1- حمد: 1 - 4
2- قصص : 70.
3- مومن : 44.
4- اعراف : 29.
5- فاطر: 9.
6- احقاف : 33.
7- حج : 5.
8- مائده : 15 و 16.
9- جمعه : 2.
10- بحار الانوار، ج 4، ص 66/43.
11- بقره : 220.
12- سجده : 14.
13- بقره 4 و 5.
14- ملك : 2.
15- زمر: 10.
16- شورى : 20.
17- عنكبوت : 64.
18- نهج البلاغه ، حكمت 432.
19- كافى ، ج 3، ص 89.
20- پيام نورزوى رهبر معظم انقلاب اسلامى به مناسبت سال 1383.
21- امام سجاد، صحيفه سجاديه ، دعاى 31.
22- نهج البلاغه ، خطبه 183.
23- امام سجاد، تحف العقول ، ص 278.
24- لقمان : 33، حديد: 20، آل عمران : 185، انعام : 70 و 130، جائيه : 35، آل عمران : 196.
25- حديد: 14.
26- نهج البلاغه ، خطبه 230.
27- نهج السعاده ، ج 3،ص 174.
28- نهج البلاغه ، خطبه 111.
29- غرر الحكم ، ح 5650.
30- كنز العمال ، ح 6130.
31- نهج البلاغه ، خطبه 223.
32- ميزان الحكمه ، ح 18531.
33- بقره : 36.
34- كهف : 7.
35- كهف : 8.
36- انفال : 48. نمل : 24، عنكبوت 38.
37- فاطر:8، و مشابه آن ، نمل : 4 و 5.
38- هود: 15 و 16، شورى : 20.
39- اعلى : 16 - 19.
40- الدر المنثور، ج 6، ص 476.
41- غرر الحكم ، ح 8236 - 8237.
42- طوسى ، امالى ، ص 531، ح 1162.
43- نهج البلاغه ، حكمت 236
44- نهج البلاغه ، خطبه 3
45- بحار الانوار، ج 40، ص 348، ح 29
46- نهج البلاغه ، حكمت 463
47- نهج البلاغه ، حكمت 131
48- مصباح الشريعه ، ص 196
49- انسان : 8
50- تفسير نمونه ، ج 26، ص 108
51- بحار الانوار، ج 14، ص 74
52- همان ، ج 72 ص 67
53- صغير اصفهانى ، مصيبت نامه ، ص 235
54- ص : 26
55- كافى ، ج 2 ص 316
56- كهف : 25
57- روم : 41
58- اعراف : 96
59- نهج البلاغه ، خطبه 178
60- مجمع البيان ، ج 9، ص 31
61- توضيح بيشتر را در اصول كافى ، ج 2، ص 450، ح 2، باب فى تفسير الذنوب مطالعه بفرماييد.
62- فاطر: 43
63- آل عمران : 178
64- انفال : 28.
65- انفال : 17.
66- آل عمران : 141 و 154.
67- آل عمران : 179.
68- حجرات : 3.
69- بقره : 155.
70- بقره : 124.
71- ص : 34.
72- قمر: 27.
73- بقره : 245 - 252.
74- طه : 40.
75- احزاب : 9 - 27.
76- آل عمران : 150 - 168.
77- بقره : 155.
78- انفال : 28.
79- آل عمران : 186.
80- اسراء: 60.
81- صافات : 62.
82- مدثر: 30 و 31.
83- مائده : 94.
84- كهف : 7.
85- انعام : 61.
86- انفطار: 10 - 12.
87- احتجاج ، ج 2، ص 242.
88- احزاب : 52.
89- نساء: 1.
90- بحار الانوار، ج 77، ص 87.
91- غرر الحكم ، ح 5938.
92- ق : 18.
93- نهج البلاغه ، خطبه 157.
94- مريم : 84.
95- تفسير البرهان ، ج 3، ص 730.
96- يونس : 61.
97- مجمع البيان ، ج 5، ص 180.
98- مومنون : 62.
99- نساء: 42.
100- مرسلات : 36.
101- قيامت : 10 و 11.
102- سيف فرغانى : ديوان اشعار، ص 24.
103- بحار الانوار، ج 44، ص 383.
104- سيف فرغانى ، ديوان اشعار، ص 15 - 17.
105- حديد: 28.
106- فاطر: 24
107- شعراء: 208
108- اسراء: 15
109- نبا: 40
110- انعام : 51.
111- زلزال : 7 و 8
112- مكارم الاخلاق ، ج 2، ص 450.
113- اين دو نظر از تفسير الميزان اقتباس شده است .
114- اين نظر از تفسير نمونه استفاده شده است .
115- مومن : 18.
116- نهج البلاغه ، خطبه 21.
117- همان ، خطبه 190.
118- مكارم الاخلاق ، ج 2، ص 451.
119- بقره 96 و 179.
120- طه : 97، اسراء: 75.
121- آل عمران : 185، حديد: 20
122- توبه : 38.
123- انعام : 32، عنكبوت : 64، محمد: 36، حديد: 20.
124- رعد: 26، مومن : 39، زخرف : 35.
125- (1841 -1814)lermantov yureyevich kikhail
126- از كتاب منتخبى از زيباترين شاه كارهاى شعر جهان ، برگرفته از فلسفه و هدف زندگى ، ص 116 - 136.
127- معانى الاخبار، ص 390.
128- خصال ، ص 13، ح 47.
129- نهج البلاغه ، خطبه 5.
130- همان ، خطبه 55.
131- صدوق ، توحيد، ص 288.
132- صدوق ، امالى ، ص 197.
133- ميزان الحكمه ، باب 3734، ح 19214.
134- واقعه : 60 و 61.
135- مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ص 196.
136- نبا: 26.
137- مدثر: 38.
138- زلزلل ، 7 و 8.
139- مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ص 196.
140- نهج البلاغه ، خطبه 99.
141- نهج البلاغه ، حكمت 419.
142- كافى ،ج 3، ص 259.
143- بحار الانوار، ج 77، ص 153.
144- ميزان الحكمه ،
145- نهج البلاغه ، خطبه 114.
146- نمل : 16.
147- سبا: 12.
148- همان جا.
149- همان جا.
150- نمل : 17 و 18.
151- همان : 21 و 22.
152- نهج البلاغه ، خطبه 182.
153- نهج البلاغه ، نامه 31.
154- بحار الانوار، ج 44، ص 366.
155- جوهرى ، كليات خزائن الاشعار، ص 44،45.
156- تفسير نمونه ، به نقل از تفسير روح البيان ، ج 9، ص 118.
157- كنز العمال ، ح 42208.
158- همان ،ح 42174.
159- همان ، ح 42142.
160- نهج البلاغه ، خطبه 221.
161- نهج البلاغه ، خطبه 20.
162- تمامى اين روايات از كتاب الميزان الحكمه ، باب 3736 نقل شده است .
163- من لا يحضره الفقيه ، ج 1، ص 132، ح 349.
164- (((تقلين ))) يعنى املا كردن و ياد دادن .
165- من لا يحضره الفقيه ، ج 1، ص 132، ح 345.
166- معبودى جز خداى يگانه نيست - همو كه شكيبا و بزرگوار است . معبودى جز خداى يگانه نيست - همو كه بلند مرتبه و بزرگ است ، پاك و منزه است ، خدايى كه پروردگار آسمانها و زمينهاى هفتگانه است آنچه در آن سات و آنچه بين آن است و آنچه زير آن است و پروردگار عرش بزرگ ، و حمد و سپاس مخصوص اوست كه پروردگار جهانيان است و رحمتش بر محمد و آل او باد كه پاكان اند.
167- خدايا گناهانفراوان مرا بيامرز و بندگى اندك مرا بپذير.
168- اى خدا، به من رحم كن كه تو مهربانى .
169- شايد به اين دليل باشد كه ملائكه در آنجا شاهد نماز و عبادت او بوده اند و لذا جان كندن او بر او آسان مى كنند.
170- يعنى بر گشتن از حق باطل در وقت مردن . به گونه اى كه شيطان در نزد محتضر حاضر مى شود و او را و سوسه مى كند و به شك مى اندازد تا اينكه او را از ايمان بيرون كند.
171- آل عمران : 8.
172- بقره : 132.
173- مفاتيح الجنان ، ص 44.
174- الحياه ، ج 1، ص 244.
175- عيون اخبار الرضا
176- نهج البلاغه ، خطبه 109.
177- بحارالانوار، ج 6، ص 155.
178- بحار الانوار، ج 6، ص 162.
179- كنزالعمال ، ح 42355.
180- بحارالانوار، ج 77، ص 54.
181- شرح نهج البلاغه ، ج 20، ص 345.
182- غرر الحكم موضوعى ، باب الموت
183- همان جا.
184- كنزالعمال ، ح 42212.
185- بحار الانوار، ج 6، ص 152.
186- بابا طاهر عريان ، ديوان اشعار
187- تفسير نمونه به نقل از نور الثقلين ، ج 2، ص 309.
188- همان ، ص 310.
189- تفسير فرات الكوفى ، ص 553.
190- نور الثقلين ، ج 3، ص 553.
191- همان ، ص 554.
192- الموعظ العدديه ، ص 155.
193- المواعظ العدديه ، ص 155.
194- كافى ، ج 3، ص 241.
195- صدوق ، امالى ، ص 294.
196- ابراهيم : 27.
197- بحار الانوار، ج 6، ص 228.
198- تسليه الفواد، ص 86.
199- طه : 124.
200- طوسى ، امالى ، ص 28.
201- بقره : 272.
202- نحل : 96.
203- غرر الحكم ، ح 7516.
204- بحار الانوار، ج 96، ص 115.
205- بحار الانوار، ج 6، ص 268.
206- براى روايات بيشتر در اين باب به جلد 6 كتاب بحار الانوار و جلد 3 كتاب كافى مراجعه فرماييد.
207- كنز العمال ، ح 39321.
208- معانى الاخبار، ص 289.
209- پروين اعتصامى ، كليات ديوان ، ص 40.
210- نور الثقلين ، ج 3، ص 11 و 12.
211- همان ، ج 4، ص 489.
212- سجده :9.
213- مجادله : 22.
214- بقره : 87.
215- شورى : 52.
216- نحل : 102
217- شورى : 52.
218- يس : 82.
219- قمر: 50.
220- اعراف : 54.
221- با اقتباس از تفسير الميزان
222- بحارالانوار، ج 44، ص 373.
223- همان ، ص 374.
224- بحار الانوار، ج 44 ، ص 381.
225- بحار الانوار، ج 42، ص 239.
226- محمد: 12
227- ص : 72.
228- انفال : 24.
229- نظامى گنجوى .
230- بحار الانوار، ج 75، ص 372.
231- مفاتيح الجنان ،ص 150.
232- بعضى اين شعر را به امام على (عليه السلام) منسوب مى دانند، ديوان اشعار امام على (عليه السلام)، حرف اللام ، ص 88، و بعضى ديگر آن را از بيات سيد حميرى مى دانند: تسليله الفواد، ص 65.
233- زمر: 42
234- سجده : 11
235- انعام : 61
236- نحل 32
237- نحل : 32.
238- بحار الانوار، ج 6، ص 140.
239- من لا يحضره الفقيه ، ج 1، ص 136.
240- واقعه : 10 و 11.
241- تحف العقول ، ص 189.
242- بحار الانوار، ج 61، ص 40.
243- تفسير نمونه ، به نقل از علم اليقين ، ص 192.
244- همان به نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى
245- بحار الانوار، ج 10، ص 185.
246- طور: 10 و 11.
247- ابراهيم : 48
248- همان
249- مومن : 16.
250- تسليقه الفواد فى بيان الموت و المعاد به نقل از تفسير عى بن ابراهيم قمى .
251- بحار الانوار، ج 61، ص 259.
252- معاد از ديدگاه قرآن و حديث و عقل ، به نقل از رياض الساكين ، ص 58
253- بحار الانوار، ج 61، ص 250.
254- باباطاهر عريان ، ديوان اشعار.
255- برداشتى از تفسير الميزان
256- مرسلات : 7.
257- نهج البلاغه ، حكمت 126.
258- همان ، خطبه 160.
259- بحار الانوار، ج 77، ص 188
260- جوهرى كليات خزائن الاشعار، ص 44.
261- عطار، منطق الطير.
262- معارج : 40
263- بقره : 20
264- شورى : 29.
265- شيخ طوسى ، امالى ، ص 36، ح 38.
266- بحارالانوار، ج 6، ص 311.
267- كنز العمال ، ح 38600.
268- ابراهيم : 48.
269- حبيب چايچيان (حسان )، خلوتگاه راز، ص 19.
270- توبه : 29
271- يونس : 3.
272- محمد: 18
273- تفسير الميزان ، ذيل آيات 51 تا 54 سوره مائده ، به نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى .
274- بحار الانوار، ج 7، ص 37.
275- با استفاده از كتاب معاد و جهان پس از مرگ حضرت آيت الله مكارم شيرازى ، 309 - 317.
276- يس : 80
277- حج : 7.
278- انفطار: 4.
279- عاديات : 9.
280- با استفاده از كتاب معاد و جهان پس از مرگ حضرت آيه الله مكارم شيرازى ، ص 316 - 338.
281- اين روايت در تفاسير نور الثقلين و الميزان و على بن ابراهيم قمى و عياشى آمده است .
282- با استفاده از معاد وجهان پس از مرگ آيت الله مكارم شيرازى ، ص 336 - 338.
283- يس : 51.
284- نهج البلاغه ، خطبه 109.
285- همان ، خطبه 102.
286- همان ، خطبه 156.
287- نهج البلاغه ، خطبه 85.
288- تفسير الميزان ، ذيل تفسير اين آيات به نقل از الدر المنثور.
289- ق : 42.
290- ميزان الحكمه ، ح 14489.
291- كهف : 47
292- ميزان الحكمه ، ح 14503
293- تكوير: 5
294- روم : 11. در آيات 19 عنكبوت و 34 يونس ، مشابه اين مضمون آمده است .
295- عنكبوت : 20
296- انعام : 38.
297- قيامت : 9.
298- زمر: 67.
299- ابراهيم : 48.