1- سفينه آل بحار، ج 1، ص 739
2- همان
3- آل عمران / 92
4- وسائل آل شيعه ، ج 12، ص 43
5- وسائل شيعه ج 11، ص 582
6- همان ، ص 569
7- همان
8- همان
9- وسائل آل شيعه ج 11، ص 400
10-همان
11- ميزان آل حكمه ، ج 6، ص 16
12- وسائل آل شيعه ، ج 11، ص 563
13- وسائل آل شيعه ، ج 1، ص 561
14- ميزان آل حكمه ، ج 4، ص 589
15- آل ميزان ، ج 9، ص 130
16- ميزان آل حكمه ، ج 10، ص 270
17- همان ، ص 271
18- همان ، ص 287
19- همان ، ص 285
20- مائده / 27
21- سفينه ال بحار، ج 2 ص ، 691
22- بحار الانوار، ج 20، ص 216
23- مائده / 55
24- آل ميزان ، ص 25. به اتفاق مفسران عامه و خاصه ، مراد از اين آيه ، على (ع) است كه در حال ركوع ، انگشترش را به فقيرى داد.
25- قمر / 19
26- فصلت / 16
27- دخان / 3
28- آل ميزان ج 19 ص 75-71
29- گوشت خشك شده در آفتاب
30- نهج آل بلاغه ، تصيح : صبحى آل صآل ح ، حكمت 428
31- ميزان آل حكمه ، ج 7، ص 134
32- بقره / 185
33- بحار الانوار، ج 58، ص 376
34- وسائل آل شيعه ، ج 3، ص 1016
35- رساله توضيح المسائل ، امام خمينى (ره) ، م 764 به بعد.
36- رسائل آل شيعه ، ج 4، ص 1024
37- مفتاح آل جنان ، ص 19
38- مفاتيح آل جنان ، ص 17
39- همان
40- وسائل آل شيعه ، ج 4، ص 1065
41- آل كافى ، ج 2، ص 609
42- همان ، ص 610
43- مفاتيح آل جنان ، ص 538.
44- وساول آل شيعه ، ج 6، ص 226
45- همان ، ص 268
46- همان ، ج 11، ص 599
47- سفينه آل بحار، ج 2، ص 23
48- كامل آل زيارات ، ص 179
49- غرر آل حكم ، ج 2، ص 684
50- ميزان آل حكمه ، ج 10، ص 518
51- ميزان آل حكمه ، ج 10، ص 518
52- محاسبه آل نفس ، ص 13
53- ميزان آل حكمه ، ج 10، ص 262
54- وسائل آل شيعه ، چ 1 ص ، 265
55- همان ، ص 266
56- ميزان آل حكمه ، ج 10، ص 164
57-حار الانوار ج 76، ص 203
58- همان ، ص 202
59- همان ، ص 196
60- ذاريات / 17-18
61- هشت رساله عربى ، ص 133
62- آل توحيد، ص 97
63- جمآل الاسبوع ، صص 25-26
64- مفاتيح آل جنان ، ص 54
65- جمآل آل سبوع ، ص 173
66- محاسبه آل نفس ، ص 20
67-عروه آل وثقى ، ج 1، ص 443
68- مفاتيح آل جنان ، ص 25
69- مفاتيح آل جنان ؛ ص 58
70- مفاتيح ، ص 25
71- مفاتيح آل جنان ، ص 58
72- مفاتيح آل جنان ، ص 26
73-

74- محاسبه آل نفس ، ص 20
75- جمآل الاسبوع ، ص 179
76- همان ، ص 180
77- جمآل الاسبوع ، ص 181
78-همان
79- همان .
80- همان
81- توبه / 36
82- بحاذ الانوار ج 58، ص 387
83- آل مصباح ، ص 509
84- بحار الانوار، ج 98، ص 333، وسائل آل شيعه ،ج 5، ص 294، مفاتيح آل جنان ، ص 286
85- وسائل آل شيعه ، ج 7، ص 339
86- همان
87- همان ، ص 343، ح 5
88- كامل آل زيارات ، ص 174
89- بحار الانوار، ج 98، ص 345
90- مفاتيح آل جنان ، ص 289
91- براى آشنايى با منابع تاريخى زندگى آن حضرت رك : راهنمايى مطآل عات و تحقيقات عليرضا برازش ، ج 1
92- بحار الانوار ج 98، ص 347
93- براى آشايى با منابع تاريخ زندگى آن حضرت ،رك : راهنمايى ومطآل عات و تحقيقات ، ج 1.
94-همان
95- همان
96- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 242، بحار الانوار، ج 98، ص 371
97- همان ، ج 98، ص 275
98- همان
99- همان
100-مفاتيح آل جنان ، ص 142
101- همان
102- همان
103- الارشاد، ص 302.
104- منتهى الامآل ، ج 2، ص 214.
105- فى رحاب الائمه اهل آل بيت ، ج 4، ص 80.
106- تحف آل عقول ، ص 437.
107- عروة آل وثقى ، ج 1، ص 461.
108- مفاتيح آل جنان ، ص 148.
109- همان ، ص 150.
110- عروة آل وثقى ، ج 1، ص 461.
111- همان ، ج 2، ص 241؛ بحارالانوار، ج 97، ص 37.
112- مفاتيح آل جنان ، ص 152.
113- مفاتيح آل جنان ، ص 152.
114- عروة آل وثقى ، ج 1، ص 461.
115- مفاتيح آل جنان ، ص 154.
116-مفاتيح آل جنان ، ص 156
117- مصباح آل متهجد، ص 757
118- مصباح االمجتهد، ص 278
119-تحف آل عقول ، ص 253
120- بحار الانوار، ج 97، ص 80
121- مفاتيح آل جنان ، ص 171
122- توضيح آل مسائل ، امام خمينى (ره) م 1569-1568
123- بقره / 185
124-صحيفه سجاديه دعاى 44
125-بحار الانوار، 98، ص 82
126- همان ، 96 ص 356
127- همان ، ص 386
128- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 221
129- مفاتيح آل جنان ص 177.
130- آل مصباح ، ص 612
131- بحار الانوار، ج 96، ص 356، ح 25.
132- آل مصباح ، ص 632
133- آل مصباح ، ص 632.
134- مفاتيح آل جنان ، ص 178
135- مصباح آل متهجد ص 520، مفاتيح آل جنان ص 179
136-مفاتيح آل جنان ص 238، بحار الانوار، ج 97، ص 358
137- عروه آل وثقى ، ج 1، ص 459
138- مصباح آل متهجد، ص 524؛ مفاتيح آل جنان ، ص 184
139- بحار الانوار ج 96، ص 311.
140- آل مرقبات ص 136
141- مفاتيح آل جنان ص 228
142-بحار الانوار، ج 101، ص 99
143-مفاتيح آل جنان ج 171، ص 215
144- عروه آل وثقى ج 1، ص 459
145- مفاتيح آل جنان ، ص 220
146- همان
147- مفاتيح آل جنان ، ص 220
148- مفاتيح آل جنان
149-آل مصباح ، ص 268، مفاتيح آل جنان ، ص 223.
150- همان
151- همان
152- بحار الانوار، ج 101، ص 99.
153- عروه آل وثقى ج 1، ص 459
154- بحار الانوار، ج 98 صص 144-126
155- الارشاد، ص 194
156- همان ، ص 189
157- عروه آل وثقى ، ج 2 ص 246
158- مفاتيح آل جنان ، ص 235
159- آل مراقبات ، ص 161
160- مصباح آل مجتهد، ص 592
161- همان ، 595
162- آل مصباح ، ص 646
163- مفاتيح آل جنان ، ص 244-243
164- وسائل آل شعيه ، ج 10، ص 371
165- آل مصباح ، ص 647
166- آل مراقبات ص 171
167- مصباح آل مجتهد، ص 592
168- عروه آل وثقى ، ج 1، 460.
169- توضيح آل مسائل ،م 2029
170- آل مصباح ، ص 652
171- توضح آل مسائل م 1516
172- مفاتيح آل جنان ، ص 246
173- آل مصباح ص 649؛ مصباح آل مجتهد، ص 610
174- مفاتيح آل جنان ، ص 245؛ آل مصباح ، ص 649؛ مصباح آل مجتهد، ص 599
175- وسائل آل شيعه ، ج 7، ص 387
176- همان
177- فى رحاب ائمه اهل آل بيت ، ج 4، ص 29.
178- براى آشنايى با منابع تاريخ زندگى آن حضرت ،ر،ك : راهنماى مطآل عات و تحقيقات ، ج 1؛ كتابنامه امام صادق (ع) ، رضا استادى .
179- آل مراقبات ، ص 187
180- همان ، ص 189
181- مفاتيح آل جنان ، ص 248.
182- مفاتيح آل جنان ، ص 248.
183- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 241
184- همان ، ج 1، ص 464
185- مفاتيح آل نجنان ، ص 250
186- فى رحاب ائمه اهل آل بيت ، ج 4، ص 162؛ منتهى الامآل ، ج 2، ص 351
187-منتهى الامآل ، ج 2 ص 329؛ تحف آل عقول ، ص 473
188- تحف آل عقول ، ص 480
189- آل مراقبات ، ص 219.
190- آل مراقبات ، ص 220
191- مفاتيح آل جنان ، ص 22251؛ مصباح آل مجتهد، ص 612؛ آل مصباح ، ص 659
192- آل مصباح ، ص 660
193- وسائل آل شيعه ، ج 7، ص 334؛ مصباحآل مجتهد، ص 612؛ توصيح آل مسائل ، م 1748
194- همان ، ج 7، ص 334
195- همان
196- مفاتيح آل جنان ، ص 252؛ مصباح آل مجتهد؛ ص 613.
197- همان ، ص 253
198- در لغت نامه دهخدا براى نامگذارى اين روز دو وجه گفته شده است :
الف) از رى به معناى سيرابى مشتق شده است ؛ چون حجاج در اين روز حضرت ابراهيم براى روزهاى بعد آب ذخيره مى سازند.
ب) تاز تروى به معناى تفكر گرفته شده است ؛ چون در اين روز، حضرت ابراهيم (ع) در خواب خود مى انديشيد.
199- عروه آل وثقى ج 1، ص 461.
200- وسائل آل شيعه ، ج 10، ص 335
201- مفاتيح آل جنان ، ص 255
202- كامل آل زيارات ، ص 170
203- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 242؛ توضيح آل مسائل ؛ م 1748
204- همان ، ج 1، ص 461
205- كامل آل زيارات ، ص 170
206- مفاتيح آل جنان ، ص 258د آل مصباح ، ص 661
207-آل مصباح ، ص 681
208- كامل آل زيارات ، ص 180
209- مفاتيح آل جنان ، ص 275
210- عروه آل وثقى ، ج 1، ص 460
211- مفاتيح آل جنان ، ص 275
212- همان ، ص 177
213- آل مراقبات ، ص 241؛ مفاتيح آل جنان ، ص 275
214- توضيح آل مسائل . م 1516
215- آل مراقبات ، ص 255؛ مفاتيح آل جنان ، ص 275
216- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 243
217- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 243
218- براى آشنايى با منابع تاريخ زندگى آن حضرت رجوع كنيد راهنماى مطآل عات و تحقيقات ، ج 1.
219- فى رحاب ائمه اهل آل بت ، ج 4، ص 173
220- تحف آل عقول ، ص 512
221- مفاتيح الجنان ، ص 279؛ مصباح المجتهد؛ ص 691؛ المصباح ، ص 681.
222- المراقبات ، ص 260؛ وسائل الشيعه ج 7 ص 326؛ مستدرك الوسائل ج 1، 456
223- المراقبات ص 260
224- مصباح المجتهد؛ ص 681؛ براى اطلاع بيشتر به مفاتيح الجنان رجوع شود.
225- مستدرك الوسائل ، ج 1، ص 456
226- بحارالانوار، ج 98، ص 321
227-همان
228- عروه الوثقى ، ج 1، ص 461
229- همان ، ج 2، ص 241
230- مفاتيح الجنان ، ص 282؛ مصباح المجتهد، ص 704
231- المصباح ، ص 688
232- مفاتيح الجنان ، ص 286
233- همان
234- همان
235- همان ص 287
236- همان
237- مفاتيح الجنان ، ص 496
238- عروه آل وثقى ، ج 1 ص 461
239- بحارآل نوار ج 56 ص 101
240- عروه آل وثقى ج 2 ص 242
241- مفاتيح آل جنان ، ص 515؛ وسائل آل شيعه ، ج 5 ص 288
242- مفاتيح آل جنان ، ص 516
243- عروه آل وثقى ، ج 2، ص 233
244- توضيح آل مسائل ، م 767-764
245- همان ، ص 269
246- همان ، ص 271
247- همان .
248- همان ص 272
249- مفاتيح آل جنان ، ص 141
250- همان ، ص 137؛ صص 54-49.