبار الرضا 2/36.
(335) صحيفه الامام الرضا عليه السلام 238؛ عيون اخبار الرضا 2/40.
(336) محاسن 2/244؛ كافى 6/271. و اين مطالب در اين دو مصدر ضمن دو روايت از امام باقر و امام صادق عليهما السلام ذكر شده است .
(337) محاسن 2/245؛ كافى 6/271؛ كتاب الزهد 11.
(338) مكارم الاخلاق 16.
(339) كافى 8/130.
(340) سوره مائده : 67.
(341) تفسير فرات كوفى 131.
(342) كافى 2/503؛ وسائل الشيعه 7/171.
(343) كافى 2/504؛ وسائل الشيعه 7/179.
(344) كافى 2/505؛ وسائل الشيعه 7/179.
(345) كافى 2/632؛ وسائل الشيعه 6/172.
(346) كافى 2/648؛ وسائل الشيعه 12/78.
(347) كافى 2/661؛ مكارم الاخلاق 26؛ وسائل الشيعه 12/106.
(348) كافى 2/663؛ وسائل الشيعه 12/112.
(349) كافى 2/671؛ وسائل الشيعه 12/143.
(350) محاسن 2/380؛ كافى 6/495؛ وسائل الشيعه 2/5.
(351) كافى 3/200؛ تهذيب الاحكام 1/460؛ وسائل الشيعه 3/198.
(352) كافى 6/272؛ مكارم 27؛ وسائل الشيعه 12/143 و 24/249.
(353) محاسن 2/187؛ كافى 6/275؛ وسائل الشيعه 24/272.
(354) كافى 3/296.
(355) كافى 3/296-297؛ تهذيب الاحكام 2/322؛ استبصار 1/406؛ وسائل الشيعه 5/136.
(356) سوره طه ، 1 و 2.
(357) كافى 2/95.
(358) كافى 2/98؛ مكارم الاخلاق 265؛ وسائل الشيعه 7/18.
(359) كافى 2/102.
(360) كافى 2/108؛ وسائل الشيعه 12/170.
(361) محاسن 2/230؛ كافى 6/300؛ وسائل الشيعه 24/382.
(362) كتاب الزهد 55؛ كافى 2/122؛ وسائل الشيعه 15/277؛ مستدرك الوسائل 11/303.
(363) كافى 2/122؛ وسائل الشيعه 13/273.
(364) كافى 2/129.
(365) محاسن 2/278؛ كافى 2/129 و 8/129 و 163؛ وسائل الشيعه 24/243.
(366) كافى 6/328؛ وسائل الشيعه 25/86.
(367) كافى 6/329.
(368) كافى 6/322؛ وسائل الشيعه 24/399.
(369) محاسن 2/375؛ كافى 6/362. و روايت در هر دو مصدر از امام كاظم عليه السلام مى باشد.
(370) كافى 6/364. و ((بادروج )) نوعى از ريحان است (فرهنگ عميد 1/339).
(371) محاسن 2/405 و 406؛ كافى 6/384 و 385.
(372) كافى 4/153؛ وسائل الشيعه 10/158.
(373) محاسن 2/341؛ كافى 4/153؛ وسائل الشيعه 10/157.
(374) كافى 5/48؛ وسائل الشيعه 19/254-255.
(375) اهل صفه : عده اى از مهاجران كه نه مسكنى داشتند و نه مال ، و حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم آنها را در مسجد خود در مدينه منوره در جائى كه مسقف بود سكنى داد.
(376) كافى 3/550.
(377) كافى 4/90-91، كه اين معنى در ضمن چند روايت ذكر شده است .
(378) سوره اسراء: 29.
(379) تفسير عياشى 2/289؛ كافى 4/55-56؛ مجمع البيان 3/411-412.
(380) كافى 6/493؛ وسائل الشيعه 2/100.
(381) كافى 6/495؛ وسائل الشيعه 2/101.
(382) كتاب الزهد 56؛ كافى 2/309؛ وسائل الشيعه 15/380؛ مستدرك الوسائل 12/32.
(383) كافى 6/532؛ وسائل الشيعه 5/326. و در هر دو مصدر عبارت ((براى خوابيدن )) ذكر نشده است .
(384) كافى 4/155؛ من لا يحضره الفقيه 2/156؛ وسائل الشيعه 10/311 و 352.
(385) كافى 4/175؛ تهذيب الاحكام 4/287؛ وسائل الشيعه 10/545.
(386) كافى 4/175؛ من لا يحضره الفقيه 2/184؛ مستدرك الوسائل 7/560.
(387) كافى 4/428؛ من لا يحضره الفقيه 2/184؛ مستدرك الوسائل 7/560.
(388) كافى 4/495؛ وسائل الشيعه 14/100.
(389) كافى 3/569؛ وسائل الشيعه 9/203 و 18/230.
(390) محاسن 2/329؛ كافى 6/370؛ امالى شيخ طوسى 362؛ مكارم الاخلاق 30.
(391) التمحيص 34؛ مستدرك الوسائل 2/435.
(392) كافى 5/143، كه اين معنى در ضمن دو روايت ذكر شده است .
(393) كافى 5/93؛ وسائل الشيعه 4/319.
(394) تهذيب الاحكام 2/334؛ وسائل الشيعه 4/270.
(395) كتاب الزهد 12؛ كافى 8/168؛ وسائل الشيعه 16/14.
(396) كافى 1/23 و 8/268؛ امالى شيخ صدوق 341.
(397) كتاب الزهد 29؛ مستدرك الوسائل 16/335.
(398) كتاب الزهد 34؛ كافى 2/161؛ وسائل الشيعه 21/488. و در دو مصدر اخير بجاى ((به پدرش ))،((به پدر مادرش )) ذكر شده است .
(399) كتاب الزهد 44؛ وسائل الشيعه 22/401.
(400) در مصدر ((دنيا نزد خدا))آمده است .
(401) كتاب الزهد 49؛ كافى 2/129.
(402) كتاب الزهد 50.
(403) كتاب الزهد 61؛ مستدرك الوسائل 8/273 و 11/296 و 14/80.
(404) كتاب الزهد 73؛ مستدرك الوسائل 5/320 و 12/85 و 143.
(405) التمحيص 48؛ مستدرك الوسائل 16/226.
(406) نهج البلاغه 226-229، خطبه 160.
(407) رجوع شود به بصائر الدرجات 503 و علل الشرايع 134 و وسائل الشيعه 25/57.
(408) محاسن 2/262-263؛ كافى 6/315؛ علل الشرايع 134.
(409) مكارم الاخلاق 268.
(410) امالى شيخ طوسى 596.
(411) امالى شيخ طوسى 637.
(412) قرب الاسناد 151؛ كافى 6/515؛ مكارم الاخلاق 33.
(413) كافى 6/515؛ مكارم الاخلاق 42؛ وسائل الشيعه 3/500 و 4/434.
(414) كافى 6/524.
(415) محاسن 2/421؛ كافى 7/463.
(416) كافى 6/327.
(417) تفسير قمى 2/27-28 و در آن بجاى نود حجاب ، هفتاد حجاب آمده است .
(418) مناقب ابن شهر آشوب 1/190-192.
(419) مكارم الاخلاق 15 و 16.
(420) سوره قلم : 4.
(421) مكارم الاخلاق 16 و 17.
(422) مكارم الاخلاق 18.
(423) مكارم الاخلاق 17.
(424) مكارم الاخلاق 18.
(425) مكارم الاخلاق 19.
(426) ثيبه : به معنى بيوه است .
(427) مكارم الاخلاق 20.
(428) مكارم الاخلاق 20.
(429) مكارم الاخلاق 21.
(430) مكارم الاخلاق 21.
(431) مكارم الاخلاق 21.
(432) مكارم الاخلاق 22؛ صحيح مسلم 4/1808؛ صحيح بخارى مجلد 1 جزء 2/85.
(433) مكارم الاخلاق 22.
(434) مكارم الاخلاق 22.
(435) مكارم الاخلاق 22.
(436) مكارم الاخلاق 23.
(437) مكارم الاخلاق 24 با اندكى تفاوت .
(438) مكارم الاخلاق 25.
(439) مكارم الاخلاق 26.
(440) مكارم الاخلاق 27.
(441) مكارم الاخلاق 28.
(442) مكارم الاخلاق 29.
(443) مكارم الاخلاق 29.
(444) مكارم الاخلاق 30-31.
(445) در مصدر بجاى مردم ، زنان حضرت ذكر شده است .
(446) مكارم الاخلاق 32-34.
(447) مكارم الاخلاق 34.
(448) مكارم الاخلاق 34.
(449) مكارم الاخلاق 34-38.
(450) مكارم الاخلاق 39.
(451) مناقب ابن شهر آشوب 1/192؛ مستدرك الوسائل 8/409 و 410.
(452) مناقب ابن شهر آشوب 1/193؛ مستدرك الوسائل 8/410.
(453) مناقب ابن شهر آشوب 1/193؛ مستدرك الوسائل 8/410.
(454) مناقب ابن شهر آشوب 1/193؛ مستدرك الوسائل 8/410-411.
(455) مناقب ابن شهر آشوب 1/194؛ مستدرك الوسائل 8/411.
(456) مناقب ابن شهر آشوب 1/194 و در آن بجاى محرمه ، مخرمه ذكر شده است .
(457) امالى شيخ صدوق 180. و نيز رجوع شود به صحيح بخارى مجلد اول جزء 1/86 و جامع الاصول 9/293 و كنز العمال 11/438.
(458) امالى شيخ صدوق 498؛ معانى الاخبار 55؛ روضه الواعظين 67؛ كنز العمال 12/427.
(459) ترجمه آيه 13 سوره حجرات .
(460) سوره احزاب : 33.
(461) امالى شيخ صدوق 503؛ دلائل النبوه 1/170؛ البدايه و النهايه 2/239.
(462) امالى شيخ طوسى 56؛ بشاره المصطفى 85.
(463) خصال 177؛ دلائل النبوه 1/80 و 84؛ البدايه و النهايه 2/256.
(464) خصال 36.
(465) امالى شيخ طوسى 188؛ خصال 293.
(466) خصال 225.
(467) امالى شيخ طوسى 395.
(468) امالى شيخ طوسى 271. و نيز رجوع شود به صحيح مسلم 4/1782 والسنن الكبرى 9/8.
(469) خصال 413.
(470) سوره كوثر: 1.
(471) ترجمه آيه 40 سوره هود.
(472) در مصدر: صد و بيست و هشتاد آمده است بدون ذكر ((هزار)).
(473) سوره مائده : 96.
(474) سوره احزاب : 56.
(475) سوره توبه : 128.
(476) احتجاج 1/108-113.
(477) سوره نساء: 84.
(478) محاسن 1/447-448؛ كافى 2/17.
(479) رجوع شود به تفسير عياشى 1/261 و كافى 8/274.
(480) سوره حجرات : 3.
(481) سوره نساء: 80.
(482) سوره توبه : 128.
(483) سوره احزاب : 6.
(484) سوره احزاب : 66.
(485) سوره احزاب : 7.
(486) سوره آل عمران : 110.
(487) سوره آل عمران : 81.
(488) سوره شرح : 4.
(489) سوره نمل : 9.
(490) ترجمه آيه 284 سوره بقره .
(491) سوره بقره : 285.
(492) سوره بقره : 285.
(493) سوره بقره : 285.
(494) سوره بقره : 286.
(495) سوره بقره : 286.
(496) سوره بقره : 286.
(497) سوره بقره : 286.
(498) سوره بقره : 286.
(499) سوره حجر: 72.
(500) سوره آل عمران : 110.
(501) سوره هود: 114.
(502) ترجمه آيه 178 سوره بقره .
(503) ارشاد القلوب 406-414.
(504) اختصاص 263، و در آن صد و چهل و چهار هزار آمده است .
(505) بصائر الدرجات 83؛ كافى 1/441 و 2/10؛ تفسير عياشى 2/39؛ علل الشرايع 124.
(506) محاسن 1/420؛ كافى 2/17.
(507) عيون اخبار الرضا 2/31؛ صحيفه الامام الرضا عليه السلام 152.
(508) خصال 206؛ مكارم الاخلاق 444.
(509) رجوع شود به بصائر الدرجات 199-201 و كافى 1/197 و 198 و امالى شيخ طوسى 206.
(510) رجوع شود به بصائر الدرجات 480 و كافى 1/275.
(511) تفسير فرات كوفى 73 و 74؛ پيرامون ائمه اثنى عشر ترجمه مقتضب الاثر فى النص على الائمه الاثنى عشر 117، و روايت در هر دو مصدر از امام باقر عليه السلام مى باشد. همچنين رجوع شود به اثبات الهداه 1/548 و فرائد السمطين 2/319.
(512) قرب الاسناد 351؛ اختصاص 22، و روايت در هر دو مصدر از امام باقر عليه السلام نقل شده است .
(513) كمال الدين و تمام النعمه 261.
(514) اليقين 232.
(515) در مصدر ((خسوف و كسوف )) آمده است .
(516) ارشاد القلوب 403؛ تاءويل الايات الظاهره 2/834.
(517) امالى شيخ صدوق 181؛ احتجاج 1/106.
(518) قصص الانبياء راوندى 51.
(519) تفسير عياشى 1/41.
(520) قرب الاسناد 129.
(521) كافى 1/440.
(522) كافى 1/440.
(523) كافى 1/441؛ امالى شيخ صدوق 483.
(524) رجوع شود به علل الشرايع 162.
(525) صحيفه الامام الرضا عليه السلام 93؛ وسائل الشيعه 9/270.
(526) سوره شعراء: 217-219.
(527) مجمع البيان 4/207؛ تاءويل الايات الظاهره 1/396.
(528) رجوع شود به تهذيب الاحكام 2/242 و مجمع البيان 2/434 و تفسير طبرى 8/130.
(529) من لا يحضره الفقيه 2/172؛ عوالى اللئالى 2/233؛ وسائل الشيعه 10/520-521؛ صحيح مسلم 2/774.
(530) رجوع شود به بحار الانوار 16/382-401.
(531) مصدر سابق .
(532) سوره قلم : 4.
(533) سوره حشر: 7.
(534) سوره نساء: 80.
(535) كافى 1/265.
(536) علل الشرايع 140؛ بشاره المصطفى 52. و نيز رجوع شود به احقاق الحق 9/392.
(537) علل الشرايع 600. و نيز رجوع شود به مناقب ابن المغازلى 151 و تاريخ بغداد 4/160.
(538) سوره نساء: 69.
(539) امالى شيخ طوسى 621.
(540) علل الشرايع 139.
(541) سوره نور: 62.
(542) سوره نور: 62.
(543) سوره نور: 62.
(544) تفسير قمى 2/109-110.
(545) سوره نور: 62.
(546) تفسير قمى 2/110، و در آن ((حنظله بن ابى عياش )) ذكر شده است .
(547) سوره نور: 62.
(548) سوره نور: 63.
(549) تفسير قمى 2/110.
(550) سوره نور: 63.
(551) سوره نور: 63.
(552) سوره احزاب : 53.
(553) سوره احزاب : 53.
(554) سوره احزاب : 53.
(555) تفسير قمى 2/195.
(556) سوره احزاب : 53.
(557) سوره احزاب : 53.
(558) سوره احزاب : 53.
(559) تفسير قمى 2/195.
(560) سوره احزاب : 56.
(561) تفسير قمى 2/196.
(562) رجوع شود به صحيح بخارى مجلد 3 جزء 6/27 و تفسير طبرى 10/329 و تفسير الدر المنثور 5/216.
(563) مجمع البيان 4/369.
(564) سوره احزاب : 57.
(565) تفسير قمى 2/196.
(566) سوره احزاب : 69.
(567) سوره حجرات : 1.
(568) سوره حجرات : 2.
(569) سوره حجرات : 3.
(570) سوره حجرات : 4.
(571) سوره حجرات : 5.
(572) تفسير قمى 2/318.
(573) سوره مجادله : 8.
(574) مجمع البيان 5/249.
(575) تفسير قمى 2/254.
(576) سوره مجادله : 8.
(577) مجمع البيان 5/250.
(578) تفسير قمى 2/355؛ مستدرك الوسائل 8/367.
(579) سوره مجادله : 9.
(580) سوره مجادله : 10.
(581) سوره مجادله : 11.
(582) ضنت كردن : بخل ورزيدن .
(583) مجمع البيان 5/252.
(584) سوره مجادله : 12 و 13.
(585) تفسير جوامع الجامع 667-668؛ تاءويل الايات الظاهره 2/673؛ تفسير حبرى 320 و 368؛ تفسير طبرى 12/20.
(586) مجمع البيان 5/252؛ تفسير قمى 2/357؛ شواهد التنزيل 2/312؛ تفسير الدر المنثور 6/185.
(587) كافى 2/492؛ وسائل الشيعه 7/193.
(588) كافى 2/495؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 246؛ وسائل الشيعه 7/201.
(589) عيون اخبار الرضا 2/69.
(590) طب الائمه 56.
(591) شرح الشفا 2/67.
(592) شرح الشفا 2/67-68.
(593) شرح الشفا 2/68.
(594) شرح الشفا 2/69.
(595) شرح الشفا 2/69-70.
(596) شرح الشفا 2/70.
(597) رجوع شود به بحار الانوار 11/72 و 89 و 198.
(598) بصائر الدرجات 454؛ كافى 1/272؛ مختصر بصائر الدرجات 2.
(599) وسائل الشيعه 4/285؛ الموطاء 1/30؛ سنن نسائى 1/324؛ صحيح بخارى مجلد 1 جزء 1/147 صحيح مسلم 1/471.
(600) بحار الانوار 17/120.
(601) ترجمه آيه 7 سوره آل عمران .
(602) بصائر الدرجات 203؛ تفسير قمى 1/96.
(603) سوره حجر: 75.
(604) كافى 1/218-219.
(605) رجوع شود به بصائر الدرجات 424 و تفسير عياشى 2/109 و تفسير قمى 1/304 و كافى 1/219 و معانى الاخبار 392.
(606) كافى 1/219.
(607) رجوع شود به بصائر الدرجات 135-141 و كافى 1/222-226.
(608) ترجمه آيه 31 سوره رعد.
(609) بصائر الدرجات 114-115؛ كافى 226.
(610) كافى 1/230؛ بصائر الدرجات 208.
(611) كافى 1/251-252.
(612) رجوع شود به بصائر الدرجات 130 و 131 و كافى 1/253 و 254.
(613) كافى 1/255.
(614) كافى 1/263؛ بصائر الدرجات 292؛ اختصاص 279.
(615) بصائر الدرجات 137 و 141.
(616) بصائر الدرجات 140.
(617) بصائر الدرجات 141.
(618) كافى 1/445؛ كمال الدين و تمام النعمه 665.
(619) محاسن 1/367؛ كمال الدين و تمام النعمه 664.
(620) كمال الدين و تمام النعمه 664.
(621) كمال الدين و تمام النعمه 665.
(622) كافى 1/445.
(623) سوره مائده : 44.
(624) بصائر الدرجات 469؛ كافى 1/293.
(625) امالى شيخ صدوق 328 با اندكى اختلاف در نامها.
(626) رجوع شود به بصائر الدرجات 175 و كافى 1/231 و روضه الواعظين 210.
(627) سوره توبه : 105.
(628) سعد السعود 98.
(629) رجوع شود به بصائر الدرجات 424-444 و تفسير عياشى 2/55 و 109 و تفسير قمى 1/277 و 304 و كافى 1/219 و من لا يحضره الفقيه 1/191.
(630) بصائر الدرجات 129؛ كافى 1/260-261.
(631) بصائر الدرجات 228.
(632) سوره انعام : 75.
(633) رجوع شود به بصائر الدرجات 107؛ تفسير عياشى 1/363؛ تفسير قمى 1/205.
(634) بصائر الدرجات 192 در ضمن دو روايت . و نيز رجوع شود به كافى 1/444 و مناقب ابن شهر آشوب 1/183-184.
(635) رجوع شود به بصائر الدرجات 84-86 و كافى 1/443 و تفسير فرات كوفى 393 و امالى شيخ مفيد 126 و امالى شيخ طوسى 649.
(636) بصائر الدرجات 84.
(637) سوره نجم : 3 و 4.
(638) اشاره به آيه 23 سوره بقره .
(639) اشاره به آيه 13 سوره هود.
(640) اشاره به آيه 38 سوره يونس .
(641) سوره هود: 44.
(642) سوره يوسف : 80.
(643) سوره اسراء: 88.
(644) خرايج 2/710. و نيز رجوع شود به احتجاج 2/306.
(645) سوره فصلت : 13.
(646) تفسير قمى 2/393؛ قصص الانبياء راوندى 319؛ اعلام الورى 41.
(647) سوره نحل : 90.
(648) قصص الانبياء راوندى 320؛ اعلام الورى 42.
(649) سوره نساء: 82.
(650) سوره آل عمران : 93.
(651) سوره مائده : 15.
(652) سوره بقره : 76.
(653) سوره بقره : 187.
(654) سوره آل عمران : 72.
(655) مجمع البيان 1/460؛ اسباب النزول 112. و در هر دو مصدر ((دوزاده نفر)) ذكر شده است .
(656) سوره آل عمران : 119.
(657) سوره نساء: 81.
(658) سوره نساء: 108.
(659) سوره مائده : 61.
(660) سوره توبه 74.
(661) تفسير قمى 1/301.
(662) سوره توبه : 94.
(663) سوره توبه : 107.
(664) سوره حجر: 24.
(665) المعجم الكبير 12/133؛ تفسير كشاف 2/576؛ اسباب النزول 282.
(666) سوره فتح : 11.
(667) سوره يس : 10.
(668) سوره بقره 24.
(669) سوره آل عمران : 111-112.
(670) سوره مائد: 64.
(671) ترجمه آيه 167 سوره اعراف .
(672) سوره آل عمران : 12.
(673) سوره بقره : 94 و 95.
(674) تفسير بيضاوى 1/124؛ تفسير كشاف 1/167؛ تفسير بغوى 1/95.
(675) سوره آل عمران : 26.
(676) مجمع البيان 1/427؛ اسباب النزول 102؛ تفسير قرطبى 4/52، و در اين مصادر ((يمن )) ذكر نشده است .
(677) سوره مائده : 52.
(678) تفسير تبيان 3/552؛ مجمع البيان 2/207؛ تفسير قرطبى 6/218.
(679) سوره مائده : 54.
(680) رجوع شود به مجمع البيان 2/208.
(681) سوره انفال : 7.
(682) سوره انفال : 36.
(683) سوره توبه : 32 و 33.
(684) سوره مائده : 67.
(685) مجمع البيان 2/224؛ اسباب النزول 204-205؛ تفسير طبرى 4/647.
(686) سوره توبه : 83.
(687) مجمع البيان 3/56؛ تفسير كشاف 2/297؛ تفسير بغوى 2/316.
(688) سوره قصص : 85.
(689) مجمع البيان 4/268؛ تفسير ابن كثير 3/345؛ تفسير بغوى 3/458.
(690) سوره روم : 1-6.
(691) رجوع شود به مجمع البيان 4/295 و اسباب النزول 354-355 و تفسير بغوى 3/475.
(692) تفسير قمى 2/152.
(693) مجمع البيان 4/296؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/146.
(694) رجوع شود به بحار الانوار 17/198-199.
(695) سوره قمر: 45.
(696) سوره قمر: 45.
(697) سوره فتح : 27.
(698) سوره كوثر: 1.
(699) رجوع شود به تفسير قمى 2/445 و سيره ابن اسحاق 245 و 272 و اسباب النزول 494-495 و تفسير الدار المنثور 6/404.
(700) سوره كوثر: 3.