1- همه پى نوشتها و آنچه كه در ميان دو هلال () مى باشد، از مترجم است . لازم به گفتن است كه سه نقطه «...» پس از شماره هر حديث ، به جاى سند حديث است . معمولا در كتابهاى حديث ، سند آن ترجمه نمى شود و كسانى كه توان تحقيق در مورد صحت يا عدم صحت روايت را دارند، معمولا مى توانند به اصل حديث مراجعه نمايند و اصولا در احاديثى كه متضمن ثوابهايى براى اعمال مستحبى است ، همين كه ندانيم آن روايت ساختگى است مى توانيم به اميد رسيدن به آن ثواب به آن روايت عمل كنيم . البته جايى كه در سند حديث امام معصوم عليه السلام باشد به جهت تيمن و تبرك نام آن امام يا امامان عليهم السلام را آورده ايم .
2- ترجمه : هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست .
3- ترجمه : خداوند بزرگتر از آن است كه توصيف شود.
4- ترجمه : هيچ خدايى جز خداى يكتاى يگانه يگانه يگانه نيست .
5- ترجمه : هيچ خدايى نيست ، جز خداى يكتاى فرمانروا كه وجودش ثابت و روشن و آشكار است .
6- شهادت مى دهم كه هيچ خدايى جز خداى يگانه يكتاى بدون شريك نيست ؛ خداى يگانه اى كه بى نياز بوده و همسر و فرزندى ندارد.
7- ترجمه : خداى يكتا را منزه مى دانم . تمام ثناها مخصوص اوست . هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست . و خداوند يكتا بالاتر از آن است كه توصيف شود.
8- ترجمه : با جزم و حتم مى گويم خدايى جز خداى يگانه نيست . با ايمان و تصديق پيامبر صلى الله عليه و آله مى گويم خدايى جز خداى يگانه نيست . با زندگى و بردگى مى گويم خدايى جز خداى يگانه نيست .
9- ترجمه : آنچه خداوند بخواهد، خواهد شد و هيچ نيرو و توانى جز با كمك او نخواهد بود.
10- ترجمه : تمامى ثناها مخصوص خداوند است ؛ بخاطر همه نعمتهايى كه بوده يا خواهد بود.
11- سوره قصص (28): آيه 46.
12- ترجمه : خدا را منزه مى دانم . همه ثناها مخصوص خداست . هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست . و خدا بزرگتر از آن است كه توصيف شود.
13- سوره محمد صلى الله عليه و آله (47): آيه 33.
14- ترجمه تسبيحات قبلا آمده است (شماره 8).
15- ترجمه : خداوند را منزله مى دانم و مشغول ثناى او هستم . خداى بزرگ را تنزيه نموده و مشغول ثناى او هستم .
16- ترجمه : همه ثناها مخصوص خداوند است . هيچ خدايى جز خدايى يگانه نيست . خداوند برتر از آن است كه توصيف شود.
17-ترجمه : همه ثناها مخصوص خداوند است ؛ همانگونه كه شايسته آن است .
18- ترجمه : همه ثناها مخصوص خداوند پروردگار جهانيان است .
19- «خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه پروردگار جهانيان هستى . نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه بخشنده دنيا و آخرت هستى . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه والا مقام و بزرگى ، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه مالك روز جزا هستى ، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه عزيز و دانشمندى ، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو وجود ندارد. آغاز هر چيزى فقط از تو است و بازگشت همه چيز فقط بسوى تو است . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه هميشه بوده و خواهى بود، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه آفريننده خير و شرى ، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه آفريننده بهشت و آشتى ، نيست . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه يگانه و بى نيازى ، نيست . نه زاده اى و نه زائيده شده اى و هيچ همتايى ندارى . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه فرمانروا، منزه از هر عيب و نقص ، سالم ، ايمنى دهنده ، حافظ و روزى دهنده بندگان خود، عزيز، غالب و بزرگ هستى ، نيست . منزه است خداوند از شريكهايى كه براى او مى دانند.، خداى آفريننده پديد آورنده تصويرگر. نامهاى نيكو از آن تو است . آنچه در آسمانها و زمين است ، تو را تسبيح مى گويند. و تو عزيز و دانشمندى . خداوند تويى . هيچ خدايى جز تو كه بزرگى ، نيست و بزرگى لباس تو است .
20- به نام خدا. همه ثناها مخصوص خدايى است كه آب را پاك كننده آفريد نه نجس .
21- خداوندا! دامنم را از آلودگيها نگهداشته و آن را عفيف نما و عورتم را بپوشان و مرا بر آتش حرام گردان .
22- خداوندا! دليلم را به من ياد بده در روزى كه تو را ملاقات مى كنم و زبانم را به ذكر خودت باز كن .
23-خداوندا! بوى بهشت را بر من حرام نكن و مرا از كسانى قرار بده كه بهشت ، آسايش ، گياهان خوشبو و عطرهاى آن را مى بويند.
24- خداوندا رويم را سفيد گردان در روزى كه رويها سياه مى گردند و رويم را سياه نكن در روزى كه رويها سفيد ميگردند.
25- خداوندا! نامه عملم را به دست راستم و جاويدانى در بهشتها را به دست چپم بده و در حساب بر من آسان گير.
26- خداوندا! نامه عملم را به دست چپم و از پشت سرم عطا نكن .
دست چپم را به گردنم نبند. و پناه مى برم به تو از لباسهاى آتشين .
27- خداوندا! مرا با رحمت ، بركتها و عفوت بپوشان .
28- خدايا مرا به صراط ثابت بدار روزى كه پاها مى لغزند و سعى مرا در چيزهايى كه تو را از من راضى مى كنند، قرار بده اى مهربانترين مهربانان .
29- خضاب : آنچه با آن موى سر و صورت يا پوست بدن را رنگ مى كنند.
30- ترجمه : بنام خدا و با يارى او بر دين رسول خدا صلى الله عليه و آله
31-همان .
32- ستايش فقط از آن خدايى است كه لباسى به من داد تا در ميان مردم مايه زيباييم باشد، عورت خود را با آن بپوشانم ، در آن براى پروردگارم نماز بگذارم و خدا را ستايش كنم .
33- ترجمه : ستايش فقط خداوندى را سزاست كه از نظر دين با اسلام و از نظر كتاب با قرآن و از نظر پيامبر با حضرت محمد صلى الله عليه و آله و از نظر امام با حضرت على عليه السلام و از نظر برادران با مومنين و از نظر قبله با كعبه مرا بر تو برترى داد.
34- از نظر پروردگارى به خدا و از نظر دين به اسلام و از نظر فرستاده شدگان به حضرت محمد صلى الله عليه و آله و از نظر سرپرستى به اهل بيت او عليهماالسلام راضى شدم .
35- گواهى مى دهم كه هيچ خدايى ، جز خداى يگانه نيست و گواهى مى دهم كه بى شك محمد صلى الله عليه و آله رسول خداست .
36- و من گواهى مى دهم كه خدايى جز خداى يگانه نيست و بى شك محمد صلى الله عليه و آله رسول خداست . با اين دو گواهى بى نيازى مى جويم از هر كسى كه (از گفتن اين شهادتها) امتناع كرد و (وجود خدا و رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله را) انكار كرد و يارى مى كنم با اين دو گواهى كسانى را كه اقرار كردند و گواهى دادند.
37- خداوندا بر محمد و آل او درود فرست .
38- سوره اسراء (17): آيه 78.
39- خداوندا! بر محمد و خاندان پاك او كه از انان راضى هستى با بهترين درودهاى خود درود فرستاده و با برترين بركتهاى خود آنان را مبارك فرما. همه سلامها و رحمت و بركتهاى خداوند بر آنان و ارواحشان و اجسادشان .
40- ( ان ربكم الله الذى خلق السموات ...). تا آخر آيه (مجمع البحرين). سوره اعراف (7): آيه .
41- خداوندا! مرا با بهشتيان قرار بده بهشت پر بركتى كه ساكنان آن فرشتگانند؛ همراه با پيامبرمان محمد صلى الله عليه و آله و پدرمان ابراهيم عليه السلام .
42- ( المال و البنون زينه الحياه الدنيا). سوره كهف (18): آيه 6
43- (ان الحسنات يذهبن السيئات). سوره هود (11): آيه 1.
44- هر ذراع بين پنجاه تا هفتاد سانتيمتر است .
45- ترجمه : خداى بزرگ را منزه مى دانم . كسى را كه منزه مى دانم . عزيزترين و گراميترين را منزه مى دانم . كسى را كه لباس عزت پوشيده و تنها او شايسته اين لباس است را منزه مى دانم .
46- ترجمه : خداوندا! هلال اين ماه را همراه با امنيت ، ايمان ، سلامتى ، اسلام ، تندرستى كامل ، رزق گسترده برطرف نمودن بيماريها، تلاوت قرآن و كمك براى نماز و روزه به ما بنمايان . خدايا! ما را براى ماه رمضان سالم نگهدار و اين ماه را نيز براى ما سالم بدار و آن را از جانب ما نيز سالم بدار تا اين كه ماه رمضان پايان پذيرد و تو حتما و قطعا ما را آمرزيده باشى .
47- (ادعونى استجب لكم). سوره غافر (0: آيه 60.
48- (انا انزلناه فى ليله مباركه). سوره دخان (). آيه 3.
49- (فيها يفرق كل امر حكيم). سوره دخان (): آيه
50- (ليله القدر خير من الف شهر). سوره قدر (97). آيه 3.
51- ترجمه : لا اله الا الله به تعداد شبها و روزگاران * لا اله الا الله به تعداد موجهاى درياها * لا اله الا الله و رحمت خداوند از آنچه (اموالى كه مردم) جمع مى كنند. بهتر مى باشد * لا اله الا الله به تعداد خارهاى گياهان و به تعداد درختان * لا اله الا الله موها و كركهاى حيوانات * لا اله الا الله به تعداد سنگها و گلها * لا اله الا الله به تعداد بادها در بيابانها و صخره ها * لا اله الا الله از امروز تا روزى كه در (صور) دميده شود.
52- ترجمه : خدا را منزه مى دانم . همه ثناها مخصوص خداوند است . هيچ خدايى نيست ، جز خداى يكتا. خداوند بزرگتر از آن است كه توصيف شود.
53- ترجمه : از خداوند آمرزش خواسته و به سوى او باز مى گردم .
54- ترجمه : اى زنده ! اى قيوم (ازلى و قائم به ذات خويش)! اى صاحب جلال و اكرام ! اى رحمن دنيا و آخرت و رحيم اين دو! گراميترين گراميتران ! اى مهربانترين مهربانان ! اى خدا اولين و آخرين ! گناهانم را ببخش ‍ و روزه ، نماز و عبادتم را قبول فرما.
55- و ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه . سوره هود (11). آيه 3.
56- و الذين و اذا فعلوا فاحشه او ضلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . و من يغفر الذنوب الا الله . سوره آل عمران (3) آيه 135.
57- (و استغفروا الله ان الله غفور رحيم). سوره مزمل (73): آيه 20.
58- ( و استغفروا انه كان توابا). سوره نصر (110): آيه 3.
59- سوره اعلى ، سوره 78 قرآن .
60- سوره شمش ، سوره 91 قرآن .
61- سوره ضحى ، سوره 93 قرآن .
62- (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها). سوره انعام (6): آيه 160. به موجب اين آيه سه روز روزه پاداش سى روز دارد: يعنى گويا سى روز روزه گرفته و همه ماه را روزه بوده است . و كسى كه در هر ماه و هميشه اين طور روزه بگيرد، گويا هميشه و در تمام عمر و روزگارى كه زندگى مى كرده ، روزه بوده و به همين جهت چنين روزه اى روزه روزگار است .
63- (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها). سوره انعام (6): آيه 160.
64- ترجمه : بر قبر حسين عليه السلام گذر كن و به استخوانهاى پاك او بگو.
65- من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيره . سوره حديد (57). آيه 11.
66- يعنى در يك نماز دو ركعتى در ركعت اول يكى از اين دو سوره و در ركعت دوم سوره ديگر را بخواند.
67- اخبارى كه مربوط به ثواب سوره هاى قرآن است بخاطر وجود اشخاصى كه در سند آنها وجود دارد و در روايات اين افراد را ملعون و دروغگو دانسته اند. اطمينانى به صدور اين روايات از ائمه نيست .
68- سوره كهف (18): آيه 110.
69- اخبارى كه مربوط به ثواب سوره هاى قرآن است . بخاطر وجود اشخاصى كه در سند آنها وجود دارد و در روايات اين افراد را ملعون و دروغگو دانسته اند، اطمينانى به صدور اين روايات از ائمه نيست .
70- از روى تعجب سبحان الله مى گويند.
71- اين سوره ها عبارتند از: غافر، فصلت ، شورى ، زخرف ، دخان ، جاثيه و احقاف .
72- ترجمه : هيچ يك از نعمتهايت را انكار نمى كنم .
73- مراد از مسبحات همه سوره هايى است كه با تسبيح پروردگار آغاز مى شوند، مثلا كلمه «يسبح» يا «سبح» در اول آن آمده است .
74- ان تجتتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم . سوره نساء (. آيه 31.
75- ان تجتتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم . سوره نساء (. آيه 31.
76- (ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين). سوره هود (11): آيه 1.
77- (او اطعام فى يوم ذى مسغبه يتيما ذامقربه او مسكينا ذامتربه). سوره بلد (90): آيه .
78- مرگ بد مثل زير آوار ماندن ، تصادف و... است .
79- (الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات . و ان الله هو التواب الرحيم) سوره توبه (9): آيه 1.
80- و يوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصه). سوره حشر (59): آيه 9
81- و ما يلفظ من قول الا و لديه رقيب عتيد). سوره ق (50): آيه 18.
82- ترجمه : همانا خداوند آسمانها و زمين را از نابودى حفظ نمايد. همانا كه او بسيار بردبار و آمرزنده است . سوره فاطر: آيه 1
83- ترجمه : خدايا! به روى آوردن روز و پشت كردن شبت ، حضور نمازها و دعا كنندگانت ، از تو مى خواهم كه مرا ببخشى . كه همانا فقط تو بسيار بخشنده و مهربانى .
84- ترجمه : همه ثناها مخصوص خداوندى است كه پيروز و غالب است . همه ثناها مخصوص خداوندى است كه دانا به نهان و آشكار همه چيز است . همه ثناها مخصوص خداوندى است كه مالك و تواناست . همه ثناها مخصوص خداوندى است كه مردگان را زنده نموده و زندگان را مى ميراند. و او بر هر چيزى تواناست .
85- نه گناهانى كه مربوط به حق الناس است و حق مردم در بين است .
86- ترجمه : همانا خداوند و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مى فرستند. پس اى كسانى كه ايمان آورده ايد بر او صلوات فرستاده و بر او زياد سلام كنيد؛ سلامى نيكو. خداوندا! بر محمد پيامبر و دودمان او صلوات فرست .
87- ترجمه : خدايا بر محمد و آل محمد در «اولين» صلوات فرست . و بر محمد و آل محمد در آخرين صلوات فرست . و در ميان فرشتگان بر محمد و ال محمد صلوات فرست و در ميان رسولان بر محمد و آل محمد صلوات فرست و خدايا به محمد، وسيله ، شرف ، برترى ، و درجه بالا عطا بفرما. خدايا همانا بدون آن كه محمد را ببينيم به او ايمان آوردم . پس در روز قيامت مرا از ديدن او محروم نگردان ، همراهى با او را نصيبم گردان ، مرا بر دين او بميران و از حوض او شربتى گوارا و خوشمزه نصيبم ساز كه سيراب شده و پس از آن هيچ گاه تشنه نشوم . همانا تو بر هر چيز توانايى . خدايا! بدون آن كه محمد را ببينم به او ايمان آوردم . پس روى او را در بهشتها به من بنمايان . خدايا از جانب من به روح محمد درود و سلام فراوان برسان .
88- ترجمه : خدايا! بر محمد و آل محمد، كه اوصياى (پيامبرت بوده و) مورد رضايت تو هستند، بهترين رحمتهاى خود را فرو فرست و برترين بركتهاى خود را بر آنان فرو ريز. سلام و رحمت خدا و بركات او بر پيامبر و آل او و بر روحها و بدنهايشان .
89- ترجمه : خدايا بر محمد و اهل بيت او درود فرست .
90- ترجمه : خداى بزرگ را منزه مى دانم و به ثناى او مشغولم و هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداى بلند مرتبه بزرگ ، نيست .
91- ترجمه : خدايا! مرا از جانب خود راهنمايى نما و از فضلت بهره مند ساز، از رحمت خود بر من فرو ريز و از بركات خود بر من نازل فرما.
92- ترجمه : خدايا مردان و زنان مومن و مسلمان را بيامرز.
93- هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداوند بلند مرتبه بزرگ نيست .
94- هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداوند نيست .
95- ترجمه : به نام خدا.
96- ترجمه : هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداوند نيست .
97- ترجمه : بر خداوند توكل كردم .
98- ترجمه : خداوند بزرگتر از آن است كه توصيف شود.
99- (و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون). سوره انفال (8): آيه 33.
100- ترجمه : از خداوند آمرزش مى خواهم .
101- ترجمه : از خداوندى كه هيچ خدايى جز او نيست ، بخشنده و مهربان است ، زنده و قيوم (ازلى و قائم به ذات خويش) است ، آمرزش ‍ مى طلبم و به درگاه او توبه مى كنم .
102- ترجمه : خدايا مردان و زنان مومن و مسلمان را بيامرز.
103- هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداوند بلند مرتبه بزرگ نيست .
104- ترجمه : از خداوند آمرزش خواسته و بسوى او باز مى گردم .
105- ترجمه : خدا را در شام و صبح تسبيح گوييد و ستايش كنيد. و تمامى ستايشها در آسمانها و زمين و شب و روز مخصوص اوست . سوره رم (30): آيه 17 و 18.
106- (اذكرونى اذكركم). سوره بقره (2): آيه 152.
107- و لذكر الله اكبر. عنكبوت (29). آيه 45.
108- (و الله يضاعف لمن يشاء). سوره بقره (2): آيه 261.
109- ترجمه : از خداوندى كه جز او خدايى نيست ، زنده و قيوم (ازلى و قائم به ذات خويش) پديد آورنده آسمانها و زمين بزرگ و عزيز است ، آمرزش خواسته و از او مى خواهم مرا ببخشد.
110- ترجمه : از خداوند آمرزش خواسته و به سوى او باز مى گردم .
111- توبه نصوح توبه اى حقيقى است كه هيچ گاه شكسته نشود.
112- و ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم اردائكم فاصبحتم من الخاسرين). سوره فصلت (41): آيه 23.
113- حرز دعايى است كه مى نويسند و با خود نگه مى دارند. و در اين روايت براى انگشتر عقيق نيز خاصيت حزر شمرده شده است .
114- ترجمه : حضرت محمد صلى الله عليه و آله پيامبر خدا و حضرت على عليه السلام ولى خداست .
115- ترجمه : آنچه خدا بخواهد، همان خواهد شد. هيچ نيرويى نيست ، مگر با يارى خداوند. از خداوند آمرزش مى خواهم .
116- ترجمه : خدايا! جنها، انسانها، و شياطين رانده شده را از من دور، و بنايم را مبارك گردان .
117- سوره قصص (28): آيه 22.
118- سوره قصص (28): آيه 22.
119- ترجمه : بنام خدا. هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداوند نيست . همه سپاسها مخصوص خداوندى است كه اين كار را به ما آموخت و منزه است كسى كه آن (چهارپا) را در اختيار ما قرار داد. و ما نمى توانستيم خودمان اين كار را انجام دهيم .
120- ترجمه : هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست .
121- ترجمه : هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست .
122- ترجمه : خدايا اين بدن بنده مومن تو است كه روحش از خارج نموده و بين روح و بدن او جدايى انداخته اى . پس او را ببخش . او را ببخش .
123- تحميد مثل گفتن الحمدلله رب العالمين . تسبيح ، مثل گفتن سبحان الله تهليل ، مثل گفتن لا اله الا الله . تكبير. مثل گفتن الله اكبر.
124- (عامله ناصبه * تصلى نارا حاميه) سوره غاشيه (88): آيه 3.
125- (ما كثين فيه ابدا). سوره كهف (18): آيه 3.
126- مرجئه عده اى از مسلمانان بودند كه عقايد انحرافى داشتند.
127- سوره غاشيه (88): آيه 1.
128- همان آيه : 2
129- همان آيه : 3.
130- همان : آيه 3.
131- همان : آيه 4.
132- مراد از شهر نشين همه كسانى است كه با فرهنگ بوده و از احكام اسلام آگاهى دارند.
133- (بئس مثوى المتكبرين). سوره غافر (40): آيه 76.
134- قدريه گروهى از مسلمانان بودند كه عقيده انحرافى داشتند.
135- ( ذوقوا مس سقر * انا كل شيى خلقناه بقدر). سوره قمر (54): آيه 48 و 49.
136- (ان المجرمين فى ضلال و سعر * يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * انا كل شيى خلقناه بقدر) سوره قمر (54): آيه 47، 48، 49.
137- (ذوقوا مس سقر * انا كل شيى خلقناه بقدر) همان : آيه 48 و 49.
138- (و يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده). سوره زمر (39): آيه 60.
139- روغنى به نام نفت كه در آن زمان وجود داشته است .
140- مراد از تعصب در اين احاديث زير بار حق نرفتن است . و الا دفاع از دين ، حق و مظلموم نه تنها شرعا مذموم نيست بلكه ممدوح است .
141- خردل گياهى است با دانه هاى ريز.
142- (و اقيموا الشهاده لله). سوره طلاق (65): آيه 2.
143- ترجمه : منزه است خداوند. منزه است خداوند بزرگى كه هيچ مانندى ندارد.
144- (ان الله لا يغفر ان يشرك به). سوره نساء (4): آيه 48.
145- (ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا). سوره نساء (4): آيه 10.
146- (يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الا دبار...) سوره انفال (8): آيه 15 و 16.
147- و ليخش الذين لوتر كوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا). سوره نساء (4): آيه 9
148- (ان الذين ياككلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا). سوره نساء (4): آيه 10.
149- (و ليخش الذين لوتر كوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولو قولا سديدا). سوره نساء (4): آيه 9
150- همان .
151- (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه). سوره آل عمران (3): آيه 180.
152- همان .
153- همان .
154- (حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت). سوره مومنون (23): آيه 99 و 100.
155- ظاهرا اين حديث حكم سود گرفتن را به هنگام حكومت قائم آل محمد عليه السلام مى گويد، نه زمان ما.
156- (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا و الاخره). سوره نور (42): آيه 19.
157- اولك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون). سوره مومنون (23): آيه 10 و 11.
158- يعنى دستها، پاها و سر او را در سوراخ تيشه اى فرو مى كنند و با اين كيفر بسيار سخت مجازات مى شود.
159- (لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ...) سوره مائده (5): آيه 78 و 79.
160- (و ايده بروح منه). سوره مجادله (58): آيه 22.
161- البته روايت ديگرى نيز داريم كه تصريح مى كند كار نيك حرامزاده پاداش دارد. و در هر حال احاديثى را كه قول آن براى ما مشكل است ، بايد به خود معصومين عليهم السلام واگذاشت ، همانگونه كه خود آنان نيز به اين مطلب تصريح نموده اند.
162- البته روايت ديگرى نيز داريم كه تصريح مى كند كار نيك حرامزاده پاداش دارد. و در هر حال احاديثى را كه قول آن براى ما مشكل است ، بايد به خود معصومين عليهم السلام واگذاشت ، همانگونه كه خود آنان نيز به اين مطلب تصريح نموده اند.
163- (و ما هى من الظالمين ببعيد). سوره هود (11): آيه 83.
164- چون روميها كه زاغ چشم بودند و مردم ديگرى كه سبزه بودند، با عربها جنگ داشتند، زاغ چشم و سبزه معنى ديگرى پيدا كرده بود و بمعنى دشمن عرب بخاطر عرب بودن در آمده بود. و وقتى به كسى زاغ چشم يا سبزه مى گفتند، منظورشان اين بود كه او دشمن عرب ، بخاطر عرب بودن آنهاست .
165- (ان ربك لبالمرصاد). سوره فجر (89): آيه 14.
166- (و كذلك نولى بعض الظالمين بعضا) سوره انعام (6): آيه 129.
167- (من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس ‍ او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا). سوره مائده (5): آيه 32.
168- (اريد ان تبوء باثمى و اثمك فتكون من اصحاب النار). سوره مائده (5): آيه 29.
169- ظاهرا مراد از زدن قسمتى از قرآن به قسمت ديگرش اين است كه : قرآن را بر خلاف آنچه بايد، معنى كنند.
170- البته بنابر روايتى اگر همسايه محتاج ، همسايه اى باشد كه وسايلى را كه مى گيرد سالم بر نمى گرداند، اشكالى ندارد كه آن وسايل را به او ندهيم .
171- قيراط معادل 24/1 دينار است .
172- طلاق خلع ، طلاقى است كه زن با دادن مالى يا بخشيدن مهر خود از شوهرش طلاق مى گيرد.
173- منظور از قطع رحم ، قطع رابطه با خويشاوند يا آزار رساندن به او است .
174- ماليات گير حكومت هاى ظالم .
175- اين روايت در كتابهاى معتبرى مانند اصول كافى و كتب اربعه يافت نشد.
176- ايله و صنعاء دو شهر با فاصله بسيار زياد هستند.
177- (فمن ز حزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز). سوره آل عمران (3): آيه 185.